Maria Lorek, Katarzyna Sośniak INDYWIDUALIZACJA W PROGRAMIE NAUCZANIA I SZKOLNYM PROGRAMIE WSPARCIA

Pełen tekst

(1)

INDYWIDUALIZACJA

W PROGRAMIE NAUCZANIA

I SZKOLNYM PROGRAMIE WSPARCIA

Maria Lorek, Katarzyna Sośniak

(2)

Zawartość prezentacji

Indywidualizacja

Szkolny Program Wsparcia Uczniów Indywidualny Programy Edukacji – dokumenty szkolne

Obszary dostosowań – wskazówki

(3)

Indywidualizacja…

KaŜde dziecko, z całym spektrum swoich umiejętności i uzdolnień, ale i równieŜ niedociągnięć, a nawet powaŜnych braków,

to prawdziwa indywidualność,

która dla optymalnego rozwoju osobistego wymaga zindywidualizowanego systemu nauczania i wychowania.

RóŜna dojrzałość intelektualna, emocjonalna i społeczna,

zróŜnicowane temperamenty i preferowane style poznawcze, róŜne poziomy motywacji i samodzielności,

czy typy doświadczeń związanych ze środowiskiem rodzinnym

– wszystkie te czynniki sprawiają, Ŝe Ŝadne dziecko nie jest takie samo i w pracy z Ŝadnym z nich nie moŜna posługiwać się odgórnie przyjętymi schematami

CZYM JEST PROJEKT INDYWIDUALIZACJI

PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA?

(4)

Indywidualizacja

CZYM JEST PROJEKT INDYWIDUALIZACJI PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA?

Aby więc wspierać wszystkie szkoły

w ich dąŜeniach do zapewnienia kaŜdemu uczniowi

najlepszej i dostosowanej do jego potrzeb oferty edukacyjno - wychowawczej powstał projekt

Istotą programu jest indywidualizacja pracy z

uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III

(5)

Indywidualizacja nauczania

Indywidualizacja to „uwzględnienie w systemie dydaktyczno-wychowawczym różnic

indywidualnych między uczniami i stosowanie takich zabiegów pedagogicznych, które (przy uwzględnieniu owych różnic) sprzyjają

maksymalnemu rozwojowi osobowości uczących się”*.

* T. Lewowicki, Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa. Warszawa 1997.

(6)

Indywidualizacja nauczania

„Są kwestie, które my wszyscy, zajmujący się nauczaniem powinniśmy rozumieć: (…) celem nauczania jest optymalne uczenie się każdego ucznia z osobna, a zatem wiedza o tym, na czym polegają różnice między

uczniami, jest warunkiem wstępnym

zindywidualizowanego podejścia”*.

(7)

Nauczanie zindywidualizowane

Indywidualizacja celów

Indywidualizacja tempa

nauczania

Różnicowanie treści nauczania

Indywidualne preferencje w zakresie strategii uczenia się

Indywidualizacja nauczania

A. Sajdak, Indywidualizacja w nauczania. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. II

(8)

Indywidualizacja nauczania

„Nauczanie zindywidualizowane to edukacja nastawiona na każde dziecko.

Edukacja ta w swoich założeniach opiera się na dwóch konstytutywnych elementach:

diagnozie potencjału i potrzeb dziecka

oraz na optymalnym dostosowaniu opieki i

wsparcia”*.

(9)

Szkolny Program Wspierania

Uczniów

(10)

Szkolny Program Wspierania Uczniów

Część I

Indywidualizacja nauczania

Część III Część II

Zespół odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań

ukierunkowanych na indywidualizację

(11)

Część I

Indywidualizacja nauczania

Założenia programu

Podstawy prawne programu Cele programu

Procedury rozpoznawania potrzeb Zasady indywidualizacji

Indywidualizacja w czasie zajęć

obowiązkowych

indywidualizacji?Kto wymaga Jak diagnozować potrzeby uczniów?

Co zakłada SPWU?

Jakie są podstawy prawne indywidualizacji?

Jaki jest cel ogólny programu?

Jakie są zasady indywidualizacji?

(12)

Założenia programu

Założenia Szkolnego Programu Wspierania Uczniów są

odpowiedzią na zadania nakreślone w projekcie Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół

podstawowych będącego kluczowym elementem polityki

oświatowej. Przyjmuje się, że podstawowym zadaniem szkoły jest wsparcie działań dydaktyczno-wychowawczych w pierwszym etapie edukacyjnym w zakresie realizacji treści i wymagań określonych w nowej podstawie programowej i wypracowanych w ramach

projektu systemowego MEN Doskonalenie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w

poszczególnych typach szkół pod kątem zgodności z wymogami

gospodarki opartej na wiedzy. Indywidualizacja pracy z uczniem

w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć będzie stałym

(13)

Część I

Indywidualizacja nauczania

Założenia programu

Podstawy prawne programu Cele programu

Procedury rozpoznawania potrzeb Zasady indywidualizacji

Indywidualizacja w czasie zajęć

obowiązkowych

indywidualizacji?Kto wymaga Jak diagnozować potrzeby uczniów?

Co zakłada SPWU?

Jakie są podstawy prawne indywidualizacji?

Jaki jest cel ogólny programu?

Jakie są zasady indywidualizacji?

(14)

Ustawa o Systemie Oświaty

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:

4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość

korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

Podstawy prawne nauczania zindywidualizowanego

(15)

Ustawa o Systemie Oświaty, c.d.

5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia,

form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów

nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie ;

Podstawy prawne nauczania zindywidualizowanego

(16)

Nowa Podstawa Programowa

Zadaniem szkoły jest: 1) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku,

na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się (…).

Podstawy prawne nauczania zindywidualizowanego

(17)

Część I

Indywidualizacja nauczania

Założenia programu

Podstawy prawne programu Cele programu

Procedury rozpoznawania potrzeb Zasady indywidualizacji

Indywidualizacja w czasie zajęć

obowiązkowych

indywidualizacji?Kto wymaga Jak diagnozować potrzeby uczniów?

Co zakłada SPWU?

Jakie są podstawy prawne indywidualizacji?

Jaki jest cel ogólny programu?

Jakie są zasady indywidualizacji?

(18)

Cel programu

Celem głównym

Celem głównym jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III.

Do celów szczegółowych należą:

- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego Indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania aktywizujących metod nauczania;

- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci

(19)

Część I

Indywidualizacja nauczania

Założenia programu

Podstawy prawne programu Cele programu

Procedury rozpoznawania potrzeb Zasady indywidualizacji

Indywidualizacja w czasie zajęć

obowiązkowych

indywidualizacji?Kto wymaga Jak diagnozować potrzeby uczniów?

Co zakłada SPWU?

Jakie są podstawy prawne indywidualizacji?

Jaki jest cel ogólny programu?

Jakie są zasady indywidualizacji?

(20)

Diagnoza potrzeb uczniów

Arkusze obserwacji Kwestionariusze wywiadu

Testy rysunkowe Test Inteligencji

Wielorakiej

Systemy

sensomotoryczne

Analiza opinii

(21)

Diagnoza potrzeb ucznia

Arkusze obserwacji Kwestionariusze wywiadu

(22)

Diagnoza uczniów

Test Inteligencji Wielorakiej

(23)

Diagnoza uczniów

Test Inteligencji Wielorakiej

(24)

Diagnoza uczniów

Testy rysunkowe

(25)

Diagnoza uczniów

Analiza opinii

(26)

Diagnoza uczniów

Test WAK

M. Łukasiewicza

Systemy

sensomotoryczne

(27)

Kinestetyczny styl uczenia się:

− powinni wykorzystywać podczas nauki najwięcej zmysłów: ruch, węch, smak, np. literki pisane dżemem;

Audytywny styl uczenia się:

− skuteczne w uczeniu się tych osób jest głośne powtarzanie ważnych informacji (im samym, jak oni sami sobie);

Wzrokowy styl uczenia się

− powinni używać kolorowych pisaków, kresek do zaznaczania najważniejszym elementów,

− powinni jak najczęściej mieć prezentowany materiał w sposób wizualny np. ilustracje, filmy, prezentacje, obrazy i in.;

Diagnoza uczniów Systemy

sensomotoryczne

(28)

Część I

Indywidualizacja nauczania

Założenia programu

Podstawy prawne programu Cele programu

Procedury rozpoznawania potrzeb Zasady indywidualizacji

Jak diagnozować potrzeby uczniów?

Co zakłada SPWU?

Jakie są podstawy prawne indywidualizacji?

Jaki jest cel ogólny programu?

Jakie są zasady indywidualizacji?

(29)

Indywidualizacja w obszarze pracy z uczniem zdolnym obejmuje takie działania jak:

dostosowanie treści merytorycznych (uczeń zdolny zwykle więcej informacji przetwarza, wymaga zatem prezentowania mu większej ilość wiedzy przedmiotowej),

dostosowanie metody (uczeń zdolny może pracować inną metodą niż reszta klasy, np. metodą problemową),

dostosowanie czasu pracy – skrócenie (uczniowi zdolnemu można wyznaczać krótszy niż reszcie klasy czas na wykonanie

danego zadania, gdyż nie sprawi mu to większej trudności), dostosowanie sposobu wykonania zadania (uczniowi zdolnemu należy zapewnić różne i liczne środki dydaktyczne);

utrudnianie zadań, zadania o bardziej złożonych celach.

Zasady pracy z uczniem

(30)

Część I

Indywidualizacja nauczania

Założenia programu

Podstawy prawne programu Cele programu

Procedury rozpoznawania potrzeb Zasady indywidualizacji

Jak diagnozować potrzeby uczniów?

Co zakłada SPWU?

Jakie są podstawy prawne indywidualizacji?

Jaki jest cel ogólny programu?

Jakie są zasady indywidualizacji?

(31)

Kto wymaga

indywidualizacji?

(32)

Część II

Zespół odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań

ukierunkowanych na indywidualizację

Koordynuje rozpoznanie potrzeb uczniów (diagnoza).

Opracowuje Indywidualny Program Rozwoju.

Prowadzi zajęcia dodatkowe.

(33)

Część II

Jakie działania koordynować?

(34)

Część II

Zespół odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań

ukierunkowanych na indywidualizację

Koordynuje rozpoznanie potrzeb uczniów (diagnoza).

Opracowuje Indywidualny Program Rozwoju.

Prowadzi zajęcia dodatkowe.

(35)

Część II

Jak opracować Indywidualny Program Rozwoju?

(36)

Część II

Indywidualny Program Rozwoju

(37)

Część II

Indywidualny Program Rozwoju

(38)

Część II

Zespół odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań

ukierunkowanych na indywidualizację

Koordynuje rozpoznanie potrzeb uczniów (diagnoza).

Opracowuje Indywidualny Program Rozwoju.

Prowadzi zajęcia dodatkowe.

(39)

Część III

Potrzeby uczniów w ramach indywidualizacji nauczania

zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami czytaniu i pisaniu, zagrożonych ryzykiem dysleksji,

zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych;

zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze

szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów w obszarze nauk (jakie?)

D

O

F

I

N

A

N

S

O

W

A

N

I

E

(40)

Część III

Potrzeby uczniów w ramach indywidualizacji nauczania

Aktualna baza dydaktyczno-wychowawcza wykorzystywana w indywidualizacji

Potrzeby. Środki i pomoce dydaktyczne

potrzebne w indywidualizacji

(41)

Dokumenty szkolne – wyjaśnienie pojęć

Dokumenty, jakimi powinna posługiwać się szkoła

1. Szkolny Program Wspierania Uczniów 2.a Indywidualny Program Rozwoju w tym Indywidualny Program Edukacji

2.b Indywidualny Program Edukacji

(Edukacyjno-Terapeutyczny)

(42)

Szkolny Program Wspierania Uczniów

– program powstały w oparciu o Zasady przygotowania, realizacji i

rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, który usprawni pracę szkoły podczas spełniania wymagań stawianych szkołom starających się o środki finansowe na doposażenie sal i prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci.

Indywidualny Program Rozwoju

– program budowany dla każdego ucznia, nie tylko niepełnosprawnego, zawierający diagnozę ucznia i środowiska, sposoby indywidualizacji

nauczania, Indywidualny Program Edukacji oraz działania podejmowane

Dokumenty szkolne

(43)

Indywidualny Program Edukacji (Edukacyjno-Terapeutyczny)

– program, o którym mowa w Zasadach konstruowania indywidualnego programu edukacji ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej i ogólnodostępnej opublikowanych przez CMPP-P oraz w Rozporządzeniu MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz.U. Nr 19 poz. 167). Program ten ze względu na funkcje edukacyjne i terapeutyczne można nazwać także

Indywidualnym Programem Edukacyjnono-Terapeutycznym (IPET).

Dokumenty szkolne

(44)

Obszary indywidualnego wsparcia

Dzieci z trudnościa- miw komu-

nikacji

Dzieci z wadą postawy

Dzieci z zaburze-

niami mowy

Dzieci zdolne

i uzdolnione Dzieci z

trudnościa- mi w nauce

matema- tyki

Dzieci niepełno-

sprawne Dzieci

zagrożone dysleksją

(45)

Obszary dostosowania wymagań

ZASADY PRACY METODY NAUCZANIA

FORMA NAUCZANIA

METODY OCENIANIA

FORMY OCENIANIA ORGANIZACJA

NAUCZANIA

ŚRODKI I POMOCE

DYDAKTYCZNE

(46)

Obszary indywidualnego wsparcia

Dzieci z trudnościa- miw komu-

nikacji

Dzieci z wadą postawy

Dzieci z zaburze-

niami mowy

Dzieci zdolne

i uzdolnione Dzieci z

trudnościa- mi w nauce

matema- tyki

Dzieci niepełno-

sprawne Dzieci

zagrożone dysleksją

(47)

Dzieci ze specyficznymi trudnościami

w czytaniu i pisaniu

(48)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym takŜe zagroŜonych ryzykiem dysleksji

analiza i synteza wzrokowo – słuchowa kinezjologia – równowaga, lateralność, koncentracja, stabilność

(49)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, w tym takŜe zagroŜonych ryzykiem dysleksji

ćwiczenia

grafomotoryczne zabawy językowe glottodydaktyka multimedialne

programy do ćwiczeń w pisaniu i czytaniu

Powrót

(50)

Obszary indywidualnego wsparcia

Dzieci z trudnościa- miw komu-

nikacji

Dzieci z wadą postawy

Dzieci z zaburze-

niami mowy

Dzieci zdolne

i uzdolnione Dzieci z

trudnościa- mi w nauce

matema- tyki

Dzieci niepełno-

sprawne Dzieci

zagrożone dysleksją

(51)

Dzieci z trudnościami w zdobywaniu

umiejętności matematycznych

(52)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

(53)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Powrót

(54)

Obszary indywidualnego wsparcia

Dzieci z trudnościa- miw komu-

nikacji

Dzieci z wadą postawy

Dzieci z zaburze-

niami mowy

Dzieci zdolne

i uzdolnione Dzieci z

trudnościa- mi w nauce

matema- tyki

Dzieci niepełno-

sprawne Dzieci

zagrożone dysleksją

(55)

Dzieci z zaburzeniami rozwoju

mowy

(56)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

ćwiczenia artykulacyjne ćwiczenia oddechowe ćwiczenia słuchowe

(57)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

gry i zabawy logopedyczne

logopedyczne programy multimedialne

Powrót

(58)

Obszary indywidualnego wsparcia

Dzieci z trudnościa- miw komu-

nikacji

Dzieci z wadą postawy

Dzieci z zaburze-

niami mowy

Dzieci zdolne

i uzdolnione Dzieci z

trudnościa- mi w nauce

matema- tyki

Dzieci niepełno-

sprawne Dzieci

zagrożone dysleksją

(59)

Dzieci z zaburzeniami

komunikacji społecznej

(60)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

komunikacja społeczna i emocjonalna

poznawanie samego siebie

(61)

Obszary indywidualnego wsparcia

Dzieci z trudnościa- miw komu-

nikacji

Dzieci z wadą postawy

Dzieci z zaburze-

niami mowy

Dzieci zdolne

i uzdolnione Dzieci z

trudnościa- mi w nauce

matema- tyki

Dzieci niepełno-

sprawne Dzieci

zagrożone dysleksją

(62)

Dzieci z wadami postawy

(63)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

Powrót

(64)

Obszary indywidualnego wsparcia

Dzieci z trudnościa- miw komu-

nikacji

Dzieci z wadą postawy

Dzieci z zaburze-

niami mowy

Dzieci zdolne

i uzdolnione Dzieci z

trudnościa- mi w nauce

matema- tyki

Dzieci niepełno-

sprawne Dzieci

zagrożone dysleksją

(65)

Dzieci niepełnosprawnych

(66)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne

(np. hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia)

arteterapia

teatroterapia zajęcia

rytmiczno - ruchowe

(67)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne

(np. hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia)

terapia stymulacji sensorycznej

(68)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne

(np. hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia) muzykoterapia

(69)

Obszary indywidualnego wsparcia

Dzieci z trudnościa- miw komu-

nikacji

Dzieci z wadą postawy

Dzieci z zaburze-

niami mowy

Dzieci zdolne

i uzdolnione Dzieci z

trudnościa- mi w nauce

matema- tyki

Dzieci niepełno-

sprawne Dzieci

zagrożone dysleksją

(70)

Dzieci z szczególnie uzdolnione

(71)

Indywidualizacja

JAK ZAPLANOWAĆ EFEKTYWNE ZAJĘCIA?

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

Podsumowanie

(72)

Projekt w liczbach

Szkoły liczące powyżej 69 uczniów Szkoły liczące do 69 uczniów

Co najmniej 2 rodzaje zajęć

Każdy rodzaj zajęć co najmniej 30 h w roku szkolnym

Zajęcia co najmniej 1 raz w tygodniu

Szkoła otrzymuje 30 tys. PLN

Co najmniej 4 rodzaje zajęć

Każdy rodzaj zajęć co najmniej 30 h w roku szkolnym

Zajęcia co najmniej 1 raz w tygodniu

Szkoła otrzymuje 453,30 PLN x liczba uczniów klas I-III

cross-financing nie więcej niż 10% cross-financing nie więcej niż 10%

(73)

Instytucje pośredniczące (w woj. śląskim Urząd Marszałkowski) ogłasza możliwość zgłaszania udziału w projekcie

MEN ogłasza zasady indywidualizacji

Szkoły

Spełniają wymagania Standardów I-III

Wypełniają dokumentację:

Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

4 Kroki

61 911 918 zł

dla woj. śląskiego

(74)

Organy prowadzące Piszą projekt na podstawie dokumentacji ze szkół

korzystając z

Instytucje pośredniczące (w woj. śląskim Urząd Marszałkowski) ogłasza możliwość zgłaszania udziału w projekcie

MEN ogłasza zasady indywidualizacji

Szkoły

Spełniają wymagania Standardów I-III

Wypełniają dokumentację:

Załącznik nr 4

4 Kroki

61 911 918 zł dla woj. śląskiego

Załącznika nr 3

generatorze

Załącznika nr 3

(75)

Pisma wypełniane przez szkołę

(76)

Pisma wypełniane przez szkołę

(77)

Organy prowadzące Piszą projekt na podstawie dokumentacji ze szkół

korzystając z

Wypełniają wniosek w

Instytucje pośredniczące (w woj. śląskim Urząd Marszałkowski) ogłasza możliwość zgłaszania udziału w projekcie

MEN ogłasza zasady indywidualizacji

Szkoły

Spełniają wymagania Standardów I-III

Wypełniają dokumentację:

Załącznik nr 4 Załącznik nr 5

4 Kroki

61 911 918 zł dla woj. śląskiego

generatorze

Załącznika nr 3

(78)

Modelowy projekt części III

wniosku o dofinansowanie

(79)

Generator

www.generatorwniosków.efs.gov.pl

(wersja GWA nie starsza niż 5.3)

(80)

Indywidualizacja

Janusz Korczak

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie moŜe - pomóŜ.”

Dziękujemy za uwagę

i Ŝyczymy wielu sukcesów w realizacji programu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :