• Nie Znaleziono Wyników

Informacja dla radnych za I kwartał 1983 r.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Informacja dla radnych za I kwartał 1983 r."

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

- w Ho

WOJEWÓDZKI URZfD STATYSTYCZNY

W KRAKOWIE V

Do użytku służbowego Egz. Nr. Ä/9^

Dane wstęptie mogą uleo zmianie

INFORMACJA DLA RADNYCH ZA I KWARTAŁ 1983 R. '

z

SPIS RZECZY

Sfcroiia Tabl. 1 Województwo miejskie krakowskie na tle Polski i niektórych

województw w okresie I-III 1983 r... ... 2 Tabl. 2 Ważniejsze informacje o województwie w dkresie I-III 1983 r... 4

Tabl. 3 Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w 1982 r... 7 Tabl. 4 Zatrudnienie w gospodarce uspołecznione j w 1982 r... 8 Opinia korespondentów rolnych na temat niektórych warunków rozwoju

rolnictwa indywidualnego ... .. ... ,.l... .. ) . 12

/

OPRACOWANO 30 KWIETNIA 1983 R„

(2)

TABL. 1 WOJEWÓDZTWO MIEJSKIE KRAKOWSKIE NA TLE POLSKI I NIEKTÓRYCH WOJEWÓDZTW W OKRESIE I-III 1983 R.

V tym wo jewództwo WYSZCZEGÓLNIENIE Polska miejskie

krakow­

skie

stołeczne warszaw­

skie '

miejskie łódzkie ^

poznań­

skie

wrocław­

skie Lt

PRZEMYŚL USPOŁECZNIONY

jProdukcja sprzedana /ceny zbytu 1983 r./

\

? 1 Ą U

w ) 100,0 M . 8-7 4,5 3,8 3,5

wskaźnik dynamiki

I-III 1982=100 111 109 117 113 117 112

j Przeciętne zatrudnienie 'a/

•w i> 10.0,0 3,1 6,7 5,3 *. 3,3 3,4

wskaźnik dynamiki

I-III 1982=100 98,6 96,6 98,2 94,1 96,8 97,5

/Wydajność pracy^ na 1 zatrudnionego

wskaźnik dynamiki

I-III 1982=100 113 112 119 120 121 115

y Wynagrodzenia osobowe6^

w % 100,0 2,9 6,2 4,4 2,9 2,9

wskaźnik dynamiki

I-III 1982=100 126,1 128,2 132,4 121,5 129,7 129,6

y Przeciętne (wynagrodze­

nie miesięczno

w zł 13688 12959 12621 11536 12321 11869

wskaźnik dynamiki

I-III 1982=100 127,8 132,7 134,9 129,0 134,0 132:9

BUDOWNICTWO /uspołecz­

nione przedsiębiorstwa budowlano-montażowe/

^ Produkcja podstawowa /ceny bieżące/

w fo. 's 100,0 6,9 10,0 3,0 4,8 5,0

wskaźnik dynamiki

I-III 1982=100 127,5 131,1 130,0 130,0 128,7 128,4

J Przeciętno zatrudnienie^

W fo * 1 •100,0 7-, 7 9,9 3,3 4,5 4,8

wskaźnik dynamiki ‘

I-III 1982=100 100,4 102,9 97,5 96,0 100,8 99,6

1/ Wydajność pracyC// na 1 zatrudnionego

wskaźnik dynamiki

I-III 1982=100 127,1

%

127,3 133,4 135,4 127,7

* ' 129,0 a/ Dcz uczniów i wykonujących prace nakładczą. b/ Mierzona wartością produkcji sprze­

danej. o/ Łącznie z rekompensatami pracowniczymi oraz wypłatami z zysku do podziału i czystej nadwyżki spółdzielni. Bez wynagrodzeń uczniów \ osób wykonujących pracę na­

kładczą. d/ Bez uczniów, e/ Mierzona wartością produkcji podstawowej.'

4

(3)

* 3

VA BL. 1 WOJEWÓDZTWO MIEJSKIE ICR AKOWSKIE NA TLE POLSKI. lf NIEKTÓRYCH WOJEWÓDZTW W OKRESIE I-III 1983 1?. /dole./

W tym województwo 'WYSZCZEGÓLNIENIE Polska miejskie

krakow­

skie

stołeczne warszaw­

skie

miejskie Łódzkie

poznań­

skie

wrocław­

skie BUDOWNICTWO /dole./

Wynagrodzenia' osobowe^

» 'i

wskaźnik dynamiki

100,0

125,7

7,4 9,9 3,1 4,3 4,7

I-III 1982=100 128,0 124,4 118,0 124,5 .126,1

Przeciętno wynagrodzenie

miesięczno V

w zł 12042 11477 12096 11340 11423 11894

wskaźnik dynamiki

123,0

I-III 1982=100 125,2 1243 127,7 123,5 126,6

INWESTYCJE __

Oddane do użytku w gospci-

darce uspołecznionej

• mieszkania

w io 100,0 2,4 7,3 3,7 3,0 3,2

wskaźnik dynamiki

I-III 1982=100 124,7 116,3 120,8 io4,0 72,0 257,1

■ iżby r'

W 'ó

wskaźnik dynamiki

100,0 2,0 7,2 3,6 3,0 3,1

I-III 1982=100 125,1 92,2 113,7 101,8 72,5 224,7

powierzchnia użytkowa mieszkań

100,0 2;2 7,0 3,7 3,1 2,9

wskaźnik dynamiki

106,2

I-III 1982=100 126,0 102,8 111,2 74,1 223,3

HANDEL WEWNĘTRZNY Sprzedaż w uspołecznię-

nycli przedsiębiorętwacli:

handlu detalicznego

8,3 3,8

w

wskaźnik dynamiki

100,0 3,4 3,7

155,8

3,6 160,9 154,9

I-III 1982=100 159,1 158,9 158,1

gas tronomiozuycli w °/L

wskaźnik dynamiki

100,0 3,8 7,4

146,9

2,5 4,3

143,7

3 > 2 142,8

I-III-1982=100 130,3 130,6 130,5

FINANSE

Wkłady na rachunkach oszczędnościowych PKO stan w dniu 31 II11982 W tp

przyrosT w okresie

100,0 3,2 11,5 3,8 3,9 3,7

I-III 12.82 r. w Banici spółdzielcze -

100,0 3,3 . 10,6 3,7 3,9 3,3

s tan w dniu 28 It

1982 r. u fo 100,0 1,5 2,2 0,8' 4,3 3,0

przyrost w okresie

‘I-II 1982 r. w % 100,0 6,3 2,6 0,5 "3,6 -0,0

i możnie z roKompenauLmn i pracowniczymi or*« wypłatami z zysku i z czysto,) nadwyżki

* f-:pół.(Izi olnjl• r

I

(4)

TABL. Z - WAŻNIEJSZE INFORMACJE O • WOJEWÓDZTWIE W OKRESIE I-III .1983 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE W liczbach

bezwzględnych

I-III 1982 = 100 z'

PRZEMYSŁ USPOŁECZNIONY -

Produkcja sprzedana w min zł x

/ceny zbytu z 1983 r./ 82917,8 108,6

w tym przemysł drobny 8034,0 116,5

w tym planowany terenowo *• 1137,1 Z 122,0

Produkcja ważniejszych wyrobów:

IColcs w tys. t 646,2 90,2

Surówka i żelazostopy w tys. t przelicz. 925,8 120,9

5tal surowa w tys. t 1227,3 112,7

Wyroby walcowane w tys. t 940,7 110,5

Rury stalowe w tys. t 77,7 —100,0

Przet idy elektryczne kabelkowe w km 724 4x

Kable sygnalizacyjne w km 4392 194,5

Siarka w przeliczeniu na 100 "ó w t 485 58,8

Nawozy azotowe w czystym składniku w t 1330 91,3

Nawozy fosforowe w pzystym składniku w t 12684 97,7

Wyroby farmaceutyczne w min zł /ceny zbytu/ 1245 119,7

Cement w tys. t 210,6 , 127,3

Tarcica /iglastą i liściasta/ w in? 9331 102,7

Meble z drewna i wikliny w min zł 338,5 122,0

Produkty ,uboju zwierząt rzeźnych w t 9335 91,9

Wędliny w t , 5328 129,0

Drób bity w t 781 17,7

Mleko spożywcze w tys. hl 232,9 99,1

Masło w t 378 84,0

Wyroby spirytusowe w hl 100 38068 111,2

Papierosy w min szt. 8633 100,9

Mieszanki paszowe w tys. t \ 29,0 69,3

Przeciętne zatrudnienie^"/ w tys. 138,7 96,6

Wydajność procy*^ na X zatrudnionego w tys* 597,7 112,4 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł

- _ _ / -

12959 132,7

ROLNICTWO Skup:

zbóż w tys. tonC/ , 8,9 144,0

żywca rzeźnego w przeliczeniu na wagę mięsa .

w tys.ton H, / 6i 7

mielca w min 1 -- . 25,4 123,7

jaj w min szt. 16,5 113,0\

a/ Bez uczniów i wykonujących pracę nakładczą. V Mierzona wartością produkcji sprze­

danej. 6/ W okresie 1 VII 1982 r. - 31 HI 1983 r.

(5)

ß 5 JAUL. 2 WAŻNIEJSZE INFORMACJE O WOJEWÓDZTWIE W OKRESIE I-III lpS^R. /cd./

I

WYSZCZEGÓLNIENIE ~ W liczbach ^

bezwzględnych

I-III 1982 - 100

IłU1.NICTW0 /dok./ X

Kontrakty zawarte /w gospodarce nie uspołecz­

nionej/ na dostawę:

młodegfF* 1 bydła rzeźnego w szt. na m-c IV 1359 172,2 -J

V ’ ’ 1026 159,8

VI 784 93,6

trzody mięsno-słonlnowej w szt.da m-c IV 4135 72,1

' r V 4763 96,2

VI 3249 35,1

Sprzedaż przez CZSR "Samopomoc Chłopska"

ciągników w szt. 28 12,3

rozrzutników obornika w szt. 81 126,6

snopowiązałek ciągnikowych w szt. 37 112,1

kopaczek ciągnikowych w szt. 33 6,6x

nawozów sztucznych®^ w masie towarowej w tys. ton 13,1 155,6 nawozów wapniowych®'^ w masie towarowoj w tys. ton

pasz przemysłowych w tys. tor^

o,7 8,6x

13,5 67,5

w tym odbiorcom Indywidualnym 8,9 51,4

cementu w t * 44183 101,1

materiałów ściennych w tys. jodu.ceramicznych 44l8o 208,4

płyt azbestowo-cementowych w tys. m~ 137911 197,1

wyrobów hutniczyćh w tys. zł 128118 206,6

Zapasy: nawozów sztucznych w tonach /w masie

- towarowej/ 23114 2,lx

nawozów wapniowych w tonach /w masie . towarowej/

pasz przemysłowych w tonacho

251 45,1

.1772 156,8

Ceny uzyskiwane przez rolników w transakcjach wolnorynkowych /przeciętno w m-cu marcu w zł/

żyto za 100 kg

1

3013 76,8

pszenica za 100 kg 3306 j 77,1

jęczmień za 100- kg 3263 ■ 76,4

owies za i00 kg 3452 78,6

ziemniaki za 100 kg 1386 87,2^

krowa dojna za 1 szt. 45189 79,3

Jałówka 1-roczna za 1 szt. 24202 86,5

owca za 1 szt. - maciorka na chów 10975 108,6

koń roboczy za 1 szt. 79989 91,0

źrebak 1-roczny za 1 szt. 37667 81,5

a/ W oltronie 1 VII 1982 r. - 31 HI 1981 i Zakłady Drobiarerkie "Poldvob".

r. ti/ Łącznio WZOŚ "Samopomoc CłUopska"

V

(6)

TABL. 2 WAŻNIEJSZE! INFORMACJE O WOJEWÓDZTWIE W OKRESIE I-III 1983 U. /dok./

' WYSZCZEGÓLNIENIE W liczbach

bezwzględnych

I-III 1982 = 100

.BUDOWNICTWO /uspołecznione przedsiębiorstwa .

bud ów -lano-mon t aż owe/

Produkcja podstawowa w min zł /ceny bieżące/ 10395,8 131,1

Przeciętne zatrudnienie w tys. 68,6 102,9

w tym'robotników produkcji podstawowej > 31,5 108,1 Wydajność pracy

na 1 zatrudnionego ogółema// w tys. zł 151,5 127,3

na i robotnika produkcji podstawoweja// w tya. zł 330,2 121,3 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł *11477 1 124,3

INWESTYCJE

Oddane do użytku w gospodarce uspołecznionej:

mieszkania ÓOÓ 116,3

izby 1773 92,2

powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m 30,2 102,8

Ważniejsze inwestycje przekazane do użytku:

Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji -

Rozbudowa CA Kraków - Śródmieście - tys„NN 6,0 X

- Krakowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitar­

nych - Zakład Prefabrykatów Sanitarnych - t/r 1250 X r!olmozbyt Kraków - Budowa Stacji Obsługi Samo­

chodów Osobowych ul.Prandoty - ilość stanowisk l4 X

ZATRUDNIENIE V GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ

b/

Liczba osób -skierowanych do pracy 4562 95,2

v tym robotników 3707 95,8

Zarejestrowani poszukujący pracyb/ 44 5,7

w tym robotnicy 22 3,1

Wolno miejsca pracyb// 10751 73,8

w tym dla robotników 888?

1

75,5

HANDEL WEWNĘTRZNY

S or z o da ż w uspołecznionych przedsiębiorstwach

21364,5 158,9

handlu detalicznego w min zł /ceny bieżące/

t owary:

żywnościowe /beż alkoholu/ 6908,9 x

¥

142,4

niożywnośoiowe 11203,7 156,2

Sprzedaż w uspołecznionych przedsiębiorstwach

gastronomicznych w min zł /ceny bieżące/ 1657,8 130,6

a/ Mierzona wartością produkcji podstawowej, b/ Stan w dniu 31 III. c/ Korzystający z pośrednictwa urzędów zatrudnienia.

(7)

7

TABL.3 ZASOBY MIESZKANIOWE ZAMIESZKANE“^ V 1982 R.

Stan w dniu 31 XII r

WYSZCZEGÓLNIENIE Mieszka­

nia Izby

Powierz­

chnia użytkowa mieszkań w -tys.m~

Ludność

ogó1ora w

mieszka­

niach

WOJEWÓDZTWO 331240 1009562 17169,6 II87629 1129932

MIASTA RAZEM ■240616 712806 11762,2 821096 768180

Kraków / 215482 63246.1. 10434,8 730880 679690

^z. Krowodrza '50213 148200 2434,9 164620 151121

dz. Nowa Huta 56662 171831 2609,2 218649 201594

dz. Podgórze 51252 '155038 2506,5 178127 168508

dz. Śródniieśoie 57355 157392 2884,2 169484 158467

Dobczyce 1180 4030 - 68,4 3839 3612

Krzeszowice 2429 7680 121,0 8300 8134

Myślenice 4072 13301 220,8 16391 15850

Niepołomice 1500 5766 96,3 5799 5799

'Proszowice 1996 5696 91,1 6817 6619

Skawina 6l42 19434 315,2 22205 21872

SłomtyLki 1461 4171 66,6 4607 4588

Sułkowice 1120 3862 69,7 5050 4929

Wieliczka 5234 16405 278,3 17208 17087

WIEŚ RAZEM 90624 296756 5407,4 366533 361752

Alwernia 2992 10001 188,2 11439 11336

Biskupice 1659 5038 101,3 6939 6939

Czernichów 3262 10450 203,3 11321 10072

Dobczyce 1611 4968 96,8 6827 6752

Drwinia 1500 5229 107,7 5814 5814

Gdów 3312 IO623 210,2 13527 13513

Gołcza 2204 6112 111,5 6869 6841

Igołomia-Wawrz eńczyce I707 6736 13.4,1 7450 7346

ItvahoV.ice .1941 6031 111,4 7549 7526

Jerzmuuowice-Przeginia 2497 7360 125,4 9615 9528

Kłaj 2298 8?4l 156,4 98 53 9853

Kocrayrzów-Luborzyca • 2812 9307 169,3 12031 11899

Koniusza 2056 7061 131,9 8339 784?

Krzeszowice 5698 18223 333, 22027 21961

LisZlOi • ^ 3259 10156 180,1 13134 13016

Michałowice 1527 5086' 87,7 6121 6047

■ Mogilany 1941 6251 108 „ 5 7969 7953

Myślonice 3540 11316 211,3 17201 17012

Niepołomice 2858 10111 196,4 11759 11700

Nowe Brzesko 1500 5431 94,2 5758 5741

Pcim .1645 5268 94,8 8391 8240

Proszowice 2541 8485 152,3 10130 10059

Raciechowice 1322 4473 » 88,7 • • 5234 5229

'Radzi orni co 977 3334 60,7 3534 35%3

Siepraw 1375 4565 ' 86,5 6080 6080

Skała 2439 8130 136,2 8407 8222

Skawina 3738 12403 225,1 " I50O8 14753

.Słomniki 2357 7199 128,2 9262 9262

Sułkowice 1299 437,9 79,0 5734 5734

Sułoszowa 1606 5034 85,0 6148 6148

Świątniki Górne 1932 6094 103,4 7459 7437

Tokarnia 1264 3901 70,4 6203 6197

Trzyciąż / 1987 6656 118,6 7422 7177

Wieliczka 5371 18194 325,7 - 2399? 23716

Wielka Wieś , 1697 6264 103,9 7454 725)7

Wiśniowa 1384 426$ 83,7 5482 5482

Zabierzów 4943 15339 270,4 18934 18574

Zielonki 2553 8562 155,5 10202 9926

a/ .Gospodarka narodowa.

(8)

TABL.4 ZATRUDNIENIE1// w gospodarce uspołecznionej w 1982 R.

Stąn w dniu 31 XII

W tym WYSZCZEGÓLNIENIE

o — ogółem m - mężczyźni k - kobiety

Ogółom

—7

prze­

mysł

rol­

nictwo i leś­

nictwo

handel

oświata i wy­

chowa­

nie

ochrona zdrowia i opie­

ka apele-

administra­

cja państ­

wowa i wy­

miar spra­

wiedliwości

/ czna finanse i

ubezpiecze­

nia

WOJEWÓDZTWO O 4o44l4 132249 11589 37992 42947 25652 8504

m 222998 83160 7568 , 11495 13935 4805 , 2 370

k 181416 49089 4021 26497 29012 2084? 6134

MIASTA RAZEM O 373220 124934 4629 34226 37438 24156 7575

m 206850 78559 246? 10254 12903 4477 2231

k 166370 46375 2162 23972 24535 19679 5344

Kraków O 337274 109602 3300 30341 34717 21977 6744

m 187269 69306 1734 9215 12 328 3992 2052

k 150005 40296 1566 21126 22389 17935 4692

dz.Krowodrza O 60283 13399 1033 3949 11506 5324 .397

m 31455 7564 515 1107 5155 1148 lóO

k 28828 5835 518 2842 6351 4176 237

dz.Nowa Huta O 9045 3' 44382 189 5310 5549 4293 565

ra

60025 33639 102 1531 1041 644 146

k 30428 10743. 87 3779 4508 3649 417

dz.Podgórze O 74538 27540 698 493*i 3682 4069 377

m • 45478 15779 444 l?4l 743 729 1 37

k 29060 11761 254 3193 2939 3340 240

dz.śródmieście O 112000 24281 1380 1.6.148 13980 8291 5405

m 50311 12324 673 4836 5389 1471 1607

k 61689 1.1957 707 11312 8591 6820 3798

Dobczyce O 1578 341 83 159 142 54 37

nt , 952 97 69 48 44 25 8

k 626 244 14 ill 98 29 29

Krzeszowice O 3591 li?» 654 338 342 191 85

m 1715 693 252 95 70 32 i4

k 1876 483 402 243 272 159 71

Myślenice O 8814 2928 250 999 598 831 253

m 464l 1504 >„ 186 251 136

t 1*62

189 6?

k 41.73 1424 " 64 748 642 186

Niepołomice O m k

1765 913 852

884 486 398

75 65 10

259 86 173 '

125 53

8 45

46 7 39

Proszowice o 2507 243 127 452 231 606 ' 12Ó

m 1075 122 85 12 3 38 144 38

k 1432 121 42 329 193 462 88

Skawina O 9729 5717 70 695 634 171 67

Ol 5855 3663 36 169 118 30 1 1

k 3874 2034 34 526 516 141 56

Słomniki O 801 296 22 - 1.89 99 50 62

m 363 129 N 14 75 16 11 .1

k 528 167 8 114 83 39 50

Sułkowice __ O 1010 1 391 8 .183 170 44 37

m 1117 937 6 66 >49 8 ó

k 79 3 454 2 117 121 3 6 31

Wieliczka O 5 16 ! 2 354 40 6 li 380 179 118

01 2950 1620 20 126 74 38 l6

k 22 11 734 20 485. 306 141 102

WIEŚ RAZEM O 31194 ' 7 315 t)<)6o 3766 5509 1496 929

Tćl48 460 1 5101 124 1 1032 328 .1 19

k 15046 2714 .1859 2525 4477 1168 790

(9)

4

9

TABL.k ZATRUDNIENIE1 V GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ W 1982 R. /cd./

Stan wt dniu 31 XII

. - V *

WYSZCZEGÓLNIENIE o - ogółem m - mężczyźni k - kobiety

Ogółem

tym

prze­

mysł

rol­

nictwo i leś­

nictwo

handel

oświata i wy­

chowa­

nie

ochrona zdrowiu i opie­

ka spo­

łeczna

admini­

stracja państwowa i wymiar sprawie­

dliwości, finanse i ubez­

pieczenia

WIEŚ /cd./ '

Alwernia o 1999 1153 226 178 163 54 33

m 1198 852 163 30 26 5 3

k 801 301 63 148 137 49 30

Biskupice o 246 2 101 19 82 9 18

m 107 2 74 6 15 i 1

k 139 -

27

11 67 8

17

Czernichów o • 877 95 278 151 267 56 34

m 400 42 211 58 51 5 5

k 477 53 67 93 156 51 29

Dobczyce o 363 53 • . 206 - 4 70

m 219 33 167 «m 8

k 144 20 39 4 62 - -

Drwinia o 650 85 196, 75 94 36 30

L , m 412 78 171 26 22 5 4

k 238 7 25 49 72 31 26

Gdów o 'l24l 188 267 , 242 235 45 47

m 570 58 216 62- 49 5 8

k 671 130 51 180 186 40 39

Gołcza o 717 134 ,247 ' 75 129 29 37

m 405 95 203 28 21 5 7

k 312 - 39 44 47 108 24 30

Igołomia- o 554 12 189 87 90 23 31

Wawrzeńczyoe m 281 9 115 43 12 2 6

k 273 3 74 44 ;?8 21 25

Iwanowice o 370 10 88 69 128 28 27

m l4l 3 72 20 22 9 5

k 229 7 16 49 106 19 22

Jerzmanowice- o 487 26 85 84 138 .44 33

Przeginia m 190 15 64 20 21 12 4

k 297 11 21 64 117 ,32 29

Kłaj o 1190 417 235 93 157 39 2?

m 586 234 138 19 24 5 4

k 604 183 97 74 133 34 23

Kocmyrzów- o 783 33 252 150 175 28 4i

Luborzyca m , 347 i4 160 54 32 3 4

k 436 ' 19 92 96 143 25 37

Koniusza o 689 26 ^ 142 126 194 93 44

m 318 12 106 49 60 30 9

k 371 14 36 77 • 134 63 35

Krzeszowice o 2684 1873 111 99 297 37 2

ra

1673 1348 81 9 42 7

k 1011 525 30 90 255 30 2

(10)

TABL. U ZATRUDNIANIE1Z W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ W 1982 R. /cd./

Stan w dniu 31 XII y

W tym WYSZCZEGÓLNIENIE

6 - ogółom

m - mężczyźni k - kobiety

Ogółem prze­

mysł

rol­

nictwo i leś­

nictwo

handel

oświata i wy­

chowa­

nie

ochrona zdrowia i opie­

ka spo­

łeczna

admini- 1 strać ja państwowa i wymiar sprawie­

dliwości , finanse

i ubez­

pieczenia ' 0

WIEŚ /od./

Liszki o 1017 336 2 66 97 160 55 36

m . ¥53 109 212 44 27 • 18 ■ . 4

k 564 227 54 53 133 37 32

Michałowice o 390 8 153 45 81 16 . 27 -

m 181 2 100 22 13 2 5

¥ 209 6 53 23 68 14 22

Mogilany o 387 11 39 127 113 18 26

^ m 149 6 30 55 20 5 2

k 238 5 9 72 93 13 24

Myślenice o 766 78 76 36 256 20

m 361 38 55 2 42 3 _

k 405 40 21 34 214 17 -

Niepołomice o 1115 51 468 70 191 33

m 670 21 377 20 40 4

k 445 30 91 50 151 29 -

Nowe Brzesko o 531 29 139 130 92 23 34 -

m 261 20 104 41 16 3 6

k 270 9 35 89 76 20 28

Pcim o 855 284 75 228 132 78 28

m 4o4 227 51 . 76 18 15 5

k 451 , 57 24 152 114 63 23

Proszowice o 830 133 238 136 165 5

m 490 47 199 95 27

k x 340 86 39 4l 138 - , 5

Raciechowice o 482 62 120 62 131 15 34

m 207 32 86 16 30 2 5

' k 275 30 34 46 101 13 29

Radziemice o 243 2 108 25 42 13 26

m 126 1 79 14' 10 4 3

k 117 1 29 11 32 9 23

Siepraw o 407 96 72 103 78 15 25

m 168 55 58 23 13 • 3 5

- k 239 4l 14 ‘ 80 65 12 20

Skała o 972 180 l6l 179 150 72 4i

m 436 82 121 45 20 19 6

k 536 98 4o 134 130 53 35

Skawina o 1054 195 110 76 / 336 131

m 419 131 72 15 55 30

- . k 635 64 38 61 281 101

Słomniki o 750 31 366 95 97 _

m 4?9 15 273 27 22

k 1 271 16 93 68 75 - _

(11)

/

TABL.4 ZATRUDNIENIE1/ W GOSPODARCE USPOŁECZNIONEJ W, 1982 K. /dok./

Stan w dniu 31 XII

W tym

admlnl- ochrona straćja WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem roi- oświata zdrowia państwowa

«*- prze- niotwo

handel 1 wy- i ople- i wymiar *

o - ogółem 5 mysi i leś- chowa- lta sprawie-

m - mężczyźni niotwo nie apo- dliwości,

k - kpbiety Zeozna finanse

i ubez­

pieczenia

WIEŚ /dok./

Sułkowice O 275 57 50 35 92

* m 119 41 33 16 11 cm

k 156 16 17 19 81 - -

Sułoszowa O 326 18 46 103 67 13 35

m 104 \ 11 32 25 13 , 3 5

- k 22 2 7 14 78 54 ' 10 30

Z

Świątniki O 1004 689 24 93 116 38 21

Górne.

ra

531 426 17 31 33 9 5

, ■ k 473 263 7 62 83 29 16.

Tokarnia O 348 19 68 66 112 16 23

m 128 3 52 13 , 20 3 5

k 220 16 16 53 92 13 18

Trzyciąż O 698 24 385 69 125 21 31

m 419 12 315 25 31 5 6

k 279 12 70 44 94 16 27

Wieliczka O 1030 75 211 93 268 93

m 599 24 1?4 51 67 25

k 431 51 37 42 201 68

S

Wielka Wieś O 396 45 73 56 121 , * 19 27

m 188 20 55 38 33 2 2

k . 208 25 18 18 > 88 17 25

Wiśniowa O 373 » 8 79 82 130 ■ 25 22

m 134 2 66 18 26 4 3

k 239 6 13 64 104

21 19

Zabierzów O 3318 694 827 194 175 146 49

ra

1952 422 498 79 25 47 10

k 1366 272 329 115 150 99 39

Zielonki O 777 83 183 114 120 115 33

m " 323 59. 101 24 15 28 2

k . 454 24 82 90 105 87 31

1/ Pracownicy pełnozatrudnieni, /łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo/ oraz niepełnozatrudnieni w głównym miejscu pracy.

#

/

(12)

Opinia Korespondentów rolnych na temat niektórych warunków rozwoju rolnictwa indywidualnego.

l. y -

Na ankietę, rozpisaną w lutym br. Główny Urząd Statystyczny otrzyma! odpowiedzi Od 54?0 honorowych korespondentów rolnych będących w przeważającej większości użytkow­

nikami indywidualnych gospodarstw rolnych. / .

1. Stworzone warunki ekonomlczno-gospodarcze dla prowadzenia gospodarstw rolnych Opinie korespondentów /przewidziano 5 możliwości odpowiedzi,-^należało wybrać tylko jedną/ przedstawiały’ się następującos

Województwa Wyszczególnienie

Polska

miejskie krakowskie

nowo­

sądeckie tar­

nowskie kieleckie w odsetkach odpowiedzi

Wpływ podjętych decyzji uznano za:

bardzo sprzyjający , 1,9 4,3 1,8 1,6 0,9

sprzyjający 43,0 37,2 42,0 42,5 42,6

niesprzyjający 34,7 35,1 29,5 41,7 31,0

bardzo niesprzyjający 4,3 5.3 . 7,1 4,7 3,3

Brak zdania 16,1 ■ i8fi ; 19,6 9,5 22,2

2. Czynniki wpływające hamująco na rozwój gospodarstw rolnych

, i ' ' '

Badanie dotyozjrło elementów /środki do pr odukcji rolnej/ w każdym z nich można było określić 2-3 czynniki wpływające hamująco na działalność.

V Województwa

Wyszczególnienie Polska miejskie krakowskie

nowo­

sądeckie tar­

nowskie kieleckie w odsetkach odpowiedzi

Traktory

brak na rynku 82,1 89,0 85,8 81,9 83,3

niewłaściwy sposób rozdziału 26,0 23,2 29,2 23,3 26,9 Maszyny rolnicze

brak na rynku 75,6 75,9 79,2 82,2 77,0

niewłaściwy sposób rozdziału 19,2 16,9 20,8 21,2 15, ,0 Narzędzia rolnicze

brak na rynku' 74,5 75,9 76,3 79,7 74,9

niewłaściwy sposób rozdziału 11,8 14,5 11,3 11,9 6,7

Materiał siewny

brak na rynku 14,4 22,7

&

30,1 19,4 17,7

za wysokie ceny 78,1 76,0 69,9. 77,4 80,4

nieodpowiednia Jakość 12,4 9,3 10,8 5,4 7,0

Nawozy sztuczne

brak na rynku 36,8 49,4

1:1

67,9 51,4

niewłaściwy sposób rozdziału 9,9 14,3 11,9 17,3

Pasze treściwe

brak na rynku 60,4 74,7 x 69,6 72,4 57,3

niewłaściwy sposób rozdziału 16,1 16,1 7,6 13,8 18, J nieodpowiednia jakość " . *' 20,5 9,2 . 5,4 19,8 .15,8 Materiały budowlane

brak aa rynku 74,2 79,1 79,4 73,2 81,2

niewłaściwy sposób rozdziału 17,8 18,6 22,5 19,5 16,1 Węgiel

brak na rynku 33,8 26,4 43,4 49,5 37,3

niewłaściwy sposób rozdziału 21,6 27,8 13,2 20,8 ' Ź8,4

nieodpowiednia Jakość 26,5 30,5 23,7 26,7 27,6

Usługi świadczone przez SKU-y

brak na rynku 7,1 4,4 11,1 9,8 9,6

za irys okie ceny 76,3 76,5 83,3 79,4 76,6 •

nieodpowiednia jakość 33,2 35,3 i4,4 25,5 34,7

WUS Kielce Oddział Poligraficzny Żarn. 157/83 nakład 225+1 Format A4.

Cytaty

Powiązane dokumenty

drobiowy bez ekupu dokonanego przez POZH których analizowane zjawisko występuje. cielęcy, wieprzowy, barani 1 jednostki administracyjne, w a/ W wadze

Produkcja sprzedane, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie osobowe w przemyśle uspołecznionym według wybranych miast w 1983 r.... Dynamika produkcji sprzedanej przypadająca na

PRZEDSIĘBIORSTWO UYROBÖU TURYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH »POLSPORT» JELENIA GÓRA ZAKŁADY CERAMICZNE BOLESŁAWIEC. ZAKŁADY PRZEMYSŁU

TRALE PRZEMYSŁU MIĘSNEGO, PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI, ZAKŁADY DROBIARSKIE, WZSR “SAMOPOMOC CHŁOPSKA*, ŁĄCZNIE Z DOSTAWAMI Z TUCZRNI PODLEGŁYCH

TRALE PRZEMYSŁU MIĘSNEGO, PRZEDSIĘBIORSTWU OBROTU ZWIERZETAMi HODOWLANYMI, ZAKŁADY DROBIARSKIE, UZSR &#34;SAMOPOMOC CHŁOPSKA&#34;, ŁĄCZNIE Z DOSTAWAMI Z IUCZKN1 PODLEGŁYCH

3/10/.' SPRZEDAŻ PASZ PRZEMYSŁOWYCH ORAZ STAN ZAPASÓW W JEDNOSTKACH HANDLOWYCH CZSR “SAMOPOMOC CHŁOPSKA&#34; W 1982 R. WYSZCZEGÓLNIENIE

Sprzede* ciągników 1 niektórych eeezyn rolniczych orez eten zepeeów w eklednlcech.. •eezyn CZSR &#34;Samopomoc Chłopeke&#34; w 1983

Ceny niektórych artykułów rolno-spożywczych na targowiskach,., Ceny uzyskane przez rolników w transakcjach wolnorynkowych.. w