• Nie Znaleziono Wyników

Exploring predictions of safe operating spaces for human water use

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Exploring predictions of safe operating spaces for human water use"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-8763, 2012 EGU General Assembly 2012 © Author(s) 2012

Exploring predictions of safe operating spaces for human water use

J.H. Kwakkel and J.S. Timmermans

Netherlands, Delft University of Technology, (j.h.kwakkel@tudelft.nl, J.S.Timmermans@tudelft.nl )

In the Nature article ‘A safe operating space for humanity’, Rockström et al. (2009) introduce the idea of a safe space for human activities that will not push the planet out of the ‘Holocene state’.

Rockström et al. have identified nine earth-system processes and associated thresholds which, if crossed, are ex-pected to generate unacceptable environmental change. Rockström et al. (2009) focus on the scientific prediction of these thresholds. Concerning the use of these boundaries for public policy, these authors limit their efforts to concluding that the evidence so far suggests that, as long as the thresholds are not crossed, humanity has the free-dom to pursue long-term social and economic development.

The approach advocated by Rockström et al. (2009) is plagued by two related problems: uncertainty and dynamic complexity (Molden, 2009; Brewer, 2009). The latter problem addresses the reductionist approach of Rockström et al and argues, in opposition, that the limits on each of the nine earth-system processes are co-depended and thus the safe operating space constitutes a single multi-dimensional space that can only be identified holistically. The first problem is that our current scientific knowledge and understanding of the earth system is incomplete and partly contested. A majority of the authors reacting on the global limit concept do however emphasize their relevance as “targets for policy makers”. However, the two problems imply that the establishment of predicted global limits as a substantive base for public policy is meaningless. Still, the presence of scientific uncertainty and dynamic complexity and thus the omnipresence of unpredictability need not be used as an excuse to ignore the importance of a substantive grounding of these policies.

In this paper, we argue and show how despite dynamic complexity and irreducible uncertainty, policies can be designed, tested, and shown to be effective in reaching broad social goals related to social and economic devel-opment. To this end, we utilize ANEMI (Davies and Simonovic, 2011), a dynamic impact assessment model of the planetary fresh water cycle and related systems (e.g. economy, land use, population, and climate). We assess the dynamics of this model over a broad range of different uncertainties; we identify combinations of uncertainties that produce dynamics that threaten the flourishing of humanity, and use these insights to develop public policies that can counteract these undesirable dynamics.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Supplementary Materials: The following are available online at www.mdpi.com/xxx/s1, Figure S1: Silhouette plot of the seven crAss-BACON-containing contig clusters shows that cluster

Waldemara Cerana „Ceraneum” we współpracy z Katedrą Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki oraz Kołem Naukowym Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik” Wydziału Studiów

Celem bliższego dookreślenia wyznawanych treści, dokładniejszego przedstawienia kolorytu treściowego badanych wyznań wiary zostaną przy- kładowo przedstawione sformułowania

Z okazji jubileuszu XX-lecia pisma życzę Zespołowi Re­ dakcyjnemu „Palestry” dalszych osiągnięć w pracy publicy­ stycznej w służbie dla polskiej adwokatury,

Św iadom ość odpow iedzial­ ności i chęć w yw iązyw ania się z niej w ydają się być jedynym gw arantem właściw ego w yko­ rzystyw ania tkwiącej w nas mocy

Tak oto zjawiły się pierwociny zasad tworzących polityczny libera­ lizm. Wolność traktow ana jako jeden z aspektów własności, stanowi niezaprzeczalne praw o każdego człowieka,

Mam w rażenie, że Reformacja, która przesunęła akcent z re­ ligijn ości w sp óln otow ej na religijność indyw idualną, przyczyniła się do oddzielenia zbaw ienia

Ośrodek olsztyński (archidiecezja warmińska) tworzyły wówczas trzy szkoły teologiczne: Wyższe Seminarium Duchowne „Ho- sianum” w Olsztynie5, Warmińskie Wyższe