UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015

Pełen tekst

(1)

Projekt

z dnia 10 czerwca 2015 r.

Zatwierdzony przez ...

UCHWAŁA NR ...

RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia ... 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Kętach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2015 r. "Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2015" wprowadza się następujące zmiany:

1) w planie dochodów budżetu gminy:

a) zwiększa się dochody o kwotę 574.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

b) dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem 90.073.219,84 zł, w tym:

- dochody bieżące: 86.344.060,35 zł;

- dochody majątkowe: 3.729.159,49 zł;

2) w planie wydatków budżetu gminy:

a) zwiększa się wydatki o kwotę 1.310.450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

b) zmniejsza się wydatki o kwotę 636.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

c) dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

d) dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

e) wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą ogółem 92.546.047,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 78.154.684,99 zł;

- wydatki majątkowe: 14.391.362,85 zł.

§ 2.

Wydatki bieżące budżetu po zmianach obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 60.467.834,64 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 36.531.004,25 zł;

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 23.936.830,39 zł;

(2)

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 1.064.500,00 zł.

§ 4.

1. W związku ze zmianami, o których mowa w § 1 zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 99.300,00, który po zmianach wynosi 2.472.828,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.300.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 172.828,00 zł.

2. Na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów przeznacza się wolne środki w kwocie 572.070,00 zł.

3. Szczegółowy plan przychodów i rozchodów po zmianach przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W uchwale budżetowej Gminy Kęty na rok 2015 i przewidzianych w niej załącznikach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kęty.

Id: EAFC5493-DBD9-448B-BFB5-6A667909DA89. Projekt Strona 2

(3)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Kętach z dnia...2015 r.

DOCHODY BUDŻETU

Zmiany

Dz. Rozdz § TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 550.000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 550.000,00

dochody majątkowe: 550.000,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

550.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.450,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

2 i 3 0,00

90095 Pozostała działalność 24.450,00

dochody bieżące: 24.450,00

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych 24.450,00

RAZEM 574.450,00

(4)

Zmiany

Dz. Rozdz. TREŚĆ

Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 1.213.300,00 171.856,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 33.300,00

wydatki bieżące: 33.300,00

wydatki jednostek budżetowych: 33.300,00

~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33.300,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 1.180.000,00

wydatki majątkowe, w tym: 1.180.000,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.100.000,00

- dotacje na zadania majątkowe 80.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 171.856,00

wydatki majątkowe, w tym: 171.856,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 171.856,00

750 Administracja publiczna 464.844,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 458.144,00

wydatki majątkowe, w tym: 458.144,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 458.144,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6.700,00

wydatki bieżące: 6.700,00

wydatki jednostek budżetowych: 6.700,00

~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.700,00

852 Pomoc społeczna 66.000,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

66.000,00

wydatki bieżące: 66.000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31.150,00

90095 Pozostała działalność 31.150,00

wydatki bieżące: 31.150,00

wydatki jednostek budżetowych: 31.150,00

~wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.500,00

~wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28.650,00

RAZEM 1.310.450,00 636.700,00

w tym: wydatki bieżące 130.450,00 6.700,00

wydatki majątkowe 1.180.000,00 630.000,00

Id: EAFC5493-DBD9-448B-BFB5-6A667909DA89. Projekt Strona 4

(5)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Kętach z dnia...2015 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Zmiany

Dz. Rozdz. TREŚĆ

Zwiększenia Zmniejszenia

600 Transport i łączność 1.180.000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 1.100.000,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1.100.000,00

- rozbudowa drogi powiatowej nr 1853K Kęckie Góry

Południowe w Kętach etap II (§6050) 1.100.000,00 - modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy

Kęty (powiatowej) (§6300) 80.000,00

60016 Drogi publiczne gminne 171.856,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne: 171.856,00

- modernizacja dróg gminnych (§6050) 171.856,00

750 Administracja publiczna 458.144,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 458.144,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne: 458.144,00

- poprawa efektywności energetycznej budynków

użyteczności publicznej: wymiana pokrycia dachu, części okien oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku

Urzędu - Rynek 7 (§6050) 458.144,00

RAZEM 1.180.000,00 630.000,00

(6)

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Zmiany

Dz. Rozdz. Treść/Rodzaj Dotacji

Zwiększenia

Dla jednostek sektora finansów publicznych 80.000,00

600 Transport i łączność 80.000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 80.000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80.000,00

RAZEM 80.000,00

Id: EAFC5493-DBD9-448B-BFB5-6A667909DA89. Projekt Strona 6

(7)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ...

Rady Miejskiej w Kętach z dnia...2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

L.p. T R E Ś Ć Plan wg uchwały

budżetowej Zmiany Plan po zmianach

1. Dochody ogółem 88.942.507,40 1.130.712,44 90.073.219,84

2. Wydatki ogółem 90.448.367,40 2.097.680,44 92.546.047,84

3. Wynik: -1.505.860,00 -966.968,00 -2.472.828,00

- deficyt budżetu 1.505.860,00 966.968,00 2.472.828,00

- nadwyżka budżetowa - - -

4. Przychody budżetu 2.650.000,00 394.898,00 3.044.898,00

- zaciągane kredyty 2.650.000,00 -350.000,00 2.300.000,00

- zaciągane pożyczki - - -

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

- - -

- przewidywane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych

- 744.898,00 744.898,00

- wpływy z prywatyzacji majątku - - -

- wpływy z emisji papierów wartościowych

- - -

- wpływy z pożyczek udzielonych - - -

5. Rozchody budżetu 1.144.140,00 -572.070,00 572.070,00

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych

1.144.140,00 -572.070,00 572.070,00

- spłata zaciągniętych pożyczek - - -

- wykup wyemitowanych papierów wartościowych

- - -

- środki na udzielnie pożyczek z budżetu

- - -

(8)

W uchwale Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2015 r. „Uchwała budżetowa Gminy Kęty na rok 2015” wprowadza się następujące zmiany:

I. Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu.

Dział 600 Transport i łączność.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadza się:

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Oświęcimskiego w kwocie 550.000,00 zł, w związku z realizacją zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1853K Kęckie Góry Południowe w Kętach etap II”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rodziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się:

- dotację z WFOŚiGW w kwocie 24.450,00 zł na realizację projektu „Ekologiczna Gmina Kęty”.

II. Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu.

Dział 600 Transport i łączność.

W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wprowadza się:

- środki finansowe na pokrycie straty Międzygminnego Zakładu Komunikacyjnego w Kętach w roku 2014 w kwocie 33.300,00 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- zwiększa wydatki majątkowe na zadaniach:

~ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1853K Kęckie Góry Południowe w Kętach etap II” o kwotę 1.100.000,00 zł;

~ „Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze Gminy Kęty (powiatowej)” o kwotę 80.000,00 zł w formie dotacji dla Powiatu Oświęcimskiego na następujące zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej al.

Wojska Polskiego” (50.000,00 zł) oraz „Przebudowa ul. Beskidzkiej w Witkowicach” (30.000,00 zł) W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wprowadza się:

- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu „Modernizacja dróg gminnych” o kwotę 171.856,00 zł.

Dział 750 Administracja puliczna.

W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się:

- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej: wymiana pokrycia dachu, części okien oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Urzędu - Rynek 7” o kwotę 458.144,00 zł, w związku z koniecznością unieważnienia II-go przetargu nieograniczonego na realizację ww. zadania.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wprowadza się:

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.700,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na projekt

„Ekologiczna Gmina Kęty” w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

Id: EAFC5493-DBD9-448B-BFB5-6A667909DA89. Projekt Strona 1

(9)

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wprowadza się:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 66.000,00 zł, w związku z realizowanym programem „Kęty dla rodziny” w postaci zwiększonego dodatku z tytułu wielodzietności oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W rodziale 90095 Pozostała działalność wprowadza się:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31.150,00 zł, w związku z realizacją projektu „Ekologiczna Gmina Kęty” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III. Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych.

Wprowadza się zmiany w celu aktualizacji załącznika.

IV. Załącznik Nr 4 - Zestawienie planowanych kwot dotacji.

Wprowadza się zmiany w celu aktualizacji załącznika.

V. Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu.

Wprowadza się zmiany w celu aktualizacji załącznika.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :