• Nie Znaleziono Wyników

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:"

Copied!
8
0
0

Pełen tekst

(1)

CUSTOMER: RWEStoen

NO_DOC_EXT: 2016-152255

SOFTWARE VERSION: 9.3.0

ORGANISATION: ENOTICES

COUNTRY: EU

PHONE: /

E-mail: maciej.pac@rwe.pl

NOTIFICATION TECHNICAL: YES

NOTIFICATION PUBLICATION: YES

(2)

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

ul. Piękna 46 Warszawa 00-672 Polska

Osoba do kontaktów: innogy Polska SA, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa Tel.: +48 228214323

E-mail: Piotr.Zdzieszynski@innogy.com Faks: +48 228214372

Kod NUTS: PL127 Adresy internetowe:

Główny adres: www.innogystoenoperator.pl I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.innogy.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej I.6) Główny przedmiot działalności

Sektor elektroenergetyczny Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa:

Zakup dwóch transformatorów 110/15/15kV 63 MVA do stacji RPZ Wschodnia Numer referencyjny: PZ-1001

II.1.2) Główny kod CPV 31170000

II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Zakup dwóch transformatorów 110/15/15kV 63 MVA do stacji RPZ Wschodnia II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

(3)

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL127

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa, ul. Chrzanowskiego 12 II.2.4) Opis zamówienia:

1. Wyprodukowanie dwóch transformatorów zgodnie ze „Specyfikacją techniczną transformatorów o górnym napięciu 110 kV i mocy 63/31,5/31,5 MVA na potrzeby stacji RPZ Wschodnia” stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Przeprowadzenie wymaganych prób fabrycznych i przekazanie wyników zamawiającemu.

3. Przygotowanie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej każdej z wyprodukowanych jednostek w trzech egzemplarzach (3 wersje elektroniczne oraz 3 wersje analogowe na jednostkę) i przekazanie jej zamawiającemu.

4. Dostarczenie obydwu transformatorów do stacji wnętrzowej RPZ Wschodnia przy ul. Wojciecha

Chrzanowskiego 12 w Warszawie, dokonanie montażu ciężkiego, montażu wyposażenia wraz z pomostami BHP, napełnienia olejem, wykonanie koniecznych do uruchomienia pomiarów i prób (zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm i przepisów, niniejszą specyfikacją oraz aktualną Ramową Instrukcją Eksploatacji Transformatorów - Energopomiar-Elektryka Gliwice).

5. Udział w programie załączenia pod napięcie lub dostarczenie odpowiedniego dokumentu zezwalającego na załączenie jednostki bez obecności przedstawiciela Wykonawcy.

6. Przeprowadzenie szkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego. Przeszkolenie odbędzie się w dwóch, trzech lub maksymalnie czterech uzgodnionych terminach. Szkolenie będzie obejmowało w

szczególności eksploatację transformatorów 110/15/15 kV, 63 MVA. Suma wszystkich szkoleń będzie trwała nie więcej niż 12 godzin zegarowych. Miejscem szkoleń będzie RPZ Wschodnia, Warszawa ul. Chrzanowskiego 12.

7. Termin zgłoszenia gotowości nowych jednostek do odbioru technicznego u producenta nie później niż do 31.10.2017r. Zamawiający przystąpi do odbioru technicznego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia gotowości danej jednostki do odbioru technicznego. Planowany termin transportu obydwu transformatorów do stacji RPZ Wschodnia nie później niż 8 miesięcy od daty odbioru technicznego u producenta.

8. Udzielenie gwarancji na okres co najmniej 60-ciu miesięcy licząc od daty Protokołu Odbioru Końcowego lecz nie dłużej niż 78 miesięcy licząc od dnia odbioru technicznego w fabryce.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryteria określone poniżej Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Początek: 20/02/2017

Koniec: 31/10/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

(4)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1 Sytuacji finansowej

1.2 Zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Zamawiający uzna za spełnione warunki opisane w pkt 1, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

2.1 w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 umowę polegającą na dostarczeniu co najmniej 2 fabrycznie nowych transformatorów o napięciu 110 kV lub wyższym, trójuzwojeniowych o mocy 63 MVA lub większej oraz ich uruchomieniu.

2.2 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

2.3 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100).

3. Wykonawca może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający będzie stosował obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający będzie stosował również przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust 5 pkt 1 i 24 ust. 5 pkt 8.

4. W przypadku, kiedy o udzielenie zamówienia Wykonawcy ubiegają się wspólnie (Konsorcjum), wówczas wymaga się, aby żaden z nich nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 24 ust 5 pkt 1 i 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp a łącznie spełniali warunki udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6. Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt 2, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich

zasobów, Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów (zobowiązania o treści), z których będzie wynikać:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

7. Jeżeli zdolności zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzą

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

(5)

lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, na których polegał korzystając z potencjału podmiotu trzeciego.

8. Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, została uznana za najkorzystniejszą Wykonawca ten przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Wszystkie oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale, zaś dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Pozostała część w załączniku do ogłoszenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykonawcy wykażą, że:

1.1 posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

1.2 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100).

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i dołączyć do oferty:

2.1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczący:

2.1.1 Wykonawcy a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich. Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ: część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 2, część VI.

2.1.2 podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnionego zasobu; Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ: część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt. 2 oraz udostępnianego zasobu; część VI.

3 Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów – dokumenty potwierdzające dysponowanie tymi zasobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1.1 informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 3.500.000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

1.2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100).

(6)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna za spełnione warunki dotyczące kwalifikacji technicznych, jeżeli Wykonawcy wykażą, że:

1. w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 umowę polegającą na dostarczeniu co najmniej 2

fabrycznie nowych transformatorów o napięciu 110 kV lub wyższym, trójuzwojeniowych o mocy 63 MVA lub większej oraz ich uruchomieniu.

2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i dołączyć do oferty:

2.1 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ dotyczący:

2.1.1 Wykonawcy a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich. Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ: część II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt 2, część VI.

2.1.2 podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnionego zasobu; Wymagane jest wypełnienie następujących części JEDZ: część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art. 24 ust 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; część IV w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt. 2 oraz udostępnianego zasobu; część VI.

3 Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów – dokumenty potwierdzające dysponowanie tymi zasobami.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona lub których Zamawiający może żądać na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1.1. wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

- zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:

Przystępując do przetargu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - 10% wartości umowy.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi - 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

szczegółowe informacje na temat wadium i zabezpieczenia zostały określone w SIWZ.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

(7)

Płatność w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 05/01/2017 Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert) IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 05/01/2017 Czas lokalny: 10:30 Miejsce:

Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, s. 41.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych VI.3) Informacje dodatkowe:

(8)

W całości dostawy, udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien przekraczać 50%.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a

Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587701 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a

Warszawa 02-676 Polska

Tel.: +48 224587701 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/11/2016

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie II.2.14) Informacje dodatkowe.. II.2) Opis II.2.1) Nazwa:. Usługi ochrony osób i mienia w

Numer sekcji: II.2.1.. Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa Zamiast:.

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych i niezamieszkałych Gminy Mielec w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019

d) /Transport kontenera/ obejmuje kompleksową aranżację transportu kontenera (wraz z jego zapakowaniem oraz rozpakowaniem) na wskazanych trasach z dostawą na statek ekspedycyjny

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami oraz warunkami opisanymi w niniejszej SIWZ, w tym między innymi w Wymaganiach Eksploatacyjno –

„JEDZ”) zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zgodnie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej.. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków