Opis techniczny zamówienia

Pełen tekst

(1)

1 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Umowy

Opis techniczny zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

a) świadczenie usługi wsparcia serwisowego dla posiadanej przez Zamawiającego macierzy HP EVA4100 oraz HP EVA4400;

b) świadczenie usługi wsparcia dla środowiska VMware vSphere;

c) świadczenie usługi wsparcia dla oprogramowania IBM Tivoli Storage Manager;

1. Wsparcie serwisowe dla macierzy EVA 4100

1.1 Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia pogwarancyjnego na okres 3 miesięcy posiadanej macierzy EVA4100 wraz z półkami i dyskami oraz dwoma switchami FC – obecna konfiguracja macierzy:

 15 dysków 140 GB

 21 dysków 300 GB

 27 dysków 450 GB

1.2 Wymagany gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4h, wymagany gwarantowany czas naprawy 24h.

1.3 Zamawiający wymaga, aby uszkodzone dyski twarde nieodpłatnie pozostawały u Zamawiającego.

1.4 Godziny świadczenia usługi:

Usługi serwisowe mają byd sprawowane w godzinach od 9:00 do 18:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, o ile w opisie usługi nie zaznaczono inaczej.

1.5 Godziny zgłaszania problemów:

Przyjmowanie zgłoszeo problemów ma byd realizowane także w godzinach od 8:15 do 16:15 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, o ile w opisie usługi nie zaznaczono inaczej.

1.6 Forma zgłoszeo serwisowych:

Zgłoszenia będą realizowane poprzez e-mail lub system monitoring monitorowania należy podad adres e-mail pod jakie można dokonywad zgłoszeo, zgłoszenia będą dokonywane przez wskazane przez MSP osoby.

1.7 Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Wykonawcę zwrotnie kontaktu z osobą zgłaszającą problem, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i ustalenie dalszego postępowania w sprawie zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane przez wskazane przez MSP osoby.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach na wniosek MSP czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz czas zakooczenia naprawy może byd wydłużony. Ustalenie takie będzie potwierdzone obustronnie (faksem lub poprzez e-mail).

1.8 Zamawiający wymaga sporządzania raportów w cyklu miesięcznym, zawierających informacje o aktualnym stanie macierzy i wykonanych pracach. Należy przedstawid wzór formularza zgłoszenia problemu (po podpisaniu umowy).

(2)

2 2. Wsparcie serwisowe dla macierzy HP EVA 4400

2.1 Zamawiający wymaga zapewnienia wsparcia pogwarancyjnego na okres 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dla posiadanej macierzy EVA4400 wraz z półkami i dyskami – obecna konfiguracja macierzy:

 24 dyski 300 GB

 72 dyski 450 GB

2.2 Wymagany gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4h, wymagany gwarantowany czas naprawy 24h.

2.3 Zamawiający wymaga, aby uszkodzone dyski twarde nieodpłatnie pozostawały u Zamawiającego.

2.4 Godziny świadczenia usługi:

Usługi serwisowe mają byd sprawowane w godzinach od 9:00 do 18:00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, o ile w opisie usługi nie zaznaczono inaczej.

2.5 Godziny zgłaszania problemów:

Przyjmowanie zgłoszeo problemów ma byd realizowane także w godzinach od 8:15 do 16:15 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, o ile w opisie usługi nie zaznaczono inaczej.

2.6 Forma zgłoszeo serwisowych:

Zgłoszenia będą realizowane poprzez e-mail lub system monitoring monitorowania należy podad adres e-mail pod jakie można dokonywad zgłoszeo, zgłoszenia będą dokonywane przez wskazane przez MSP osoby.

2.7 Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Wykonawcę zwrotnie kontaktu z osobą zgłaszającą problem, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i ustalenie dalszego postępowania w sprawie zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane przez wskazane przez MSP osoby.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach na wniosek MSP czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz czas zakooczenia naprawy może byd wydłużony. Ustalenie takie będzie potwierdzone obustronnie (faksem lub poprzez e-mail).

2.8 Zamawiający wymaga sporządzania raportów w cyklu miesięcznym, zawierających informacje o aktualnym stanie macierzy i wykonanych pracach. Należy przedstawid wzór formularza zgłoszenia problemu (po podpisaniu umowy).

3. Usługa wsparcia dla VMware

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia dla VMware vSphere przez okres 3 miesięcy liczą od dnia podpisania umowy, 4h tygodniowo. Wsparcie dotyczy całego środowiska VMware istniejącego u Zamawiającego.

3.1 Ogólne warunki świadczenia usług wsparcia technicznego:

a) Świadczenie serwisu (usuwanie awarii);

b) Hot-line (pomoc zdalna) dla problemów wynikłych w czasie eksploatacji oraz dla prób diagnozy przyczyn problemu;

c) Administracja i nadzór nad systemami VMware;

d) Konsultacje specjalistów Wykonawcy;

e) Godziny świadczenia usługi:

(3)

3 usługi serwisowe mają byd sprawowane w godzinach od 8:15 do 16:15 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, o ile w opisie usługi nie zaznaczono inaczej.

3.2 Forma i godziny zgłaszania problemów:

a) Przyjmowanie zgłoszeo problemów ma byd realizowane w godzinach od 8:15 do 16:15 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, o ile w opisie usługi nie zaznaczono inaczej;

b) Zgłoszenia będą realizowane poprzez e-mail, telefonicznie, pocztą lub faks;

c) Należy przedstawid wzór formularza zgłoszenia problemu (po podpisaniu umowy);

d) Należy podad dokładny adres, adres e-mail, telefony i numery faksów, pod jakie można dokonywad zgłoszeo;

e) Zgłoszenia będą dokonywane przez wskazane przez MSP osoby.

3.3 Wymagany gwarantowany czas reakcji na zgłoszenie serwisowe 4h, wymagany gwarantowany czas naprawy 24h.

3.4 Czas reakcji jest rozumiany, jako podjęcie przez Wykonawcę zwrotnie kontaktu z osobą zgłaszającą problem, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i ustalenie dalszego postępowania w sprawie zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane przez wskazane przez MSP osoby.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach na wniosek MSP czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz czas zakooczenia naprawy może byd wydłużony. Ustalenie takie będzie potwierdzone obustronnie (faksem lub poprzez e-mail).

3.5 Zamawiający wymaga wsparcia w wymiarze nie mniejszym niż 16 godzin miesięcznie Zamawiający wymaga sporządzania raportów w cyklu tygodniowym, zawierających informacje o aktualnym stanie systemu i wykonanych pracach. Należy przedstawid wzór formularza zgłoszenia problemu (po podpisaniu umowy).

3.6 Warunki świadczenia usługi dla VMware są następujące:

a) Usługa świadczona ma byd zdalnie (telefonicznie lub przez e-mail) bądź aktywnie u Zamawiającego dla problemów zgłaszanych przez MSP wynikających w czasie eksploatacji produktów objętych serwisem. W przypadku niemożliwej do usunięcia awarii, usterki bądź innych zdarzeo w ramach usług świadczonych zdalnie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do wykonania usługi bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego;

b) W ramach tej usługi Wykonawca będzie świadczył także pomoc przy diagnostyce problemów związanych z funkcjonowaniem produktów objętych serwisem.

3.7 W ramach administracji systemem VMware Wykonawca zobowiązany jest do:

a) Usuwania awarii, błędów oprogramowania, usterek w oprogramowaniu;

b) Świadczenia serwisu informacyjnego związanego z oprogramowaniem w formie dystrybuowania informacji o zmianach funkcjonalnych;

c) Parametryzacji oprogramowania w sposób umożliwiający prawidłowe działanie systemu w ramach niniejszej umowy.

3.8 Konsultacje:

a) konsultacje mają byd wykonywane przez doświadczonych specjalistów Wykonawcy.

Będą one przeznaczone dla delegowanych pracowników MSP. Konsultacje powinny mied formę dedykowanych warsztatów (projektowych lub z elementami seminarium) realizowanych w siedzibie MSP w Warszawie. W szczególnym przypadku, w ramach świadczonych konsultacji, mogą byd wykonywane prace w siedzibie Wykonawcy

(4)

4 i testy laboratoryjne dla zweryfikowania zachowania aplikacji, przyjętego rozwiązania, opracowania wyników konsultacji, itp. Konsultacje będą świadczone na życzenie MSP,

b) zamawiający wymaga usługi konsultacji w wymiarze niemniejszym niż 8 godzin w trakcie trwania umowy;

c) wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego wzór formularza, zgłoszenia zapotrzebowania na konsultacje (po podpisaniu umowy).

4. Usługa wsparcia dla Tivoli Storage Manager

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wsparcia dla Tivoli Storage Manager przez okres 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, 8h tygodniowo. Wsparcie dotyczy całego środowiska TSM istniejącego u Zamawiającego.

4.1 Ogólne warunki świadczenia usług wsparcia technicznego zostały przedstawione poniżej:

a) Hot-line (pomoc zdalna) dla problemów wynikłych w czasie eksploatacji oraz dla prób diagnozy przyczyn problemu,

b) Administracja i nadzór nad systemem backupu TSM, c) Konsultacje specjalistów Wykonawcy,

d) Godziny świadczenia usługi:

usługi serwisowe mają byd sprawowane w godzinach od 8:15 do 16:15 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, o ile w opisie usługi nie zaznaczono inaczej.

4.2 Forma i godziny zgłaszania problemów:

a) Przyjmowanie zgłoszeo problemów ma byd realizowane w godzinach od 8:15 do 16:15 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, o ile w opisie usługi nie zaznaczono inaczej b) Zgłoszenia będą realizowane poprzez e-mail, telefonicznie, pocztą lub faks.

c) Należy przedstawid wzór formularza zgłoszenia problemu (po podpisaniu umowy).

d) Należy podad dokładny adres, adres e-mail, telefony i numery faksów pod jakie można dokonywad zgłoszeo.

e) Zgłoszenia będą dokonywane przez wskazane przez MSP osoby.

4.3 Czas reakcji jest rozumiany jako podjęcie przez Wykonawcę zwrotnie kontaktu z osobą zgłaszającą problem, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i ustalenie dalszego postępowania w sprawie zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane przez wskazane przez MSP osoby.

W szczególnych i uzasadnionych przypadkach na wniosek MSP czas reakcji na zgłoszenie awarii oraz czas zakooczenia naprawy może byd wydłużony. Ustalenie takie będzie potwierdzone obustronnie (faksem lub poprzez e-mail).

4.4 Zamawiający wymaga wsparcia w wymiarze nie mniejszym niż 32 godzin miesięcznie.

(5)

5 4.5 Zamawiający wymaga sporządzania raportów w cyklu tygodniowym, zawierających informacje o aktualnym stanie systemu i wykonanych pracach. Należy przedstawid wzór formularza zgłoszenia problemu (po podpisaniu umowy).

4.6 Warunki świadczenia usługi dla TSM są następujące:

a) usługa świadczona ma byd zdalnie (telefonicznie lub przez e-mail) bądź aktywnie u Zamawiającego dla problemów zgłaszanych przez MSP wynikających w czasie eksploatacji produktów objętych serwisem. W przypadku niemożliwej do usunięcia awarii, usterki bądź innych zdarzeo w ramach usług świadczonych zdalnie, Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do wykonania usługi bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego,

b) w ramach tej usługi Wykonawca będzie świadczył także pomoc przy diagnostyce problemów związanych z funkcjonowaniem produktów objętych serwisem.

4.7 W ramach administracji systemem TSM Wykonawca zobowiązany jest do:

a) usuwania awarii, błędów oprogramowania, usterek w oprogramowaniu,

b) świadczenia serwisu informacyjnego związanego z oprogramowaniem w formie dystrybuowania informacji o zmianach funkcjonalnych,

c) implementacji zmian w systemie backupu,

d) parametryzacji oprogramowania w sposób umożliwiający prawidłowe działanie systemu backupu w ramach niniejszej umowy.

4.8 Konsultacje:

d) konsultacje mają byd wykonywane przez doświadczonych specjalistów Wykonawcy.

Będą one przeznaczone dla delegowanych pracowników MSP. Konsultacje powinny mied formę dedykowanych warsztatów (projektowych lub z elementami seminarium) realizowanych w siedzibie MSP w Warszawie. W szczególnym przypadku, w ramach świadczonych konsultacji, mogą byd wykonywane prace w siedzibie Wykonawcy i testy laboratoryjne dla zweryfikowania zachowania aplikacji, przyjętego rozwiązania, opracowania wyników konsultacji, itp. Konsultacje będą świadczone na życzenie MSP,

e) zamawiający wymaga usługi konsultacji w wymiarze niemniejszym niż 8 godzin w trakcie trwania umowy,

f) wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego wzór formularza, zgłoszenia zapotrzebowania na konsultacje (po podpisaniu umowy).

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :