Evolution 1

12  Download (0)

Full text

(1)

Evolution 1

PLAN WYNIKOWY

WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

UNIT 1 Środki

językowe

Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach

Przeważnie poprawnie buduje zdania z czasownikiem „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple

Zazwyczaj poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika

„być”(to be) w czasie Present Simple

Zna zaimki pytające

Posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: dane personalne, uczucia i emocje, zainteresowania, PRACA: popularne zawody, SZKOŁA: przedmioty nauczania, ŻYCIE RODZINNE I

TOWARZYSKIE: koledzy i przyjaciele, LICZBY: 1-10, ALFABET

Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zawsze prawidłowo używa ich w zdaniach

Poprawnie buduje zdania z czasownikiem „być” (to be) w liczbie pojedynczej w czasie Present Simple

Zawsze poprawnie podaje formy pełne i skrócone czasownika „być”

(to be) w czasie Present Simple

Zna i poprawnie używa zaimków pytających

Posługuje się rozbudowanym słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: dane personalne, uczucia i emocje, zainteresowania, PRACA: popularne zawody, SZKOŁA: przedmioty nauczania, ŻYCIE RODZINNE I

TOWARZYSKIE: koledzy i przyjaciele, LICZBY: 1-10, ALFABET

Umiejętności językowe wg NPP

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

CZYTANIE

Rozumie proste wypowiedzi pisemne: rozumie sens i wyszukuje podstawowe

informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji czasami popełnia błędy

MÓWIENIE

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu

słuchanego, bez problemu wyszukuje w tekście słuchanym proste i złożone informacje

CZYTANIE

Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje w tekście czytanym

MÓWIENIE

Tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne (opisuje ludzi, zadaje pytania dotyczące danych osobowych)

Prawidłowo wymawia dźwięk /t/

(2)

Tworzy proste wypowiedzi ustne, zdarza się, że popełnia błędy (opisuje ludzi, zadaje pytania dotyczące danych osobowych)

Prawie zawsze prawidłowo wymawia dźwięk /t/

REAGOWANIE

Reaguje w prostych sytuacjach:

przedstawia siebie, pyta o wiek i samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje

PISANIE

Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, bardzo proste wypowiedzi pisemne (opisywanie ludzi)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i

słuchany: przekazuje, popełniając drobne błędy, bardzo prostymi słowami, informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

REAGOWANIE

Reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: przedstawia siebie i innych, pyta o wiek i samopoczucie, udziela i uzyskuje informacje PISANIE

Samodzielnie tworzy krótkie wypowiedzi pisemne (opisywanie ludzi)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i słuchany:

przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

UNIT 2 Środki

językowe

Zna zaimki osobowe dla 3 osoby liczby pojedynczej i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach

Zazwyczaj poprawnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być”(to be) w czasie Present Simple

Zna zasady użycia przedimków nieokreślonych (a,an) i zazwyczaj poprawnie je stosuje

Posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: dane personalne, PRACA: popularne zawody, PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU, LICZBY: 1-20, ALFABET

Zna zaimki osobowe dla 3 osoby liczby pojedynczej i zawsze prawidłowo używa ich w zdaniach

Poprawnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika

„być”(to be) w czasie Present Simple

Zna zasady użycia przedimków nieokreślonych (a,an) i poprawnie je stosuje

Posługuje się rozbudowanym słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: dane personalne, PRACA: popularne zawody, PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU, LICZBY: 1-20, ALFABET

Umiejętności językowe wg NPP

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

CZYTANIE

Rozumie proste wypowiedzi

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, z łatwością wyszukuje w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje CZYTANIE

Rozumie proste i bardziej skomplikowane wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje

(3)

pisemne: rozumie sens i wyszukuje podstawowe

informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

MÓWIENIE

Tworzy proste wypowiedzi ustne, zdarza się, że popełnia błędy (opis osoby na podstawie ilustracji)

Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięk /w/

REAGOWANIE

Reaguje w prostych sytuacjach:

podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje

PISANIE

Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, bardzo proste wypowiedzi pisemne (opisywanie osób)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i

słuchany: przekazuje, popełniając drobne błędy, informacje

uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

zarówno podstawowe, jak i złożone informacje w tekście czytanym MÓWIENIE

Bez trudu tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne (opis osoby na podstawie ilustracji)

Poprawnie wymawia dźwięk /w/

REAGOWANIE

Reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: podaje dane osobowe, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje

PISANIE

Samodzielnie tworzy krótkie wypowiedzi pisemne (opisywanie osób)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i słuchany:

przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

UNIT 3 Środki

językowe

Zna i przeważnie poprawnie używa przymiotników dzierżawczych w liczbie pojedynczej

Zna zastosowanie i najczęściej poprawnie stosuje dopełniacz saksoński

Zna zaimek pytający: czyj?, czyja?, czyje? (whose)

Zazwyczaj poprawnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być” (to be) w czasie Present Simple

Zna, rozróżnia i zazwyczaj prawidłowo stosuje przedimki nieokreślone (a,an)

Posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: dane personalne, SZKOŁA: przybory szkolne, KOLORY, PODSTAWOWE PRZYMIOTNIKI: wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym,

Zna i zawsze poprawnie używa przymiotników dzierżawczych w liczbie pojedynczej

Zna zastosowanie i zawsze poprawnie stosuje dopełniacz saksoński

Zna i poprawnie używa w zdaniach zaimka pytającego: czyj?, czyja?, czyje? (whose)

Poprawnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika

„być” (to be) w czasie Present Simple

Zna, rozróżnia i prawidłowo stosuje przedimki nieokreślone (a,an)

Posługuje się rozbudowanym słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: dane personalne, SZKOŁA: przybory szkolne, KOLORY, PODSTAWOWE PRZYMIOTNIKI: wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym,

(4)

KULTURA: podstawowe informacje o Zjednoczonym Królestwie

KULTURA: podstawowe informacje o Zjednoczonym Królestwie

Umiejętności językowe wg NPP

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, wyszukuje proste informacji w tekście słuchanym, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

CZYTANIE

Rozumie proste wypowiedzi pisemne: rozumie sens i wyszukuje podstawowe

informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji czasami popełnia błędy

MÓWIENIE

Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, proste wypowiedzi ustne (opisywanie przedmiotów, osób)

Prawie zawsze prawidłowo wymawia dźwięk /ə/

REAGOWANIE

Reaguje w prostych sytuacjach:

pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje

PISANIE

Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, bardzo proste wypowiedzi pisemne (opisywanie przedmiotów)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i

słuchany: przekazuje, popełniając drobne błędy, bardzo prostymi słowami, informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego INNE

Posiada świadomość językową

Pracując samodzielnie nad językiem (rozdział

powtórzeniowy), zdarza mu się popełniać błędy

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, bez problemu wyszukuje w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje

CZYTANIE

Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje w tekście czytanym

MÓWIENIE

Tworzy złożone wypowiedzi ustne (opisywanie przedmiotów, osób)

Prawidłowo wymawia dźwięk /ə/

REAGOWANIE

Reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: pyta o przynależność, wyraża stan posiadania, udziela i uzyskuje informacje

PISANIE

Samodzielnie tworzy krótkie wypowiedzi pisemne (opisywanie przedmiotów)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i słuchany:

przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego INNE

Posiada świadomość językową

Samodzielnie pracuje nad językiem (rozdział powtórzeniowy)

UNIT 4 Środki

językowe

Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje przyimki miejsca

Zna zastosowanie i zazwyczaj

Zna i zawsze poprawnie stosuje przyimki miejsca

Zna zastosowanie i zawsze

(5)

poprawnie używa przedimków nieokreślonych

Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki pytające

Zna zastosowanie trybu rozkazującego do wydawania poleceń

Zazwyczaj poprawnie używa trybu rozkazującego

Posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie

następujących obszarów: DOM:

opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, ŚWIAT PRZYRODY: ekologia,

PODSTAWOWE CZASOWNIKI, PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU

poprawnie używa przedimków nieokreślonych

Zna i poprawnie stosuje zaimki pytające

Zna zastosowanie trybu rozkazującego do wydawania poleceń

Bez problemu używa trybu rozkazującego

Posługuje się rozbudowanym słownictwem w zakresie

następujących obszarów: DOM: opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, ŚWIAT PRZYRODY:

ekologia, PODSTAWOWE CZASOWNIKI, PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU

Umiejętności

językowe wg NPP

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

CZYTANIE

Rozumie proste wypowiedzi pisemne: rozumie sens i wyszukuje podstawowe

informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji czasami popełnia błędy

MÓWIENIE

Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, proste wypowiedzi ustne (opis pomieszczenia)

Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięk /e/

REAGOWANIE

Reaguje w prostych sytuacjach:

wyraża opinie, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia

PISANIE

Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, bardzo proste wypowiedzi pisemne (opisywanie położenia mebli, opis pokoju) PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i

słuchany: przekazuje, popełniając drobne błędy, bardzo prostymi słowami, informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, z łatwością wyszukuje w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje CZYTANIE

Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje

MÓWIENIE

Tworzy złożone wypowiedzi ustne (opis pomieszczenia)

Poprawnie wymawia dźwięk /e/

REAGOWANIE

Reaguje w prostych i bardziej skomplikowanych sytuacjach:

wyraża opinie, podziękowania, udziela i uzyskuje informacje, wydaje polecenia, odpowiada na polecenia

PISANIE

Samodzielnie tworzy wypowiedzi pisemne (opisywanie położenia mebli, opis pokoju)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i słuchany:

przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego INNE

Współdziała w grupie w pracach projektowych

(6)

INNE

Współdziała w grupie w pracach projektowych

UNIT 5 Środki

językowe

Zazwyczaj poprawnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być” (to be) w czasie Present Simple

Zazwyczaj poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki wskazujące (this, that)

Posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny, ŻYCIE RODZINNE I

TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, ŚWIAT PRZYRODY:

rośliny i zwierzęta, UBRANIA, KOLORY, PRZYMIOTNIKI WYRAŻAJĄCE OPINIĘ

Poprawnie podaje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika

„być” (to be) w czasie Present Simple

Poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników

Rozróżnia i zawsze poprawnie stosuje zaimki wskazujące (this, that)

Posługuje się rozbudowanym słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny, ŻYCIE RODZINNE I

TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, ŚWIAT PRZYRODY:

rośliny i zwierzęta, UBRANIA, KOLORY, PRZYMIOTNIKI WYRAŻAJĄCE OPINIĘ

Umiejętności

językowe wg NPP

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

CZYTANIE

Rozumie proste wypowiedzi pisemne: rozumie sens i wyszukuje podstawowe

informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji czasami popełnia błędy

MÓWIENIE

Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, proste wypowiedzi ustne (opis znanej osoby na podstawie wzoru)

Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięk /s/

REAGOWANIE

Reaguje w prostych sytuacjach:

wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza/nie zgadza się z rozmówcą

PISANIE

Tworzy, sam lub z pomocą

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, z łatwością wyszukuje w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje CZYTANIE

Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje

MÓWIENIE

Tworzy złożone wypowiedzi ustne (opis znanej osoby na podstawie wzoru)

Poprawnie wymawia dźwięk /s/

REAGOWANIE

Używając bogatego słownictwa reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: wyraża emocje, udziela i uzyskuje informacje, zgadza/nie zgadza się z rozmówcą

PISANIE

Samodzielnie tworzy wypowiedzi pisemne (opisywanie znanej osoby, opis przedmiotu – mundurka szkolnego)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Bez problemu przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje

(7)

nauczyciela, proste wypowiedzi pisemne (opisywanie znanej osoby, opis przedmiotu – mundurka szkolnego) PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i

słuchany: przekazuje, popełniając drobne błędy, bardzo prostymi słowami, informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

UNIT 6 Środki

językowe

Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje formę twierdząca, przecząca i pytająca czasownika

„mieć” (to have got)

Rozróżnia i zazwyczaj poprawnie stosuje zaimki wskazujące (this, that, these, those)

Zazwyczaj poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple

Zazwyczaj poprawnie tworzy i stosuje liczbę mnogą

rzeczowników

Posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny, uczucia emocje, ŻYCIE

RODZINNE I TOWARZYSKIE:

członkowie rodziny, ŚWIAT PRZYRODY: rośliny i zwierzęta, CZĘŚCI CIAŁA, UBRANIA, CECHY CHARAKTERU

Zna i poprawnie stosuje formę twierdząca, przecząca i pytająca czasownika „mieć” (to have got)

Rozróżnia i zawsze poprawnie stosuje zaimki wskazujące (this, that, these, those)

Poprawnie buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasie Present Simple

Poprawnie tworzy i stosuje liczbę mnogą rzeczowników

Posługuje się rozbudowanym słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: wygląd zewnętrzny, uczucia emocje, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, ŚWIAT PRZYRODY:

rośliny i zwierzęta, CZĘŚCI CIAŁA, UBRANIA, CECHY

CHARAKTERU

Umiejętności językowe wg NPP

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

CZYTANIE

Rozumie proste wypowiedzi pisemne: rozumie sens i wyszukuje podstawowe

informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji czasami popełnia błędy

MÓWIENIE

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, z łatwością wyszukuje w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje CZYTANIE

Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje

MÓWIENIE

Używając bogatego słownictwa tworzy proste i złożone wypowiedzi ustne (opisywanie cech charakteru osób)

Poprawnie wymawia dźwięk /ð/

(8)

Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, proste wypowiedzi ustne (opisywanie cech charakteru osób)

Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięk /ð/

REAGOWANIE

Reaguje w prostych sytuacjach:

wyraża opinie, pyta o samopoczucie, wyraża przynależności, opisuje osoby PISANIE

Tworzy proste wypowiedzi pisemne: przedstawia informacje o sobie na podstawie wzoru, opisuje rośliny

PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i

słuchany: przekazuje, popełniając drobne błędy, bardzo prostymi słowami, informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego INNE

Posiada świadomość językową

Pracując samodzielnie nad językiem (rozdział

powtórzeniowy), zdarza mu się popełniać błędy

REAGOWANIE

Używając bogatego słownictwa reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: wyraża opinie, pyta o samopoczucie, wyraża

przynależności, opisuje osoby PISANIE

Tworzy zaawansowane wypowiedzi pisemne na swój temat, opisuje rośliny

PRZETWARZANIE TEKSTU

Bez problemu przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego INNE

Posiada świadomość językową

Samodzielnie pracuje nad językiem (rozdział powtórzeniowy)

UNIT 7 Środki

językowe

Zna zastosowanie czasownika modalnego „umieć” (can)

Zazwyczaj poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym „umieć” (can)

Zna przysłówki sposobu i

zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach

Zna i zazwyczaj poprawnie stosuje przymiotniki dzierżawcze

Posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie

następujących obszarów: SPORT:

popularne dyscypliny sportu, ŻYCIE RODZINNE I

TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, INSTRUMENTY MUZYCZNE, PODSTAWOWE PRZYMIOTNIKI: wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym,

Zna zastosowanie i rozumie, kiedy używać czasownika modalnego

„umieć” (can)

Poprawnie tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem modalnym „umieć” (can)

Zna przysłówki sposobu i zawsze prawidłowo używa ich w zdaniach

Zna i zawsze prawidłowo stosuje przymiotniki dzierżawcze

Posługuje się rozbudowanym słownictwem w zakresie

następujących obszarów: SPORT:

popularne dyscypliny sportu, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE:

członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, INSTRUMENTY MUZYCZNE, PODSTAWOWE PRZYMIOTNIKI: wyrazy o znaczeniu przeciwstawnym, KULTURA

(9)

KULTURA

Umiejętności

językowe wg NPP

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

CZYTANIE

Rozumie proste wypowiedzi pisemne: rozumie sens i wyszukuje podstawowe

informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

MÓWIENIE

Tworzy proste wypowiedzi ustne, zdarza się, że popełnia błędy (przedstawianie członków rodziny, mówienie o umiejętnościach)

Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięk /ʌ/

REAGOWANIE

Reaguje w prostych sytuacjach:

wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności PISANIE

Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, proste wypowiedzi pisemne (opisywanie ulubionego muzyka, opisywanie umiejętności członków rodziny)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i

słuchany: przekazuje, popełniając drobne błędy, informacje

uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sensu tekstu słuchanego, z łatwością wyszukuje w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje CZYTANIE

Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje

MÓWIENIE

Używając bogatego słownictwa wypowiada się na temat członków rodziny, ich umiejętności itp.

Poprawnie wymawia dźwięk /ʌ/

REAGOWANIE

Z łatwością reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: wyraża przynależność, umiejętność, określa stopień opanowania umiejętności PISANIE

Samodzielnie tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi pisemne (opisywanie ulubionego muzyka, opisywanie umiejętności członków rodziny)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Z łatwością przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

UNIT 8 Środki

językowe

Bez większych problemów buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem „lubić”

(to like) w czasie Present Simple

Zna i przeważnie poprawnie stosuje zaimki osobowe w bierniku

Zna i przeważnie poprawnie używa rzeczowników

policzalnych i niepoliczalnych

Bez problemów buduje zdania twierdzące, przeczące i pytające z czasownikiem „lubić” (to like) w czasie Present Simple

Zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe w bierniku

Zna i przeważnie poprawnie używa rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych

Posługuje się rozbudowanym

(10)

Posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: uczucia, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE:

członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, ŻYWIENIE: artykuły spożywcze, UPODOBANIA

słownictwem w zakresie następujących obszarów:

CZŁOWIEK: uczucia, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE:

członkowie rodziny, formy spędzania czasu wolnego, ŻYWIENIE:

artykuły spożywcze, UPODOBANIA

Umiejętności językowe wg NPP

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu słuchanego, wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

CZYTANIE

Rozumie proste wypowiedzi pisemne: rozumie sens i wyszukuje podstawowe informacje, przy wyszukiwaniu złożonych

informacji zdarza mu się popełniać błędy

MÓWIENIE

Tworzy proste wypowiedzi ustne, zdarza się, że popełnia błędy (rozmowa o wybranych artykułach spożywczych)

Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięk /z/

REAGOWANIE

Reaguje w prostych sytuacjach:

podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje

PISANIE

Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, proste wypowiedzi pisemne (pisanie menu,

wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych) PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i słuchany:

przekazuje, popełniając drobne błędy, informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego INNE

Posiada świadomość językową

Współdziała w grupie w pracach projektowych

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sens tekstu

słuchanego, z łatwością wyszukuje w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje

CZYTANIE

Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje

MÓWIENIE

Używając bogatego słownictwa wypowiada się na temat wybranych artykułów spożywczych

Poprawnie wymawia dźwięk /z/

REAGOWANIE

Z łatwością reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: podaje upodobania, wyraża opinie, udziela i uzyskuje informacje, wyraża emocje PISANIE

Samodzielnie tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi pisemne (pisanie menu, wypowiedź na temat ulubionych artykułów spożywczych)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Z łatwością przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

INNE

Posiada świadomość językową

Współdziała w grupie w pracach projektowych

(11)

UNIT 9 Środki

językowe

Zna i stosuje formy

twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być”(to be) w czasie Present Simple

Zna i stosuje przyimki miejsca

Zna i stosuje formę

twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika „mieć”(to have got)

Zna i stosuje tryb rozkazujący

Zna i stosuje przedimki określone i nieokreślone

Posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie

następujących obszarów:

CZŁOWIEK: dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania, DOM:

opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, SPORT:

popularne dyscypliny sportu, ŻYCIE RODZINNE I

TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, PRZYMIOTNIKI, LICZBY: 21-99, ALFABET

Zna i bezbłędnie stosuje formy twierdzące, przeczące i pytające czasownika „być” (to be) w czasie Present Simple

Zna i bezbłędnie stosuje przyimki miejsca

Zna i bezbłędnie stosuje formę twierdzącą, przeczącą i pytającą czasownika „mieć” (to have got)

Zna i bezbłędnie stosuje tryb rozkazujący

Zna i bezbłędnie stosuje przedimki określone i nieokreślone

Posługuje się rozbudowanym słownictwem w zakresie

następujących obszarów:

CZŁOWIEK: dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania, DOM: opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, SPORT: popularne dyscypliny sportu, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE:

członkowie rodziny,

PRZYMIOTNIKI, LICZBY: 21-99, ALFABET

Umiejętności językowe wg NPP

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sensu tekstu słuchanego, wyszukuje proste informacje w tekście słuchanym, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

CZYTANIE

Rozumie proste wypowiedzi pisemne: rozumie sens i wyszukuje podstawowe

informacje, przy wyszukiwaniu złożonych informacji zdarza mu się popełniać błędy

MÓWIENIE

Tworzy proste wypowiedzi ustne, zdarza się, że popełnia błędy (opisywanie osób, miejsc, upodobań)

Prawie zawsze poprawnie wymawia dźwięki: /i:/, /ɪ/, najczęściej poprawnie rozróżnia usłyszane dźwięki

REAGOWANIE

SŁUCHANIE

Rozumie ogólny sensu tekstu słuchanego, z łatwością wyszukuje w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje CZYTANIE

Rozumie wypowiedzi pisemne, bez trudu wyszukuje podstawowe i złożone informacje

MÓWIENIE

Używając bogatego słownictwa opisuje osoby, miejsca, wypowiada się na temat aktywności fizycznej

Poprawnie wymawia

dźwięki: /i:/, /ɪ/, rozróżnia usłyszane dźwięki

REAGOWANIE

Z łatwością reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje

informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby PISANIE

(12)

Reaguje w prostych sytuacjach:

podaje wiek, wyraża gratulacje, emocje, uczucia, zachwyt, udziela i uzyskuje informacje, wyraża prośby, odpowiada na prośby PISANIE

Tworzy, sam lub z pomocą nauczyciela, proste wypowiedzi pisemne (wypowiedź na temat aktywności fizycznej)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Przetwarza tekst pisany i

słuchany: przekazuje, popełniając drobne błędy, informacje

uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

Samodzielnie tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi pisemne (wypowiedź na temat aktywności fizycznej)

PRZETWARZANIE TEKSTU

Z łatwością przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

Figure

Updating...

References

Related subjects :