REGULAMIN. Kreatywna Poznańska 37 konkurs na siatkę wielkoformatową dla projektu Poznańska 37

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN REGULAMIN Kreatywna Poznańska

Kreatywna Poznańska Kreatywna Poznańska

Kreatywna Poznańska 373737 –37––– konkurs na siatkę wielkoformatową dla projektu Poznańska 37konkurs na siatkę wielkoformatową dla projektu Poznańska 37konkurs na siatkę wielkoformatową dla projektu Poznańska 37konkurs na siatkę wielkoformatową dla projektu Poznańska 37

I. ORGANIZATOR KONKURSU I. ORGANIZATOR KONKURSUI. ORGANIZATOR KONKURSU I. ORGANIZATOR KONKURSU

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs Kreatywna Poznańska Kreatywna Poznańska Kreatywna Poznańska Kreatywna Poznańska 37 37 37 –37 ––– konkurs na siatkę wielkoformatową dla projektu konkurs na siatkę wielkoformatową dla projektu konkurs na siatkę wielkoformatową dla projektu konkurs na siatkę wielkoformatową dla projektu Poznańska 37

Poznańska 37Poznańska 37

Poznańska 37 (zwany dalej „Konkursem”).

1. Organizatorem i fundatorem nagród w Konkursie jest spółka ICON REAL ESTATE SP. Z 0.0. z siedzibą w Warszawie, ul. XXX wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: XXX NIP: XXX, REGON:

XXX, kapitał zakładowy: XXX PLN (zwana dalej „Organizatorem” lub „ICON REAL ESTATE”).

2. Celem konkursu jest stworzenie projektu graficznego siatki, która zostanie zawieszona na rusztowaniu na fasadzie kamienicy Poznańska 37 w czasie trwania prac

rewitalizacyjnych budynku.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIEII. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeprowadzony będzie od 2 stycznia do 31 stycznia 2016 roku, przy czym Organizator uprawniony jest do wydłużenia czasu trwania Konkursu lub jego anulowania.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci kierunków artystycznych uczelni publicznych i niepublicznych na terenie Warszawy. Organizatorowi przysługuje każdoczasowe prawo wykluczenia Uczestnika bądź Laureata Konkursu w sytuacji stwierdzenia braku spełnienia przez niego warunków udziału w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału zstępni, rodzeństwo lub osoby pozostające w stosunku przysposobienia bądź powinowactwa do pracowników Organizatora, którzy bezpośrednio biorą udział w organizacji Konkursu lub ocenie Uczestników. Za pracowników uważa się także osoby współpracujące z w/w podmiotami na jakiejkolwiek podstawie prawnej.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie projektu siatki elewacyjnej (zwanego dalej „Projektem”), wraz z Formularzem zgłoszeniowym o którym mowa w Rozdziale II pkt 9 oraz podpisanym egzemplarzem niniejszego Regulaminu w terminie wskazanym w rozdziale II pkt 1 na adres: konkurs@poznanska37.com

(2)

5. Plik konkursowy w wersji poglądowej może być dostarczony w formie jpg, pdf, tif.

Natomiast zwycięski projekt musi być dostarczony w wymaganych do druku parametrach, podanych poniżej:

Wytyczne do przygotowania projektu siatki reklamowej szer. 25,6 m x wys. 16,70 m2 - tiff z kompresją LZW, 1:1 - 70-90 dpi lub 1:10 700 dpi, bez spadów

6. Projekt powinien być wysłany drogą elektroniczną na adres mailowy konkurs@poznanska37.com

7. Projekt nie może być pracą zespołową, lecz dziełem własnym Uczestnika.

8. Organizator może dokonać weryfikacji zgłoszeń, by wyeliminować ewentualne nieprawidłowości w danych. Organizator może też wystąpić do Uczestników o dodatkowe dane, wyjaśnienia lub weryfikować je w innych źródłach. Brak udzielenia wyjaśnień we wskazanym przez Organizatora terminie uprawnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

9. Wraz z Projektem należy przesłać własnoręcznie podpisany Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin konkursu, który należy pobrać ze strony www.poznanska37.com w zakładce aktualności. Projekty przesłane bez Formularza zgłoszeniowego i Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Na podstawie zgłoszeń, wyboru Laureatów dokonuje Kapituła Konkursu wybrana przez Organizatora.

2. Członkami Kapituły Konkursu są przedstawiciele organizatora.

3. Kapituła wybiera jednego Laureata Konkursu (zwanych dalej „Laureatami”).

4. Kapituła przyznaje 1 nagrodę główną.

5. Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia, jak również nie przyznać jednej lub kilku nagród.

IV. KRYTERIA WYBORU IV. KRYTERIA WYBORU IV. KRYTERIA WYBORU

IV. KRYTERIA WYBORU LAUREATÓWLAUREATÓWLAUREATÓWLAUREATÓW

1. Wybór Laureatów nastąpi przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny zgłoszonych Projektów:

• Twórcze ujęcie tematu;

• Estetyka;

• Spójność koncepcji artystycznej z koncepcją inwestora na zagospodarowanie kamienicy.

(3)

2. Za każde kryterium Uczestnik może otrzymać od 0 do 10 punktów.

3. Laureatem zostaje jedna osoba, która zdobyła największą liczbę punktów.

4. Uczestnikom i Laureatom nie przysługuje prawo wglądu do wyników/oceny Projektu.

V.

V. V.

V. NAGRODY INAGRODY INAGRODY I OGŁOSZENIE WYNIKÓWNAGRODY IOGŁOSZENIE WYNIKÓWOGŁOSZENIE WYNIKÓWOGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Nagrodami dla Laureata w Konkursie są: wydruk siatki z podpisem twórcy projektu oraz najnowszy iPad Pro w komplecie z Apple Pencil.

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w formie komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Organizatora www.poznanska37.com oraz w prywatnej wiadomości przesłanej do zwycięzcy nie później niż do dnia 15 lutego 2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu.

3. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Wręczenie nagród nastąpi nie później niż do 1 marca 2016 r.

VI. PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE VI. PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWEVI. PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE VI. PRAWA AUTORSKIE I MAJĄTKOWE

1. Zgłoszenie Projektu do Konkursu stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do Projektu oraz, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich, a nadto, że Projekt nie był dotychczas nigdzie publikowany. W przypadku zgłoszenia wobec Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia praw o których mowa w zdaniu poprzednim, uczestnik Konkursu oświadcza, że zwolni Organizatora z odpowiedzialności, przejmując realizację roszczeń lub prowadzenie sporu albo pokryje zaspokojone przez Organizatora roszczenia i poniesione w zw. z tym koszty, w wysokości wskazanej przez Organizatora.

2. Laureat Konkursu z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie, w zakresie nieograniczonym terytorialnie oraz na czas nieoznaczony autorskie prawa majątkowe do Projektu na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Projektu dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, fotograficzną, laserową na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, papier, oraz wykonywania egzemplarzy tych utrwaleń, dowolną techniką, w tym każdą z wymienionych powyżej;

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Projekt utrwalono poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału;

(4)

- rozpowszechniania Projektu poprzez wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- wprowadzenia Projektu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet.

3. Organizator ma prawo do nieograniczonej w czasie publikacji Projektu, a także do wykorzystania go w materiałach informacyjnych i promocyjnych w Polsce i zagranicą.

4. Uczestnik uprawnia Organizatora do wprowadzania zmian i przeróbek w Projekcie.

5. Uczestnik nie będzie wykonywał względem Organizatora osobistych praw majątkowych do Projektu.

6. W przypadku zaistnienia po stronie Organizatora potrzeby nabycia praw do Projektu na innych polach eksploatacji niż określone powyżej, Uczestnik w terminie 14 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez Organizatora zawrze umowę przekazującą autorskie prawa majątkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Organizatora, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWEVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.

2. Uczestnicy zgłaszający Projekt do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia, wyrażają zgodę na umieszczenie ich imienia i nazwiska, miasta zamieszkania i wieku pod publikowanym Projektem oraz na stronie internetowej publikującej wyniki Konkursu.

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

3. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią ani przyrzeczenia publicznego ani oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie spory wynikające z interpretacji Regulaminu rozstrzygane będą wyłącznie przez Kapitułę Konkursu.

5. Jakiekolwiek zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać przesłane do Organizatora w formie pisemnej, zawierającej zarzuty, uzasadnienie oraz podpis Uczestnika w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacje nadesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

(5)

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z Konkursem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

9. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem www.poznanska37com w zakładce aktualności.

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie w okresie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora.

VIII. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW VIII. KONTAKT DO ORGANIZATORÓWVIII. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW VIII. KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

1. Prace konkursową oraz własnoręcznie podpisany regulamin i formularz zgłoszeniowy należy przesłać za pośrednictwem WeTransfer (https://www.wetransfer.com/) na adres e-mail: konkurs@poznanska37.com

2. Osobami kontaktowymi reprezentującymi Organizatora i udzielającymi informacji na temat organizacji Konkursu są: Joanna Matysiak oraz Aleksandra Grzegrzółka-Kruczyk, tel. +48 22 412 84 44.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :