Metodologia psychologii i nauk społecznych

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Praktyczny

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite Specjalności: kierunek: psychologia

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Metodologia psychologii i nauk społecznych Kod przedmiotu WPINH PsychPJednolite magisterskieS B7 19/20

Kategoria przedmiotu Przedmioty kierunkowe

Liczba punktów ECTS 6

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

3 16 28 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawami metodologii nauk w ogóle, metodologii nauk społecznych a w szczegól- ności metodologii badań psychologicznych. Nauczenie świadomości metodologicznej, myślenia i rozumowania naukowego i empirycznego w kategoriach hipotez badawczych, nauczenie zasad planów eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych, zapoznanie z etycznymi problemami badań naukowych, zapoznanie z najważniej- szymi podstawami analizy statystycznej.

4 Wymagania wstępne

1 brak

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Zrozumienie istoty poznania naukowego i odróżnienie go od innych form poznania i opisu rzeczywistości, zrozumienie najważniejszych funkcji i celów poznania naukowego, odróżnienie podejścia nomotetycznego od idiograficznego, poznanie zasad metodologii ogólnej, zasad metodologii nauk społecznych oraz metodologii psychologii jako nauki. Student powinien zapoznać się z teoretycznymi podstawami najważniejszych metod badawczych w psychologii, a zwłaszcza takich metod jak eksperyment, quasi-eksperyment, obserwacja, badania korelacyjne, badania jakościowe.

MU2 Student powinien umieć zaprojektować i przeprowadzić badanie naukowe w dziedzinie psychologii. W szcze- gólności powinien umieć przeprowadzić prawidłową obserwację psychologiczną, prawidłowy eksperyment psy- chologiczny, prawidłowe badanie korelacyjne. Ponieważ w tym samym czasie odbywać będzie także zajęcia z podstaw statystyk, pod koniec semestru powinien umieć w pełni zinterpretować wyniki badania pod kątem analizy matematycznej i umieć wyciągnąć z nich właściwe wnioski. Powinien także opanować wiedzę i umie- jętności w zakresie zasad przedstawiania wyników badań naukowych i publikowania ich w pracy naukowej z dziedziny psychologii.

MK3 Student powinien w pełni przyjąć etyczną postawę naukowca, a wiec służyć przede wszystkim prawdzie, pod żadnym pozorem nie naciągać, nie fałszować ani wymyślać danych, nigdy nie dopuszczać się jakiejkolwiek formy naukowego plagiatu a jednocześnie dbać o to, aby jakiekolwiek badanie psychologicznie nie przynio- sło jakiejkolwiek szkody badanym osobom.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Metoda naukowa 2

W2 Badanie naukowe. Neuroobrazowanie i metody wyznaczania neuromarkerów 2

W3 Etyka badań psychologicznych 2

W4 Metody jakościowe 2

W5 Metody ilościowe. Metody korelacyjne. 2

W6 Metody ilościowe. Metody eksperymentalne 2

W7 Testy psychologiczne 2

W8 Sprawozdawczość naukowa 2

Razem 16

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Dyskusja na temat metody naukowej i badań naukowych 2

C2 Rozdzielenie projektów badań studentów 2

C3 Neuroobrazowanie i metody wyznaczania neuromarkerów 2

C4 Dyskusja nad etyką badań psychologicznych 2

C5 Ćwiczenie metod jakościowych 2

C6 Ćwiczenie metod korelacyjnych 2

C7 Ćwiczenie metod eksperymentalnych 2

C8 Ćwiczenie testów psychologicznych 1 2

C9 Ćwiczenie testów psychologicznych 2 2

C10 Omówienie sprawozdawczości naukowej 2

C11 Omówienie zasad APA 2

C12 Prezentacja projektów 1 2

C13 Zagadnienie świadomości 2

C14 Ostateczna ocena projektów 2

Razem 28

7 Metody dydaktyczne

M10. Prezentacje multimedialne M16. Wykłady

M5. Dyskusja M11. Projekty

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 44

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 60

Opracowanie wyników 6

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 40 Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 6

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P17. Projekt

P11. Aktywność na zajęciach P5. Referat

(4)

Warunki zaliczenia przedmiotu 1 Projekt, referat i test

Kryteria oceny

Na ocenę 3 50% uzyskanych punktów Na ocenę 3.5 60% uzyskanych punktów Na ocenę 4 70% uzyskanych punktów Na ocenę 4.5 80% uzyskanych punktów Na ocenę 5 90% uzyskanych punktów

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

EUK7_W1, EUK7_W2, EUK7_W3, EUK7_W4, EUK7_W5, EUK7_W6, EUK7_W7, EUK7_W8, EUK7_W9

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, C1,

C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,

C12, C13, C14

M10, M16, M5,

M11 P17, P11, P5

MU1

EUK7_U1, EUK7_U2, EUK7_U3, EUK7_U4, EUK7_U5, EUK7_U6, EUK7_U7, EUK7_U8

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, C1,

C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,

C12, C13, C14

M10, M16, M5,

M11 P17, P11, P5

MK1

EUK7_KS1, EUK7_KS2, EUK7_KS3, EUK7_KS4, EUK7_KS5, EUK7_KS6

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, C1,

C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11,

C12, C13, C14

M10, M16, M5,

M11 P17, P11, P5

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] John Schaughenessy, Eugene Zechmeister, Jeanne Zechmeister — Metody badawcze w Psychologii, Gdańsk, 2002, GWP

Literatura uzupełniająca:

[1] Jerzy Brzeziński — Metodologia badań psychologicznych, Warszawa, 2003, PWN

(5)

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę dr Andrzej Mirski (kontakt: artmir@o2.pl) Oboby prowadzące przedmiot

dr Andrzej Mirski (kontakt: artmir@o2.pl)

mgr Jakub Paszulewicz (kontakt: jakub.paszulewicz@gmail.com)

Figure

Updating...

References

Related subjects :