Funkcjonowanie Lokalnych Grup Rybackich bez wsparcia Unii Europejskiej, czyli Quo Vadis NGO

Pełen tekst

(1)

Funkcjonowanie Lokalnych Grup Rybackich bez wsparcia Unii Europejskiej, czyli Quo Vadis NGO

- czyli gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy -

Konferencja

"Lokalne Grupy Rybackie szansą czy tylko nadzieją"

2/06/2011 r. – MTG Polfish 2011 r.

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO

(2)

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU RYBACKIEGO ZAPEWNIAJĄCEGO INWESTYCJE W ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO

Komunikaty prasowe:

>31 grudnia 2020 roku<

>Po rozliczeniu ostatniego wniosku o płatność 600 prezesów Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup Rybackich trafiło na przysłowiowy bruk. Razem z nimi pracę straciło 1200 kierowników biur, 4600 pracowników administracyjnych i służb księgowych. Sprzedano również 12 używanych do celów służbowych samochodów. Wiele osób zadaje sobie pytanie – czy tak musiało być ? Czy lata 2004 – 2020 to czasami nie sposób na sztuczne obniżenie wskaźników bezrobocia ?<

> W związku ze zbliżającym się rokiem 2021 wiele szczęścia i pomyślności swojej żonie życzy Misiek … <

Czy tak musiało się stad ?

(3)

NIE

Wystarczy chcieć i zaplanować przyszłość swojej organizacji

Czy tak musiało się stad ?

(4)

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Musimy zrozumieć, że Unia Europejska jest tylko jedną z

wielu organizacji dzięki którym może funkcjonować sektor NGO

 składki członkowskie

 darowizny

 dotacje ze środków publicznych i prywatnych

 sponsoring

 nawiązki sądowe

 odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (OPP)

 zbiórki publiczne, kampanie

 dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe

 dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

 dochody z działalności gospodarczej

 spadki, zapisy

 inne źródła: kredyty, pożyczki …

Na początek

(5)

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Składki członkowskie występują w organizacjach typu

członkowskiego - stowarzyszeniach i związkach stowarzyszeń.

Obowiązek regulowania składek jest regulowany w statucie

Organizacji. Wielkość składek członkowskich jest dowolna i ustala ją Walne Zebranie Członków

D AROWIZNY

Darowizna jest umową, unormowaną w Kodeksie Cywilnym,

Darowiznę mogą dawać i otrzymywać zarówno osoby prywatne, jak i osoby prawne.

Obecnie osoby prywatne, które przekazały darowiznę, mogą maksymalnie odliczyć od podstawy opodatkowania 6% uzyskanego dochodu – bez względu na wysokość darowizny. Osoby prawne (np. firmy, instytucje), które przekazały darowiznę, mogą od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, odliczyć kwotę nieprzekraczającą 10% dochodu w danym roku podatkowym.

Spadki i zapisy

Osoby prawne w tym NGO nie płacą podatku od spadków

Podstawowe źródła utrzymania NGO

(6)

 D OTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH

Aktualnie istotnym źródłem finansowania działalności organizacji pozarządowych są dotacje (granty), przyznawane przez samorządy, administrację publiczną i źródła prywatne. To doskonałe źródło na

pozyskanie funduszy na realizację celów statutowych ale także okazja na nabycie umiejętności i doświadczenia zarówno przez organizację jak i działające na jej rzecz osoby.

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

(7)

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

(8)

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

Nazwa Programu / działania Otwarte konkursy ofert

Wdrażany przez

Samorząd gminny / powiatowy / wojewódzki Max wartość i poziom dofinansowania Ustalony przez JST

Przykładowe typy projektów / operacji

1. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.

2. Zadania publiczne w dziedzinie kultury.

3. Zadania publiczne w dziedzinie wspierania i pobudzania aktywności gospodarczej.

4. Zadania publiczne w dziedzinie edukacji.

5. …

(9)

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

Nazwa Programu / działania

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6.2 Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia Wdrażany przez

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu – dla Wielkopolski Max wartość i poziom dofinansowania

- / 100 % (minimalna wartość 50 tys. zł, jeżeli IP nie określi inaczej) Przykładowe typy projektów / operacji

1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), poprzez: doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków

finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe

2. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez organizację kampanii promocyjno-informacyjnych

3. Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

(10)

 S PONSORING

Jedna z metod finansowaniu określonego przedsięwzięcia w celu np.

promocji (osoby, firmy) sponsora – budowanie pozytywnego wizerunku.

W tym wypadku celem sponsoringu jest utrzymanie lub podniesienie renomy, poprawa lub zmiana wizerunku firmy lub osoby – powodów może być nieskończenie wiele ...

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

(11)

 J EDEN PROCENT MOŻE KIEDYŚ 2 

Osoby płacące podatek dochodowy mogą przekazać 1% swego

podatku na rzecz wybranych przez siebie organizacji pozarządowych, które mają zarejestrowany sądownie status pożytku publicznego

(OPP) – status OPP bardzo ciężko uzyskać ale bardzo łatwo stracić.

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

(12)

 Z BIÓRKI

Najogólniej rzecz ujmując - publiczne zbieranie rzeczy lub pieniędzy na pewien z góry określony cel, ważny ze względu na interes

publiczny, np. zdrowotny, kulturalno-społeczny lub społeczno- opiekuńczy), zgodny z prawem, zgodny ze statutem NGO.

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

(13)

 D OCHODY Z MAJĄTKU - CZEGO ŻYCZĘ KAŻDEJ Z ORGANIZACJI NGO

- Służące osiąganiu celów statutowych organizacji

- Inwestycje finansowe (zgodnie z Ustawą o podatku od osób prawnych) mogą być dokonywane przez organizacje pozarządowe bez

dodatkowych kosztów podatkowych, to lokaty bankowe, dłużne

papiery skarbowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

- Zakup pozostałych papierów wartościowych bez konieczności zapłaty podatku dochodowego, zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych może się odbywać tylko za pośrednictwem

wyspecjalizowanej firmy.

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

(14)

 Nawiązki sądowe – czyli nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło

- NGO uprawnione do otrzymania nawiązki swoją działalnością muszą obejmować terytorium całego kraju i znaleźć się w wykazie

prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości.

- Wpisu dokonuje się na wniosek zainteresowanej organizacji - wykaz wszystkich podmiotów znajdujących się na liście jest publikowany raz do roku w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym

Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

(15)

 Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego (z pózn. zm.) umożliwiła

pobieranie opłat pobieranych przez NGO (status OPP niewymagany!) za działania prowadzone w ramach odpłatnej działalności statutowej

(niebędące działalnością gospodarczą). Opłaty są zwrotem poniesionych nakładów…

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

(16)

 Dochody z działalności gospodarczej

NGO mogą / powinny prowadzić działalność gospodarczą. Zyski z tej działalności muszą być przeznaczone na prowadzenie działalności statutowej organizacji. Działalność gospodarcza NGO nie jest

nastawiona na zysk, co jest warunkiem działania w sferze ekonomii społecznej – wracamy do UE.

Komisja Europejska za podmioty ekonomii społecznej uznaje:

- przedsiębiorstwa społeczne - spółdzielnie

- stowarzyszenia i fundacje - towarzystwa wzajemnościowe.

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

(17)

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

ROK Kredyt

Zakres

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Inwest ycja

Nadwyżka finansowa

0,00 zł Dotacja

Dot acja Oczekiwanie na nabór Nabór Oczekiwanie na wyniki naboru i refundację

Inwest ycja

Nadwyżka finansowa

-10 000,00 zł

-1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł

∑Cft-I -11 000,00 zł -10 000,00 zł -9 000,00 zł -8 000,00 zł -7 000,00 zł -6 000,00 zł -5 000,00 zł -4 000,00 zł -3 000,00 zł -2 000,00 zł -1 000,00 zł

7 000,00 zł -10 000,00 zł

-1 000,00 zł -1 000,00 zł -1 000,00 zł -1 000,00 zł -1 000,00 zł -1 000,00 zł -1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 8 000,00 zł

∑Cft-I -1 000,00 zł -2 000,00 zł -3 000,00 zł -4 000,00 zł -5 000,00 zł -6 000,00 zł -17 000,00 zł -16 000,00 zł -15 000,00 zł -14 000,00 zł -13 000,00 zł -5 000,00 zł

Mimo, że „kredyt” kojarzy się wyłącznie negatywnie, może okazad się że jego koszt jest dużo niższy jeżeli uwzględni się dodatkowe czynniki np. ponoszenie strat (ekonomicznych / społecznych) w wyniku oczekiwania na inwestycję, następnie na wyniki naboru i dotację. Powyższy przykład obrazuje 2 sytuacje (dla uproszczenia zamknięte w 1 roku kalendarzowym):

1. NGO zaciąga kredyt i natychmiast realizuje inwestycję – od 2 miesiąca pojawiają się nadwyżki finansowe (np.

oszczędności), które pozwalają na spłatę kredytu w 12 miesiącu, w którym zostały zwrócone poniesione nakłady.

2. NGO oczekuje na konkurs (dotacja 70%), w tym czasie ponosi wymierne straty, w 7 miesiącu składa wniosek, inwestycja realizowana w dniu następnym na własne ryzyko wnioskodawcy (przy pomocy kredytu) od 8 miesiąca pojawiają się nadwyżki finansowe - nakłady zwrócą się dopiero w połowie roku następnego.

Z punktu widzenia planowania inwestycji korzystniejsze jest zaciągnięcie kredytu

(sytuacja teoretyczna z wieloma uproszczeniami)

(18)

Dodatkowe źródła utrzymania NGO

Przy racjonalnej gospodarce własnymi środkami / odpowiednim montażu finansowym i doborze partnerów organizacje NGO mogą występować o kredyty lub dotacje związane np. z

remontami infrastruktury społecznej, zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wpływać na sytuację na rynku pracy, wspierać przedsiębiorczość i innowacyjność …

Największe możliwości dają jednak programy pomocowe

związane edukacją – dające szansę na uzyskanie dofinansowania

nawet do 100 %, co nie obciąża budżetu NGO oraz pozwala na

skuteczniejsze osiąganie celów statutowych.

(19)

Co boli NGO

Teoretycznie wszystko jest proste ale:

1. Niski poziom kapitału społecznego: …w porównaniu do innych państw EU Polacy są najbardziej nieufni w stosunku do siebie, tylko 23% uważa, że większości ludzi można ufać

… praca w i na rzecz NGO jest niemodna …, 2. Działania pozorne …,

3. Brak orientacji na cele,

4. Brak wykwalifikowanych kadr (szczególnie zarządzających i finansowo księgowych),

5. Brak / niedostatek środków finansowych,

6. Brak / niedostatek bazy lokalowej, po prostu czegoś na

własność, co stało by się punktem do dalszych działań.

(20)

Co boli NGO

Musimy sprawić, by nam samym chciało się chcieć … Czasami jeden krok do tyłu to trzy kroki do przodu !

Popyt i podaż na rynku NGO

(21)

By nie wyszło jak zwykle

Dogadajmy się z przedsiębiorstwami (nie pozornie by uzyskać Dotację na „LIDERA czy też RYBY”), których cele to:

- zysk,

- wysoka marża handlowa, - wzrost sprzedaży,

- wzrost udziału w rynku,

- zmniejszenie ryzyka działania, - zmniejszanie kosztów handlowych,

- innowacyjność w zakresie metod prezentacji i sprzedaży towarów, - kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy - wzrost zaufania

klientów i innych podmiotów do firmy i jej znaku firmowego.

- …

(22)

By nie wyszło jak zwykle

Dogadajmy się z JST (nie pozornie by uzyskać dotację na

„LIDERA czy też RYBY”), których cele wynikają z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w tym sprawy (Art. 7):

- 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

- 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

- 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- 18) promocji gminy,

- 19) współpracy i działalności na rzecz organizacji

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.

zm.1),

(23)

By nie wyszło jak zwykle

Czy cele wszystkich sektorów mogą być zbieżne ? Odpowiedź brzmi TAK

Czasami rozwiązanie jest w zasięgu ręki …

Sektor gospodarczy wzrost zaufania klientów i

innych podmiotów do firmy i jej znaku

firmowego

Sektor publiczny promocji gminy Organizacje NGO

Działalność

promocyjna i

informacyjna

(24)

By nie wyszło jak zwykle

Przykładowe efekty możliwe do osiągnięcia poprzez wspólne działania podejmowane na rzecz promocji (wybrany obszar współpracy):

1. Sektor gospodarczy – wzrost liczby klientów,

2. Organizacje NGO - realizacja celów statutowych, wpłaty darczyńców,

3. Sektor publiczny – promocja gminy, wzrost liczby turystów, inwestorów, wpływów podatkowych,

4. Zrównoważony rozwój obszaru – w tym, spadek liczby osób

bezrobotnych, wzrost osiąganych zysków przez przedsiębiorców,

sektor publiczny: spadek nakładów na opiekę społeczną, wzrost

wydatków na infrastrukturę techniczną, itd., zyskujemy wszyscy …

(25)

By nie wyszło jak zwykle

Dziś dzięki UE posiadamy duży potencjał do rozwoju NGO:

- Organizacji realizujących przedsięwzięcia, na które nie stać JST,

- Organizacji realizujących przedsięwzięcia, które nie opłacają się przedsiębiorcom,

- Organizacji osiągających zaplanowane cele statutowe,

- Zyskamy wszyscy, chociażby przez dostępne jeszcze krajowe

i europejskie środki pomocowe, do których nie mają dostępu

(lub dostęp ograniczony) inne podmioty, w tym JST.

(26)

By nie wyszło jak zwykle

Wykorzystajmy szanse do rozwoju organizacji NGO

Będą one stanowiły doskonały punkt wyjścia (bazę) do rozwoju naszych regionów bez względu na rzeczywiste ich potrzeby w kolejnych latach / wiekach …

Teraz i w przyszłości !

(27)

Dziękuję za uwagę

Kamil Sieratowski

Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta

Urząd Miejski w Zbąszyniu

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :