………………………………...............… (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

………...…

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

………...

(adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO

(kryteria ustalone przez Radę Gminy Grabica – 3 pkt)

Oświadczamy, że jako rodzice/prawni opiekunowie dziecka

………..………...…...

( mię i nazwisko dziecka)

kandydującego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Szydłowie pracujemy zawodowo, prowadzimy gospodarstwo rolne, prowadzimy działalność gospodarczą lub uczymy się.

Data ... ... ...

(podpisy osób składających oświadczenie)

OŚWIADCZENIE

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Data ... ... ...

(podpisy osób składających oświadczenie)

Figure

Updating...

References

Related subjects :