Hugo Kołłątaj w czasie Sejmu Czteroletniego

31  Download (1)

Full text

(1)

Jerzy Ziomek

Hugo Kołłątaj w czasie Sejmu

Czteroletniego

Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 41/3-4, 687-716

(2)

J E RZ Y ZIOMEK

Kiedy około roku 1786 Hugo K ołłątaj, reform ator Akademii Krakowskiej, zaczął coraz częściej przebywać w Warszawie i zbli­ żać się do kół opozycji politycznej, przygotowującej generalną b a ­ talię o nowy porządek polityczno-społeczny, linia podziału ideolo­ gicznego przyszłych stronnictw sejmowych nie była jeszcze w yraź­ nie wytyczona. Poprzedzająca sejm czteroletni twórczość publicy­ styczna i literacka w Polsce w yrastała z praktyki nielicznych grup szlacheckich i magnackich, postulujących i przeprowadzających oczynszowanie chłopa, opiekę nad miastami, z praktyki, któ ra p rzy ­ niosła pierwsze próby zbudowania przemysłu polskiego, dała k ra ­ jowi zreformowane szkolnictwo. Ostrze literatury okresu przedsej­ mowego skierowane było głównie przeciw Kościołowi, utrzy m u ją­ cemu obskurantyzm . N atom iast antagonizm między średnią- szlachtą a magnaterią, antagonizm stary i głęboko zakorzeniony w świado­ mości obu grup, z całą ostrością wystąpił dopiero w sporach sejmo­ wych i towarzyszącej im publicystyce la t 1788—1792. Poprzedza­ jące sejm wielki pisma Staszica (Przestrogi dla PolsTci) i Wybickiego

(Listy 'patriotyczne) zapowiadały ten konflikt, niemniej walka roz­

gorzała dopiero po pierwszym po św. Michale poniedziałku, 6 p aź­ dziernika 1788, kiedy to — zgodnie z tradycją — został otw arty sejm, k tó ry miał wydrzeć możnowładztwu władzę, zagarniętą przed dw ustu z górą laty.

Sejm został poprzedzony zjazdem w Puławach, w którym wzięli udział przywódcy opozycji: ks. generał ziem podolskich A. C zarto­ ryski, Ignacy i Stanisław Potoccy, Kazimierz i Seweryn Rzewuscy.

N om ina loquuntur. Zjazd skupił, jak widać, przywódców zarówno

lewicy jak i prawicy opozycyjnej. Łączyła ich wspólna, choć z in ­ nych źródeł w yrastająca niechęć do R ady Nieustającej i Stackel- berga. Kompromis ten nie dał się utrzym ać na dalszą metę. Sewe­ ryn Rzewuski, reakcyjny m agnat, rozczarowany treścią rozmów p u ­ ławskich, w sierpniu tegoż roku „zapukał do ces. Józefa II, którem u

(3)

J E R Z Y Z I O M E K

przesłał memoriał z przedstawieniem, że dwór wiedeński powinien Ъу korzystać z tej pory, aby usunąć istniejącą konstytucję Bzpltej...; a za to przyrzekał cesarzowi wpływ nieograniczony wr Polsce” ł . Tak więc już u progu sejmu stała zdrada kosmopolitycznej m agnaterii polskiej. Niczego tu nie zmienia fakt, że cesarz - ze względu na skomplikowane m achinacje polityczne — z propozycji Bzewuiskiego nie zechciał skorzystać.

Zjazd puławrski dał początek Stronnictw u Patriotycznem u na sejmie. Stronnictwo w swych dalszych pracach nie było bynajm niej jednolite i zgodne. Jego prawica ciążyła ku sojuszowi z królem pruskim , jej poczynania reform atorskie nosiły piętno oportunizmu. Nie w dając się tu w szczegółowe rozpatryw ania przebiegu walki na sejmie czteroletnim, wypada zająć się bliżej K ołłątajem .

Stwiedzam z góry, że K ołłątaj przeszedł poważną ewolucję, że pierwszą część Listów Anonim a (1788) dzieli od mów' sejmowych (1791) nie tylko długi, jak na owe czasy szybkich przem ian politycz­ nych, okres trzech z górą lat, ale i zasadniczy przełom ideowy, który objawił się w stopniowym zbliżaniu się do mieszczańskiego n u rtu polskiej „łagodnej rewolucji” (term in własny K ołłątaja).

W okresie sejmu wielkiego powstały następujące dzieła K ołłą­ ta ja: 1) Do Stanisława Małachowskiego... Anonim a listów kilka,

Warszawka 1788—1789. Pierwszy list cz. I datow any jest 1 V III 1788 r.; cz. I I nosi datę 7 X 1788 r.; część trzecia zaczyna się od listu z dnia 11 X I 1788 r. 2) Prawo polityczne narodu polskiego, czyli układ

przyszłego rządu rzeczy pospolitej... służący do dzieła listów rzeczonych za cz. I V , W arszawa 1790. N a początku Prawa politycznego K ołłątaj

zamieścił (wydany także osobno) utw ór Do prześwietnej Deputacji dla

ułożenia projektu konstytucji rządu polskiego od sejmu wyznaczonej.

3) Uwagi nad pismem Seweryna Pzewuskiego... ,,0 sukcesji tronu

w Polszczę...” W arszawa 1790. 4) Ostatnia przestroga dla Polski,

Warszawa 1790. 5) Mowy na sejmie teraźniejszym, r. 1791.

Władysław" Konopczyński w artykule Wśród błędów ( P r z e g l ą d P o w s z e c h n y , r. LX Y II, t. 230, s. 46) przypisuje Kołłątajowi autorstw o słynnego pism a Głos na prędce do stanu miejskiego, ucho­ dzącego powszechnie za utw ór Franciszka S. Jezierskiego. Stw ier­ dzenia swego Konopczyński żadnym naukowym dowodem nie po­ piera. Głos na prędce zostawiam więc poza zakresem niniejszych rozważań.

(4)

K O Ł Ł Ą T A J A SE JM C Z T E R O L E T N I 689

W ydana z końcem roku 1788 I cz. Listów, stanowiąca kredo polityczne przyszłego Stronnictwa Patriotycznego, stanowi wobec takich pism, jak Barssa (?) Mowy za czterema stanami (11(75) czy Wybickiego Listy patriotyczne (1777 —1778) krok wstecz; żąda. mniej niż dwa wymienione pisma, formułuje łagodniej swoje postulaty.

Ju ż . w drugiej i trzeciej części Listów K ołłątaj przeprowadzi ostry i zdecydowany atak na magnaterię z pozycji średnioszlachec- kich. W pierwszej części natom iast pisze z okazji proponowanej reformy podatkowej :

Chrońmy się uciskać którąkolwiek obywatelów klasę więcej nad inne, ho ta obrażona niesprawiedliwością mogłaby się chwycić takich ratunku śrzodków, które by zbawiennemu przeszkodziły zamiarowi. U le­ gajm y nawet słabościom chciwości, jeżeliby te silniejszym i być m iały nad naszę gorliwość, bo nie ten, który przeciw zdrożnościom powstanie, lecz który je poprawi lub przynajmniej odejmie siłę szkodzenia ojczyź­ nie, będzie zbawicielem swego narodu2.

Bez względu na to, jak dalece program równomiernego rozło­ żenia podatków odbije bliskie Kołłątajowi teorie ekonomiczne, opor­ tunizm zastosowanej tu argum entacji jest uderzający.

Je st rzeczą znamienną, że projekt reformy zaczyna K ołłątaj od propozycji zniesienia honorowych, ale dobrze opłacalnych urzę­ dów: hetmanów, pisarzy, strażników, obpźnycli itd. Kie tylko względy oszczędnościowe dyktowały tę propozycję, ale i niechęć do feudal­ nych urzędów, związanych nie z istotnym zajęciem na rob, ale z rodem, herbem i zasługami przodków. Kiechęć ta jest zrozumiała w obozie magnacko-szlacheckiej reformy, który zdążał nie tyle do obalenia dotychczasowego ustroju, ile do jego unowocześnienia, do oparcia go na unowocześnionych formach gospodarki rolnej. W prze­ biegu prac sejmu wyodrębniło się skrzydło szlacheckie, wrogie mag- naterii, z czasem — przynajm niej w swej najlepszej części — szu­ kające sojuszu z mieszczaństwem. W okresie najbardziej zagorzałej walki sejmowej K ołłątaj będzie wyrażał interesy i poglądy tego skrzydła, będzie atakował m agnaterię śmiało i otwarcie. Tym cza­ sem, w I cz. Listów, wobec zagrożonych u tra tą wspomnianych urzę­ dów stosuje tak ty k ę łagodnej perswazji, a nawet płaskiej kokieterii: Rozumiem, że ci w szyscy zacni obywatele, którzy dziś są um iesz­ czeni w sztabie generalnym, chętnie uczynią z siebie ofiarę odstąpić tych

2 Hugo K o ł ł ą t a j , Do Stanisława Małachowskiego... Anonim a listów kilka, Warszawa 1788 — 1789, cz. I, s. 151. 4

(5)

690 J E R Z Y Z IO M E K

nieczynnych szarż dla dobra kraju. Zostaną się, prawda, bez urzędu, lecz im iona ich z największym poszanowaniem czytać będzie potom ­ ność w Księdze Poprawy Rządu R zp litej3.

We wstępie Do czytelnika K ołłątaj napisał:

Nie mogę sobie tak podchlebnego przyznać zaszczytu, abym był autorem dzieła niniejszego, którego m yśli w duchu obywatelstw a, m i­ łości ojczyzny i dobra powszechnego przedsięwzięte, na widok publiczny ośmieliłem się w ystaw ić. Gdy mi się częściam i z różnych rąk zdarzyło je zebrać i czytać, niem ało zadziwiony zostałem , iż przy tylu do teraź­ niejszej okoliczności kraju naszego w yszłych pism ach, tak szacowne i prawdziwie naród interesujące od nikogo dotąd do druku podane nie b y ło 4.

Oczywiście, tajenie autorstw a i fikcja „z różnych rąk zebra­ n y ch” i ,,w duchu obyw atelstwa przedsięwziętych” listów nie sta ­ nowi bynajm niej dowodu na uzależnienie K ołłątaja od jego politycz­ nych mocodawców. Ta fikcja miała sugerować czytelnikowi poczyt- ność Listów już przed ich ogłoszeniem, ich popularność i rzekomą zgod­ ność z opinią publiczną. Ten drobny szczegół rzuca jednak pewne światło na „anonimowość” jako konwencję literatu ry publicystycz­ nej tego okresu. Byli pisarze i drukarze, którzy w ten sposób m u­ sieli się kryć przed wieżą i grzywną. Pierwszej części Listów jed ­ nakże te nieprzyjem ności nie groziły. Czytelnikowi za m aską ano­ nim a kazano się doszukiwać potężnej opinii publicznej.

Co innego natom iast na pierwszy rzu t oka wyróżnia pierwszą część od następnych. Mianowicie w liście drugim K ołłątaj w ystę­ puje przeciw aliansowi z carycą. J e s t to differentia specifica pro ­ gram u prawego skrzydła obozu reformy, przygotowującego grunt pod sojusz z Prusam i. A sojusz z Prusam i to było wówczas szuka­ nie oparcia w obcym feudalnym mocarstwie, powodowane strachem przed n arastającym w masach chłopskich wrzeniem rewolucyjnym.

Listy Anonim a rozpatryw ano zwykle jako całość. Byl to błąd,

k tó ry prowadził do wielu opacznych twierdzeń. Tak np. Jan ik dziwi się niektórym „zdumiewająco łagodnym żądaniom K o łłątaja” i ła ­ godność tę tłum aczy jako ofiarę z własnych przekonań autora, k tó ry „wiedział..., jakie panowały w tym względzie uprzedzenia” 5.

3 o. c., I, s. 34.

4 о. c., Do czytelnika (wstęp).

(6)

K O Ł Ł Ą T A J A SE JM C Z T E R O L E T N I 6 9 1

-sTic błędniej szego. Będziemy widzieli, jak ową łagodność gubi K ołłątaj po drodze, jak ulega „radykalizacji” . M e będzie się oglądał w późniejszych pracach na uprzedzenia panujące, ale przeciwnie, napisze: „Chrońmy się protunkowej reformy Rzplitej, nie łudźmy się fałszywym przez stopnie postępowaniem” 6.

K ołłątaj traktow ał swoje projekty jako możliwe do zrealizo­ wania współcześnie. Rozprawy swoje fńsał na doraźny użytek sej­ mujących stanów. Kończąc jedno dzieło i zabierając się do n astęp ­ nego, porzucał dawne poglądy, zmieniał sformułowania, nie wahał się zaprzeczać swym niedawnym projektom. Była w tym konse­ kwencja teoretyka i działacza, który żywo reagował na zachodzące w rzeczywistości politycznej przemiany.

Czytając Staszica trzeba umieć odróżnić konkretne, doraźne projekty od utopijnych tęsknot, wstydliwie nieraz spychanych do przypisu. K ołłątaj natom iast, chociaż niejednokrotnie oczekiwał więcej niż się dało osiągnąć, przykrawał swój program na miarę chwili bieżącej. Na zakończenie trzeciej części Listów napisał:

Czego się najbardziej lękam , jest to, żeby pismo moje pochwalone, umieszczone nie zostało w liczbie romansów lub Platonowej R zplitej, żeby nie zdawało się niepodobne do egzekucji w r. 17887.

1

Jednym z centralnych problemów publicystyki K ołłątaja w tym okresie, problemem, który w rozmaitych ujęciach przewija się od pierwszej części Listów aż do Uwag nad pismem... Seweryna Rzewu­

skiego... „O sukcesji tronu w Polszeze”, jest sprawa magnaterii.

Ju ż w pierwszej części Listów, przy oma,wianiu sprawy wojska, dotyka problemu możnowładztwa. Niewątpliwie, wypowiedziane żądanie aukcji wojsk dotyczy nie tylko zagadnienia obronności zewnętrznej kraju, ale jest pośrednio skierowane przeciw magnatom, którzy brak stałego wojska mogli bezpiecznie wykorzystywać dla przeprowadzania własnych interesów stanowych, np. przy elekcji dogodnego dla nich kandydata. Niemniej postulat ten, wypowie­ dziany w I części, jest — zgodnie z tym , co wyżej zauważyłem — sformułowany nader łagodnie i ostrożnie:

Nie radzę żadnemu województwu pozwalać milicji regularnie u trzy­ m ywanej... Sama uciążliwość powinna być od tego wstrętem , a duch 6 K o ł ł ą t a j , L isty, TГГ, s. 03.

(7)

692 J E R Z Y Z IO M E K

przemocy, do której możni w narodzie dążyć lubią, powinien odradzać tak niebezpieczne przedsięwzięcie. W idzielibyśm y wkrótce sm utne tego skutki. Niejeden wojewoda lub m ożny jego adwersarz użyłby milicji albo na intrygę, albo na uciśnienie słabszego8.

Była to odpowiedź na pojawiające się żądania decentralistyczne, reakcyjne i służące interesom m agnaterii. Isto tn y sens uderzenia zo­ stał jednak starannie zatuszowany. K ołłątaj niemal usiłuje dowieść, że zdecentralizowana władza wojskotva i dla samych możnych s ta ­ nowi niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwo wewnętrznej intrygi i „uciśnienia słabszego” — innego niebezpieczeństwa K ołłątaj zdaje się nie dostrzegać — miały przekonać możnych o niestosowności takich projektów. J e st to niewątpliwie próba w ykorzystania świa­ tlejszej części m agnaterii przeciw" obskurantyzm owi obozu, który niebawem wypowiedział się piórem Seweryna Rzewuskiego. Pierwsi usiłowali za pomocą częściowej reformy, za pomocą wzmocnienia władzy królewskiej uratowrać jak najwięcej dla siebie w nadciąga­ jącej burzy, drudzy gotowi byli poruszyć wszystkie ciemne siły dla zachowrania status quo ante.

W miesiącach bezpośrednio poprzedzających zebranie się sejmu niewątpliwie istniały możliwości porozumienia i współdziałania K oł­ łątaja, późniejszego ideologa średniej szlachty, z bardziej światłą częścią m agnaterii. Możliwości te stwarzało nie tylko istnienie wspólnego wroga, możnych spod znaku S. Bzewuskiego, ale i wspól­ na baza gospodarcza. Bazą tą była próba przejścia na unowo­ cześnione stosunki produkcji w rolnictwie. P róby tej dokonywali zarówno magnaci, właściciele wielkich latyfundiów, jak i ziemianie posiadający mniejsze m ajątki. J a n E utkow ski pisze na ten tem at:

Zjawisko to [próby oczynszowania włościan] tłum aczy się nie tyle w iększym wykształceniem i patriotyzm em magnatów przeprowadzają­ cych reformy, lecz tym , że... w pewnych sytuacjach przeprowadzenie oczynszowania włościan odpowiadało interesom wielkiej własności ziem ­ skiej. W łaściciel latyfundium , zorganizowanego na podstawie gospodarki pańszczyźniano-folwarcznej, nie m oże oczywiście we w szystkich szcze­ gółach kierować tokiem produkcji na w szystkich folwarkach, lecz zm u­ szony jest albo je wydzierżawiać, albo tworzyć skom plikowaną i kosz­ towną adm inistrację... Tak że w obrębie własności latyfundialnej czyn ­ szowanie włościan mogło być korzystniejsze nie tylko od dzierżawy, ale i od administracji własnej folwarków'. [Natom iast] wśród ziem iaństwa posiadającego mniejsze m ajątki, mianowicie takie, gdzie z reguły gospo­

(8)

K O Ł Ł Ą T A J A SE JM C Z T E R O L E T N I

darka pańszczyźniane-folwarczna mogła być kierowana i doglądana przez samego właściciela, niektórzy z nich znajdowali się mimo to w p o­ łożeniu przypom inającym sytuację właścicieli latyfundiów; chodzi m ia­ nowicie o tych, którzy pełnili funkcje publiczne, uniemożliwiające im dokładniejsze zajmowanie się własnym majątkiem ... I dla nich oczyn- szowanie włościan mogło przynieść ze sobą zwiększenie dochodów 9. O tym , że początkowo reformą w równym stopniu zaintereso­ wana była część m agnaterii i część średniej szlachty, nie decydo­ wały wyłącznie korzyści płynące z gospodarki czynszowej. Główną siłą m otoryczną przemian były tu b unty chłopskie.

Pam iętać... należy — pisze Adam Korta — że główną przyczyną, która właścicieli ziemskich zmusza do zajęcia się sprawą chłopską, są rewolucyjne ruchy sam ych chłopów, ruchy, które w ciągu X V III wieku w ybuchają niejednokrotnie i choć są zawsze z niesłychanym okrucień­ stwem tłum ione, to jednak powodują przypływ potężnej fali przera­ żenia wśród szlachty. Ruchy chłopskie w szczególnie ostrej formie w y stę­ pują na ziemiach wschodnich, gdzie w yzysk gospodarczy spotęgow any jest jeszcze przez ucisk narodowy i wyznaniowy. Warto tu przypomnieć bunt kurpiowski, który zaczął się w 1736 r. i przetrwał do 1738 r., bunt chłopów ukraińskich pod dowództwem Paleja w 1702 r., podobny bunt w okolicach Humania w 1749 r., w okolicach Kamieńca Podolskiego w 1756 г., współczesne im bunty na Białorusi, na Żmudzi i Litwie, w Kra- kow’skiem i Lubelskiem, wreszcie sławną koliszczyznę, która rozpoczęła się na Ukrainie w 176T г., a której stłumienie doprowadziło do w ym or­ dowania 180 tys. chłopów. W latach późniejszych ruchy chłopskie nie słabną, a szczególnej siły nabierają w okresie sejmu czteroletniego, kiedy na wieś polską dochodzą głuche odgłosy rewolucji we Francji i niewiele głośniejsze echa debat sejm owych. Chłopi coraz częściej i głośniej skarżą się na doznane od panów i ich oficjalistów krzywdy, a nierzadko porywają się nawet do otwartego buntu. W 1788 r. wybucha po raz drugi w ciągu X V III w. bunt w Ekonom ii Szawełskiej na Litwie, w 1789 r. bunt na W ołyniu, później mają miejsce krwawe rozruchy chłopskie nad Dźwiną, w Łęczyckiem , Sochaczewskiem, Garwolińskiem, Czerskiem it d .10. Wspólne zainteresowanie przywódców m agnaterii i przywód­ ców średniej szlachty oczynszowaniem nie znosiło jednakże starego antagonizm u szlachecko-magnackiego. I dlatego nie należy się dzi­ wić, że ideologowie średniej szlachty (wśród nich i Kołłątaj), bez względu na stosunek do problemu oczynszowania, będą w czasie sejmu atakowali kosmopolityczne możnowładztwo.

9 Jan R u t k o w s k i, Historia gospodarcza Polski, Poznań 1947, cz. I, s. 294 i ii.

10 Adam K o r ta , Blaski i cienie polskiego oświecenia, N o w e D r o g i, 1950, nr 3, s. 172.

(9)

()94 J E R Z Y Z I O M E K

Do m aterii wojskowych powracał jeszcze K ołłątaj. Cytowany powyżej ustęp z I cz. Listów dzieli od analogicznego ustępu w Uwagach nad pismem Seweryna Rzewuskiego wielki krok naprzód:

Nie łudźm y się pozorami. Kzplita nie jest beśpieczną równie od m ożnowładztwa, jak od królów. — Od pierwszych i od drugich chronić się nam należy. I w samej rzeczy uchronił nas od nich w ielki B óg ojców naszych za panowania Jana Kazimierza. Czegóż nie dokazywał podkan­ clerzy Badziejowski ? On sprowadził na karki nasze żołnierza obcego. Często możni panowie w oleli w yciągać ręce do obcych, aby siebie lub króla nawzajem gnębili. N igdy oni ich nie wyciągnęli do narodu, a naród ten ty le razy nieszczęśliwy w ystarczyłby był zawsze sobie samemu, g d y ­ by m ożnowładztwo, sw ych przywilejów zazdrosne, zdobyć się mogło na te śm iałe i sprawiedliwe kroki, które społeczność ludzką prawdziwie wolną uczynić m ogą11.

Zamiast dawnego solidaryzmu widzimy tu popraw ną ocenę roli m agnaterii w dziejach Polski, ciężkie oskarżenie możnych o zdradę. J e s t tu też odpowiedź dla tych, co pragnęli zachować niezmieniony porządek polityczno-społeczny, i dla tych, co wyjścia szukali w od­ daniu mocnej władzy królowi, by z jego pomocą zachować dawną przewagę w kraju.

Przem iany w poglądach K ołłątaja w przeciągu omawianych trzech la t — to objaw swojego rodzaju giętkości politycznej. W miarę rozwoju walki sejmowej, stopniowo lgnie on do ugrupowań, w k tó ­ rych widzi mocne oparcie. Pierwsze listy, pisane przed rozpoczęciem obrad, są nader ostrożne. Dopiero wrogie m agnaterii nastroje izby po otwarciu sejmu staną się dla niego oparciem w daleko śmielszym atak u na m agnaterię w I I cz. Listów.

W sprawie m iast występował po części jako inspirator zjazdu warszawskiego, po części jako bierny widz wydarzeń. Wiemy, że w dużej mierze przyczynił się do zwołania zjazdu delegatów miast, ale zebranych delegacji do zbyt radykalnych w ystąpień nie za chęcał.

Taktyka pism K ołłątaja — to produkt rozważnej oceny a k tu ­ alnej sytuacji politycznej, oceny dalekiej od rewolucyjnego rozm a­ chu. Ten kunszt gry na giełdzie politycznej może wyjaśnić ta k liczne zygzaki w jego życiu: od K u ź n i c y na Solcu, poprzez niejasną aferę targowicką, do insurekcji 1794 r.

11 K o ł ł ą t a j , Uwagi nad pism em ... Seweryna Rzewuskiego... „O sukcesji

(10)

K O Ł Ł Ą T A J A SE JM C Z T E R O L E T N I 695

Na początku I I cz. Listów położył bardzo znamienne zdanie: Dwie ostateczności fizyczne: zbytnie bogactwo i zbytnie ubóstw o, zrodziły m iędzy ludźm i dwie ostateczności moralne, w społeczności zb yt niebezpieczne, jakie są ambicja i chciwość12.

To filozoficzne uogólnienie jest tylko przygotowaniem do b a r­ dzo szczegółowych wywodów, mających na celu pozbawienie drob­ nej szlachty praw politycznych. Ten projekt skierowany był w isto­ cie swojej przeciw magnaterii. Drobna szlachta bowiem — niepo- sesjonaci czepiający się pańskiej klamki, uzależnieni gospodarczo całkowicie od wielkiej posiadłości ziemskiej — stanowiła przez cały wiek X V II i X V III polityczną podporę m agnaterii i siedziała po uszy w kieszeni magnatów, nic więc dziwnego, że jej szable i kreski na sejmikach były własnością możnych. K ołłątaj swoim projektem trafia głęboko w życzenia średniej szlachty, która od przeszło stu la t usiłowała odsunąć nieposesjonatów od sejmików.

W r. 1611 zawarowały sobie województwo sieradzkie i ziemia w ie­ luńska, iżby nieposesjonaci oddaleni byli od regestru sejmikowego... W r. 1613 poszły za tym przykładem w ojewództwa kijowskie, płockie i ziemia m ichałow ska13.

W alka ta nie była uwieńczona sukcesem. Prawo z r. 1611 i 1613 właściwie nigdy nie weszło w życie.

K ołłątaj bardzo precyzyjnie określa granicę m ajątkow ą, sta ­ nowiącą cenzus polityczny — jest nią własność ziemska obejmu­ jąca siedem i pół w łóki14.

Bezkompromisowe i stanowcze są projekty K ołłątaja zdąża­ jące do ukrócenia samowoli magnackiej. Przewiduje on niebez­ pieczeństwo rozmaitych machinacyj panów, prawnych wykrętów i kruczków:

Lecz w cóż się obróci szlachcic nie m ający własności gruntowej, a posiadający znaczne kapitały? Obywatel np. m ogący okazać au tentycz­ nym i transakcjami, iż tyle posiada kapitałów, iż od nich bez uciążliwości zapłacić może 500 zł podatku, niechby należał do sejm ikowych obrad pod następującym i warunkami: najprzód, gd y dowiedzie, iż takow e k a­ p itały przynajmniej od 6 lat posiada; po wtóre, że w posiadaniu onych

12 K o ł ł ą t a j , L isty, II, s. 87.

13 Stanisław K o n a r s k i, O skutecznym rad sposobie, Warszawa 1763, IV, 270; cyt. W. K a li n k a , Sejm czteroletni, II, s. 659.

(11)

J E R Z Y Z I O M E K

nie zachodzi żaden ukryty rewers, że ta suma jest tylko od m ajętniej­ szych na ten koniec pożyczona, ażeby popisujący się z nią obyw atel mógł zaprzedać zdanie swoje możnemu p artyzan tow i15.

Średnia własność ziemska m a być podstaw ą praw politycznych. W tym celu zamierza K ołłątaj wiązać posłów instrukcją wojewódz­ twa, nominację kasztelanów zamierza wprawdzie zostawić w rękach królewskich, pod ty m jednak warunkiem, że na każdy z tak waż­ nych urzędów województwo wybierać będzie trzech kandydatów , „spomiędzy których król jednem u podług upodobania swego urząd takowy mógłby konferować” 16.

Dwukrotnie w pismach tego okresu rzuca szlachcie- ostrzeżenie współczesnego poety:

Nie tobie oni twoją łow ią wędą, Ty bydłem orać, oni tobą b ęd ą 17.

Xa pierwszych stronach Prawa politycznego znalazło się zdanie, które miało definitywnie rozstrzygnąć jeden z najbardziej drażli­ wych punktów sporów sejmowych i raz na zawsze obahć samowładz- two m agnaterii. Art. II, § 2 głosi: „Tron polski będzie na zawsze sukces jonalny” 18.

W języku publicystyki X Y III wieku żądanie zniesienia libe­

rum veto i wybieralności tronu, uzasadniane interesem ogólnonaro­

dowym, oznaczało w istocie interes średniej szlachty. M agnateria broniąc wolnej elekcji broniła praw a do przeprowadzania korzyst­ nych transakcji z kan d y d atam i na tron. P ublicystyka obozu m ag­ nackiego występowała oczywiście w imieniu całej szlachty, przem a­ wiała tonem takim , jakim zwykł był przemawiać każdy m agnat, gdy w walce o kreski na sejmiku i polu elekcyjnym pobłyskiwał pozorem równości z kontuszową bracią.

P rzy okazji sporu o następstwo tronu, sporu, którego n ajb ar­ dziej typow ym przykładem jest w ym iana zdań między K ołłątajem a S. Bzewuskim, spostrzegam y jeden znam ienny rys publicystyki tego okresu. Oto w celach wręcz przeciwnych, z diam etralnie róż­ nych pozycji, autorowie posługiwali się tą samą frazeologią, tym i samymi przykładam i. I K ołłątaj, i Bzewuski powołują się na Bussa,

15 о. с., II, s. 96 i u. 16 о. с., II, s. 231.'

17 о. c., III, s. 34 — oraz Ostatnia przestroga dla Polski, Warszawa 1790 s. 29.

(12)

K O Ł Ł Ą T A J A SE JM C Z T E R O L E T N I 69:

i jeden, i drugi cytują przykład Franklinu i W aszyngtona. J e s t to interesujący przyczynek do zagadnienia recepcji ideologii im porto­ wanych, ważny argum ent przeciw idealistycznym koncepcjom ,,wpły- wologicznym” .

2

Opinia publiczna Polski w dobie reform w. X V III szybko i żywo reagowała na aktualne problemy ekonomiczne. Nieskoordynowane poczynania reformatorskie wymagały teoretycznego oparcia. Dla ideologów szlacheckiej reformy spośród licznych teorii ekonomicz­ nych najbliższa i najbardziej zrozumiała była doktryna fizjokratów. Teoria swobodnego rozwoju życia gospodarczego, nie tamowanego ani przywilejami, ani ingerencją państwa, teoria upatrująca źródło bogactw w rolnictwie najbardziej odpowiadała szlacheckiej racji stanu. ,,Mniemam, że obywatel polski, nie zepsuty dotąd niemiec­ kich kameralistów maksymami, łatwiej zrozumieć potrafi, że tylko in tra ta czysta jest źródłem podatków przyzwoitych...” — pisze K oł­ łątaj 19. W innym miejscu również słowami fizjokratów broni p a r­ lam entaryzm u szlacheckiego, znajduje w fizjokratyzmie gotowe i dogodne dla szlachty uzasadnienie ograniczenia władzy królewskiej :

Fałszywe mniemanie prawników o własności gruntowej i posiada­ niu onej przez panujących we wszystkich prawie Europy królestwach natworzyło bardzo wiele przypuszczeń z niem ałą szkodą właścicielów gruntowych. Eozum ieli oni, że takowa własność z dobroczynnego kró­ lów nadania pochodząc nie ma żadnej naturalnej przyczyny i zasadza się jedynie na dobrej monarchów woli, których nie tylko dziedzicami tronu, ale nadto absolutnym i dziedzicami ziemi utrzym yw ać śm ieli...20 Teoria fizjokratów' jest wygodna. Pozwala na gloryfikację za­ jęć ziemiańskich, na heroizację hreczkosieja:

W szystkich tak opacznie o dziedzictwach sądzących niech mi się godzi zapytać, czy znają H um ańszczyznę na U krainie1? Czy wiedzą, że gdy była Kalinowskiemu nadana, wartała tylko 30.000 zł. Cóż więc to obszerne i bogate dziedzictwo do tak wysokiej podniosło intraty? Ręka ludzka, podjęte koszta na wydobycie nowin spod pierwiastkowej nie- u żyteczn ości21.

1S K o ł ł ą t a j , L isty, III, s. 118. 20 о. с., II, s. 114.

21 о. с., II, s. 115.

(13)

698 J E R Z Y Z IO M E K

Inna, rzecz, że blisko już stąd do k ry ty k i fizjokratyzm u. Trzeba oddać sprawiedliwość Kołłątajowi, że um iał dostrzec nader wnikli­ wie słabe strony tej teorii. Pisze on:

Nie widziałem nic rozsądniejszego w ekonomii politycznej nad układ ekonom istów [scil. fizjokratyczną teorię krążenia dóbr]. W szakże mało się kto podobno zastanowił, iż wszelka robota ludzka, oprócz ło ż o ­ nych na zakład początkow y kosztów, musi mieć swój procent, to jest in tratę czystą [scil. produit net]. W iele zaś jest takow ych, którzy mają bez porównania w iększy i lepszy procent, jakby go nigdy w ziemi znaleźć nie mogli; np. ten, który około brylantów pracuje lub handel nimi pro­ wadzi; malarz lub snycerz sławny, rzemieślnik, który z kitki lnu 5 groszy wartującego, zrobi koronkę kosztującą kilkaset czerwonych z ło ty c h ...22 Tę k rytykę fizjokratyzm u podpowiedział autorowi włoski eko­ nom ista, Gralliani. Z jednej strony trzeba podziwiać przenikliwość K ołłątaja, z drugiej zaś żałować, że zatrzym ał się on w pół drogi. Bo oto zaraz potem pisze:

Tak więc znajdujem y, że teoria nie schodzi się z praktyką, że ręka ludzka, oprócz tych w szystkich łożonych kosztów na zakład, materiał i w yżyw ienie rzemieślnika, wzięła nieobojętną nadgrodę, albo że — p o ­ dług języka ekonom istów [scil. fizjokratów] powiem — przyczyniła sza­ cunku rzeczy, a zatem nowego bogactwa. Ale jakże w tej mierze tak jasne system a m oże być m ylne? Sądzę ja u siebie, że nie w system acie, lecz w aplikacji jego m yłka się znajduje. Do m asy reprodukcji nic zapewne nie przydają rękodzieła, do szacunku jednak przydać m ogą23.

Powiedzmy otwarcie — K ołłątaj zaprzepaścił trafne spostrze­ żenia, znalazł naiwny w ykręt. Te dwa cy taty jednak dostarczają interesującego m ateriału. N a ty m przykładzie można zaobserwo­ wać, ja k interes klasowy ogranicza zdolności poznawcze pisarza. Teorię cenną dla szlachty, próbującej wejść na drogę kapitalistycz­ nych stosunków produkcji na roli, K ołłątaj usiłuje za wszelką cenę ocalić i załatać.

3

K ry ty ka fizjokratyzm u potknęła się nieoczekiwanie o ciasny interes szlachecki. Interes ten zaciążył jeszcze niejeden raz dotkli­ wie na słuszności i poprawności rozumowań K ołłątaja. Widzieliśmy, że um iał on ocenić trafnie wsteczną rolę m agnaterii w dziejach kraju.

22 о. c., III, s. 119 i n. 23 о. c., III, s. 120 i n.

(14)

K O Ł Ł Ą T A J A SE JM C Z T E R O L E T N I (>99

Tu stanowisko klasowe nie kłóciło się z prawdą historyczną. Nie sprzeniewierzał się też K ołłątaj historii, gdy chodziło o potępienie awanturniczych ekspansji w wieku X V II, w wieku upadku m iast i gospodarki rolnej. O tych czasach napisał K ołłątaj:

Duch bohatyrski Jana III tyle do naszego osłabienia przydał, ile niedołężność M ichała24.

Nie dziwmy się tej ocenie. Szlachcie trzeba było podsunąć in-, nego bohatera, nie wojownika, ale pracowitego oracza. Czyniła to poprzednio powieść i satyra: Krasicki, Naruszewicz i inni. Gdy jed ­ nak przegląd dziejów podsuwał zagadnienie chłopa, poprawność oceny gwałtownie się załamywała. Na dowód dwa cytaty:

W Uwagach naci pismem Seweryna Rzewitskiego Kołłątaj pisze, że winą panów jest, iż

...niszczał naród, zwinięto wojska, otworzono kraj na wszystkie strony, obcy żołnierz przechodził przez Polskę, ...powstawały wojny do­ mowe, b u n t y p o s p ó ls t w a ... (podkr. moje — J. Z .)25.

I w Ostatniej przestrodze :

Gdy za Jana Kazimierza możnowładztwo wygórowało do n ajw yż­ szego zuchwałości stopnia, kiedy panowie polscy zaczęli wprowadzać wojsko ohce do kraju, łącząc się z nieprzyjacielem przeciw swemu kró­ lowi i swej ojczyźnie, upadł naówczas rząd, upadła siła narodu... W ten­ czas to Radziejowski na króla i naród sprowadził Szwedów, Imbomirski Austriaków i Tatarów, a Chmielnicki, zbuntowawszy chłopstwo ukraiń­ skie, do tej już zuchwałości przyszedł, że przy nim ministrowie rosyjski, węgierski i od innych dworów rezydow ali26.

Przerzucenie w Uwagach całej winy za los chłopa na magnate- rię demaskuje szczupłą postępowość programu szlacheckiego. W Ostatniej przestrodze zaś postawienie Chmielnickiego obok R a ­ dziejowskiego i Lubomirskiego dowodzi typowo średnioszlacheckiej indyferencji, znamionuje stanowisko przeciętnego ziemianina epoki stanisławowskiej, którego postępowość dochodzi do granic popraw ­ nej oceny roli możnowładztwa, który nienawidzi m agnata, a boi się panicznie chłopa.

Przy rozważaniach historycznych czekały na ideologa szlachty wilcze doły, w które raz po raz wpadał. Л od rewizji historii nie

24 K o ł ł ą t a j , Ostatnia przestroga, s. 14.

26 K o ł ł ą t a j , Uwagi nad pism em Seweryna Rzewuskiego, s. 45. 26 K o ł ł ą t a j , Ostatnia przestroga, s. 12 i n.

(15)

700 J E R Z Y Z IO M E K

można się było wywinąć. Spory prawno-polityczne wymagały do­ kum entacji historycznej. Reakcja przecież nie cofała się przed or­ dynarnym fałszowaniem przeszłości. Seweryn Rzewuski dowodził, że Polacy zawsze wybierali sobie króla. Cokolwiek można by za­ rzucić Kołłątajowi, zestawienie z Rzewuskim stwarza dopiero wła­ ściwe proporcje. K ołłątaj umiał tylko częściowo wyciągnąć naukę z dziejów Polski, Rzewuskiemu, przedstawicielowi klasy ostatecz­ nie i na zawsze odchodzącej, pozostawało jedynie grube kłamstwo.

4

W problem atyce literatu ry politycznej tego okresu punktem ważnym i trudnym jest duchowieństwo. Kościół potrydencki ode­ grał w Polsce rolę wsteczną, w obronie jiorządku feudalnego wi­ dział obronę swych własnych interesów stanowych. Wprawdzie jed ­ nostki, wysoko naw et postawione w hierarchii kościelnej, opowia­ dały się zrazu po stronie postępu, ale: 1) stanowiska biskupów', koadiutorów itd. miały dla nich w Polsce w istocie sens urzędów' świeckich (otwierały np..w rstęp do senatu) i dawrały zyskowne in- traty , 2) w' decydującym o losie kraju roku 1792 dostojnicy k o ­ ścielni stanęli po stronie kontrrewolucji. O ile związani oni byli licznymi wTęzłami i interesam i z m agnaterią (z jej praw ym lub le­ wym skrzydłem — obojętne), o tyle wśród średniego duchowień­ stwo znaleźli się ludzie, którzy w' najcięższych mom entach stawoli po stronie rewolucji przeciw m agnaterii i Kościołowi. Dość zacyto- wać dwóch współpracowników K ołłątaja z K u ź n i c y : ks. Fr. S. J e ­ zierskiego i ks. Józefa Meyera. Ta z pozoru paradoksalna sytuacja była w' polskich w arunkach zrozumiała. Dla wielu, szczególnie ple- bejuszy i niezamożnych z szlachty, sutanna była nie tyle urzędem kościelnym, ile stanowiskiem świeckim, dającym szereg przywile­ jów'. K ołłątaj wr pewnym miejscu mówi: „S tan nauczycielski, stan duchowny i stan żołnierski nie składają u mnie stanów' osobnych prawodawczych” 27 — trak tu ją c stan duchowny jako jeden z zawo­ dów, nie związany z przynależnością stanową. Od praw7 politycznych chce odsunąć jedynie zakonników7, „bo oni przysięgając na posłu­ szeństwo woli swoj nie m ają” 28. Je st w' tym chęć wykorzystania

27 K o ł ł ą t a j , Prawo 'polityczne narodu polskiego, przedmowa umieszczona przed Do prześwietoe) D eputacji, s. X X V II.

(16)

K O Ł Ł Ą T A J A S E J à l C Z T E R O L E T N I 701

najlepszych i najbardziej świadomych jednostek postępowych spo­ śród duchowieństwa, jednostek samodzielnie myślących, oraz próba unicestwienia ingerencji papieża, za pośrednictwem generałów za­ konów, w sprawy kraju.

Kołłątaj liczy najwyraźniej na średnie i niższe duchowieństwo. Liczy na istniejący antagonizm między dołami a górą kościelną. Liczy na sojusz szlachty z księżmi skierowany przeciw m agnatom świeckim i m agnatom kościelnym. Ju ż w pierwszej części Listów domaga się zniesienia niesprawiedliwego rozdziału suhsidium chari-

tativum przez rozszerzenie go na wyższe duchowieństwo, które do­

tychczas płaciło proporcjonalnie mniej niż plebani29. Kie ma u Kołłą­ ta ja żądania konfiskaty dóbr duchownych czy zwiększenia p o dat­ ków płaconych przez księży. Trzeba dodać, że takie postulaty po­ jawiły się na sejmie, ale zwalczane były właśnie przez obóz postępu. Postulaty takie w ustach kasztelana Jack a Jezierskiego, gorącego przeciwnika duchowieństwa i wroga mieszczan, były wyrazem cia­ snego, egoistycznego interesu fabrykanta-m agnata, dążyły do prze­ rzucenia ciężarów podatkowych na duchowieństwo, były krótko­ wzroczną próbą takiego rozwiązania problemów skarbowych, które na najbliższą metę oszczędziłoby kieszeń magnata.

K ołłątaj trafnie dostrzegł istniejący antagonizm między śred­ nim a wyższym duchowieństwem. Chęć w ykorzystania plebana prze­ ciw biskupowi podsunęła mu utopijny obraz idealnego księdza:

Księża utrzym ują rząd sumnienia tylu milionow ludzi, przykładają się do oświecenia zaniedbanego i zarzuconego prostactwa, są nauczycie­ lami ludu wrażając w um ysły jego m aksym y, na których całego rządu zależy spokojność, starają się osładzać wzgardę, cieszyć uciśnionych i nieszczęśliwych, a przypominając im, że są ludźmi, umieją zaspakajać ich serce nad tą różnicą losu, który zachodzi między zbytkiem a nędzą... Niech sobie każdy w ystaw i na umyśle cnotliwego kapłana, otoczonego nędzą bliźnich, najwiadomszego ich ucisku i potrzeby... dzielącego z n ie­ szczęśliwym i i swój majątek (sic!), i swoję tkliwość... My jednak mówić będziem y, że tak pięknego obrazu dostrzec nie można w dzisiejszym du­ chowieństwie; bo przyuczeni spoglądać w zamęt intryg, radzi byśm y przez ucisk całego stanu ukarać zdrożność niektórych, w nasze bijącą oczy. Ale dla kilku nie potępiajm y w szystk ich 30.

W rzeczywistości stosunek tych „kilku” do „wszystkich” przed­ stawiał się odwrotnie.

26 K o ł ł ą t a j , L isty, I, passim. 30 о. с., I, s. 133 i n.

(17)

J E R Z Y Z I O M E K

Problem duchowieństwa był niewątpliwie bardziej skompliko­ wany, niżby to można wnosić z Listów Anonima. K ołłątaj uchylił się od gruntownej oceny kleru. W ytknął egoizm wyższemu klerowi, zaagitował kler niższy dla sprawy reformy. K ołłątaj - szlachcic potrzebował plebana przeciw biskupowi.

Interesujący jest stosunek K ołłątaja do spraw religii. ,,Duch irreligii nadto mdłej w swoich widokach, aby uknowanycli prze­ ciw duchowieństwu kiedyżkolwiek dokazał zamysłów” 31. ,,Irreligia” nie oznacza tu chyba deizmu, którego dowody dał K ołłątaj na k ar­ tach tych samych Listów. Je st to raczej równoważnik ateizmu, od którego ideolog szlacheckiej reformy trzym ał się z daleka. Do reli­ gijnej szlachty zwracał się nierzadko tonem kaznodziei, tylko że tonem kaznodziei, k tó ry czytał francuskich deistów. O Bogu można było mówić swobodnie, byle go tylko kreować na stwórcę niezmien­ nych praw natury, którym i łatwo uzasadnić program aktualnej reformy politycznej :

[Król] nie będzie mógł woli swojej wkładać na naród, lecz będzie nim władał przez prawa powszechne tak, jak włada i rozrządza całym św iatem stwórca rzeczy przez reguły ogólne i nieodm ienne32.

Ta deistyczna konstrukcja Boga w śmielszym sformułowaniu została powtórzona w broszurze Do prześwietnej Deputaeji, później­ szej nieco niż Listy.

[Prawodawca] w yższy nad siebie samego, pogardzający srogością i obłudą tyrana, potrafił uszczęśliwić ludzi i ich potom ność; lecz tak świętego i prawie boskiego dzieła inaczej uskutecznić nie zdołał, tylko ofiarą siebie samego. Tą drogą szedł w Europie Sokrates, nauczyciel o b y­ czajów ludzkich, tą CH RY STUS [grafika Kołłątaja] w Azji, bohatyr prawdy, prawodawca i zbawiciel całego świata. U legł człowiek pod obłudą i zem stą zabobonu greckiego, ale filozofia [jego] stała się nauką w szystkich oświeconych narodów. Umarł na krzyżu zbawiciel ludzi, lecz ewangelia jego stała się nauką w szystkich narodów, regułą obyczajów, wzorem p raw 33.

Sokrates i Chrystus, postawieni znamiennie obok siebie, stają się w ujęciu K ołłątaja ucieleśnieniami walki z wstecznictwem i obłudą, symbolami niezwyciężonego postępu. Je st jednak rzeczą bardzo cha­ rakterystyczną dla adresu pism K ołłątaja, że deizm usiłuje on po­

31 o. e., II, s. 105. 32 о. c., III, s. 93.

33 K o ł ł ą t a j , Do 'prześwietnej Deputaeji (na początku P raw a politycznego, W arszawa 1790), s. 6.

(18)

K O Ł Ł Ą T A J A SE JM C Z T E R O L E T N I 7()>

kryć zewnętrznym pozorem prawo wierności. Nie chce urazić uczuć religijnych czytelnika, i mówiąc o Sokratesie dodaje „człowiek” , a słowo „C hrystus” pisze nic w gruncie rzeczy nie znaczącymi wer­ salikami.

Deizm, x)0w°tywailie na prawa natury, odwieczne i nie­ zmienne, jest wygodną i giętką ramą. Deistyczna koncepcja Boga służy w powyższym cytacie uzasadnieniu konieczności ograniczenia konstytucją władzy królewskiej, w innym miejscu prawo n atu ry ma potwierdzić praw a szlachcica do własności ziemskiej, mieszcza­ ninowi przyznać wstęp do sejmu, a chłopa uwolnić spod hizuna pańskiego.

5

Pierwszy z Listów Anonima nosi datę sierpniową 1788 r. Pierw ­ sze listy części I I datowane są w październiku. Do prześwietnej R e­

putacji wraz z Prawem politycznym narodu polsMego, Uwagi nad pismem Seweryna Rzewuskiego i Ostatnia przestroga dla Polski u k a­

zały się w roku 1790. Jeśli do tego doliczymy Memoriał miast z końca 1789 г., którego K ołłątaj był przynajmniej współautorem, i mowy sejmowe z r. 1791, otrzym am y wykaz najważniejszych utworów K ołłątaja tego okresu. №e jest to jednakże całokształt jego dzia­ łalności w czasie sejmu wielkiego. Kierując K u ź n i c ą , m ając do dyspozycji świetne pióra swych współpracowników, mógł on oczy­ wiście opracowanie poszczególnych zagadnień zlecać swym „aposto­ łom” . Obecny stan badań nad tym okresem nie pozwala dokładnie określić stosunku ks. referendarza do jego współpracowników, stwierdzić wkładu przywódcy w pracę całego zespołu. Jedno jest pewne: tak jak K ołłątaj kierował zespołem, tak samo zespół wpły­ wał na kształtowanie się poglądów przywódcy.

Powyższe rozważania nad zagadnieniem stosunku K ołłątaja do m agnaterii miały na celu ujawnienie przełomu w jego twórczości, przełomu, który przypada pomiędzy pierwszą a drugą częścią L i­

stów. Część I jest niewątpliwie najmniej radykalnym utworem ks.

referendarza. Wszystko, co napisał on potem, aż do ostatniej mowy sejmowej, jest bezwzględnie wrogie magnaterii. Błędem jednakże byłoby sądzić, że od października 1788 r. poglądy naszego autora były już ustalone, że nie zachodziły już żadne zmiany. Stosunek do magnaterii, do duchowieństwa, problem fizjokratyzm u, dei- zmu — są istotnie w zasadniczych zarysach ustalone, ale m a to swe źródło w tym , że charakter przemian, jakim ulegał K ołłątaj, nie

(19)

704 J E R Z Y Z IO M E K

musiał wpływać na zmianę stanowiska w tycli właśnie kwestiach. Przem iany ideologiczne w całej pełni ujawniają się dopiero przy problemie mieszczanina i chłopa, przy problemie w owym czasie niewątpliwie najbardziej drażliwym i trudnym . Stosunek do sprawy m iast i — przede wszystkim — do sprawy włościan stanowi (nie tylko zresztą w w ypadku K ołłątaja) probierz postępowości pisarza.

Progam i w rozwoju ideologicznym K ołłątaja były następujące wydarzenia historyczne: zwołanie sejmu — 6 października 1788 r., narastająca od r. 1788 fala buntów chłopskich, wybuch rewolucji francuskiej — lipiec 1789, zjazd delegatów m iast — listopad 1789.

O portunizm I cz. Listów ustępuje powoli wobec nastrojów", ja ­ kie zapanownły wraz z początkiem prac sejmu. Opinia publiczna, wrroga stronnictw u królewskiemu i m agnaterii, była dla K ołłątaja bazą w jego przejściu na bardziej radykalne pozycje.

Taka w izbie panuje zawziętość opozycji — pisał minister austria­ cki — że kiedy kto z partii dworskiej głos zabierze, zaraz go wrzawą, przerwami, szyderstwem wstrzym ują i wyśm iewają. A nie tylko posło­

wie, lecz i arbitrzy, i kobiety na galerii siedzące34.

Ta wiadomość o arbitrach jest bodaj cenniejsza. Stanowi bo­ wiem interesujący przyczynek do zagadnienia wpływu opinii p u ­ blicznej n a przebieg obrad sejmu.

To jednak nie wszystko. Przebiegiem prac sejmu interesowała się bowiem żywo ,,ulica” , plebejskie elementy Warszawy, które szczególnie po rewolucji francuskiej nastrojone były rewolucyjnie. W r. 1794, po zdradzie p atry c jatu miejskiego, plebs warszawski, owi czeladnicy, term inatorzy, drobni rzemieślnicy, przekupnie, okażą się główną siłą rewolucyjną i patriotyczną Warszawy. Ju ż jednak w czasie obrad sejmu wielkiego dawali dowody rosnącej świadomości klasowej. №ech za przykład posłuży utw orzony na przełomie 1791/1792 Cech Liberii Warszawskiej, k tó ry odważył się na złożenie memoriału, domagającego się szeregu praw osobistych dla służby, jak prawo organizowania się przysługujące rzemieślni­ kom. Memoriał ten uznał król za przejaw narastających nastrojów rewolucyjnych. W ystąpienie lokai pośpiesznie i bojaźliwie stłumiono.

Plebsu miejskiego nie brano w czasie sejmu pod uwagę. D y­ skutowano najwyżej o prawach dla bogatego mieszczaństwa. Nie­ mniej pom ruk niezadowolenia ulicy warszawskiej wpływał pośred­

(20)

K O Ł Ł Ą T A J A SE JM C Z T E R O L E T N I 705

nio na przebieg obrad — uderzał w reakcję sejmową, napaw ał ją strachem, osłabiał jej pozycje.

Zjazd delegatów miejskich, choć nie od razu uwieńczony suk­ cesem, ukazał królowi, szlachcie sejmującej i Kołłątajowi nieznane siły mieszczaństwa. K ołłątaj niewątpliwie brał udział w pracach przygotowawczych zjazdu, niemniej zgodne przybycie delegatów wszystkich prawie miast królewskich świadczyło o nie docenianej przedtem gotowości politycznej mieszczan. Ka rok przed zjazdem mieszczan i na rok przed zburzeniem Bastylii K ołłątaj pisał:

Cały rozum obrócisz JW .W Pan [scil.-. adresat Listów, Stanisław Małachowski], ażebyś nie wchodził do przybytku Kzeczypospolitej, póki rozróżnionych między sobą stanów, póki znienawidzonych i zawziętych braci do jedności, do darowania nie przywiedziesz. Niech nic nieskażo­ nego, nic tchnącego nienawiścią nie wchodzi do tej św ią ty n i...35.

Stylem kaznodziejskim, językiem naprawdę godnym aml*ony, głosi hasła sohdarystyczne.

W roku 1790 tak odpowiada Kzewuskiemu :

Lecz rozbiorę uwagi samego autora [S. Kzewuskiego] nad niebeś- pieczeństwem , które sobie w ystawił; gdzie mówi: jakim sposobem król, prawem sukcesji tron osiadający, m ógłby Polskę pod jarzmo jedyno- władztwa podbić? Jakże takiemu królowi grozić odjęciem tronu, kiedy on na nim siedzi prawem dziedzicznym? Jak mu grozić? Oto tak: jak zrobiła Anglia Sztuardom (!), jak zrobił Niderland Józefowi II, jak zrobiła Francja Ludwikowi X V I 36.

W ybuch rewolucji we Francji, polskie b unty chłopskie, aktyw ­ ność plebejskiej ulicy — to wszystko odsunęło chwiejne elementy od obozu postępu. Kołłątaj natom iast pogroził reakcji rewolucją. W ypadki paryskie odsłoniły przed nim także połowiczność zamie­ rzonej i zaczętej reformy:

Gdy się obił o uszy nasze odgłos rewolucji francuskiej, wzdrygnęła się natura na popełnione okrucieństwa; widząc jednak, że lud francuski odzyskuje wolność, każdy z nas błogosławił niebu; czemuż? bośm y nie do czucia własnego, lecz do powagi jedynowładnej wypadki wspomnio- nej rewolucji stosowali. Ale chcemyż wiedzieć o wyroku prawdy? szukajm y go w ustach narodów prawdziwie wolnych; p ytajm y się, co o nas sądzi Anglia, co mówi Bataw i Helwet, co Francuz? Spoglądają oni na rew o­ lucją naszę jako na kłótnią między despotyzmem a despotyzm em , spo­ glądają na Polskę i mówią: „Polska zrzuciła z siebie jarzmo dependencji

35 K o ł ł ą t a j , L isty, I, s. 12.

(21)

70() J E R Z Y Z I O M E K

obcej, skruszyła władzę berła, ale w niej nad m ilionami ludzi panuje jedynowładnie stan jeden; naród ten chce być niepodległym , a nie ośmiela się w szystkich m ieszkańców zrobić uczestnikam i w olności...” D latego w dziele moim nie oglądam się na zastarzałe przesądy, ale tylko na dobro i pom yślność całego kraju. Pisałem go dla wszystkich, których Polska w łonie swoim żyw i; w szczęściu i swobodzie powszechnej upatruję praw ­ dziwą siłę narodu... Rzekłem najpierwej: wszelki człowiek w Polszczę zrodzony, zam ieszkały lub przychodzień, w olny jest, pewien swojej osoby i swego m ajątk u 37.

W ykorzystał obawy przed rebelią. Zastraszonej już i tak re­ akcji łatwo teraz było grozić rewolucją.

W ten sposób antyfeudalne bu n ty chłopskie, przed którym i drżała zarówno brać kontuszowa jak magnateria, posłużyły pośred­ nio ideologowi średniej szlachty jako manewr polemiczny przeciw magnaterii. To nie był przypadkowy, paradoksalny zbieg okolicz­ no ść. Przecież podobnie, choć w skali nierównie większej, antyfeu- dalny ruch chłopski wygrała dla siebie w rewolucji 1789 r. b u r­ żuazja francuska.

6

Gdy z początkiem panow ania Stanisława Augusta po jawiły się postulaty odbudowy handlu i budowy przemysłu, sprawa m iast znalazła się w centrum problem atyki gospodarczej. Powołano do życia komisje Boni Ordinis i przystąpiono do zakładania m anufak­ tur, przyciągając do tej pracy bogatszych mieszczan. W zarządach pierwszych spółek akcyjnych (np. K om pania M anufaktur W ełnia­ nych) obok m agnatów i szlachty zasiedli mieszczanie. Inicjatyw a ta wyszła od bardziej postępowych sfer magnackich i króla, a miała na celu uratow anie zachwianej gospodarki krajowej. Z poczynali tych nie w ynikały dla mieszczan żadne korzystne konsekwencje polityczne. Inicjatyw a A ndrzeja Zamoyskiego była ta k dalece od­ osobniona (Zbiór praw), że nie miała, minimalnych szans powodze­ nia. Co więcej, sejmy poprzedzające sejm wielki z dziwną zawzię­ tością przypom inały dawne antymieszczariskie prawa. Do ko n sty ­ tucji traktatow ej z P o sją z r. 1768 wpisano prawo kardynalne, we­ dług którego „moc prawodawstwa dla Bzpltej w trzech stanach:

37 K o ł ł ą t a j , Prawo polityczne narodu polskiego, przedmowa umieszczona 2>rzed Do prześwietnej D eputaeji, s. X —X III.

(22)

K O Ł Ł Ą T A J A SE JM C Z T E R O L E T N I 707

królewskim, senatorskim i rycerskim, dotąd trw ająca, niewzruszoną na zawsze zostawać powinna” 38. Ponadto sejm z r. 1786 oddalił nieszlachtę od awansów wojskowych i odrzucił wniosek królewski o pozwolenie kupowania dóbr ziemskich przez mieszczan39.

Z drugiej jednak strony mieszczaństwo, wciągnięte do zakłada­ nia m anufaktur, pośrednio wyciągnęło z tego pewne korzyści. Z czasem zaczęły pojawiać się samodzielne m anufaktury mieszczańskie, w y­ tworzył się nowy, kapitalistyczny p atry c jat miejski, coraz bardziej świadomy klasowo, coraz bardziej dojrzały, by z początkiem sejmu upomnieć się o prawa dla siebie, w bezpośrednio do króla i sejm u­ jącej szlachty skierowanym memoriale.

Spółki mugnacko-mieszczańskie nie stwarzały jeszcze podstaw do sojuszu. Niektórzy z herbowych przemysłowców popierali w praw­ dzie na sejmie sprawę miejską, inni, jak np. przemysłowiec-magnat Jacek Jezierski, byli właśnie" najzagorzalszymi przeciwnikami n a ­ dania mieszczanom praw politycznych. Dla przemysłowców-magna- tów ty p u Jezierskiego m anufaktury mieszczańskie stanowiły kon­ kurencję; jak długo jednak mieszczaństwo pozostawało poza p ra­ wami politycznymi, konkurencja ta nie stanowiła większego nie­ bezpieczeństwa. N atom iast jednostki wśród średniej szlachty’ n a j­ bardziej świadome szukały w mieszczaństwie sojusznika przeciw reakcyjnej magnaterii.

W stosunku K ołłątaja do mieszczaństwa przełom nastąpił dość gwałtownie. K ołłątaj wyszedł od protekcjonalnego wobec mieszczań­ stwa stosunku inicjatorów Listów Anonima, by niebawem wziąć udział w redagowaniu Memoriału 'miast.

W liście I I cz. I I Listów, z dnia 11 października 1788 r. pisze: Miasta powinny być uważane w dwoistym względzie: raz jako m a­ gazyny potrzeb rolniczych i dziedzicom służących, drugi raz jako siedli­ ska rzemiosł. Te dwTa ważne cele, dla których ludzie przy roli nie um iesz­ czeni do m iast zgromadzać się poczęli, oczywiście nam wskazują, że m ia­ sta tyle tylko powinny mieć ziemi, ile jej potrzeba do zamieszkania przez rzemieślnika i kupca; lecz ziemia uprawy potrzebująca i do reprodukcji przygotowana, powinna mieć swego szczególnego właściciela, powinna być rolników nie m ieszczan... Najskuteczniej przeto wzrostowi [zb yt­ niemu] handlu i rękodzieł zaradziemy, kiedy na teraźniejszym sejmie,

38 Volumina leyum, fol. 595, s. 277 tit. A kt osobny, drugi. Art. I. Cyt. Tadeusz K o r z o n , Wewnętrzne dzieje PolsTci za Stanisława Augusta, wyd. [2, Warszawa 1897, t. II, s. 283.

(23)

708 J E R Z Y Z IO M E K

przystępując do k onstytucji rządowej, przepiszemy czas, w przeciągu którego mieszczanie byliby obowiązani grunta swoje sprzedać, czyli to dziedzicom , czy właścicielom dożyw otn im 40.

Konsekwencją tego było następujące rozwiązanie kwestii udziału mieszczan w sprawach politycznych:

Z tego więc w ypada, iż przyszły rząd Rzplitej z sam ych tylko wła- ścicielów gruntowych składać się powinien. Niech będzie najbogatszy w ruchom y m ajątek i milionami pieniędzy obsypany człowiek, nie godzi się go przypuszczać ani do obrad, ani do rządu R zplitej, jeśli nie jest w ła­ ścicielem gru n tow ym 41.

Gdy ta k pisał K ołłątaj, jasne już było, że mieszczanie dążą do przywrócenia praw a kupow ania ziemi. Ju ż przedtem w Zbiorze praw pojawiło się żądanie praw a kupowania ziemi dla mieszczan, uzasad­ niane m. in. tym , że w większych miastach, a przede wszystkim w Warszawie, nie można było zakładać m anufaktur ze względu na wysoki koszt utrzym ania robotnika i że m anufaktura powinna była mieć zaplecze w postaci m ajątk u ziemskiego. Bogaty mieszczanin, bankier Tepper, już przed sejmem poruszał wszelkie sprężyny, by wyjednać prawo kupowania dóbr ziemskich. Przykład Teppera — mówiąc nawiasem — jest bardzo znam ienny dla znanej sprawy nobilitowania części mieszczaństwa przez sejm wielki. Reakcja prze- X>rowadziła nobilitację bogatszych mieszczan, by w ten sposób ode­ rwać ich od klasy i rozładować narastające nastroje rewolucyjne. Przeciw częściowym nobilitacjom w ystąpił Franciszek Salezy J e ­ zierski. K u ź n i c a trafnie rozpoznała manewr reakcji. Gdy na sej­ mie w ypłynęła sprawa Teppera, zabiegającego o prawo kupowania dóbr ziemskich, reakcyjny poseł, Michał Walewski wojewoda sie­ radzki, j,ostrzegając o niebezpieczeństwie, zagrażającym preroga­ tywie szlacheckiej, oświadczył, że wolałby zięciów Teppera do szla­ chectwa przypuścić, niż bez nobilitacji pozwolić im nabyw ania dóbr ziemskich” 42.

K ołłątaj w liście I I cz. I I nie dostrzegał i nie rozumiał politycz­ nego znaczenia tych zabiegów mieszczaństwa. N atom iast list czwarty tejże części przynosi zupełnie nowe sformułowania. W liście tym , noszącym datę 25 października, a zatem ledwie w dwa tygodnie później, pisze:

40 K o ł ł ą t a j , L isty , 11, s. 67 i nn. 41 о. c., TI, s. 81 i n.

(24)

K O Ł Ł Ą T A J A SE JM C Z T E R O L E T N I 709

Miasta takowe [stołeczne województw i powiatów] mają swój senat i swoje ław y, mają swój udzielny sąd i miecz... Cóż im brakuje, ażeby nie miały być same przez się reprezentującymi, ażeby lub do jednej ze stanem rycerskim, lub do osobnej izby swycb nie posyłały reprezentan­ tó w ! Lecz trzym ając się naturalnego rzędów ludzi porządku, radziłbym, ażeby właściciele gruntowi ziemscy, osobną dla swycb reprezentantów m ieli izbę, a osobną m iasta43.

Żądanie dwu izb — osobnej dla szlachty, osobnej dla mieszczan — to ostrożność zwolennika sojuszu szlachecko-mieszczańskiego, który w ustępstwach na rzecz m iast nie chce się za daleko posunąć. Nie­ zależnie od wszelkich korzyści płynących z proponowanego sojuszu, szlachta chciała zatrzymać prym at polityczny. W tym celu potrzebna jest Kołłątajowi izba wyższa — szlachecka. *

W olny rolnik może być mieszczaninem, a zatem może posiadać własność gruntową miejską; mieszczanin zaś za pomocą tycli samych praw może posiadać własność gruntową wiejską, to jest dobra ziemskie, prawem zupełnie ziemskim. Jaśnie się tej prawdy każdy doczyta w przy­ wilejach m iasta K rakow a...44.

K lejnot szlachecki nie powinien być przeszkodą, bo ta k jak żołnierz i nauczyciel mogą dostąpić szlachectwa, każdy mieszcza­ nin, ,,jeżeli pragnie zaszczytu z ozdoby szlachectwa, ma i do tego w prawie przystęp od jego własnej osoby zawisły, byle tylko do tego pu nk tu był cnotliwym i szczęśliwym, aby ofiara życia jego w gwał­ townych ojczyzny i ludzkości potrzebach była rzetelną jej obroną lub byle tak był utalentow anym , żeby pożytecznie naród oświecał” 45.

To była podstaw a do szczegółowych żądań memoriału miast, który domagał się: 1) przywrócenia miastom przywilejów przed sejmem unii nadanych, 2) bezpieczeństwa osobistego dla ludzi prawu miejskiemu podległych, 3) wolności kupowania dóbr ziemskich, 4) dostępu dla mieszczan do wyższych stopni żołnierskich i duchow­ nych, 5) wysyłania do sejmu reprezentantów. Pragnienia dość skro­ mne, sformułowane raczej w tonie uprzejmej prośby niż stanow ­ czego żądania. Mimo to wystąpienie mieszczan oburzyło wsteczni- ctwo. K a miarę wypadków francuskich było to dopraszanie się o ła ­ skę, na stosunki polskie jednakże, gdzie od 200 z górą lat mieszcza­ nie milczeU w sprawach politycznych, memoriał miał charakter re­ wolucyjny. Wystąpienie; mieszczan przyniosło zaostrzenie walki sej­

43 K o ł ł ą t a j , L isty, II, s. 133 i n. 44 о. с., II, s. 130 i n.

(25)

710 J E R Z Y Z IO M E K

mowej. Centrum królewskie zachwiało się. Ci, którzy niedawno re­ alizowali postępowy program gospodarczy, teraz, przerażeni kon­ sekwencjami własnej poniekąd roboty, cofnęli się. D nia 28 listo­ pada 1789 r. pisał król:

B y ły b y jeszcze pom nożyły się trudności, gdybyśm y nie udusili лу czas pism, które Dekert chciał już rozdawać. W nich grunt takoż był dobry, ale do nich przy m ieszano prefaeje i elokwencje, oczywiście pożyczone z pism aktualnych francuskich46.

Tymczasem, gdy tam ci się wycofywali, gdy Stanislajv Potocki, przedstawiciel prawicy лу stronnictwie reformy, dawny uczestnik zjazdu w Puław ach, krzyczał, że ,,nigdy... nie pozwoli, aby m ia­ sta miały wchodzić do prawodawstwa polskiego” 47, K ołłątaj szedł dalej. W Prawie politycznym napisał:

W ładzę narodu dzieląc na prawodawczą i wykonaiyczą, czynię ją spoiną obydwu stanom ; dogadzam opinii rozdzielając rvładzę prawodaw­ czą na dwie izby [scil. rvyższą — szlachecką i niższą — miejską, w zo­ rem Anglii], lecz naivzajem dogadzam potrzebie praw odaw ctw a48. Te dwie izby, to rzecz niemałej wagi. Staszic żądał jednej izby dla mieszczan i szlachty, reakcja też jednej — tylko dla szlachty. K ołłątaj broniąc dwu izb powołuje się na przykład Anglii.

Od czasu — pisze — jak Anglia podzieliła tę władzę na trzy, że tak powiem , ręce, k onstytucja jej stała się niewzruszoną, naród praw­ dziwie wolnym, a prawa d oskonalszym i49.

Wzór Anglii to wzór sojuszu szlachecko-mieszczańskiego, to podstaw a do umieszczenia w Memoriale miast jeszcze jednego żą­ dania, mianowicie — aby szlachta chcąca przyjąć prawo miejskie nie utraciła zaszczytów swego stanu. Otwarcie dla średniej szlachty zajęć miejskich miało szanse rozwiązania problem u malej gospodarki pańszczyźnianej, zagrożonej w stvych podstawach programem ezyn- szćrw, i zniesienia pańszczyzny.

Żądanie uprawnienia politycznego mieszczan jest najbardziej radykalnym osiągnięciem K ołłątaja w tym okresie. Jednakże gra­ nice jego radykalizm u są dość wyraźne. D ają się łatwo wyczytać лу Prawie politycznym narodu polskiego:

46 Cyt. K a li n k a , о. с., I, s. 645. 47 Cyt. K o r z o n , о. с., II, s. 383.

48 K o ł ł ą t a j , Prawo polityczne, przedmorva umieszczona przed Do prze­

świetnej JDeputacji, s. X X V II. * \ib id ., s. X X IX .

(26)

K O Ł Ł Ą T A J A SE JM C Z T E R O L E T N I 711

Mieszczanin płacący do skarbu publicznego zł 10, a na potrzeby miasta zł 5, może mieć głos w mieście. Mieszczanin płacący do skarbu zł 20, a do miasta zł 10, może być w ysłanym do m iasta kapitalnego w w o­ jewództwie na obranie posła i może w swym mieście posiadać urząd pre­ zydenta, wójta, rządcy i ławnika. Mieszczanin płacący do skarbu zł 40, a do m iasta zł 20, może być obranym na posła od miast wojewódzkich i być obranym na urzędy u styru rządu będące, a przywiązane do stanu m iejskiego50.

Proponowany cenzus m ajątkow y zdradza tu sojusz szlachcica nie z całym stanem miejskim, ale z bogatym patrycjatem . Je st to sojusz z m agistratem Warszawy, który zakupił 50 egzemplarzy dziełka K ołłątaja Do prześwietnej Deputacji, ,,dla rozsyłania onycli do m iast” 51.

W Uwagach nad pismem Seweryna Rzewuskiego K ołłątaj n ap i­ sał, odpowiadając na narzekania m agnata na zbytek i rozrzutność panów:

Jeden bankier może być nierównie bogatszym od dziesięciu tych , których nazyw am y panami, może na to, co m y nazyw am y zbytkiem , w yda więcej niż ktokolwiek z panów. A przecież dlatego nie m ożna m ó­ wić, żeby bogaty bankier rujnował się zbytkiem , kiedy przy całej życia okazałości kapitały swoje powiększa, wolności osobistej i powszechnej na targ nie w ystawia, nie hańbi się przez wziątek obcych darów. Czemuż? Bo wcale jest insza rzecz być człowiekiem m ajętnym, a insza panem...

Jestem ja przeciw zbytkom panów wraz z autorem [scil. S. Bze- wuskim], ale przeciwko zbytkom ich w ła d zy 52.

To nie był ostateczny kres przemian ideologicznych K ołłątaja na przestrzeni jego życia, była to jednak granica radykalizm u w okre­ sie sejmu. Porównajm y tylko: od zastrzeżenia władzy dla szlachty poprzez protekcjonalne poklepywanie mieszczan po ramieniu i ła ­ skawe dopuszczenie ich do pewnych praw politycznych, doszedł on do apoteozy i heroizacji bankiera, kapitalisty-mieszczanina.

7

Kim zebrał się sejm czteroletni, sprawa chłopów miała już liczne precedensy. Paweł Brzostowski, Michał Poniatowski, Joachim Chreptowicz, Stanisław Poniatowski, Anna Jabłonowska

przepro-60 K o ł ł ą t a j , Prawo polityczne, s. 106 i n.

51 W ładysław S m o le ń s k i, Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku

X V I I I , Warszawa 1917, s. 97.

Figure

Updating...

References

Related subjects :