• Nie Znaleziono Wyników

D e p a r t a m e n t R o z w o j u R e g i o n a l n e g o

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "D e p a r t a m e n t R o z w o j u R e g i o n a l n e g o"

Copied!
33
0
0

Pełen tekst

(1)

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników ze środków EFS w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020

09-03-2015

(2)

Osie priorytetowe EFS w euro % alokacji

Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy 183 554 649,00 34,3%

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo 124 636 401,00 23,3%

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja 131 079 539,00 24,5%

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 36 254 560,00 6,8%

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna 59 931 546,00 11,2%

535 456 695,00 100%

(3)

OŚ PRIORYTETOWA 8 AKTYWNI NA RYNKU PRACY – EFS

Cel tematyczny 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz

wspieranie mobilności pracowników

8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się

(4)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Cel szczegółowy 1: Zapewnienie dostępu do usług rozwojowych dla MŚP i ich pracowników.

Cel szczegółowy 2: Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w

okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia

z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym.

Alokacja : 8 763 959,00 euro (EU)

(5)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Potencjalni beneficjenci:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupy docelowe:

• przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz ich pracownicy,

• osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn

dotyczących zakładu pracy.

(6)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Typy i przykłady przedsięwzięć:

Cel 1:

Wsparcie funkcjonowania systemu usług rozwojowych dla MŚP:

-

działania szkoleniowe, doradcze oraz studia podyplomowe zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami i zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw

ukierunkowane na wzmocnienie ich potencjału i konkurencyjności.

- wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej

przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany, w tym przekształcenia profilu działalności przedsiębiorstwa, optymalizacji procesów zarządzania oraz

budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

(7)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Typy i przykłady przedsięwzięć:

Cel 2:

Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów outplacementowych w przedsiębiorstwach:

- kompleksowe programy outplacementowe obejmujące m.in. szkolenia, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i praktyki zawodowe

przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, studia podyplomowe, poradnictwo psychologiczne, subsydiowane zatrudnienie, dodatek relokacyjny, wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, doradztwo, wsparcie pomostowe

(8)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Uwarunkowania dot. realizacji projektów:

• Ograniczenie wsparcia EFS wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

• Wsparcie będzie koncentrować się przede wszystkim na sektorach o najwyższym potencjale do generowania miejsc pracy (tzw. sektorach

szybkiego wzrostu), które będą wskazywane w oparciu o regionalne badania i analizy oraz inteligentne specjalizacje określone w RSI;

• Pomoc będzie koncentrować się również na pracownikach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. w wieku powyżej 50 r. ż. i o niskich kwalifikacjach;

Przewidziany w ramach programów typu outplacement minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które zakończyły udział w projekcie;

(9)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Uwarunkowania dot. realizacji projektów:

• Oparcie systemu dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wspieranie adaptacyjności przedsiębiorców i pracowników na podejściu popytowym - centralnym podmiotem wsparcia jest przedsiębiorstwo i jego potrzeby;

Wdrożenie Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych (PSF), gwarantującego odbiorcom wsparcia możliwość samodzielnego

podejmowania decyzji edukacyjnych, a także szybką reakcję na występujące potrzeby (tzw. usługi szyte na miarę) -OPERATOR;

Dofinansowanie wyłącznie usług wpisanych do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR) prowadzonego przez PARP;

(10)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF):

Instytucja

szkoleniowa Przedsiębiorca

System podażowy

Oferta

Przedsiębiorca

Instytucja szkoleniowa Potrzeba

System popytowy

(11)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF):

IZ RPO Operator /

Beneficjent

MŚP

MŚP

MŚP

RUR Wybór

Operatora

Umowa o

dofinansowanie

projektu Umowa

wsparcia

(12)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF):

• gwarantuje przedsiębiorstwu możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w RUR, odpowiadających w największym stopniu na aktualne potrzeby przedsiębiorstwa;

• jest zintegrowany z RUR – wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem RUR, po uzyskaniu indywidualnego

numeru identyfikacyjnego (numer ID wsparcia);

• W przypadku braku w ofercie RUR usługi odpowiadającej na potrzeby przedsiębiorcy (np. wąski zakres, specjalistyczny charakter usługi),

przedsiębiorca ma możliwość generowania popytu na konkretną usługę

poprzez zgłoszenie w RUR zapotrzebowania na jej realizację – „giełda usług”;

• Brak ograniczeń geograficznych odnoszących się do podmiotów świadczących usługi rozwojowe – przedsiębiorca ma swobodę wyboru usług świadczonych na terenie całego kraju, niezależnie od obszaru realizacji projektu PSF;

(13)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych (PSF):

• Umowa wsparcia zawierana pomiędzy Operatorem (Beneficjentem) a przedsiębiorcą nie jest umową dotacyjną;

• Mechanizm finansowania zostanie oparty na refundacji kosztów usługi połączonej z promesą lub na systemie voucherów szkoleniowych;

• Przedsiębiorca pokrywa koszty usługi rozwojowej na poziomie miniumum 50%

wartości usługi, przy czym IZ RPO może określić wyższy poziom

dofinansowania usługi rozwojowej – w szczególności w odniesieniu do branż, sektorów, typów działalności, rodzajów przedsiębiorstw, kategorii

pracowników – których wsparcie jest szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej;

• Pomoc de minimis oraz pomoc publiczna udzielana zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach krajowych i unijnych.

(14)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR):

Ogólnodostępna, internetowa baza zawierająca informacje nt. usług (m.in szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring czy coaching) świadczonych przez różnego typu podmioty (publiczne lub niepubliczne).

RUR = zmodyfikowana www.inwestycjawkadry.pl

Regulamin RUR – reguluje zasady i warunki funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych oraz prawa i obowiązki Użytkowników RUR:

- Karta Podmiotu - Karta Usługi

- System Oceny Usług Rozwojowych

(15)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR):

Użytkownicy RUR:

- Podmiot świadczący usługi rozwojowe

- Uczestnik instytucjonalny, w tym w szczególności Przedsiębiorca - Uczestnik indywidualny, w tym w szczególności Pracownik

- Administrator Regionalny RUR/IZ RPO

rejestracja => weryfikacja (Podmiotu) => realizacja usługi rozwojowej => ocena

- Polityka Ochrony Danych Osobowych w Rejestrze Usług Rozwojowych

(16)

Priorytet Inwestycyjny 8v

Rejestr Usług Rozwojowych (RUR):

Wszystkie informacje o postępach w pracach nad RUR dostępne są na stronie: http://www.parp.gov.pl/rur

Zapytania dot. RUR można kierować do Informatorium PARP od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00 numery telefonów 22 432 89 (91- 93) oraz 0 801 33 22 02*

* koszt połączenia jak za połączenie lokalne

Pytania można zadawać również drogą elektroniczną na adres:

info@parp.gov.pl lub rur@parp.gov.pl

(17)

Priorytet Inwestycyjny 8i

Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie

mobilności pracowników

.

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż.

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r. ż., osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie zatrudnienia osób

odchodzących z rolnictwa i rybactwa.

Alokacja : 96 154 108,00 euro (UE)

(18)

Priorytet Inwestycyjny 8i

Typy i przykłady przedsięwzięć (Cel 1):

- Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców:

• realizacja programów staży i praktyk zawodowych,

• wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie.

- Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:

• wsparcie finansowe w postaci grantu relokacyjnego,

• realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES.

(19)

Priorytet Inwestycyjny 8i

Typy i przykłady przedsięwzięć (Cel 1):

- Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

• działania szkoleniowo-doradcze

• bezzwrotne dotacje dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku

pracy (udzielane przez PUPy)

(20)

Priorytet Inwestycyjny 8i

Potencjalni beneficjenci:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupy docelowe:

• osoby bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, powyżej 29 roku życia, w szczególności:

- osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby niskowykwalifikowane,

• osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa oraz członkowie ich rodzin, zarejestrowani jako osoby bezrobotne,

• pracodawcy.

(21)

Priorytet Inwestycyjny 8iii

Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Cel szczegółowy: Wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania.

Alokacja : 11 452 360,00 euro (UE)

(22)

Priorytet Inwestycyjny 8iii

Typy i przykłady przedsięwzięć:

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

• działania szkoleniowo-doradcze

• instrumenty finansowe (pożyczki preferencyjne),

• bezzwrotne dotacje dla osób w trudnej sytuacji na rynku pracy (udzielane przez podmioty inne niż PUPy)

• wsparcie pomostowe (wsparcie doradczo-szkoleniowe, wsparcie

finansowe oraz usługi asystentury z wykorzystaniem mentoringu)

dla osób prowadzących działalność gospodarczą

(23)

Priorytet Inwestycyjny 8iii

Potencjalni beneficjenci:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Podmiot wdrażający instrument finansowy.

Grupy docelowe:

• osoby bezrobotne (zakwalifikowane do pierwszej lub drugiej kategorii oddalenia od rynku pracy), poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, powyżej 29 roku życia, planujące rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności:

- osoby powyżej 50 roku życia, - kobiety,

- osoby z niepełnosprawnościami, - osoby długotrwale bezrobotne, - osoby niskowykwalifikowane.

(24)

Priorytet Inwestycyjny 8iv

Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

Cel szczegółowy 1: Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki

nad dziećmi do lat 3.

Alokacja : 38 420 263,00 euro (UE)

(25)

Priorytet Inwestycyjny 8iv

Typy i przykłady przedsięwzięć:

Cel 1:

Wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych:

- finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher),

- działania aktywizacyjno-szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie działań polegających na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3).

(26)

Priorytet Inwestycyjny 8iv

Typy i przykłady przedsięwzięć:

Cel 2:

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi do lat 3:

- wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 - żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych,

- rozwój nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez wsparcie dla dziennych opiekunów i niań,

- działania ukierunkowane na istniejące formy opieki nad dziećmi do lat 3 w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc opieki.

(27)

Priorytet Inwestycyjny 8iv

Potencjalni beneficjenci:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupy docelowe:

• osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki na dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych,

• żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie dzienni, nianie,

• pracodawcy.

(28)

Priorytet Inwestycyjny 8vi

Aktywne i zdrowe starzenie się

Cel szczegółowy 1: Wydłużenie aktywności zawodowej osób, w szczególności powyżej 50 roku życia.

Cel szczegółowy 2: Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

Alokacja : 28 763 959,00 euro (EU)

(29)

Priorytet Inwestycyjny 8vi

Typy i przykłady przedsięwzięć (Cel 1):

Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na

eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe:

• programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na

pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub

długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, w tym pracujących w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na

kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,

• działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy,

(30)

Priorytet Inwestycyjny 8vi

c.d.

• programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób, w szczególności powyżej 50 roku życia, wyłączonych z rynku pracy z uwagi na stan zdrowia,

ukierunkowane na znalezienie/podjęcie nowej pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,

• wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do

minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia,

• działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników,

• finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

(31)

Priorytet Inwestycyjny 8vi

Potencjalni beneficjenci:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Grupy docelowe:

• osoby pracujące narażone na wystąpienie czynników negatywnie

wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy, w szczególności powyżej 50 roku życia,

• osoby pozostające bez pracy z przyczyn dotyczących stanu zdrowia, w szczególności powyżej 50 roku życia,

• pracodawcy.

(32)

Kierunkowe zasady wyboru projektów:

tryb konkursowy,

tryb pozakonkursowy (PI 8i).

Szczegóły dotyczące zasad wyboru projektów, zasad otrzymania wsparcia, odpowiedzialnych instytucji oraz kwot określone zostaną w dokumentach implementacyjnych Programu, m.in. w wytycznych kierunkowych IZ RPO, Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, itp.

Obowiązek zachowanie zgodności z wytycznymi horyzontalnymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

(33)

Dziękuję za uwagę

Damian Openchowski

Biuro Programowania RPO 2014-2020

Cytaty

Powiązane dokumenty

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja

Jednak odliczenie z tytułu ulgi termomodernizacyjnej stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2019 r., które zostanie

powyżej, przystąpić do udziału w Loterii, ("Zgłoszenie") poprzez dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej maxloteria.pl, wypełniając

posługiwania się dwoma odmianami językowymi, które mają różny prestiż (umownie określany jako ‘wysoki’ i ‘niski’) i są używane w różnych sytuacjach i sferach życia

Warto przy tym wskazać, że OECD rekomenduje, aby w nowych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych po 2005 roku państwa strony uregulowały kwestię

dokona rejestracji konta, postępując zgodnie z komunikatami na Stronie (ustawiając indywidualny profil Uczestnika zawierając login i hasło do Strony), obowiązkowo podając

W tym kontekście należy dążyć do zapewnienia ochrony interesów konsumenta, z jednoczesnym eliminowaniem powstających zagrożeń, czego wyrazem jest dyrektywa

- Dz.. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zacienienie placu zabaw przy ul. Fiołkowej w Bielanach Wrocławskich”, nie wiąże się z powstaniem nowego