• Nie Znaleziono Wyników

Praktyczna nauka języka angielskiego #

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Praktyczna nauka języka angielskiego #"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego

Kod ECTS

8.0.11584 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Zakład Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia

Wydział Filologiczny Filologia angielska forma niestacjonarne (zaoczne) moduł

specjalnościowy wszystkie specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

mgr Krzysztof Karaś; dr Maciej Rataj; dr Alicja Chmiołek; mgr Renata Zander-Lewandowska; dr Zbigniew Czaja; mgr Karol Plichta;

dr Aleksandra Słyszewska; Izabela Dłużyk; dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska; dr Karolina Janczukowicz; mgr Joanna Tillack; dr Karol Chojnowski; mgr Justyna Stiepanow; mgr Alina Mazurkiewicz; dr Agnieszka Żukowska; mgr Hanna Kryszewska

Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin Formy zajęć

Ćw. audytoryjne Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin

Ćw. audytoryjne: 476 godz.

Liczba punktów ECTS

49

ECTS 49 ECTS - 1 125h semestr 1: 10 ECTS – 250h 112h- udział w zajęciach

50h- samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 50h – wykonywanie zadań domowych, w tym prac pisemnych

28h- przygotowanie do kolokwiów semestr 2: 10 ECTS – 250h 112h- udział w zajęciach

50h- samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 50h – wykonywanie zadań domowych, w tym prac pisemnych

28h- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu końcowego

ECTS przygotowanie do kolokwiów semestr 3: 10 ECTS – 250h 112h-4 ECTS udział w zajęciach

50h- samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 50h – wykonywanie zadań domowych, w tym prac pisemnych

28h- przygotowanie do kolokwiów semestr 4: 15 ECTS – 375h 112h-4 ECTS udział w zajęciach

100h- samodzielne studiowanie literatury przedmiotu 100h – wykonywanie zadań domowych, w tym prac pisemnych

63h- przygotowanie do kolokwiów i egzaminu końcowego

Termin realizacji przedmiotu

2019/2020 zimowy Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy angielski

(2)

Metody dydaktyczne

ćwiczenia

praca indywidualna

praca w parach lub grupach

analiza tekstów pisanych lub mówionych

przygotowanych przez prowadzącego lub studenta dyskusja tekstów pisanych i mówionych

wyszukiwanie materiałów w źródłach i Internecie pisanie własnych tekstów

wypowiedzi ustne/ prezentacje e-learning

mini-wyklad konwersatoryjny z prezentacja multimedialna

słuchanie i powtarzanie tekstu czytanie tekstu na glos praca ze słownikiem praca nad tekstem

przygotowanie wypowiedzi ustnej dyktando fonetyczne

transkrypcja fonemiczna: zapisywanie i odczytywanie

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

Sposób zaliczenia Zaliczenie na ocenę -

Egzamin -

Formy zaliczenia egzamin ustny -

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja -

egzamin pisemny testowy -

Poniższe formy oceniania będą wymagane w celu uzyskania zaliczenia: 2 testy z zakresu przerobionego materiału leksykalnego, 2 testy ze

zrozumienia tekstu pisanego, 2 testy ze zrozumienia tekstu mówionego, wykonanie 2 zaliczeniowych prac pisemnych krótszych i 1 pracy pisemnej dłuższej, wykonanie 2 zaliczeniowych prac ustnych, czytanie tekstu na głos, 2 testy z zapisu i odczytywania transkrypcji fonemicznej, 2 testy z gramatyki praktycznej, aktywny udział w zajęciach. W semestrze 2 i 4, po uzyskaniu zaliczeń ze wszystkich komponentów, student przystępuje do egzaminu, sprawdzającego jego kompetencje językowe: egzamin pisemny i ustny .

-

kolokwium -

egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu) -

Podstawowe kryteria oceny

Student otrzymuje zaliczenie w semestrze 1, 2, 3, 4, 5 na podstawie: obecności, czynnego udziału w ćwiczeniach, systematycznego przygotowywania w formie ustnej i/lub pisemnej zagadnień wskazanych przez Prowadzącego – 20%,

wykonania 3 prac pisemnych i 2 zadań ustnych; pisemnych testów sprawdzających opanowanie materiału i nabycie umiejętności językowych; w przypadku gramatyki praktycznej oraz fonetyki wyniki z testów mają wagę 80% (nie ma punktów za prace pisemne i ustne).

Egzamin ustny i pisemny obejmuje następujące aspekty: egzamin pisemny: słownictwo, gramatyka, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem oraz pisanie; egzamin ustny:

wypowiedź na zadany temat wynikający z zajęć w dwóch semestrach; oceniania jest płynność, poprawność językowa, różnorodność słownictwa, wymowa Aby zdać egzamin student musi uzyskać minimum ocenę dostateczną z każdej części egzaminu. Dopiero wówczas wyliczana jest ocena końcowa, która stanowi średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

(3)

zakładany efekt kształcenia

egzamin pisemny:test

egzamin pisemny: esej

egzamin ustny:

wypowiedź monologiczna i

interaktywna

test zaliczeniowy

wypowiedź/prez entacja ustna

praca

pisemna/esej dyskusja 7 praca grupowa

Wiedza

K_W05 + + + + + + + +

K_W06 + + + + + + + +

K_W09 + + + + +

+ + +

K_W12 + + +

Umiejętności

K_U08 + +

K_U09 +

K_U10 + + + +

K_U11 + + +

K_U13 +

Kompetencje

K_K01 + + +

K_K03 + +

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne

w semestrach 1, 2, 4, 5 brak wymagań formalnych w semestrze 3 zdany egzamin z praktycznej nauki języka angielskiego po semestrze 2; chyba, że prowadzący zajęcia postanowi inaczej w szczególnych przypadkach w semestrze 5 zdany egzamin po semestrze 4, chyba, że prowadzący zajęcia postanowi inaczej w szczególnych przypadkach

B. Wymagania wstępne brak

Cele kształcenia

Celem zajęć jest doskonalenie praktycznej znajomości języka angielskiego ogólnego i akademickiego w czterech umiejętno-ściach językowych:

słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie z uwzględnieniem doskonalenia znajomości słownictwa, płynności językowej, wymowy i poprawności gramatycznej. Opanowanie elementów tłumaczenia i znajomość dyskursu akademickiego w teorii i praktyce wg. MLA. Ponadto celem jest zapoznanie studentów z zagadnieniami przewidzianymi przez treści programowe oraz kształcenie umiejętności: odpowiedniego doboru i stosowania w praktyce struktur i leksyki objętej treściami programowymi; posługiwania się terminologią gramatyczną w ramach zagadnień objętych treściami programowymi; rozpoznawania najczęstszych błędów językowych; samodzielnej pracy w zakresie korzystania z podręczników gramatyki praktycznej;

poszukiwania informacji w dostępnych źródłach, w tym w zasobach internetowych; organizacji pracy własnej i opanowania wiedzy i umiejętności w określonym czasie; pracy i dyskusji w grupie; wyrażania opinii i zadawania pytań dotyczących poprawności językowej; przygotowywania projektów (samodzielnie lub w grupach). Dodatkowo istotne będzie opanowanie systemu fonetycznego języka angielskiego /L2/ i porównanie go z systemem dźwiękowym języka rodzimego /L1/. Doskonalenie wymowy poprzez słuchanie i powtarzanie modelowych tekstów (dialogi, piosenki), odczytywanie i zapisywanie transkrypcji fonemicznej, samodzielne posługiwanie się słownikiem tradycyjnym jak i na CD-Rom. Uświadomienie studentom wagi poprawnej wymowy nauczyciela dla przyszłości uczniów oraz praca nad wyeliminowaniem wcześniej nabytych niepoprawnych nawyków wymowy.

Treści programowe SEMESTR 1

Problematyka komponentu kurs zintegrowany: Wykonuje zadania, które pozwalają studentowi na poznanie i rozpoznanie różnych rodzajów

wypowiedzi ustnych: opisu, monologu, dyskusji i wyrażanie opinii. Słucha ze zrozumieniem dialogów i monologów wykonując pytania zamknięte oraz identyfikuje rozmówcę i jego intencje. Poznaje charakterystyczne środki językowe typowe dla danej formy w mowie. Zna, rozpoznaje, nazywa i stosuje elementy pragmatyki oraz poprawności społecznej i towarzyskiej w wypowiedziach ustnych. Rozpoznaje i stosuje elementy gramatyki słowa mówionego i pisanego w wypowiedziach ustnych. Właściwie wybiera i stosuje jedną z gramatyk w mowie w zależności od sytuacji. Analizuje środki stylistyczne i leksykalne z uwzględnieniem słownictwa charakterystycznego dla różnych rejestrów językowych. Pracuje nad biegłością, poprawnością językową i różnorodnością w swoich wypowiedziach ustnych w zależności od rodzaju wypowiedzi. Wypowiada się na forum grupy lub w parach.

Przyjmuje informację zwrotną Prowadzący-student i bierze ją pod uwagę. Wykonuje zadania, które rozwijają czytanie ze zrozumieniem i analizę tekstów literatury pięknej pod kątem treści i użytego języka. W ten sposób podnosi pasywną umiejętność językową i odpowiada na pytania zamknięte. Problematyka komponentu język pisany: Budowa zdania w języku angielskim. Zdania proste, złożone współrzędnie i podrzędnie.

(4)

Spójniki. Problemy występujące na poziomie zdań. Ortografia i interpunkcja. Język formalny i nieformalny. Rodzaje tekstów pisanych, różne typy paragrafów. Analiza wybranych tekstów pod względem struktur gramatycznych, użytego słownictwa i środków stylistycznych. Spójność, organizacja i koherencja tekstu. Etapy procesu pisania tekstu. Budowa paragrafu. Edytowanie paragrafów (leksyka, struktury językowe, interpunkcja).

Samodzielne pisanie paragrafów. Typy paragrafów. PLAGIAT, parafraza i cytowanie (wstęp). Informacja zwrotna od Prowadzącego i kolegów.

Problematyka komponentu gramatyka praktyczna: Podstawowe pojęcia gramatyczne: części mowy, formy czasownikowe, czasy gramatyczne, formy osobowe i bezosobowe czasownika, czasowniki regularne i nieregularne. Szyk zdania, rodzaje zdań. Czasowniki modalne. Zdania warunkowe:

formy, typy, znaczenie, użycie. Tryb łączący i czas nierzeczywisty (Subjunctive Mood). Strona bierna. Przyimki - wybór. Problematyka komponentu fonetyka: Przedstawienie różnorodności akcentowej języka angielskiego. Relacje czasowe w języku angielskim. System wokaliczny języka angielskiego. Wprowadzenie pojęcia mowy wiązanej.

SEMESTR 2

Problematyka komponentu kurs zintegrowany: Wykonuje ćwiczenia pozwalające rozwijać rozumienie autentycznych wypowiedzi ustnych typu audycja kulturalna i program o charakterze popularno-naukowym. Słucha ze zrozumieniem, odpowiada na pytania otwarte i określa główne myśli wypowiedzi. Przeprowadza językową analizę środków stylistycznych i leksykalnych z uwzględnieniem słownictwa i leksyki charakterystycznej dla danego tematu. Poza zajęciami wykorzystuje teksty do samodzielnego poszerzania znajomości słownictwa i zakresu leksykalnego

charakterystycznego dla różnych tematów oraz analizuje zastosowane struktury gramatyczne. Pracuje nad bogactwem językowym, poprawnością językową i różnorodnością w swoich wypowiedziach ustnych. Wypowiada się w mowie na forum grupy i przedstawia prezentacje poprzedzone przestudiowaniem tematu w różnych źródłach. Przyjmuje informację zwrotną Prowadzący-student. Analizuje dyskurs typowy dla każdego z gatunków z uwzględnieniem słownictwa, leksyki i gramatyki charakterystycznych dla danej formy oraz cech charakterystycznych każdego typu wypowiedzi jako formy komunikacji międzyludzkiej z uwzględnieniem rejestrów językowych i zachowaniem norm społecznych. Potrafi ocenić stan swojej wiedzy i samodzielnie potrafi uzupełnić braki. Ćwiczy czytanie ze zrozumieniem i odpowiada na pytania otwarte. Stosuje środki gramatyczne i leksykalne w formie pisemnej. Przyjmuje informację zwrotną Prowadzący-student i bierze ją pod uwagę.

Problematyka komponentu gramatyka praktyczna: Zdania warunkowe: formy, typy, znaczenie, użycie. Tryb łączący i czas nierzeczywisty (Subjunctive). Rzeczownik: rodzaje (policzalne, zbiorowe, złożone) i liczba; wyrażenia rzeczownikowe. Przedimek i inne określniki (determiners, quantifiers) Przymiotniki i przysłówki, kolokacje przysłówkowo przymiotnikowe. Czasowniki frazeologiczne i idiomy - wybór

Problematyka komponentu język pisany: PLAGIAT, parafraza i cytowanie. Źródła i techniki pozyskiwania informacji niezbędnej do napisania tekstu.

Forma eseju. Różne typy esejów (argumentative, opinion classification, cause/effect etc) Przyjmowanie informacji zwrotnej od Prowadzącego i kolegów. Edytowanie własnych tekstów. Edytowanie dłuższych tekstów.

SEMESTR 3

Problematyka komponentu kurs zintegrowany: W trakcie zajęć rozwija rozumienie autentycznych prezentacje i wykładów o charakterze akademickim (krótsze - do 20 min. i dłuższe - ponad 20 min.) Robi notatki i selekcjonuje główne informacje i myśli zawarte w wykładzie. Pracuje z tekstem w formie transkrypcji tekstu wykładu oraz pracuje z nagraniami bez transkrypcji treści wykładu. Analizuje teksty pod względem języka środków stylistycznych i leksykalnych z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla wykładu akademickiego. Poszerza znajomość słownictwa, zakresu leksykalnego i użycia struktur gramatycznych charakterystycznych dla formalnego dyskursu akademickiego. Analizuje oglądane prezentacje i wykłady jako wprowadzenie do opanowania zasad dobrej prezentacji. Przygotowuje własną prezentację akademicką w oparciu o własne badania źródłowe.

Prezentuje na forum grupy. Przyjmuje informację zwrotną prowadzący-student oraz przyjmuje i udziela informację zwrotną student-student.

Wykonywane zadania pozwalają na doskonalenie czytania ze zrozumieniem i analizą tekstów popularno-naukowych z zakresu nauk ścisłych, medycyny, psychologii, ekologii, historii i historii sztuki itp. Poszerza znajomość słownictwa specjalistycznego i humanistycznego. Zna cechy charakterystyczne artykułu popularno naukowego. Robi notatki i selekcjonuje główne myśli tekstu. Potrafi wyszukiwać informacje w różnych źródłach i wykorzystuje je w swoich pracach pisemnych typu artykuł i esej. Przyjmuje informację zwrotną Prowadzący-student oraz przyjmuje i udziela informację zwrotną student-student.

Problematyka komponentu gramatyka praktyczna: Zdania złożone różnych typów. Typy zdań: rzeczownikowe, przydawkowe, okolicznikowe, formy, znaczenie i użycie. Emfaza i inwersja. Mowa zależna: czasowniki w niej używane, następstwo czasów. czasów gramatycznych i form

czasownikowych. Idiomy - wybór. Kolokacje - wybór.

Problematyka komponentu fonetyka: Akcent wyrazowy – wzory akcentuacyjne w zależności od struktury wyrazu (sufiksacja, wyrazy złożone, dystynktywne wzory akcentowe dla rozróżnienia kategorii gramatycznych. Akcent zdaniowy – rytm mowy angielskiej, wzory rytmiczne, słabe i mocne formy wyrazów gramatycznych.

Problematyka komponentu język pisany: Technika pisania streszczenia. Parafraza językowa. Struktura recenzji i eseju. Tok argumentacji w wybranych recenzjach i esejach. Środki gramatyczne, leksykalne i stylistyczne stosowane w recenzji i eseju. Praca nad poprawnością i różnorodnością językową recenzji i eseju. Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach i wykorzystywanie jej we własnych pracach pisemnych - recenzja, esej perswazyjny. Edytowanie esejów: leksyka, struktury językowe, interpunkcja. Informacja zwrotna od Prowadzącego i kolegów.

SEMESTR 4

Problematyka komponentu kurs zintegrowany: W trakcie zajęć rozwija rozumienie krótszych i dłuższych tekstów autentycznych zawierających grę słów, podwójne znaczenie, humor, satyrę, ironię, erudycję czy pojedynek słowny. Poznaje i docenia finezję językową i aspekty kulturowe z nią związane. Analizuje środki stylistyczne i leksykalne z uwzględnieniem słownictwa i leksyki charakterystycznej dla błyskotliwości językowej i wieloznaczności słów. Dyskutuje zagadnienia językowe pod kątem doskonalenia warsztatu. Pracuje z tekstami w formie transkrypcji oraz z nagraniami bez transkrypcji. Pracuje nad bogactwem słownictwa i leksyki w aktywnym użyciu języka. Samodzielnie wyszukuje i opracowuje teksy

(5)

oraz prezentuje je na forum grupy; daje komentarz językowy. W grupie lub parach tworzy i przedstawia na forum grupy własne prezentacje zawierające elementy błyskotliwości językowej. Przyjmuje informację zwrotną Prowadzący-student oraz przyjmuje i udziela informację zwrotną student-student. Wykonywane zadania pozwalają na doskonalenie czytania ze zrozumieniem tekstów i publikacji na temat różnych aspektów dotyczących języka angielskiego: rola interpunkcji, pisowni, zmiany w gramatyce i słownictwie języka angielskiego, różnice regionalne, etymologia, poprawność językowa w świetle zmian zachodzących w języku, angielski jako lingua franca.. Dyskutuje problemy w tłumaczeniu i ocenia trafność tłumaczeń na forum grupy. Przyjmuje informację zwrotną Prowadzący-student oraz przyjmuje i udziela informację zwrotną student-student.

Problematyka komponentu gramatyka praktyczna: Konsolidacja struktur zdaniowych. Spójniki i przysłówki zdaniowe. Konsolidacja czasów i komplementacji czasownika (form gerundialnych i bezokoliczników po czasownikach). Przedimki w tekście. Przyimki i wyrażenia przyimkowe.

Wybrane słownictwo, czasowniki frazeologiczne, kolokacje i idiomy. Analiza błędów.

Problematyka komponentu fonetyka: Intonacja mowy angielskiej – jej forma i funkcja w dyskursie. Rola intonacji w systemie gramatycznym j.

angielskiego. Typowe wzory intonacyjne dla wyrażenia poszczególnych kategorii wypowiedzi np. zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące.

Problematyka komponentu język pisany: Pisanie dłuższej pracy w oparciu o źródła. Doskonalenie pisania esejów. Środki gramatyczne, leksykalne i stylistyczne stosowane w różnych typach esejów. Walory językowe i tok argumentacji wybranych esejów. Przedstawienie argumentacji w oparciu o własne przekonania, jak również idee zaczerpnięte z różnych źródeł. Praca nad poprawnością, różnorodnością językową oraz formą eseju.

Edytowanie tekstów: leksyka, struktury językowe, interpunkcja. Informacja zwrotna od Prowadzącego i kolegów.

SEMESTR 5 Problematyka komponentu Academic Writing: Analiza tekstów akademickich pod względem języka, organizacji i dyskursu. Gramatyka i słownictwo typowe dla tekstów akademickich. Cytowanie a parafrazowanie innych autorów. Bibliografia. Przypisy. Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach i w wykorzystywanie jej we własnych tekstach akademickich. Przegląd literatury oraz materiały dostępne „online”. Techniki pisania (proste i złożone), pisanie prac naukowych. Praca nad poprawnością i różnorodnością językową tekstu akademickiego.

Wykaz literatury

A.Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

Allen , W.S. ( 1972) Living English Speech , Longman

Bailey, S. (2003) Academic Writing: A Practical Guide for Students.Abingdon: Nelson Thornes Ltd.

Bradford,B. (1988), Intonation in Contex., CUP

Bywater, F.V. (1982) A Proficiency Course of English. Hodder.

Chalker, Sylwia (1992) A Student's Grammar Workbook. Longman.

Clines, R.H. & E.R. Cobb (1993) Research Writing Simplified. Harper Collins Cowan, E. (1983) Writing. Dallas: Scott, Foresman and Company

Cuprych, Zofia (2007) English Grammar Exercises for Polish Students. WPWSZ Elbląg.

Dainty, P.. Express Proficiency. Revised Edition. Hertfordshire: Prentice Hall Europe, 1998 Evans, V. (1998) Successful Writing Proficiency. Virginia Evans.

Foley, Mark & Diane Hall (2003) Advanced Learner's Grammar. Longman.

Gethin, Hugh (1992) Grammar in Context. Proficiency Level English. Nelson.

Graver, B.D. (1986) Advanced English Practice. Oxford University Press.

Heaton, J.B. & N.D. Norton (1987) Longman Dictionary of Common Errors. Longman.

Hewings, Martin (2003) Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press.

Hewings, M. (2007), English Pronunciation in Use- Advanced , CUP Huntley H. (2006) Essential Academic Writing. Houghten Mifflin Company Jones, L., Progress to Proficiency, CUP (1991)

Jordan, R.R. (2008) Academic Writing Course. Longman

Langan, J. (1997) College Writing Skills with Readings. The McGraw-Hill Companies, inc.

Macpherson, R. (1996) English for Writers and Translators. PWN Macpherson, R. (2008) English for Academic Purposes. PWN

Mańczak-Wohlfeld, Annna Niżegorodcew, Ewa Willim (1993). A Practical Grammar of English. PWN.

MLA Handbook for Writers of Research Papers, (7 wyd. 2009)

Moore, Julie (2005) Common Mistakes at Proficiency... and how to avoid them. Cambridge University Press.

Morely, J., Doyle, P., Pople, I. (2007) University Writing Course. Express Publishing Newbrook, J., J. Wilson. New Proficiency Gold. Harlow: Pearson, 2001.

Ponsonby,M. (1988), How Now Brown Cow, Prentice Hall International 2.

Powell, Debra (2005) Common Mistakes at CAE... and how to avoid them. Cambridge University Press.

Side, Richard & Guy Wellman (1999) Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Longman.

Stephens, M. (1999) Proficiency Writing. Longman

Strauch, A. O. (1997) Bridges to Academic Writing. New York: St. Martin’s Press

Thomson, A.J. & A.V Martinet (1986) A Practical English Grammar. Oxford University Press.

(6)

Underhill, A. (1994), Sound Foundations, Macmillan

Vince, Michael (2009) Advanced English Practice. Heinemann.

Watcyn-Jones, Peter & Jake Allsop (1990) Test Your Prepositions. Penguin Books.

Wells, J.C. (2009), English Pronounciation Dictionary, Longman

Willim, Ewa & Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (1997) A Contrastive Approach to Problems with English. PWN.

Materiały własne

Fragmenty współczesnych brytyjskich dramatów A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad & Edward Finegan (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English.

Longman.

Hancock,M.2003; English Pronunciation in use; CUP

Huddleston, Rodney & Geoffrey K.Pullum (2002) The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press.

LecumberiiVaughan-Rees,M. (2002), Test your Pronunciation, Penguin Macpherson, R. (2002) English for Writers and Translators. PWN Macpherson, R. (2004) Advanced Written English. PWN Macpherson, R. (2008) English for Academic Purposes. PWN

Mann, R., J. Newbrook, Judith Wilson. New Proficiency Gold Exam Maximiser. Harlow: Pearson, 2002.

Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoofrey Leech, & Jan Svartvik (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. Longman.

Sawala, K, T.Szczegola and J.Weckwerth (2011), Say it right, Atena

Sobkowiak,W. (2004); English Phonetics for Poles, Wydawnictwo Poznańskie Swan, Michael (2005) Practical English Usage. Oxford University Press

Wellman, G.. The Heinemann English Wordbuilder. Oxford: ELA Heinemann, 1989.

B. Literatura uzupełniająca

Bækken, Bjørk (2006) English Grammar. An Introduction for Students of English as a Foreign Language. Fagbokforlaget.

Carter, Ronald & Michael McCarthy (2006) Cambridge Grammar of English. A Comprehensive Guide. Spoken and Written English Grammar and Usage. Cambridge University Press.

Collins,B. And Mees (2003), Practical Phonetics and Phonology

Greenbaum, Sidney & Randolph Quirk (1990) A Student's Grammar of the English Language. Longman.

Jajdelski, Wojciech et al. (2010) Jezyk angielski. Gramatyka i słownictwo. Vademecum. Wydawnictwo TELBIT.

Jakeman, V., N. Kenny. Proficiency Practice Tests. Harlow: Longman Pearson, 2002

Lennon, J., P.McCartney, G.Harrison, R.Starr,(1982) The complete Beatle Lyrics, Omnibus Press

McCarthy Michael & Felicity O'Dell (2000) English Vocabulary in Use. Upper-Intermediate. Cambridge University Press.

McCarthy, Michael & Felicity O'Dell (2002) English Collocations in Use. Advanced. Cambridge University Press.

McCarthy, Michael & Felicity O'Dell (2002) English Phrasal Verbs in Use. Cambridge University Press.

McCarthy, Michael & Felicity O'Dell (2002) English Vocabulary in Use. Cambridge University Press.

Roach,P. (1993), English Phonetics and Phonology, CUP

Sliwa, George (2001) Angielski bez błędów. Jakie błędy popełniają Polacy i jak ich unikać. Poradnik. Wydawnictwo Literackie. Kraków.

Cambridge Advanced Learner's Dictionary Cambridge International Dictionary of English Longman Dictionary of Contemporary English

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English słowniki kolokacji

słowniki synonimów

Kierunkowe efekty kształcenia K_W05, K_W06, K_W09, K_W12 K_U08, K_U09, K_U11, K_U13 K_K01, K_K03

Wiedza

K_W05, K_W06, K_W09, K_W12

K_W05 Ma zaawansowaną wiedzę leksykalną w zakresie języka angielskiego na poziomie C1, dysponuje szerokim repertuarem środków leksykalnych, w tym środków zaawansowanych.

K_W06 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z gramatyki języka angielskiego, posługuję się szerokim zakresem środków gramatycznych i syntaktycznych, dostosowując je do rodzaju tekstu i wypowiedzi.

K_W09 Zna zasady tworzenia różnego rodzaju tekstów i pism w języku angielskim na poziomie C1,zarówno pisanych jak i słuchanych, oraz konstruowania pism w zakresie j. angielskiego, rozumie ich zakres, organizację, powiązanie elementów i dostrzega znaczenia ukryte, wyrażone niebezpośrednio.

K_W12 Ma uporządkowaną wiedzę o wymogach współczesnego rynku publikacji i dostępności różnych materiałów, które pomagają poszerzać własne kompetencje językowe.

(7)

Umiejętności

K_U08, K_U09, K_U11, K_U13

K_U08 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku angielskim w różnej formie, celu, objętości i stylu z wykorzystaniem różnorodnych źródeł.

K_U09 Potrafi przygotować wersję cyfrową dokumentu przeznaczonego do druku i publikacji elektronicznej oraz wykorzystać nowatorskie narzędzie do prezentacji i wizualnych narracji.

K_U10 Potrafi płynnie i spontanicznie wypowiadać się, formułować przejrzyste i klarowne wypowiedzi, odnoszące się również do skomplikowanych i abstrakcyjnych zagadnień. Potrafi krytycznie oceniać kompozycję oraz poprawność językową i poprawiać błędy w cudzych wypowiedziach pisemnych i ustnych.

K_U11 Prezentuje efekty swojej pracy w języku angielskim na poziomie C1 w przejrzystej, usystematyzowanej i poprawnej formie z zastosowaniem nowoczesnych technik i metod, dostosowanych do odpowiednich zadań.

K_U13 Potrafi sprawnie przekładać elementy tekstów na język angielski z języka polskiego i na język polski z języka angielskiego, korzystając z narzędzi takich jak słowniki i leksykony.

Kompetencje społeczne (postawy) K_K01, K_K03

K_K01 Zna i ocenia krytycznie zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju własnej wiedzy i umiejętności w zakresie Języka angielskiego.

K_K03 Efektywnie organizuje swoją pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania.

Kontakt

Krzysztof.karas@interia.pl

Cytaty

Powiązane dokumenty

Rozwijanie umiejętności zrozumienia informacji szczegółowych, w tym funkcji tekstu, stosunku mówiącego do treści przedstawianych, funkcji komunikatywnych wypowiedzi

FGA_K1_U02 Absolwent potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu pisemnego i ustnego o charakterze ogólnym z języka polskiego na język niemiecki oraz angielski; potrafi

FAG_K2_U15 Absolwent potrafi /wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności

egzamin pisemny, egzamin ustny, Ocena ciągła na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji obowiązkowych zadań domowych. Zaliczenie drugiego semestru na

Odpowiedź ustna w czasie zajęć i informacja zwrotna od grupy lub prowadzącego Test sprawdzający użycie form gramatycznych w kontekście.

FAG_K2_U15 Absolwent potrafi /wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języka angielskiego; posiada umiejętności

Czytanie: Teksty na poziomie B2/C1: teksty krótsze i dłuższe, w tym krótkie teksty autentyczne; Umiejętności: rozwijanie ogólnego rozumienia tekstu i ćwiczenie

The aim of the course is to improve the practical knowledge of general and academic English at C1/C2 level in four language skills: listening, speaking, reading and writing,