Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata

Pełen tekst

(1)

      

VDI Polska Sp. z o.o.            Wrocław , 13.10.2014  ul. Trzmielowicka 16‐20 

54‐008 Wrocław   

   

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa 8: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym   Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 

Tytuł projektu: „Stworzenie kompleksowego rozwiązania B2B poprzez wdrożenie technologii  wirtualizacji środowisk roboczych czterech partnerów biznesowych”

 

W związku z realizacją projektu pt.: „Stworzenie kompleksowego rozwiązania B2B poprzez wdrożenie  technologii wirtualizacji środowisk roboczych czterech partnerów biznesowych.” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, zapraszamy do złożenia ofert zgodnie ze specyfikacją zawartą w niniejszym zapytaniu.

Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego też nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

VDI POLSKA SP.Z O.O.

 ul. Trzmielowicka 16‐20, 54‐008  Wrocław   tel. 71 ‐349‐02‐20

e-mail: biuro@vdipolska.pl NIP: 8943044860, REGON: 022088791 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie obejmuje następujące elementy:

 

(2)

I. Urządzenia typu switch zarządzalny ‐ 4 szt. w minimalnej konfiguracji: tryb 'dual switch  config' do zastosowań w obudowie typu blade, 24 porty 10GbE SFP+, 8 portów 10GB  XFP, 3 lata gwarancji, 5 lat obsługi technicznej ‐ czas reakcji w razie awarii 1 godzina. 

II. Urządzenie typu napęd taśmowy (streamer)  – 1 szt. do rozwiązań w obudowie typu  rack,  wyposażona  w  jeden  napęd  6Gb  SAS  z  24  gniazdami  na  kasety  o  pojemności  1.5TB,  w  komplecie  z  40  kasetami  o  poj.  1.5TB,  3  lata  gwarancji,  5  lat  obsługi  technicznej – czas reakcji w razie awarii ‐ następny dzień roboczy. 

III. Urządzenie typu serwer blade w minimalnej konfiguracji ‐ 2 szt. wyposażony w dwa  procesory  typu  Intel  Xeon  z  rodziny  E5,  8‐mio  rdzeniowe  2,7Ghz  kazdy,160GB,  1600MHz, 2 dyski 400GB SSD SATA 3Gb/s 2,5",2 karty sieciowe dwuportowe 10 Gb. 

IV. Urządzenie typu obudowa blade w minimalnej konfiguracji ‐ 1 szt. , o pojemności 10U,  wyposażona  w  6  zasilaczy  2200W  (3+3  w  konfiguracji  nadmiarowość  zasilania),  10  wentylatorów, 3 lata gwarancji, 5 lat obsługi technicznej. Czas reakcji w razie awarii ‐ 1  godzina. 

V. Urządzenie  typu  serwer  rack  w  minimalnej  konfiguracji  ‐  1  szt.  w  obudowie  obsługującej  4  dyski  3,5"  typu  hotplug,  wyposażony  w  procesor  typu  Intel  Xeon  z  rodziny E5, 6‐cio rdzeniowy o szybkości 2,2Ghz, 32GB,1600MHz , 2 dyski 300GB SAS  6Gb/s 3,5" o prędkości 15k. 

VI. Urządzenie typu serwer blade w minimalnej konfiguracji ‐ 6 szt. wyposażony w dwa  procesory  typu  Intel  Xeon  z  rodziny  E5,  8‐mio  rdzeniowe  2,7Ghz  kazdy,256GB,  1600MHz, 2 dyski 300GB SAS 6Gb/s 2,5" o prędkości 15k, 2 karty sieciowe 10 GB. 

VII. Urządzenie typu firewall z modułem IPS  ‐ 1 szt. o przepustowości 600Mbps, 8 portów  GbE,  1  port  dedykowany  do  zarządzania  1GbE,  obsługujący  połączenia  szyfrowane  3DES/AES  VPN  o  przepustowości  300Mbps,  ilość  sesji  site‐to‐site  VPN  ‐  750,sesji  użytkowników IPsec IKEv1 ‐ 750, VPN ‐ 750, VLAN 200. 

VIII. Urządzenie typu router ‐ 1 szt. wyposażone w 3 porty GbE (z czego 2 SFP), 4 karty typu  highspeed WAN, 4 moduły serwisowe, 4 procesory sygnału cyfrowego, 256MB pamięci  flash, 1GB pamięci RAM, obsługa sesji protokołu SIP ‐ 1000, cyfrowa obsługa głosu ‐ do  720 połączeń. 

IX. Urządzenie typu switch zarządzalny  1 szt. do zastosowań w obudowie typu rack, 24  porty 10/100/1000 Mb z funkcja Power Over Ethernet, 4 porty SFP. 

X. Urządzenie typu macierz dyskowa 1szt. w minimalnej konfiguracji – do rozwiązań w  obudowie typu rack, dwa kontrolery każdy po 4 interfejsy 4Gb/s, wyposażonej w dyski  twarde (48 po 450 GB) dające łączną poj. 21,6 TB o prędkości 15K SAS, minimum 4 półki  dyskowe, 1 rok obsługi proaktywnej, 3 lata gwarancji, 5 lat obsługi technicznej. 

XI. Oprogramowanie  typu  backup,  replication  &  deduplication  umożliwiające  replikację  do  8  serwerów  bez  ograniczeń  co  do  ilości  agentów.  Możliwość  wykorzystania  sprzętowej deduplikacji danych po stronie urządzenia. 3 lata gwarancji. 

XII. Oprogramowanie typu certyfikat SSL 1 szt. gwarancja 500000$, szyfrowanie 256 bitów,  obsługa 10 domen, nieograniczona liczba serwerów, ważność 2lata. 

XIII. Urządzenie podtrzymujące zasilanie typu UPS – 2 szt. do zastosowań w obudowie typu  rack,  o  mocy  10kW,  jednofazowe,  prąd  maks  63A,podtrzymywaie  przy  pełnym  obciążeniu 13 minut, 33 minuty przy 1/2 obciążenia, certyfikat ENERGY STAR, 3 lata  gwarancji, 5 lat obsługi technicznej – czas reakcji 1 dzień 

XIV. Zakup  klimatyzatora  wraz  z  instalacją  ‐  1  szt.  Urządzenie  o  wydajności  chłodzenia 

(3)

 

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

4. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cena brutto oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść realizację usług z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy) oraz ewentualnych upustów i rabatów.

2. Ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez VAT) za kompletny zestaw zgodny ze specyfikacją, wyrażona w złotych polskich, obejmująca wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. W przypadku podania ceny w walutach obcych, wartość w złotych obliczona zostanie w oparciu o średni kurs złotego Narodowego Banku Polskiego z dnia dokonania wyboru oferty.

4. Ostateczna cena oferty stanowi wartość umowy i nie może być podwyższana w toku jej realizacji. Ostateczna cena może ulec obniżeniu w szczególnych przypadkach.

5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji kompletnej specyfikacji zamówienia: do 31.12.2014 r.

Realizacja zamówienia będzie odbywała się etapowo według szczegółowego harmonogramu ustalonego z oferentem po rozstrzygnięciu postępowania.

Miejsce wykonania zamówienia: Wrocław

Doprecyzowanie adresu miejsca realizacji zamówienia nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania.

6. RODZAJE ORAZ OPIS KRYTERIÓW:

(4)

KRYTERIUM WAGA (%)

1. Cena netto w przeliczeniu na PLN: 100%

Sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację:

1. Punkty za kryterium „Cena” zostaną przyznane za cenę netto kompletnego zestawu zgodnego z wymaganą specyfikacją. Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x waga x 100 = ilość punktów

Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ocenę oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.

Ponadto zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:

- zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania, - zasadą ochrony uczciwej konkurencji,

- zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,

- zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę.

Firmy uczestniczące w procesie składania i wyboru ofert powiadomione zostaną o decyzji w terminie wskazanym w pkt. 7. W dniu wyboru oferty do Oferenta, który zaproponował najbardziej korzystną ofertę, zostanie przekazana odpowiednia informacja oraz zaproszenie do podpisania umowy. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejsce składania ofert: ul. Trzmielowicka 16-20, 54-008 Wrocław Sposób składania ofert:

- forma elektroniczna na adres e-mail: biuro@vdipolska.pl - forma papierowa, osobiście, pocztą lub kurierem.

Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie od dnia 13.10.2014 do dnia 20.10.2014r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu oferty do VDI POLSKA Sp. z o.o.). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wybór wykonawcy nastąpi w terminie do dnia 21.10.2014r. do godz. 12.00.

(5)

8. KLAUZULA DOTYCZĄCA UNIEWAŻNIENIA POSTEPOWANIA

W przypadku, gdy w terminie określonym w punkcie 7 nie wpłynie żadna oferta, zamawiający unieważnia to postępowanie.

9. POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

1. Oferta powinna być w sporządzona w języku polskim lub w języku angielskim.

2. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

• nazwę i adres oferenta,

• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,

• okres ważności oferty,

• oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty powinny być ponumerowane,

• każda ewentualna poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

• oferent może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

3. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert.

4. Informacji w sprawie postępowania udziela: Pan Radosław Zegzuła Tel. 717388100, adres e-mail radoslaw.zegzula@vdipolska.pl

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

10.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWIINY ZOSTAC SPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni roboczych od momentu powiadomienia go o wybraniu jego oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do sprawnego zawarcia umowy.

11. ISTOTNE POSTANOWIENIA DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Treść umowy musi odpowiadać polskiemu prawu. Umowa winna określać w szczególności przedmiot zamówienia, termin realizacji, uzgodnioną cenę i określenie kar umownych.

12. PODWYKONAWCY

Zamawiający określa, że zamówienie opisane w niniejszej specyfikacji nie może być powierzone podwykonawcy.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :