• Nie Znaleziono Wyników

Kosmiczny świat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kosmiczny świat"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Str. 1

Kosmiczny świat

Etap II etap edukacyjny uczeń kończący klasę VI

Przedmiot Plastyka

Wymagania szczegółowe:

(2.1) podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografika, film) w kompozycji na

płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki).

Temat lekcji: Kosmiczny świat

Czas na realizację 1 godzina lekcyjna Cele szczegółowe: wiadomości – uczeń:

 zna pojęcia: linia punkt, kształt,

 zna zastosowanie barwy i plamy.

umiejętności – uczeń:

 wykorzystuje w działaniu plastycznym linię, punkt, barwę, kształt,

 tworzy samodzielny rysunek przy użyciu technologii informacyjnych.

postawy:

 czerpanie radości z tworzenia,

 kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

 rozwijanie myślenia abstrakcyjnego i wyobraźni przestrzennej.

Metody pracy: rozmowa nauczająca (pogadanka), prezentacja, działania praktyczne (praca z narzędziem interaktywnym).

Forma pracy: indywidualna, zbiorowa.

Środki

dydaktyczne, w tym zasoby multimedialne:

zestaw ilustracji – obrazy, w których głównym elementem jest linia, punkt i kształt;

interaktywne narzędzie do tworzenia samodzielnego rysunku 2D z zastosowaniem linii, punktu, kształtu.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

(2)

Str. 2

Przebieg lekcji 1. Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, przygotowanie stanowiska pracy).

2. Nauczyciel prezentuje zestaw ilustracji – obrazy, w których głównym elementem jest linia, punkt i kształt.

3. Nauczyciel omawia zasób wskazując na znaczenie linii, punktu i kształtu w kompozycji plastycznej.

faza

wprowadzająca:

(5 min.)

faza realizacyjna:

(35 min.)

1. Nauczyciel prosi uczniów o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie, że znajdują się w kosmosie.

Zachęca uczniów do swobodnych wypowiedzi na temat wyobrażonych kształtów i kolorów.

2. Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że podczas lekcji będą tworzyć zbiorową pracę plastyczną za pomocą

interaktywnego narzędzia.

3. Uczniowie wykonują samodzielnie rysunek, którego tematem jest kosmos.

4. Nauczyciel wyjaśnia, że zadanie będzie polegało na umieszczeniu przez każdego ucznia jednego elementu w kosmosie.

5. Nauczyciel podkreśla, aby uczniowie wykorzystali w pracy następujące środki wyrazu plastycznego:

linię, punkt, kształt.

faza

podsumowująca:

( 5 min.)

1. Po wykonaniu zadania nauczyciel może zamieścić pracę uczniów na stronie internetowej szkoły.

2. Nauczyciel dokonuje oceny uczniów wyrażonej stopniem.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

[r]

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli”.. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego