Pełen tekst

(1)

ST-31250N Seagate 3,5" SCSI-2 Fast

P ojem n ość Dysk n ie sfo n va to w a n y Fomaat (512B na sektor) c a łk o w ita [M B]

p o w ie rzch n i [M B]

cylin d ra [M B ] ście żki [B ]

W ym iary zew nętrzne i ciężar wysokość [m m ]

szerokość [m m ] g łę b o ko ść [m m ]

ciężar [k g ]

Geometria napędu d yskó w

c y lin d ró w g ło w ic danych

g ło w ic serw o sum a se kto ró w

s e k tś c ie ż k ę

O późnienia [m s ] Średnio

R/W TR/TR

M ax La tency Overhead

Dop. temp. P racy Spocz.

PC]

Dopuszczalne p rz e c ią ż g ra w it[G ] Dysk zaparkow any

Praca bez b łę d ó w B łę d y ko ryg ow aln e

Po], zapas.

ZBR

Prędkość tra n s m is ji fMB/s]

Dysk < • > B u fo r

Szyna SCSI: s y n c / (async)

Niezawodność B łę d y (xx ->1 na Exx)

M TBF [*1000h] M U R [m in ] CDL [lata ] ON/OFF [*1000] RER UER SER B ufo r dy3ku [k B ] Prędkość obr. [1 /m in ]

Syfem kod ow ania Gęstość za p isu [TP I]

P o zycjon er Start / S top [s ] Poz. hał. [d B A @ 1m]

Typowy RAW v /v v A Max Spin-up Idle S tand-by Sleep

p o b ó r m o c y [W ] lin ia +121 [A ]

lin ia +5V [A ]

(2)

Widok z przodu na J4

REM.LED res

GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND RES OPN RES GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND

DBO DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DBP GND GND RES TRM RES GND ATN GND BSY A C K RST MSG SEL C/D REQ I/O

J4: LED/SYNC

1[ H ] 2 +LED-3

- LED « 4 T T + SYN » 6

11ŁEUi2 ’ SYN- 5

j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

_________ j 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ 12V GND (12V) GND (5V) + 5V

-

J>

Zwory zarezerwowane do użytku producenta.

D s | ^ M E Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć zasilających.

D S ^ fp M E D S ^ p M E

Start silnika dysku na rozkaz UNIT START wysłany przez inicjator.

D S ^ M E Start silnika z opóźnieniem równym 12’ SCSIJD [w sekundach].

WP | Zapis na dysk

dopuszczalny. WP ^ Dysk zabezpieczony przed zapisem.

EP |

Praca bez kontroli

parzystości. EP Praca z kontrolą

parzystości.

J1 W ® 6l l I7 \/21

Pakiety R-T dołączone są do linii magistrali.

j1 , S i '

Dysk zasila linię TERMPWR.

J1 J f f i

61 1 17 \/21

Dysk zasila pakiet R-T.

J1

Dysk zasila zarówno pakiet R-T jak i linię TERMPWR.

J 1 . i f l f c '

Pakiet R-T otrzymuje zasilanie od strony magistrali SCSI za pośrednictwem linii TERMPWR.

A2 A1 AO

MM

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :