Pełen tekst

(1)

ST-3600N Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

P o je m n o ś ć D y s k n ie s fo rm a to w a n y F o r m a t (5 1 2 B n a s e k to r)

c a łk o w ita [M B ] 570,00 500,93

p o w ie r z c h n i [M B ] 0,27

c y lin d r a [M B ] 71,56

ś c ie ż k i [B ] śr, 40448

W y m ia r y z e w n ę trz n e 1 c ię ż a r

w y s o k o ś ć [m m ] 25,4

s z e r o k o ś ć [m m ] 102,1

g łę b o k o ś ć [m m ] 146,6

c ię ż a r [k g ] 0,8

G e o m e tria n a p ę d u

d y s k ó w 4

c y lin d r ó w user 1872

g ło w ic d a n y c h 7

g ło w ic s c rw o 1

s u m a s e k to r ó w 1025919

s e k t/ś c ie ż k ę śr. 79

D o p . te m p . P ra c y S p o c z .

P C ] 5 ... 55 - 4 0 ... 70

O p ó ź n ie n ia [m s ] Ś re d n io

R W 10,5/12,0

T R /T R 1,5 ...2 ,0

M a x 24

L a te n c y 6,71

O v e rh e a d

D o p u s z c z a ln e p rz e c ią ż , g r a w it [ G ] D y s k z a p a r k o w a n y

P r a c a b e z b łę d ó w B łę d y k o ry g o w a ln e

P o], z a p a s . Z B R

P r ę d k o ś ć tra n s m is ji fM B /s ] D y s k <■> B u fo r 2 ,4 0 ... 4,38 S z y n a S C S I: s y n c / (a s y n c ) 10/(4)

N ie z a w o d n o ś ć B łę d y (x x ■>1 n a E x x )

M T B F [* 1 0 0 0 h ] M T T R [ m in ] C DL p a ta ] O N /O F F [* 1 0 0 0 ] R E R U E R S E R

200 10 14 1

B u fo r d y s k u [k B ] 240

P r ę d k o ś ć o b r. [1 /m in ] 4467 S y fe m k o d o w a n ia (1,7)R LL G ę s to ś ć z a p is u [T P I] 2150

P o z y c jo n e r RVC

S ta r t / S to p [s ] P o z . h a ł. [d B A @ 1m ] T y p o w y FHW w v v nC A tsk M a x S p in -u p Id le S ta n d -b y S le e p

p o b ó r m o c y [W ] 5,000 5,500

lin ia + 1 2 V [A ] 0,400 1,500

lin ia + 5 V [A ] 0,200

(2)

Widok z boku Widok z przodu Widok z boku

na J2 na J6 na J5

8 ( A A 2 ....;

--- AA1 ...

W AAO

S Y N C ...

REM. LED res

Z2 1

ro~ o o o o o c a o o o o o o o o o o o o o o o o o o e o o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ---f ---

1

GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND RES O PN RES GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND

DBO DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DBP GND GND RES TRM RES GND ATN GND BSY ACK RST MSG SEL C/D REQ I/O

J6: LED/SYNC

1 E 3 2 + L E D -3 - L E D -4 + SYN ■ 6 1 lt E 3 l2 • SYN * 5

+ 12V GND (12V) GND (5V)

♦ 5V

-

J>

Zwory zarezerwowana do użytku producenta.

d s J j^ m e Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć zasilających.

D S ^ M E J _ Start silnika dysku na rozkaz UNIT START wysłany DS ME przez inicjator.

D S ^ M E Start silnika z opóźnieniem równym 12‘ SCSI_ID [w sekundach).

WP Zapis na dysk

dopuszczalny. w p % Dysk zabezpieczony przed zapisem.

PE Praca bez kontroli

parzystości. PE % Praca z kontrolą

parzystości.

T P 1 ^ ] T P 2 Dysk nie zasila ani pakietu R-T ani lin# 26 (TERMPWR).

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila linię TERMPWR.

T P 1 ^ ) T P 2 Dysk zasila pakiet R-T.

T P 1 ^ T P 2 Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.

J2/8 J2/7 Pakiet R-T otrzymuje zasilanie od strony magistrali SCSI za pośrednictwem linii TERMPWR (Pozycja ’X ’ na rysunku).

A2A1 AO

( A A 2 /A A 1 /A A 0 )

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Uwaga 1: Do ustawiania adresu SCSI-ID należy używać albo zestawu A0-A2 albo też zwor alternatywnych AA0-AA2 (nigdy obydwu!).

Uwaga 2: Modele wyposażone w płytkę drukowaną #75782480 mają odwrócone znaczenia zwor bloku J5, tj. A0/A1/A2 zamiast A2/A1/A0.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :