Pełen tekst

(1)

ST-277N Seagate 5,25" SCSI

P o jem n o ść D y s k n ies fo rm a to w a n y F o rm a t (512 B n a sektor)

c a łk o w ita [M B ] 73,40 61,00

p o w ie rz c h n i [M B ] 0,07

cylindra [M B ] 10,20

ścieżki [B ] 13312

W ym iary ze w n ę trzn e i c ię ża r

w ysokość [m m ] 41,4

szero ko ść [m m ] 146,6

g łę b o k o ś ć [m m ] 203,2 cię ża r [k g ]

G eom etria n ap ę d u

d y s k ó w 3

c y lin d ró w 628

g ło w ic danych 6

g ło w ic serw o 0

su m a sekto ró w

s e k tś c ie ż k ę 34

O p ó źn ien ia [m s ]

Ś red n io 28

R /W

T R /T R 8

M a x 70

L a te n c y 8,33 O v e rh e a d

Dop. temp. P ra c y Spocz.

PC]

D o p u s zc za ln e p rz e c ią ż g ra w it [G ] D ysk z a p a rk o w a n y

P raca b e z b łę d ó w B łę d y k o ry g o w a ln e

Po], zapas.

Z B R

P ręd k o ś ć tran sm isji tM B /s]

D ysk <■> B u fo r 1.25 Szyna S C S I: s y n c / (async) (1.5)

N ie za w o d n o ś ć B łę d y (x x •>1 na E xx)

M T B F [*1000h ] M TTR [m in ] CDL [la ta ] O N O F F [*1000] R E R U E R S E R 70

B u fo r d y s k u [k B ]

P ręd kość obr. [1 /m in ] 3600 S ytem k o d o w a n ia (2,7)RLL G ęstość z a p is u [T P I] 777

P o zy c jo n e r S tepper

S ta rł / S to p [s ] Poz. h a ł. [dB A @ 1m ] Typowy R W w C w lC / y tif M a x S pin-up Id le S ta n d -b y S leep

p o b ó r m o c y [W ] 13,000 37,000

lin ia + 1 2 V [A ] 0,500 2,500

lin ia + 5 V [A ] 1,400

(2)

GND 0 © DBO GND © • DB1 GND 0 o D62 GND 9 • 063

GND « 9 D04

GND O 0 DB5

GND « 0 DB6

GND 0 o DB7 GND s • DBP GND 0 • GND GND 0 9 GND RES O 0 RES OPN o o TRM RES 0 • RES GND 0 GND

GND « 9 ATN

GND 9 9 GND GND o • BSY GND 9 9 ACK GND O 9 RST GND a 9 MSG GND 9 9 SEL GND 9 9 C/D GND 9 9 REQ GND 9 9 I/O

♦ 12V GND (12V) GND (5 V)

♦ 5V

n r

A

P ra c a b e z kontroli

DC &

P ra c a z kon tro lą

P E # parzystości. P E $ parzystości.

CM t~ O

g o g

SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 7

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :