………………………………...............… (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

………...…

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

………...

(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

O ZAMIESZKIWANIU NA TERENIE GMINY GRABICA

(kandydat oraz jego rodzice / opiekunowie prawni zamieszkują na terenie Gminy Grabica - kryteria ustalone przez Radę Gminy Grabica – 2 pkt)

Oświadczamy, że wraz z naszym dzieckiem ………...…...

( imię i nazwisko dziecka)

kandydującym do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Szydłowie mieszkamy na terenie Gminy Grabica.

Data ... ... ...

(podpisy osób składających oświadczenie)

OŚWIADCZENIE

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Data ... ... ...

(podpisy osób składających oświadczenie)

Figure

Updating...

References

Related subjects :