Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem

Download (0)

Full text

(1)

Krakowska Akademia

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Karta przedmiotu

obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych

Kierunek studiów: Psychologia Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: Psych

Stopień studiów: Magisterskie, jednolite

Specjalności: Psychologia edukacyjna i wychowawcza

1 Przedmiot

Nazwa przedmiotu Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem Kod przedmiotu WPINH PsychAJednolite magisterskieS S23 14/15

Kategoria przedmiotu przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS 5

Język wykładowy polski

2 Forma zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr W C K S L I Ew Ec

7 14 28 0 0 0 0 0 0

Legenda: W — WykładC — Ćwiczenia/językiK — KonwersatoriumS — SeminariumL — Laboratorium, WarsztatyI — Inne, PraktykiEw — E-Learning W Ramach Wykładu Ec — E-Learning W Ramach Ćwiczeń

(2)

Cel 1 Prezentacja szerokiego spektrum zagadnień związanych z procesem prawidłowego rozwoju dziecka oraz wa- runkami jego stymulacji i opieki nad nim.

Cel 2 Przedstawienie spektrum zagadnień związanych z procesem zaburzonego rozwoju dziecka oraz specyficznymi warunkami jego stymulacji i oddziaływań opiekuńczych.

4 Wymagania wstępne

1 Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem wymaga wcześniejszego zaliczenia następujących przedmiotów:

biologicznych podstaw zachowań cz.2,psychologii rozwoju człowieka w biegu życia,wprowadzenia do psycho- logii wychowawczej i edukacyjnej

5 Modułowe efekty kształcenia

MW1 Student posiada pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach,mechanizmach oraz efektach rozwoju jednostki w okre- sie dzieciństwa

MU2 Student potrafi aplikować wiedzę teoretyczną z różnych działów psychologii na tworzenie optymalnych warun- ków funkcjonowania dziecka i tworzenie programów pomocowych w tym zakresie.

MU3 Student określa poziom rozwoju dziecka i jakość jego środowiska i umie opracować programy stymulujące i wspomagające rozwój jednostki w okresie dzieciństwa.

MK4 Student szanuje odmienności w zachowaniu jednostek,różnice w funkcjonowaniu intelektualnym i osobowości.

MW5 Student rozumie powiązania między rozwojem a kontekstem biologicznym i społeczno-kulturowym,opisuje środowisko rozwoju i identyfikuje czynniki umożliwiające rozwój jednostki w okresie dzieciństwa.

6 Treści programowe

Wykład

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

W1 Pojęcie i definicje rozwoju.Charakterystyka okresów rozwojowych - okres

prenatalny i niemowlęcy. 1

W2 Charakterystyka okresów rozwojowych - okres wczesnego dzieciństwa.

Charakterystyka okresów rozwojowych - okres środkowego dzieciństwa- 1 W3 Analiza szerokiego spektrum czynników biologicznych sprzyjających rozwojowi

dziecka lub zaburzających jego rozwój. 2

W4 Analiza spektrum czynników środowiskowych sprzyjających rozwojowi dziecka

lub zaburzających jego rozwój. 2

W5 Warunki i metody stymulowania rozwoju dziecka zdrowego,o prawidłowym

rozwoju psychoruchowym. 3

W6 Warunki i metody stymulowania rozwoju dziecka z zaburzeniami rozwojowymi. 3 W7

Pojęcie i definicja opieki.Analiza relacji opieka-opieka nad dzieckiem.Zadania opieki nad dzieckiem o prawidłowym rozwoju i dzieckiem z zaburzonym

rozwojem.

2

Razem 14

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C1 Szczegółowa charakterystyka oczekiwanych osiągnięć dziecka na poszczególnych

etapach rozwoju fizycznego. 1

(3)

Ćwiczenia/języki

Lp Tematyka zajęć Liczba godzin

Opis szczegółowy bloków tematycznych

C2 Szczegółowa charakterystyka oczekiwanych osiągnięć dziecka na poszczególnych

etapach rozwoju- w zakresie sprawności percepcyjnych i aktywności ruchowej. 1 C3 Szczegółowa charakterystyka oczekiwanego,na poszczególnych etapach rozwoju

-poziomu sprawności intelektualnej. 1

C4 Szczegółowa analiza oczekiwanych na poszczególnych etapach rozwoju

kompetencji językowych. 1

C5 Szczegółowa charakterystyka oczekiwanego na poszczególnych etapach rozwoju

-funkcjonowania emocjonalno- społecznego. 2

C6

Szczegółowa charakterystyka rozwoju osobowości dziecka na poszczególnych etapach rozwoju.Analiza cech kształtujących stosunek dziecka do samego siebie

i sposób realizacji zadań życiowych oraz umiejętności interpersonalnych.

3 C7 Szczegółowa charakterystyka kompetencji moralnych na poszczególnych etapach

rozwoju dziecka. 2

C8

Warunki i sposoby stymulowania wrodzonych zdolności percepcyjnych .Stymulowanie zaburzeń percepcyjnych.Analiza warunków stymulujących

aktywność ruchową( rola gier i zabaw stymulujących rozwój,ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową M.Frostig,Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz, program stymulacji wzrokowo- słuchowej P.Cylulko)

2

C9

Symulowanie sprawności intelektualnej(gry planszowe

i komputerowe,zagadki,rebusy,ćwiczenia w opracowaniu E.Gruszczyk- Kolczyńskieji,"Psychostymulacyjna metoda rozwijania mowy i myślenia dziecka" M Młynarskiej i T.Smereki)-u dzieci z prawidłowym i zaburzonym

rozwojem.

3

C10

Stymulowanie rozwoju sprawności językowej u dzieci z prawidłowym i zaburzonym rozwojem (gry i zabawy rozwijające słuch fonematyczny,program

terapeutyczno-stymulacyjny "Rozwijanie mowy dziecka"Z.

Tarkowskiego,Metoda Dobrego Startu M.Bogdanowicz, " Psychostymulacyjna metoda rozwijania mowy i myślenia dziecka" M Młynarskiej i T.Smereki ,ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny J.Kani,elementy ustno-twarzowej

terapii regulacyjnej według koncepcji R.Castillo Moralesa).

3

C11

Stymulowanie rozwoju emocjonalno- społecznego u dziecka(drama,zabawy w role,bajki terapeutyczne).Ćwiczenia kształtujące pożądane cechy osobowościowe u dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi.(Metoda

Ruchu Rozwijającego W.Sherborne,Mobilna Rekreacja Muzyczna M.Kieryła,Dotyk i komunikacja Ch. Knilla,bajkoterapia )

3

C12 Szczegółowa analiza pojęć:opieka,opieka nad dzieckiem,pomoc dziecku. Zadania

opieki nad dzieckiem o prawidłowym i zaburzonym rozwoju. 2

C13

Rola psychologa w niesieniu pomocy rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem z zaburzonym rozwojem (analiza specyficznych problemów opiekuńczo wychowawczych w rodzinach z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną,z autyzmem,z niesprawnością

sensoryczną,z niesprawnością ruchową,z zaburzeniami mowy)..

4

Razem 28

7 Metody dydaktyczne

M16. Wykłady M5. Dyskusja

M10. Prezentacje multimedialne M9. Praca z podręcznikiem M8. Praca w grupach M13. Studium przypadku

(4)

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie

aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 42

Konsultacje przedmiotowe 14

Egzaminy i zaliczenia w sesji 6

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 40

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 23

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z

całego nakładu pracy studenta 125

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 5

9 Metody oceny

Ocena podsumowująca P7. Test jednokrotnego wyboru P11. Aktywność na zajęciach

P5. Referat P4. Kolokwium

Warunki zaliczenia przedmiotu

1 Zaliczenie na ocenę z ćwiczeń obejmuje:Obecność na zajęciach,aktywność w formie dyskusji,prezentacji pro- blemu,analizy przypadku oraz oceny z cząstkowych sprawdzianów i kolokwium podsumowującego.Zaliczenia z ćwiczeń jest niezbędnym warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego.

2 Ocena ostataeczna może zostać podniesiona o pół stopnia za wszystkie obecności na wykładach.

Kryteria oceny

Na ocenę 3 od 50 do 59% punktów z testu Na ocenę 3.5 od 60 do 69% punktów z testu Na ocenę 4 od 70 do 79% punktów z testu Na ocenę 4.5 od 80 do 89% punktów z testu Na ocenę 5 od 90% i więcej punktów z testu

10 Macierz realizacji przedmiotu

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MW1

K_W02, K_W05, K_W07, K_W11,

K_W12

W1, W2, W3, W4, C1, C2, C3, C4, C5, C6,

C7

M16, M5, M10,

M9, M8, M13 P7, P11, P5, P4

(5)

Modułowe efekty kształcenia dla

przedmiotu

Odniesienie do efektów kierunkowych

Treści programowe Metody

dydaktyczne Sposoby oceny

MU1 K_U05, K_U06,

K_U08

W4, W5, W6, W7, C8, C9, C10, C11, C12,

C13

M16, M5, M10,

M9, M8, M13 P7, P11, P5, P4

MU2 K_U01, K_U02,

K_U06, K_U08

W1, W2, W4, W5, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11

M16, M5, M10,

M9, M8, M13 P7, P11, P5, P4

MK1 K_K05, K_K07,

K_K08

W6, W7, C8, C9, C10, C11, C12, C13

M16, M5, M10,

M9, M8, M13 P7, P11, P5, P4

MW2 K_W08, K_W11,

K_W12, K_W13

W3, W4, W5, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7,

C12, C13

M16, M5, M10,

M9, M8, M13 P7, P11, P5, P4

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa:

[1] Boyd D.,Bee H. — Psychologia rozwoju człowieka, Poznań, 2008, Zysk i S-ka

[2] Gruszczyk- Kolczyńska E.,Zielińska E. — Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatkow i dzieci starszych wolniej sie rozwijających, Warszawa, 2004, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna

[3] Ilg F. L., Ames L.B., Baker S.M. — Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat, Gdańsk, 2010, GWP Literatura uzupełniająca:

[1] Schaffer H.R. — Psychologia dziecka, Warszawa, 2009, Wydawnictwo Naukowe PWN Publikacje/prace zbiorowe:

[1] Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności — Zawada A. (red.) , Kraków, 2010 [cz.2]

[2] Opieka i wychowanie dzieci sierocych w Polsce — Kużma J. (red.) , Kraków, 2007

[3] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie — Obuchowska I. (red.) , Warszawa, 1991 [cz.1,rozdział 2 i 3]

[4] Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju.Interdyscyplinarne problemy. — Kruk-Lasocka J.,Sekułowicz M. (red.) , Wrocław, 2004

[5] Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka — Cytowska B.,Winczury B. (red.) , Kra- ków, 2008

[6] Neuropsychologia kliniczna — Borkowska A.R.,Domańska L. (red.) , Warszawa, 2006

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Oboba odpowiedzialna za kartę

dr Maria Borczykowska-Rzepka (kontakt: bormaj@poczta.fm)

Figure

Updating...

References

Related subjects :