• Nie Znaleziono Wyników

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń:"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Scenariusz lekcji I. Cele lekcji

1) Wiadomości Uczeń:

wie, co to jest turystyka;

zna cele turystyki;

zna podział na rodzaje turystyki według różnych kryteriów;

zna czynniki warunkujące atrakcyjność turystyczną (walory turystyczne).

2) Umiejętności Uczeń:

potrafi wskazać przyczyny rozwoju turystyki trwającego od drugiej połowy XX w.;

potrafi wskazać, które obszary na Ziemi są atrakcyjne turystycznie;

potrafi wskazać, które kraje są najliczniej odwiedzane są przez turystów;

potrafi wyjaśnić co warunkuje atrakcyjność turystyczną regionu, w którym mieszka.

II. Metoda pracy

Mapa skojarzeń, wykład, dyskusja, praca z rocznikiem statystycznym lub tablicami geograficznymi.

III. Środki dydaktyczne

Duża tablica do pisania, atlasy, mapa ścienna świata, roczniki statystyczne lub tablice geograficzne.

IV. Przebieg lekcji 1) Faza przygotowawcza

a) Sprawy organizacyjno - porządkowe:

sprawdzenie obecności;

rozdanie roczników statystycznych lub tablic geograficznych.

b) Przypomnienie wiadomości i umiejętności z poprzednich lekcji dotyczących istoty, roli i znaczenia usług.

c) Określenie celu i formy pracy na lekcji.

d) Podanie i zapisanie tematu lekcji.

2) Faza realizacyjna

a) Nauczyciel na środku tablicy wpisuje słowo turystyka i prosi aby uczniowie podchodzili do tablicy i wpisywali swoje skojarzenia z tym terminem tworząc mapę skojarzeń.

b) Gdy brakuje nowych pomysłów nauczyciel prosi uczniów aby odpowiedzieli na pytanie: Co to jest turystyka?

c) Uczniowie odpowiadają, a nauczyciel pomagając im i korygując ewentualne błędy buduje spójną i poprawną definicję.

d) Uczniowie notują w zeszytach ułożoną definicję.

e) Nauczyciel pyta uczniów: Jakie są cele turystyki?

f) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.

g) Uczniowie wynotowują w zeszytach cele turystyki.

h) Nauczyciel pyta uczniów o wskazanie podziału na rodzaje turystyki według wymienianych

(2)

przez siebie kolejno kryteriów: celu wyjazdu, środka lokomocji, geograficznego zasięgu wyjazdu, liczebności uczestników, okresu trwania podróży.

i) Uczniowie odpowiadają po każdorazowym podaniu przez nauczyciela kryterium.

j) Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.

k) Uczniowie wynotowują w zeszytach rodzaje turystyki.

l) Nauczyciel zadaje pytanie: Jakie są przyczyny rozwoju turystyki trwającego od drugiej połowy XX w.?

m) Uczniowie odpowiadają. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy i pomaga znaleźć poprawną odpowiedź.

n) Uczniowie wynotowują w zeszytach przyczyny rozwoju turystyki.

o) Nauczyciel przedstawia czynniki warunkujące atrakcyjność turystyczną (walory turystyczne) p) Uczniowie słuchając wykładu wykonują notatkę w zeszytach.

q) Nauczyciel poleca wskazać na poszczególnych kontynentach najatrakcyjniejsze turystycznie obszary.

r) Wybrani uczniowie wskazują obszary korzystając z atlasów i mapy ściennej świata.

s) Nauczyciel poleca odnaleźć w rocznikach statystycznych lub tablicach geograficznych kraje, które są najliczniej odwiedzane są przez turystów.

t) Wybrani uczniowie odczytują rozwiązanie. Nauczyciel koryguje ewentualne błędy.

u) Uczniowie wynotowują w zeszytach kraje najliczniej odwiedzane przez turystów.

3) Faza podsumowująca

a) Nauczyciel podsumowuje krótko lekcję.

b) Nauczyciel przedstawia pracę domową.

V. Bibliografia

1) T. Michalski, E. Sołohubiak-Borchert, „Geografia 1”, Nowa Era, Warszawa 2002.

2) J. Korba, J. Mordawski, W. Wiecki, „Geografia 2. Geografia i człowiek”, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, Gdynia 2005.

3) F. Plit, W. Osuch, M. Sielatycki, J. Wrona, „Geografia. Część 2. Człowiek i jego działalność”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003.

4) D. Makowska (red.), „Geografia”, WSiP, Warszawa 2002.

5) W. Janicki, „Geografia”, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, Warszawa 2003.

6) J. Kop, M. Kucharska, E. Szkurłat, „Geografia społeczno-ekonomiczna”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2001.

7) W. Witkiewicz, „Nowe trendy w światowej turystyce”, [w:] K. Kopeć (red.), „Wybrane zagadnienia kształcenia geograficznego na początku XXI wieku”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2006, s. 47-51.

8) W. W. Gaworecki, „Turystyka”, PWE, Warszawa 1998.

9) A. Kowalczyk, „Geografia turyzmu”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

10) Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa.

11) W. Mizerski, J. Żukowski (red.), „Tablice geograficzne”, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2004.

12) „Atlas geograficzny dla szkół średnich”, PPWK, Warszawa 2000.

13) „Atlas geograficzny. Liceum. Świat – Polska”, Wydawnictwo DEMART, Warszawa 2003.

VI. Załączniki Zadanie domowe

Wyjaśnij co warunkuje atrakcyjność turystyczną regionu, w którym mieszkasz. Odpowiedź zapisz w zeszycie.

(3)

VII. Czas trwania lekcji 45 minut

Cytaty

Powiązane dokumenty

• produkty, które możecie wykorzystać zostały wypisane na tablicy, nie można zmieniać cen tych produktów.. c) Rozdanie kart pracy

c) jeżeli na ciało działa stała siła, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym (opóźnionym) z przyspieszeniem (opóźnieniem) wprost proporcjonalnym do

j) Podkreśl linią prostą czasowniki w stronie zwrotnej, linią przerywaną czasowniki, które mają tylko formę zwrotną.. śmiać się,

a) Nauczyciel nawiązując do wątków, które pojawiły się podczas burzy mózgów informuje na czym polega pomoc typu „dawanie ryby” oraz pomoc typu „dawanie wędki”, a

• Zadanie 1 – wyznaczony zastęp otrzymuje jedną piłkę, zadaniem tej grupy jest tak podawać do siebie piłkę aby dotknąć nią jak największą liczbę uczniów. Pozostałe

Prowadzący prosi o wypisanie na papierze składników odżywczych według informacji zawartych na tablicy (najlepiej w formie tabeli) i przypisanie produktów spożywczych

j) Nauczyciel poleca poszczególnym grupom opracować po jednym fragmencie analizy SWOT: mocne strony, słabe strony, szanse oraz zagrożenia rozwoju turystyki w Polsce.. Informuje

Który rysunek poprawnie przedstawia kierunek prądu w pierścieniu i linie pola magnetycznego magnesu?.. Zad.8 W pobliżu zwojnicy ustawiono igiełki magnetyczne. Który z