Przepisy z Zakresu Prawa Administracyjnego, 1947 z. 8

152  Download (0)

Full text

(1)

Z Z A K R E S U P R A W A ADMINISTRACYJNEGO

W/YDAWNICTWO FOD NADZOREM MINISTERSTWA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Zeszyt 8 _________ _____ _________________ Warszawa 1947 r.

POWSZECHNY O B O W IĄZEK WOJSKOWY I Z A S IŁ K I WOJSKOWA

T R E Ś Ć Z E S Z V m ( •:

\ s . y s 0* Str.

1. Ustawa z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku wojskowym 1

2. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej z dnia 7 lutego 1959 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o powszechnym obowiązku

w o js k o w y m ... ... 27 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w pzrozumieniu z Ministrem Adm inistracji Publicznej

z dnia 21 sierpnia 1945 r. o utworzeniu nowych, o zmianach istniejących dotychczas rejonowych

komend uzupełnień i o ustaleniu ich zasięgu te ry to r ia ln e g o ... 134 4. D e b e t z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz

dla zdemobilizowanych żołnierzy ... jgg 5. Rozpoiządzenie Ministra AJ.ni óstracji Publicznej wydane w porozumieniu z Ministrami: Obrony

Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31 października 1945 r. w sprawie wyko­

nania dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla rodzin żołnierzy Wojska Polskiego oraz dla zdemobilizowanych ż o ł n i e r z y ...

6. Rozy ot ząo zenie M inistra Adm inistracji Publicznej wydane w porozumieniu z M inistram i: Obrony Narodowej, Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31 października 1945 r. w sprawie norm

dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy oraz dla zdemobilizowanych ż o łn ie r z y ... 148 7. Rozporządzenie Ministra Adm inistracji Publicznej z dnia 3 października 1945 r. wydane w oorozu-

mieniu z Ministrem Obrony Narodowej co do załatwiania spraw wojskowych, poruczonych władzom

administracji o g ó ln e j... 14ij

8. S k o r o w id z ... 149

1.

USTAWA

z dnia 9 kwietnia 193S r.

o powszechnym obowiązku wojskowym.

(Dz. U. R. P. z dnia 13 kwietnia 1933 r. N r 25, poz. 220) v/ brzmieniu znowelizowanym dekretem z dnia 19 lu ­ tego 1945 r, o zmianie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r.

o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P.

N r 8, poz. 37).

(W miejsce Ministra Spraw Wewnętrznych wchcdzi obecnie Minister Administracji Publicznej, a na ob­

szarze Ziem Odzyskanych — Minister Ziem Odzyska­

nych; w miejsce Ministra Spraw Wojskowych — M i­

nister Obrony Narodowej; w miejsce M.nistra Wy­

znań Religijnych i Oświecenia Publicznego — Minister Ośwaty, jeśli chodzi o sprawy oświatowe, oraz M ini­

ster AcŁm'n!stracji Publicznej, a na obszarze Ziem Odzyskanych — M inister Ziem Odzyskanych, jeśli cho­

dzi o sprawy wyznaniowe; w 971161506 Ministra Opieki Społecznej — M inister Zdrowia, jeśli chodzi o admi­

nistrację zdrowia, oraz Min ster Pracy i Op eki Spo­

łecznej, jeśli chodzi o pozostałe sprawy; w miejsce

dowódców okręgów korpusów — dowódcy okręgów wojskowych; w miejsce komend rejonu uzupełnień — rejonowe komendy uzupełnień; w m ejsce organów po_

kej; państwowej — organa M ilic ji Obywatelskiej.

Funkcje wojewódzkiej władzy administracji ogól­

nej w m. st. Warszawie i m. Łodzi sprawują Prezy­

denci tych miast.

, Przep sy, odrębnie traktujące b. w. m. Odańsk, stały się nieaktualne wobec całkowitego włączenia tego ob­

szaru do Rzeczypospolitej.

Nazwy władz, których kompetencje przejęły inne władze, oraz przepisy nieaktualne podano drukiem rozstrzoY—-m

A rt. . ( pieczeń spolitej

(2)

P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 8

dności oraz szkołą wychowania żołnierskie- t obywatelskiego.

|) Siły zbrojne po wsze czasy pozostawać

? pod szczególną opieką Narodu i Państwa.

rt. 2. (1) W skład Sił Zbrojnych wchodzi

■- iko i marynarka wojenna.

2) Wojsko składa sę z jednostek organi- ynych wojska stałego oraz z jednostek mizacyjnych obrony narodowej. Do woj- ,■ zalicza się również jednostki organizacyj-

K o r p u s u O c h r o n y P o g r a n i - i .

3) Marynarka wojenna składa się z jed- tek organizacyjnych sił morskich oraz z jed- :tek organizacyjnych flo ty lli rzecznych.

4) W razie mobilizacji i w czasie wojny zież w przypadkach, gdy tego wymaga in- es obrony Państwa stwierdzony uchwałą ly Ministrów, w skład Sil Zbrojnych mogą

„ść organizacje stosownie do przepisów /.czególnych.

miejsce Korpusu Ochrony Pogranicza wchodzą :nie Wojska Ochrony Pogranicza.

»rt. 3. (1) Kontyngent wojska i marynarki ennej określa akt ustawodawczy.

2) Do kontyngentu nie zalicza się żołnie- powołanych na ćwiczenia lub na przeszko­

lę wojskowe.

A rt. 4. Mobilizację zarządza Prezydent Rze- pospolitej na wniosek Rady Ministrów edńawiony przez M i n i s t r a S p r a w o j S k o w yc h .

Art. 5. (1) Władzami wojskowymi właści- mi do spraw uzupełnień Sił Zbrojnych i ad- nistracji rezerw są komendy rejonów uzu- nień podległe d o w ó d c o m o k r ę g ó w r p us ó w (terytorialnym dowódcom rów-

■zędnym).

;2) Rozporządzenie M i n i s t r a S p r a w V oj s k o w y c h w porozumieniu z M i ­ n i s t r e m S p r a w W e w n ę t r z n y c h określa terytorialny podział obszaru Państwa rejony uzupełnień oraz ustala zasady współ- - ' ełania k r>rnoT1d rcionów ’'.zupełrneń z wła- . u y . sp> -> ,:h ■ w,u ■ eh z wy-

/ <■ . o> .* ojskowe- (3) M i n i s t e r S p r a w W o j s k o ­ w y c h okr ośla sposób założenia i prowadzę*

s działa- jskowych _ Zb ,)j i i admi- .. < li m właściwy-

óa '.ułatwia­

nia spraw, związanych z wykonywaniem po­

wszechnego obowiązku wojskowego są:

a) w kraju — władze administracji ogólnej i organa związków samorządu terytorialnego;

b) za granicą — urzędy konsularne R. P.

(2) Zakres działania i tryb postępowania władz i organów wymienionych w ust. (1) określa rozporządzenie wykonawcze.

(3) Czynności, związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku wojskowego, mogą być w miastach — w których czynności władz administracji ogólnej sprawują organy zwią­

zków samorządu terytorialnego — przekazane władzom państwowym w drodze rozporządze­

nia M i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z ­ n y c h , wydanego w porozumieniu z M i ­ n i s t r e m S p r a w W o j s k o w y c h .

R o z d z i a ł 2.

Zakres powszechnego, obowiązku wojskowego.

A rt. 7. (1)Powszechny obowiązek wojskowy obejmuje:

a) obowiązek zgłaszania się do rejestru po­

kerowych i obowiązek stawienia się do poboru;

b) obowiązek odbycia w terminie i w spo­

sób prawein przepisany służby wojskowej, ij.

zasadniczej służby wojskowej, służby wojsko­

wej w rezerwie, służby wojskowej w pospoli­

tym ruszeniu, pomocniczej służby wojskowej oraz uzupełniającej służby wojskowej;

c j obowiązek meldunkowy.

(2) Powszechny obowiązek wojskowy nie obejmuje obowiązku wojskowego szczególnego

(obowiązek wojskowy żołnierzy służby staiej, oficerów kontraktowych, oficerów czasu woj­

ny, oficerów w stopniach honorowych, żołnie­

rzy pełniących służbę na podstawie dobrowol­

nego zobowiązania się do służby wojskowej, żołnierzy stanu spoczynku i innych).

.&rt. 8. (1) Powszechnemu obowiązkowi w oj­

sk.* emu podlega każdy obywatel polski płci męskiej.

(2) Kobiety podlegają powszechnemu obo­

wiązkowi pomocniczej służby wojskowej.

(3) Osoby, które przebywają na obszarze Rzeczypospolitej, jeżeli udowodnią, że są oby­

watelami państwa obcego, nie podlegają po­

wszechnemu obowiązkowi wojskowemu; mogą być one przyjęte do wojska lub marynarki wo­

jennej na własną prośbę na podstawie decyzji M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h , któ­

ry określa również zakres ich obowiązku woj­

skowego. Przez fa kt służby wojskowej osoby te nie nabywają obywatelstwa polskiego.

(4) Osoby, które przebywają na obszarze Rzeczypospolitej, jeżeli nie udowodnią, że są

(3)

Nr 8 P O W S ZE C H N Y O B O W IĄ Z E K W O JS K O W Y I Z A S IŁ K I W O JS K O W E 3

obywatelami państwa obcego, podlegają po­

wszechnemu obowiązkowi wojskowemu. Przez fa k t służby wojskowej nie nabywają one oby­

watelstwa polskiego; obywatelstwo polskie mo­

że jednak być im nadane, chociażby nie uczy­

n iły zadość warunkom, przewidzianym w art.

8 pkt. 2, 3, 4 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U.

Pt. P. N r 7, poz, 44), jeżeli odbyły zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe przez czas co najmniej 5 miesięcy.

A rt. 9. Powszechny obowiązek wojskowy mo­

że być spełniony tylko osobiście.

A rt. 10. (1) Od powszechnego obowiązku wojskowego wolne są:

a) osoby, uznane za zupełnie niezdolne do służby wojskowej — od chwili uprawomocnie­

nia się takiego orzeczeńia;

b) osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami o obywatelstwie polskim udowod­

nią fa kt posiadania lub uzyskania obcej przy­

należności państwowej — od chwili stwierdze­

nia tego faktu przez powiatową władzę admi­

nistracji ogólnej lub o ile chodzi o osoby za­

mieszkałe stale za granicą przez urząd kon­

sularny Pt. P .;

c) osoby wydalone z wojska lub z marynar­

k i wojennej, albo wydalone z korpusu oficer­

skiego z mocy lub w następstwie wyroku są­

dowego — od chwili uprawomocnienia się wy­

roku ;

d) osoby wykluczone z korpusu oficerskiego z mocy orzeczenia oficerskiego sądu honoro­

wego -— od chwili uprawomocnienia się orze­

czenia.

(2) Osoby zwolnione od powszechnego obo­

wiązku wojskowego podlegają ponownie te­

mu obowiązkowi, jeżeli ustaną okoliczności, które były powodem ich zwolnienia.

A rt. 11. (1) Od powszechnego obowiązku wojskowego mogą być zwolnione osoby, ubie­

gające się o uzyskanie obcego obywatelstwa.

(2) Osoby powołane do odbycia czynnej służby wojskowej mogą być zwolnione od po­

wszechnego obowiązku wojskowego z tytułu ubiegania się o obce obywatelstwo dopiero po zwolnieniu z tej służby.

(3) O zwolnieniu osób, zamieszkałych w kra­

ju lub czasowo przebywających za granicą, rozstrzyga — na podstawie prośby, wniesio­

nej do powiatowej władzy administracji ogól­

nej, komendant rejonu uzupełnień w porozu­

mieniu z powiatową władzą administracji ogól­

nej. W razie niedojścia do porozumienia władz powyższych, lub w razie wniesienia odwołania przez stronę, której zwolnienia odmówiono, rozstrzyga ostatecznie o zwolnieniu d o w ó d ­ ca o k r ę g u k o r p u s u (terytorialny do­

wódca równorzędny) w porozumieniu z woje­

wódzką władzą administracji ogólnej. Prośby o zwolnienie osób, zamieszkałych stale za gra­

nicą, rozstrzyga urząd konsularny U. P. na podstawie prośby wniesionej do tego urzędu;

odwołanie od odmownej decyzji rozstrzyga ostatecznie M i n i s t e r S p r a w W o j ­ s k o w y c h w porozumieniu z M i n i s t r e m S p r a w W e w n ę t r z n y c h .

(4) Odwołanie od odmownej decyzji powinno być wniesione do władzy, która wydała orze­

czenie w 1 instancji w terminie zawitym 14 dni cd dnia doręczenia orzeczenia.

(5) Okres czasu, na ja k i może być orze­

czone zwolnienie od powszechnego obowiązku wojskowego z tytułu ubiegania się o obce oby­

watelstwo, ustali rozporządzenie wykonawcze.

(6) M i n i s t e r S p r a w W o j s k o w y c h w porozumieniu z M i n i s t r e m S p r a w W e w n ę t r z n y c h może udzielić z urzędu zwolnienia od powszechnego obowiązku woj­

skowego tym osobom lub grupom osób, które uzyskały obce obywatelstwo bez otrzymania zwolnienia w trybie przewidzianym w artykule niniejszym. Przepis tego ustępu stosuje się również do tych, którzy po nabyciu obcego obywatelstwa obywatelstwo to później utracili.

A rt. 12. (1) Obowiązek odbycia służby woj­

skowej oraz obowiązek meldunkowy osób, na których ciąży powszechny obowiązek wojsko­

wy, gaśnie z końcem tego roku kalendarzo­

wego, w którym osoby te kończą 60 lat życia.

(2) W razie mobilizacji i w czasie wojny może M i n i s t e r S p r a w W o j s k o - w yc h powołać do odbycia czynne., służby wojskowej oficerów, na których ciążył po­

wszechny obowiązek wojskowy, także po ukoń­

czeniu przez nich 60 lat życia, za ich zgodą.

A rt. 13. (1) Od obowiązku odbycia służby wojskowej wolni są obywatele polscy, którzy uzyskali stopień oficerski w armiach lub ma­

rynarkach państw oocych, albo też w forma­

cjach polskich uznanych przez Państwo Pol­

skie, jeżeli nie zostaną uznani za oficerów woj­

ska polskiego lub'polskiej marynarki wojennej.

(2) Osoby te mogą być w razie wojny przy­

jęte do służby wojskowej w charakterze oehot- mków-szeregowców, w każdym poszczególnym przypadku na podstawie decyzji M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h .

(3) W razie położenia przez wymienione oso­

by zasług w obronie Państwa,' może M i n i - s t e r S p r a w W o j s k o w y c h przedsta­

wić Prezydentowi Rzeczypospolitej wniosek o nadane im stopnia oficerskiego, nie wyższego jednak od wykazanego.

A rt 14. (1) Od obowiązku odbycia służby wojskowej wykluczone są z mocy prawa oso­

by, skazane sądownie na karę więzienia powy­

(4)

4 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 8

żej 3 lat oraz osoby, co do których sąd zarzą­

dził umieszczenie ich w zakładzie dla niepo­

prawnych (wykluczenie od służby wojskowej).

(2) Wykluczenie trw a przez okres lat 10, licząc od dnia odcierpienia, przedawnienia lub darowania kary. W razie warunkowego zwol­

nienia okres powyższy liczy się od dnia zwol­

nienia, jeżeli nie nastąpiło jego odwołanie.

W razie umieszczenia skazanego w zakładzie dla niepoprawnych okres wykluczenia nie koń­

czy się przed zwolnieniem z zakładu.

(3) W razie sądowego skazania na karę po­

zbawienia wolności powyżej 3 miesięcy za prze­

stępstwo, popełnione z niskich pobudek, za zbrodnię stanu, za przestępstwo przeciwko in­

teresom zewnętrznym Państwa i stosunkom międzynarodowym lub za zbrodnię albo wystę­

pek przeciwko bezpieczeństwu Państwa, tu­

dzież w przypadkach, gdy sąd zarządz i umie­

szczenie sprawcy w domu pracy przymusowej, .— władza wojskowa mole orzec wykluczenie od służby wojskowej na czas określony nie dłuższy jednak niż 10 lat, licząc od dnia wska­

zanego w ust. (2). Jeżeli skazany został umie­

szczony w domu pracy przymusowej, okres wykluczenia nie kończy się przed dniem zwol­

nienia go z tego domu. .

(4) Po upływie okresu wykluczenia, osoby te podlegają obowiązkowi odbycia służby woj­

skowej ; zostają one zależnie od wieku i po­

siadanych zdolności do służby wojskowej za­

liczone do rezerwy, pospolitego ruszenia lub pomocniczej służby wojskowej, albo też zwol­

nione od powszechnego obowiązku wojskowego.

(5) M i n i s t e r S p r a w W o j s k o w y c h określi w drodze rozporządzenia władze w oj­

skowe, właściwe do wydawania orzeczeń w myśl ust. (3), tudzież warunki odbycia przez osoby wykluczone służby wojskowej w czasie woj­

ny.

(6) Przepisy artykułu niniejszego odnoszą się również do tych obywateli polskich, podle­

gających powszechnemu obowiązkowi wojsko­

wemu, którzy skazani zostali przez sądy za­

graniczne za czyny, ulegające karze według przepisów ustawodawstwa polskiego.

C Z Ę Ś Ć II.

Rejestracja poborowych.

A rt. 15. (1) Urzędnicy stanu cywilnego i pro­

wadzący metryki, a w przypadkach, gdy księgi stanu cywilnego (metrykalne) uległy zniszcze­

niu lub zaginięciu, urzędy i instytucje, otrzy­

mujące duplikaty tych ksiąg, są obowiązane przesyłać corocznie najpóźniej do dnia 1 lipca zarządom gmin wyciągi z m etryki urodzonych i zmarłych, odnoszące się do osób płci męskiej, które w danym roku kalendarzowym ukończy­

ły, ukończą lub ukończyłyby, gdyby żyły, 17 lat życia.

(2) Urzędy i organy, wymienione w ust.

U ), obowiązane są udzielać ponadto wszelkich wyjaśnień, wyciągów i odpisów, potrzebnych przy czynnościach urzędowych, wynikających z ustawy niniejszej lub wydanych na jej pod­

stawie przepisów.

(3) W razie nie wykonania obowiązków, w y­

nikających z artykułu niniejszego, powiatowa władza administracji ogólnej może zarządzić wykonanie zaniedbanych czynności na koszt winnego.

A rt. 16. Osoby, podlegające powszechemu obowiązkowi wojskowemu, obowiązane są w cią­

gu miesiąca września tego roku kalendarzo­

wego, w którym ukończyły lub ukończą 17 lat życia, zgłosić się osobiście przed właściwą wła­

dzą w dniu przez nią wyznaczonym wraz z po­

siadanymi dokumentami, stwierdzającymi toż­

samość osoby, celem wciągnięcia ich do reje­

stru poborowych (pierwsza rejestracja pobo­

rowych) .

A rt. 17. (1) Zgłoszenie do rejestru poboro­

wych powinno być dokonane:

a) przez osoby, posiadające w kraju miejsce zamieszkania — w zarządzie gminy miejsca zamieszkania; zgłoszenie tych osób może na­

stąpić także pisemnie w sposób, ja k i ustali roz­

porządzenie wykonawcze;

b) przez osoby, nie posiadające w kraju m iej­

sca zamieszkania — w zarządzie gminy wła­

ściwym dla ich miejsca pobytu; w razie zmia­

ny miejsca pobytu osoby te obowiązane są ponadto zgłosić się niezwłocznie w zarządzie gminy nowego miejsca pobytu lub zamieszka­

nia;

c) przez osoby, które zamieszkują stale po­

za granicami Państwa — we właściwym urzę­

dzie konsularnym R. P.; zgłoszenie ma nastą­

pić osobiście lub pisemnie w sposób, który ustali rozporządzenie wykonawcze. Osoby cza­

sowo przebywające p-oza granicami Państwa w czasie, określonym w ąrt. 16 spełniają ten obowiązek pisemnie w zarządzie gminy wła­

ściwym dla miejsca ich zamieszkania w kraju.

(2) N a o b s z a r z e g ó r n o ś l ą s k i e j c z ę ś c i w o j e w ó d z t w a ś l ą s k i e g o m o ż e w o j e w o d a u p o w a ż n i ć n a ­ c z e l n i k ó w u r z ę d ó w o k r ę g o w y c h do w y k o n y w a n i a w s z e l k i c h c z y n ­ n o ś c i , z w i ą z a n y c h z r e j e s t r a c j ą p o b o r o w y c h .

(3) Zgłaszający się do rejestru poborowych otrzymują zaświadczenie, stwierdzające dopeł­

nienie obowiązku rejestracji; zaświadczenie to powinno być przedstawione przez interesowa­

nego na każde żądanie władzy.

A rt. 18. (1) Na podstawie wyciągu m etry­

kalnego (art. 15) oraz zgłoszeń do rejestracji

(5)

N r 8 P O W S ZE C H N Y O B O W IĄ Z E K W O JS K O W Y I Z A S IŁ K I W O JS K O W E 5

(art. 16), jako też na podstawie wszelkich innvch posiadanych przez władzę danych, za­

rządy gmin (naczelnicy urzędów okręgowych) zakładają' rejestry poborowych danego rocz­

nika, wciągając do nich nazwiska osób, podle­

gających obowiązkowi rejestracji.

(2) Sposób prowadzenia rej estru poborowych przez zarządy gmin (naczelników urzędów okręgowych)' określają zarządzenia M i n i ­ s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y e h w po­

rozumieniu z M i n i s t r e m S p r a w W o j ­ s k o w y c h , a przez urzędy konsularne II. P.

_ zarządzenia M inistra Spraw Zagranicznych w porozumieniu z M i n i s t r a m i S p r a w W o j s k o w y c h i S p r a w W e w n ę t r z ­ n y c h .

A rt. 19. (1) Osoby, podlegające powszech­

nemu obowiązkowi wojskowemu, które w cią­

gu danego roku kalendarzowego ukończyły lub ukończą 20 lat życia, obowiązane są zgłosi;

się w ciągu miesiąca października i listopad?

ponownie we właściwym (art. 11) zarządzie gminy (u naczelnika urzędu okręgowego) w dniu przez ten zarząd wyznaczonym wraz z po- siadanymi dokumentami, stwierdzającymi toż­

samość osoby i podać swe miejsce zamieszka nia, a w razie jego braku miejsce pobytu (po­

nowna rejestracja poborowych). Osoby, mają­

ce w kraju miejsce zamieszkania, mogą zgło­

szenie uskutecznić pisemnie w sposób określo­

ny rozporządzeniem wykonawczym.

(2) Osoby, zamieszkałe stale za granicą, worne są od obowiązku ponownej rejestracji.

Osoby, która w czasie określonym w u s t ^(1) czasowo tylko przebywają poza granicami I ań- stwa, obowiązane są zgłosić się do ponownej rejestracji w zarządzie gminy (u naczelnika urzędu okręgowego) właściwym dla miejsca ich zamieszkana w kraju. Zgłoszenie może być uskutecznione również pisemnie w sposób określony rozporządzeniem wykonawczym.

(3) Osoby, które uczyniły zadość obowiąz­

kowi ponownej rejestracji, otrzymują za­

świadczenia; zaświadczenie powinno być przed­

stawione przez interesowanego na każde żąda­

nie władzy.

A rt. 20. (1) Osoby, które z jakiegokolwiek powodu nie uczyniły zadość obowiązkowi zgło­

szenia sie do rejestracji w terminie określo­

nym w art. 16 lub 19, obowiązane są spełnić ten obowiązek niezwłocznie po ustaniu prze­

szkody.

(2) Dla osób wymienionych w ust. (1) obo­

wiązek ten trwa do końca tego roku kalenda­

rzowego, w którym kończą 60 lat żjcia.

A rt. 21. (1) Rejestr poborowych, sprawdzo­

ny na podstawie ponownej rejestracji poboio- wych, ma być najpóźniej z dniem 1 stycznia następnego roku kalendarzowego po ponownej

rejestracji wyłożony w zarządzie gminy (u na­

czelnika urzędu okręgowego) przez przeciąg 2 tygodni do przejrzenia.

(2) O wyłożeniu rejestru poborowych do przejrzenia zawiadamia się mieszkańców gmi­

ny w sposób przyjęty w danej miejscowości.

(3) Każdy obywatel ma prąwo żądania wcią­

gnięcia do rejestru poborowych osoby pomi­

niętej w rejestrze lub też sprostowania m yl­

nego wpisu.

A rt. 22. (1) Po upływie terminu określo­

nego w art. 21 ust. (1 ):

a) zarzad miejski m. st. Warszawy oraz za­

rządy miast wydzielonych z powiatowych zwią­

zków samorządowych sporządzają na podsta­

wie rejestru poborowych listę poborowych i przesyłają ją powiatowej władzy administra­

c ji ogólnej, jeżeli same nie posiadają upraw­

nień powiatowej władzy administracji ogólnej, b) zarządy miast niewydzielonych ora^ za^

rządy gmin w ejskich (naczelnicy urzędów o- kręgowych) sporządzają rejestry poborowych w 2 egzemplarzach, przy czym jeden egzem­

plarz rejestru poborowych pozostaje w zarzą­

dzie gminy (u naczelnika urzędu okręgowego), drugi zaś egzemplarz przesyłają^ powiatowej włr.dzy administracji ogólnej, która na jego podstawie sporządza listę poborowych.

(2) Powiatowa władza administracji ogólnej może przekazać zarządom gmin (naczelnikom urzędów okręgowych) wymienionym w ust.

( i) lit. b) sporządzenie listy poborowych za­

miast przesłania drugiego egzemplarza reje- tru poborowych.

(3) Sposób układania i prowadzenia listy poborowych określają zarządzenia M i n i s t r a S p r a w W e w n ę t r z n y c h w porozumie­

niu z M i n i s t r e m S p r a w W o j s k o ­ w y c h .

A rt. 23. (1) Lista poborowych powinna być zestawiona najpóźniej do końca marca.

(2) Potrzebne zmiany w liście poborowych przeprowadzają powiatowe władze administra­

cji ogólnej wyjąwszy przypadki przewidziane w ustawie niniejszej.

A rt. 24. (1) Koszty związane z założeniem i prowadzeniem rejestru poborowych ponoszą gminy.

(2) Koszty sporządzenia list poborowych oraz potrzebnych do nich skorowidzów podry­

wa się:

a) z budżetu gminy w tych przypadkach, gdy w myśl art. 22 ust. (1) i (2) zarząd gmi­

ny powołany jest do wykonania tych czyn- ności *

b) ’ z budżetu M i n i s t e r s t w a S p r a w W e w n ę t r z n y c h , gdy czynności te wyko­

nyw ają powiatowe władze adm inistracji ogo

(6)

6 P R Z F P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O

nej. Z tego budżetu pokrywa się również wszel- ke niezbędne wydatki, związane z przygoto­

waniem poboru (sporządzenie wykazów), a w szczególności także koszty kancelaryjne urzę­

dów i organów wymienionych w art. 15, wy­

nikające z wykonania żądań wystosowanych do nich na zasadzie ust. (2) tego przepisu.

(3) Koszty, związane z prowadzeniem reje­

stracji za granicą, pokrywa się według zasad określonych przez Ministra Spraw Zagranicz­

nych z budżetu tego ministerstwa.

L-IW ł C Z Ę Ś Ć III.

Pobór.

R o z d z i a ł 1.

Przepisy ogólne.

A rt. 25. Trezydent Rzeczypospolitej zarządza corocznie pobór w granicach ustalonego kon­

tyngentu.

A rt. 26. Pobór przeprowadza M i tn i s t e r S p r a w W e w n ę t r z n y c h , — a co do osób stale zamieszkałych za granicą — M ini­

ster Spraw Zagranicznych w porozumieniu z M i n i s t r e m S p r a w W e w n ę t r z ­ n y c h .

A rt. 27. (1) Pobór w kraju odbywa si_ę co­

rocznie między 1 maja a 30 czerwca (pobór główny).

(2) M i n i s t e r S p r a w W o j s k o w y c h może oznaczyć również inny termin poboru głównego, a to zarówno co do ogółu poboro­

wych, jak i poszczególnych ich kategoryj.

(3) O termime poboru głównego władze ad­

m inistracji ogólnej zawiadamiają ludność za pomocą obwieszczeń, które należy podać do publicznej wiadomości co najmniej na 2 ty ­ godnie przed rozpoczęciem poboru.

(4) M i n i s t e r S p r a w W e w n ę t r z ­ n y c h może zarządzić również inny, niż okre­

ślony w ust. (3) sposób wezwania do poboru ogółu poborowych lub poszczególnych ich ka­

tegoryj ; może również zarządzić co do poszcze­

gólnych kategoryj poborowych krótszy niż o- kreślony w ust. (3) termin wezwania do po­

boru.

A rt. 28. (1) Dla osób, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do poboru głównego, powiatowa władza administracji ogólnej za­

rządza pobór w innym terminie (pobór do­

datkowy).

(2) Do poboru dodatkowego i komisji po­

borowych, urzędujących w czasie poboru do­

datkowego, stosuje się przepisy o poborze głównym i komisjach poborowych urzędują­

cych w czasie poboru głównego, jeżeli M i n i ­

N r 8

s t e r S p r a w W o j s k o w y c h w poro­

zumieniu z M i n i s t r e m S p r a w W e ­ w n ę t r z n y c h i innymi interesowąnymi mi­

nistrami w drodze rozporządzenia nie zarządzi inaczej.

A rt. 29. (1) O potrzebie przeprowadzenia poboru za granicą co do osób stale tam zamie­

szkałych decyduje M i n i s t e r S p r a w W o j s k o w y c h , który oznacza również ter­

min poboru oraz kraje, w których należy go przeprowadzić.

(2) Sposób przeprowadzania poboru za gra­

nicą określa zarządzenie Ministra Spraw Za­

granicznych wydane w porozumieniu z M i ­ n i s t r a m i S p r a w W o j s k o w y c h i S p r a w W e w n ę t r z n y c h .

R o z d z i a ł 2.

Komisje poborowe i rozpoznawcze.

A rt 30. Władzami właściwymi do przepro­

wadzenia przeglądu poborowych i orzekania 0 ich zdolności do służby wojskowej są:

a) w kraju — jako władze I instancji ko­

misje poborowe, a jako władze I I instancji komisje rozpoznawcze;

b) za granicą — w krajach, które ustali M i­

n i s t e r S p r a w W o j s k o w y c h w poro­

zumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i, S p r a w W e w n ę t r z n y c h , — jako wła­

dze pierwszej instancji konsularne komisje po­

borowe, a jako władze drugiej instancji kon­

sularne komisje rozpoznawcze.

A rt. 31. (1) W skład komisji poborowej wcho­

dzą:

a) jako przewodniczący:

kierownik powiatowej władzy administracji ogólnej lub wyznaczony przez wojewódzką wła­

dzę administracji ogólnej urzędnik referendar- ski administracji s p r a w w e w n ę t r z n y c h , a w miastach, w których funkcje powiatowej władzy admimstracji ogólnej sprawują prezy­

denci tych miast — prezydent miasta lub jego zastępca. W miejscowościach, w których czyn­

ności poborowe przekazane zostały władzom rządowym w myśl art. 6 ust. 3, przewodniczą­

cym komisji poborowej jest kierownik tej wła­

dzy lub jego zastępca;

b) jako członkowie:

1) komendant rejonu uzupełnień lub oficer wyznaczony przez d o w ó d c ę.o k r ę g u k o r ­ p u s u (terytorialnego dowódcę równorzędnego);

komendant rejonu uzupełnień lub wyznaczony oficer jest w komisji przedstawicielem wojska 1 marynarki wojennej.

2) lekarz wojskowy wyznaczony przez d o- w ó d c ę o k r ę g u k o r p u s u (terytorialnego dowódcę równorzędnego).

(7)

Nr R P O W S Z E C H N Y O B O W IĄ Z E K W O JS K O W Y I Z A S IŁ K I W O JS K O W E 7

3) lekarz powiatowy; jeżeli lekarz powiatowy ri;e może wziąć udziału w komisji poborowej, po­

wiatowa władza administracji ogólnej powołuje w jego miejsce lekarza samorządowego lub le­

karza, pozostającego w państwowej służbie cy­

wilnej w innym dziale administracji państwo­

wej, a w razie ich braku lekarza cywilnego wol nopraktykującego,

4) przedstawiciel r a d y p o w i a t o w e j , a w miastach tworzących odrębne powiaty miej skie delegat r a d y m i e j s k i e j .

(2) W razie dokonywania poboru kobiet w miejsce lekarzy, wymienionych w ust. (1) lit. b) pkt. 2) i 3). wchodzą'dwie lekarki, wy­

znaczone przez władze, które określi rozporzą­

dzenie wykonawcze.

(4) Gminom miejskim oraz powiatowym związkom samorządowym służy w razie prze­

prowadzenia na ich obszarze poboru dla gmin innego powiatowego związku samorządowego prawo żądania zwrotu spowodowanych tym wy­

datków od właściwego powiatowego związku samorządowego, temu zaś prawo rozłożenia wy­

datkowanej kwoty na gminy uczestniczące w po­

borze.

(5) Podstawę do obliczenia kw o t_ podlegają­

cych zwrotowi lub rozłożeniu, stanowi ilość osob, przedstawionych kom isji poborowej w okresie obrachunkowym.

(6) Wynikające z tytułu powyższych rozli­

czeń kwestie sporne rozstrzyga ostatecznie właściwa władza nadzorcza.

(3) Przy przeglądzie poborowych z poszcze­

gólnych gmin ma być obecny przełożony gmin}

lub jego zastępca, oraz sołtys z danej gromady w razie przeglądu kobiet ma być ponadto obecną przy poborze przedstawicielka organizacji ko- biecpj, wyznaczona przez powiatową władzę ad­

m inistracji ogólnej.

(4) Niestawienie s;ę do komisji poborowej przedstawiciela r a d y p o w i a t o w e j lub de*

legata r a d y m i e j s k i e j nie wpływa na waż­

ność czynności komisji.

W nreisce rady pow!atowe! wchodzi powiatowa rada narodowa, a w miejsce rady m ejskiej — m iej­

ska rada narodowa. .

A rt. 32. (1) Przepisy co do zakresu działam?

I trybu urzędowania komisji poborowej, tudzież praw i obowiązków jej członków oraz, osób

uczestniczących w jej czynnościach, określi roz­

porządzenie wykonawcze.

(2) Przegląd kobiet, stających przed komisja poborową, odbywa s:ę tylko w obecności kobiet lekarek, wchodzących w skład tej komisji, bez udziału pozostałych członków komisji.

A rt. 33. (1) Lokalu, mebli, opału i oświetle­

n i , potrzebnych do urzędowania kom isji pobo­

rowej, dostarcza gmina, w której odbywa się pobór. Lokal i jego umeblowanie mają odpo­

wiadać wymogom, ustalonym przez powiatowe władze administracji ogólnej w porozumieniu z komendantem rejonu uzupełnień i mają byc utrzymane w porządku przez gminę.

(2) Wydatki, połączone z wykonaniem obo­

wiązków określonych w ust. (1), pokiywają.

a) w gminach miejskich, wydzielonych z po­

wiatowego związku samorządowego — te gmi­

ny; . ,

b) w miastach niewydzielonych i w gminach w'ejskich — powiatowe związki samorządowe z prawem rozłożenia wydatkowanej kwoty na gminy uczestniczące w poborze.

(3) Gminy miejskie i wiejskie oraz powia­

towe związki samorządowe pokrywają wspom- liane wydatki z ogólnych źródeł dochodowych.

A rt. 34. (1) Powiatowa władza administracji wolnej zaopatruje komisję poborową w środki sanitarne i przyrządy lekarskie, niezbędne dla przeglądu lekarskiego, oraz w przybory pisar­

skie i druki, niezbędne do urzędowania. Normy zaopatrzenia w środki sanitarne i przyrządy lekarskie ustala M i n i s t e r O p i e k i S p o ­ ł e c z n e j w porozumieniu z M i n i s t r a m i S p r a w W o j s k o w y c h i S p r a w W o- w n ę t r z n y c h .

(2) Koszty zaopatrzenia w środki sanitarne i przyrządy lekarskie pokrywa się z budżetu M i- n i s t e r s t w a O p i e k i S p o ł e c z n e j .

(3) Koszty zaopatrzenia w przybory pisarskie i w druki pokrywa się z budżetu M i n i s t e r ­ s t w a S p r a w W e w n ę t r z n y c h .

A rt 35 (1) Kosztv podróży i diety członków komisji i' osób uczestniczących w poborze po­

krywa ta władza, która tych członków, bądź te osoby delegowała.

(2) Lekarz cywilny wolhopraktykujący, zastę­

pujący lekarza powiatowego, ma prawo do dzien­

nego ' wynagrodzenia oraz zwrotu kosztow po­

dróży w wysokości, ustalonej przez M i n i s t r a O p i e k i S p o ł e c z n e j w porozumieniu z M i­

n i s t r a m i S p r a w W e w n ę t r z n y ch i Skarbu. Należności te pokrywa się z budżetu M i n i s t e r s t w a O p i e k i S p o ł e c z n e j .

A rt. 36. (1) Zadaniem kom isji rozpoznawczej jest ponowne zbadanie:

a) zdolności do służby wojskowej poborowych, jeżeli przy ustalaniu tej zdolności przez komisję poborową nastąpiła różnica zdań pomiędzy człon-

b) zdolności do służby wojskowej poborowych, jeżeli zajdą okoliczności, wskazane w u s ta w ie

niniejszej, uzasadniające konieczność ponow­

nego przeglądu;

c) zdolności do pracy mężczyzn członków ro­

dziny ubiegających się o odroczeme terminu odbycia zasadniczej służby wojskowej w przy-

(8)

8 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 8

padku wniesienia odwołania od orzeczenia po­

wiatowej władzy administracji ogólnej odma­

wiającego odroczenia zasadniczej służby w oj­

skowej.

(2) Orzeczenia komisji rozpoznawczej są osta­

teczne.

A rt. 37. (1) W skład komisji rozpoznawczej wchodzą:

a) jako przewodniczący:

urzędnik referendarski administracji s p r a w w e w n ę t r z n y c h , wyznaczony przez wo­

jewódzką władzę administracji ogólnej, b) jako członkowie:

1) oficer sztabowy, wyznaczony przez d o- w ó d c ę o k r ę g u k o r p u s u (terytorialnego dowódcę równorzędnego); oficer ten jest w ko­

m isji przedstawicielem wojska i marynarki wo­

jennej;

2) lekarz wojskowy wyznaczony przez d o­

w ó d c ę o k r ę g u k o r p u s u (terytorialnego dowódcę równorzędnego);

3) lekarz wyznaczony przez wojewódzką wła­

dzę administracji ogólnej;

4) przedstawiciel r a d y w o j e w ó d z k i e j lub s e j m i k u w o j e w ó d z k i e g o .

(2) W razie badania zdolności do służby ko­

biety, w skład komisji rozpoznawczej wchodzą zamiast lekarzy, wymienionych w ust. (1) lit.b) pkt. 2) i 3), dwie lekarki wyznaczone przez władze, które określi rozporządzenie wykonaw­

cze.

(3) Nastawienie się przedstawiciela r a d y w o j e w ó d z k i e j lub s e j m i k u w o j e ­ w ó d z k i e g o na komisj i rozpoznawczej nie wpływa na ważność czynności komisji.

(4) Prawa i obowiązki przewodniczącego i członków komisji rozpoznawczej oraz miejsce i tryb urzędowania komisji rozpoznawczej określi rozporządzenie wykonawcze.

W miejsce rady wojewódzkiej lub sejmiku woje­

wódzkiego wchodzi wojewódzka rada narodowa.

A rt. 38. Koszty, związane z urzędowaniem komisji rozpoznawczej, pokrywają władze we­

dług trybu i na zasadach, wskazanych w art.

33 — 35 dla komisji poborowej.

A rt. 39. (1) Rozporządzeni M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h , wydane w porozu­

mieniu z M i n i s t r a m i S p r a w W e - w n ę t r ż n y c h i Spraw Zagranicznych określi:

a) skład osobowy konsularnej konrsji'pobo­

rowej i konsularnej komisji rozpoznawczej, b) prawa i obowiązki przewodniczącego i członków komisji,

c) miejsce i sposób urzędowania komisji.

i 2) Orzeczenia konsularnych komisyj rozpo­

znawczych są ostateczne.

(3) Koszty związane z urzędowaniem konsu­

larnych komisyj poborowych i konsularnych ko-

misyj rozpoznawczych pokrywa się według za­

sad określonych przez M inistra Spraw Zagra­

nicznych z budżetu tego ministerstwa.

R o z d z i a ł 3.

Obowiązek stawienia się do poboru.

A rt. 40. (1) Wiek poborowy rozpoczyna się z dn em 1 stycznia tego roku, w którym podle- gający powszechnemu obowiązkowi wojskowe­

mu kończy 21 lat życia i trwa do końca tego roku kalendarzowego, w którym kończy on 23 lata życia.

(2) Dla osób, które uzyskały dowód ukoń­

czenia szkoły (studiów) stopnia licealnego, przed osiągn ęciem wieku poborowego określonego w ust. (1) — wiek poborowy rozpoczyna się z dniem ukończenia szkoły; dla absolwentów dwuletnich liceów zawodowych, którzy przed­

łożą dowód przyjęcia do 3 klasy specjalnej li­

ceum zawodowego, wiek poborowy rozpoczyna s:ę z dniem ukończenia tej 3 klasy. Dla osób wymienionych w ustępie niniejszym wiek po­

borowy trwa do końca tego roku kalendarzowe­

go, w którym osoby te kończą 23 lata życia.

(3) Wiek poborowy w razie mobilizacji i w czasie wojny rozpoczyna się z dniem 1 stycz- ma tego roku kalendarzowego, w którym pod­

legający powszechnemu obowiązkowi wojsko­

wemu kończy 18 lat życia.

(4) Urodzeni w tym samym roku kalendarzo­

wym stanowią jeden rocznik, oznaczony według roku ich urodzenia.

A rt. 41. (1) Każdy podtegający powszechne­

mu obowązkowi wojskowemu obowiązany jest stawiać się corocznie w okresie wieku poboro­

wego przed właściwą komisją poborową do cza­

su wydania orzeczenia, ustalającego ostatecz­

nie jego stosunek do słuiby wojskowej.

(2) Osoby, wymienione w art. 40 ust. (2) obowiązane są stawić się do poboru przed wła­

ściwą kom'sją poborową w tym roku kalenda­

rzowym, w którym ukończyły szkoły (studia) s-opnia licealnego. Jeżeli na komisji poborowej nie otrzymały orzeczenia ustalającego ostatecznie ich stosunek do służby wojskowej, obowiąza­

ne są one stawić się do ponownego poboru w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 21 lat życia; w tym przypadku podlegają one obo­

wiązkowi stawenia się do poboru na zasadach określonych w ust. (1).

(3) W razie mobilizacji i w czasie wojny obo­

wiązek stawienia się do poboru istnieje na każ­

de wezwanie powiatowej władzy administracji ogólnej, chociażby w danym roku osoby obo­

wiązane do stawienia się do poboru uczyniły już zadość temu obowiązkowi.

Art. 42. (1) Osoby, które z jakichkolwiek po­

wodów nie stawiły się do poboru w wieku pobo­

(9)

Nr 8 P O W S ZE C H N Y O B O W IĄ Z E K W O JS K O W Y I Z A S IŁ K I W O JSKO W E 9

rowym, lub też których stosunek do służby wojskowej w tym czasie nie został ostatecznie określony, obowiązane są stawić się do poboru po ustaniu przeszkody w najbliższym terminie

urzędowania komisji poborowej.

(2) Dla osób wymienionych w ust. (1) obo­

wiązek stawienia s:ę do poboru trwa do końca tego roku kalendarzowego, w którym kończą GO lat życia.

(3) W tym okresie czasu osoby te będą pod­

dane tylko jednorazowemu przeglądowi, po czym jeżeli przekroczyły 38 lat życia zostaną — zależnie od wieku i zdolności do służby — za­

liczone do rezerwy, pospolitego ruszenia lub po­

mocniczej służby wojskowej, albo też zwolnio­

ne od powszechnego obowiązku wojskowego.

A rt. 43. (1) Do poboru należy stawić się oso biście, wraz z posiadanymi dokumentami stwier­

dzającymi tożsamość osoby, je j wykształcenie i zawód.

(2) M i n i s t e r S p r a w W o j s k o w y c h w < porozumieniu z M i n i s t r e m S p r a w W e w n ę t r z n y c h określi w drodze rozpo­

rządzenia, które osoby i pod jakim i warunkami mogą być zwolnione od obowiązku osobistego stawienia się do poboru.

A rt. 44. (1) Obowiązek stawienia s'ę do po­

boru należy spełnić przed komisją poborową właściwą dla tej gminy, w której rejestrach po­

borowych wp:sany jest poborowy.

(2) Powiatowa władza administracji ogólnej może zarządz'ć na prośbę poborowego lub z urzędu stawienie się przed komisją pobo­

rową właściwą dla miejsca pobytu poborowego w chwili poboru (delegowana komisja pobo­

rowa) .

A rt. 45. (1) Pow:atowe władze administracji ogólnej wykonywają nadzór nad należytym i terminowym wypełnieniem przez poborowych obowiązku stawienia się do poboru.

(2) W razie uchylenia się poborowego bez usprawiedliwionych powodów od obowiązku stawienia się do poboru, powiatowa władza ad­

m inistracji ogó’nej zarządza przymusowe do­

prowadzenie uchylającego się do najbliższej ko­

m isji poborowej przez mTegłe sobie zarządy gmin lub o r g a n a p o l i c j i p a ń s t w o w e j .

(3) W raze uzasadnionej obawy ponownego uchylenia się od poboru może być zarządzone tymczasowe przytrzymanie uchylającego się do czasu najbliższego dodatkowego poboru.

A rt. 46. (1) Koszty stawienia s:ę do poboru ponosi poborowy. W razie stwierdzonej nieza­

leżności poborowy będzie przedstaw:ony do po­

boru przez gminę miejsca zamieszkania na koszt te j gminy.

(2) Koszty tymczasowego przytrzymania po­

borowego podejrzanego o zamiar uchylenia się

od obowiązku stawienia się do poboru, oraz wszellce koszty związane z przymusowym do­

prowadzeniem poborowego ponosi poborowy.

W razie nieściągalności tych kosztów pokrywa je gmina nrejsca zamieszkania, a w razie nie­

możności ustalenia miejsca zamieszkania — Skarb Państwa z budżetu M i n i s t e r s t w a S p r a w W e w n ę t r z n y c h .

R o z d z i a ł 4.

Przegląd poborowych.

A rt. 47. (1) Przeglądu poborowych dokony­

wa komisja poborowa na podstawie listy pobo­

row ych dostarczonej komisji poborowej przez powiatową władzę administracji ogólnej.

(2) Potrzebne znrany w listach poborowych przeprowadza w okresie poboru przewodniczący komisji poborowej w porozumieniu z przedsta­

wicielem wojska i marynarki wojennej wcho­

dzącym w skład tej komisji.

(3) Obecni przy poborze przedstawiciel gmin i gromad są odpowiedzialni za tożsamość osób, które stawiły się do poboru.

A rt. 48. Przepisy wydane przez M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h określają:

a) warunki zdolności do służby wojskowej, b) sposób badania stanu zdrowia poborowych (przegląd) oraz tryb postępowania lekarzy ko- misyj poborowych i rozpoznawczych.

A rt. 49. (1) Po zbadaniu stanu zdrowia pobo­

rowego komisja poborowa ustala stosunek po­

borowego do służby wojskowej, wydając jedno z orzeczeń wymienionych w ust. (2).

(2) Orzcczeme komisji poborowej może opie­

wać, że poborowy jest:

a) zdolny do zasadniczej służby wojskowej (kategoria A) lub

b) czasowo niezdolny do służby wojskowej (kategoria B) lub

c) zdolny do służby w pospolitym ruszeniu (kategoria C) lub

d) zdolny do pomocniczej służby wojskowej (kategora D) lub

e) zupełnie niezdolny do służby wojskowej (kategoria E ).

(3) Orzeczenie o czasowej niezdolności do służby wojskowej (kategoria B) może być wy­

dane tylko co do poborowych, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 21 lub 22 rok ży­

cia, oraz co do poborowych wymienionych w art. 41 ust. (2) zdanie pierwsze.

(4) Od orzeczenia komisji poborowej nie ma odwołania.

A rt. 50. (1) Bez poddawania przeglądowi zo­

stają zaliczeni do pomocniczej służby wojsko­

wej na podstawie przedstawionych komisji po-

(10)

io P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O N r 8

borowej dokumentów, które ustali rozporządze­

nie wykonawcze:

a) duchowni wyznania katolickiego, którzy otrzymali święcenie;

b) zakonnicy wyznania katolickiego, którzy złożyli śluby zakonne;

c) uczniowie seminariów katolickich i nowi­

cjusze zakonów i zgromadzeń katolickich;

d) duchowni i zakonnicy innych przez Pań­

stwo uznanych wyznań chrześcijańskich, którzy otrzymali wyższe święcenia lub złożyli uroczy­

ste śluby zakonne; ,

e) nowicjusze klasztorów prawosławnych;

f) zatwierdzeni przez władzę państwową ra­

bini i podrabini;

g) duchowni innych uznanych przez Państwo wyznań niechrześcijańskich.

(2) O zaliczeniu do pomocniczej służby woj­

skowej osób wymienionych w ust. (1) orzeka przy poborze komisja poborowa, a po poborze—

powiatowa władza administracji ogólnej, lub co do osób zamieszkałych stale za granicą urząd konsularny R. P.

(3) Osoby, wymienione w ust. (1), które wy­

stąpiły lub zostały wykluczone ze stanu' duchów nego, seminarium, nowicjatu, zakonu, klaszto­

ru, lub zgromadzenia, podlegają obowiązkowi służby wojskowej na ogólnych zasadach.

(4) W czasie wojny nie mogą być osoby wy­

mienione w ust. (1) zaliczone do pomocniczej sliżby wojskowej, jeżeli warunki uzasadniają­

ce to prawo powstały po rozpoczęciu wojny.

A rt. 51. (1) Jeżeli komisja poborowa nie mo­

że przy poborze zbadać stanu zdrowia poboro­

wego w sposób wystarczający do wydania orze­

czenia o jego zdolności do służby wojskowej, zarządza odesłanie poborowego do wojskowego zakładu leczniczego, celem zbadania jego stanu zdrowia (na ekspertyzę). Odstawienie poboro­

wego do wojskowego zakładu leczniczego zarzą­

dza powiatowa władza administracji ogólne (2) Poborowy po zbadaniu stanu zdrowia zo­

staje ponownie przedstawiony wraz z opinią wojskowego zakładu leczniczego komisji pobo­

rowej, jeżeli ta komisja jeszcze urzęduje.

W przeciwnym przypadku komendant wojsko­

wego zakładu leczniczego przesyła swą opinię powiatowej władzy administracji ogólnej, a . poborowego kieruje pod adresem przez tę wła­

dzę wskazanym. Powiatowa władza administra­

cji ogólnej przesyła otrzymaną opinię komisji poborowej w najbliższym terminie je j urzędo­

wania i zarządza przedstawienie jej poboro­

wego, jeżeli obecność jego jest potrzebna do wydania orzeczenia.

(3) Na podstawie opinii wojskowego zakładu leczniczego komisja poborowa wydaje orzecze­

nie, ustalające stosunek poborowego do służby wojskowej.

(4) Koszty odstawienia poborowego do woj­

skowego zakładu leczniczego, koszty pobytu po*

borowego w tym zakładzie, tudzież koszty po­

wrotu poborowego z zakładu wraz z ewentual­

ną opieką sanitarną pokrywa się z budżetu M i- n i s t e r s t w a O p i e k i S p o ł e c z n e j .

A rt. 52. (1) W razie stwierdzenia przy pobo­

rze u poborowego wady lub ułomności, czynią­

cej go niezdolnym do służby wojskowej, ale da­

jącej się wyleczyć najwyżej w ciągu 4 miesięcy, komisja poborowa może zarządzić odesłanie poborowego do cywilnego lub wjskowego za­

kładu leczniczego celem poddania leczeniu. Od­

stawienie poborowego do zakładu leczniczego zarządza powiatowa władza administracji ogól­

nej.

(2) Przepisy art. 51 ust. (2), (3), (4) stosu­

je się odpowiednio.

A rt. 53. (1) Jeżeli uzyskanfe przez poborowe­

go pełnej zdolości do służby wojskowej (kat. A) wymaga dokonania zabiegu chirurgicznego, ko­

misja poborowa może zarządzić odesłanie pobo­

rowego do cywilnego lub wojskowego zakładu leczmczego celem dokonania potrzebnego zabie­

gu. Odstawienie poborowego do zakładu leczni­

czego zarządza powiatowa władza administracji ogólnej.

(2) W razie niewyrażenia przez poborowego (jego opiekę) zgody na dokonanie zabiegu chi­

rurgicznego — przysługuje mu prawo zażąda­

nia opinii komisji co do konieczności dokonania takiego zabiegu. Skład komisji, zakres działania oraz tryb postępowania w tych sprawach określi rozporządzenie wykonawcze.

(3) Koszty odstawienia poborowego do za­

kładu leczniczego, koszty pobytu poborowego w tym zakładzie, tudzież koszty powrotu pobo­

rowego z zakładu wraz z ewentualną opieką sa­

nitarną, pokrywa się z budżetu M i n i s t e r ­ s t w a O p i e k i S p. o ł e c z n e j.

(4) W przypadku śmierci, kalectwa lub cho­

roby spowodowanych zabiegiem chirurgicznym dokonanym bez zgody poborowego (jego opie­

ki) , służy poszkodowanemu i pozostałym prawo do odszkodowania w trybie i na zasadach okreś­

lonych w przepisach o zaopatrzeniu inwaiidz-

kim. \

A rt. 54. Przepisów art. 52 i 53 nie stosuje się do poborowych, stających do przeglądu w ro­

ku ukończenia szkoły (studiów) stopnia liceal nego (art. 41 ust. (2) zdanie pierwsze).

A rt. 55. (1) W raz;e stwierdzenia, że orze­

czenie komisji poborowej zostało wydane prze:

komisję niewłaściwą lub wadliwie (z istotnyrr naruszeniem form postępowania), wojewódzka władza administracji ogólnej po uprzednim po­

(11)

P O W S ZE C H N Y O B O W IĄ Z E K W O JS K O W Y I Z A S IŁ K I W O JS K O W E ______ _______ 11

rozumieniu się z d o w ó d c a o k r ę g u k o r - p u s u (terytorialnym dowódcą równorzędnym) może uchylić w drodze nadzoru to orzeczenie.

W raz:e niedojśeia do porozumienia wyżej wy­

mienionych władz rozstrzyga ostatecznie M i - n i s t e r S p r a w W e w n ę t r z n y c h w porozumieniu z M i n i s t r e m S p r a w W o j s k o w y c h .

(2) W razie uchylenia orzeczenia poborowy obowiązany jest stawić s:ę na wezwanie powia­

towej władzy administracji ogólnej do ponow­

nego przeglądu na komisję poborową; komisja ta wyda orzeczenie ustalające stosunek poboro­

wego do służby wojskowej.

(3) Koszty stawienia się poborowego do po­

nownego przeglądu pokrywa gmina miejsca za­

mieszkania, a w razie niemożności ustalenia miejsca zamieszkania — Skarb Państwa z bu­

dżetu M i n i s t e r s t w a S p r a w W e w ­ n ę t r z n y c h .

A rt. 56. (1) W razie stwierdzenia w drodze administracyjnej lub sądowej okoliczności wzbudzających wątpliwość co do bezstronności lub słuszności orzeczenia wydanego przez komi- się poborową, może M i n i s t e r S p r a w W e w n ę t r z n y c h w porozumieniu z M i­

n i s t r e m S p r a w W o j s k o w y c h lub upoważnieni przez tych Ministrów wojewoda ( K o m i s a r z R z ą d u n a m . st. W a r s z a - w ę) w porozumieniu z d o w ó d c ą o k r ę g u k o r p u s u (terytorialnym dowódcą równo­

rzędnym) unieważnić to orzeczenie.

(2) W razie unieważnienia orzeczenia, pobo­

rowy obowiązany jest stawić się na wezwanie powiatowej władzy administracji ogólnej do po­

nownego przeglądu przed komisją rozpoznaw­

czą; komisja ta wyda orzeczenie ustalające sto­

sunek poborowego do służby wojskowej.

(3) Koszty stawienia się poborowego przed komisją rozpoznawczą ponosi gmina miejsca zamieszkania, a w razie niemożności ustalenia miejsca zamieszkania — Skarb Państwa z bu­

dżetu M i n i s t e r s t w a S p r a w W e w - n ę t r z y c h . Jeżeli jednak potrzeba ponowne­

go przeglądu została spowodowana winą pobo­

rowego, koszty stawienia się przed komisją rozpoznawczą ponosi poborowy; w przypadku nieściągalności tych kosztów ponosi je gmina miejsca zamieszkania, a w razie niemożności Ustalenia miejsca zamieszkania — Skarb Pań­

stwa z budżetu M i n i s t e r s t w a S p raw W e w n ę t r z n y c h .

A rt. 57. (1) W razie stwierdzenia w drodze administracyjnej lub sądowej, iż wydane przez komisję poborową orzeczenie spowodowane zo­

stało udawaniem przez poborowego choroby al­

bo kalectwa, albo też w razie stwierdzenia, że orzeczenie zostało wydane wskutek umyślnego

"ywołania choroby lub uszkodzenia cielesnego,

może wojewódzka władza administracji ogólnej po uprzednim porozumieniu się z d o w ó d c ą o k r ę g u k o r p u s u (terytorialnym dowódcą równorzędnym) unieważnić to orzeczenie.

(2) W razie unieważnienia orzeczenia pobo­

rowy obowiązany jest stawić się na wezwanie powiatowej władzy administracji ogólnej do po­

nownego przeglądu przed komisją rozpoznaw­

czą; komisja ta wyda orzeczenie ustalające sto­

sunek poborowego do służby wojskowej.

(3) Koszty ekspertyzy lekarskiej lub lecze­

nia tych osób ponoszą one same, a w razie nie­

możności ich poniesienia stosuje się przepisy o kosztach leczenia w szpitalach powszechnych.

(4) Co do kosztów stawienia się poborowego przed komisję rozpoznawczą, należy stosować odpowiednio art. 56 ust. (3) zdanie drugie.

CZĘŚĆ IV. Służba wojskowa.

R o z d z i a ł 1.

Zasadnicza służba wojskowa.

A. Przepisy wstępne.

A rt. 58. (1) Obowiązek odbycia zasadniczej służby wojskowej ciąży na:

a) poborowych, którzy w okresie wieku po­

borowego otrzymali kategorię A ;

b) osobach, które w okresie wieku poborowe­

go z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do poboru, jeżeli przy przeglądzie otrzymały ka­

tegorię A i nie ukończyły jeszcze 38 lat życia;

c) osobach, które w celu uchylenia się od obo­

wiązku służby wojskowej wywołały u siebie roz­

myślnie chorobę lub uszkodzenie cielesne, jeżeli zostały uznane za zdolne do jakiejkolwiek służ­

by wojskowej (kategoria A, C lub D) i nie ukończyły jeszcze 38 lat życia.

(2) Osoby, które zasadniczej służby wojsko­

wej n:e odbyły w wieku do ukończonych lat 38, zostają — zależnie od wieku i zdolności do służ­

by — zaliczone do rezerwy, pospolitego rusze­

nia lub pomocniczej służby wojskowej, albo też całkowicie zwolnione od powszechnego obo­

wiązku wojskowego.

A rt. 59. (1) Do odbycia zasadniczej służby wojskowej mogą być powołani również ochotni­

cy na podstawie ochotniczego zgłoszenia się do służby wojskowej.

(2) Jako ochotnik może być przyjęty do woj­

ska lub marynarki wojennej obywatel polski, któ ry;

a) ukończył lat 17, a nie osiągnął jeszcze wieku poborowego,

(12)

12 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O Nr 8

b) jest zdolny do pełnienia zasadniczej służ­

by wojskowej,

c) jest nienagannego prowadzenia się,

d) przedstawił pozwolenie ojca lub opiekuna na wstąpienie do wojska lub marynarki wojen­

nej, jeżeli nie zachodzi przypadek upełnoletnie- nia w drodze sądowej.

A rt. 60. (1) Zgłoszenia ochotników przyjmu­

ją komendy rejonów uzupełnień stosownie do pizepisów wydanych w tej mierze przez M i n l- s r a S p r a w W o j s k o w y c h . Przenisy te określają również stosunek tej służby do po­

wszechnego obowiązku wojskowego z uwagi na odbyty okres siu: by ochotniczej.

(2) Do ochotników stosuje się przepisy od­

noszące się do poborowych — jeżeli ustawa ni­

niejsza lub przepis szczególny nie stanowi ina­

czej.

A rk 61. W razie mobilizacji i w czasie wojny warunki zaciągu ochotniczego określa M i n i ­ s t e r S p r a w W o j s k o w y c h .

B. Odroczenie zasadniczej służby wojskowej.

A rt. 62. (1) Prawo do odroczenia zasadniczej służby wojskowej służy:

a) jedynym żywicielom rodzin;

b) właścicielom odziedziczonych gospodarstw ro’nych;

c) osobom odbywającym studia oraz osobom kształcącym się zawodowo.

(2) Odroczenia udzielone z przyczyn, wymie­

nionych w ust. (1), tracą moc w czasie wojny lub z chwilą ogłoszenia mobilizacji, a osoby, korzystające z tych odroazeń, podlegają wciele- n ;u do szeregów na ogólnych zasadach, jeżeli M i n i s t e r S p r a w W o j s k o w y c h n:e zarządzi inaczej.

(3) W razie mobilizacji i w czasie wojny od­

rocz nia mogą być udzielane z powodów i na warunkach ustalonych przez M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h .

A rt. 63. (1) Za jedynych żywicieli rodzin uważa się:

a) syna niezdolnych do pracy rodziców, syna n c d o ln e j do pracy wdowy lub wdowca i syna niezdolnej do pracy nieślubnej m atki;

b) rodzonego lub przyrodniego brata osiero­

conego i do pracy niezdolnego ślubnego lub nie­

ślubnego rodzeństwa;

c) wnuka niezdolnych do pracy dziadków, albo też dziadka lub babki w lin ii prostej, je­

żeli osoby te nie posiadają zdolnych do pracy dzieci.

(2) Odroczenie może być udzielone tylko w tym przypadku, jeżeli utrzymanie osób wy­

mienionych w ust. (1) jest zależne wyłącznie od

pracy poborowego i jeżeli on obowiązek utrzy­

mania istotnie spełnia.

A rt. 64. (1) Za właścicieli odziedziczonych go­

spodarstw rolnych uważa s:ę osoby, które odzie­

dziczyły w lin ii zstępnej gospodarstwa rolne, da­

jące dochód nie przekraczający trzykrotnej nor­

my potrzebnej na wyżywienie jednej rodziny, jeżeli gospodarstwa te prowadzone są samo­

dzielne, jako jedyne źródło utrzymania.

(2) Wielkość gospodarstw lub dochód, wy­

starczający na wyżywienie jednej rodziny, usta­

la rozporządzenie M i n i s t r a S p r a w W o j s k o w y c h w porozumieniu z Ministra­

mi S p r a w W e w n ę t r z n y c h oraz Rol­

nictwa i Reform Rolnych.

A rt. 65. (1) Odroczenia terminu odbycia za­

sadniczej służby wojskowej jedynym żywicie­

lom rodzm oraz właścicielom odziedziczonych gospodarstw rolnych mogą być udzielane naj­

później do 1 października tego roku kalendarzo­

wego, w którym poborowy kończy 23 lata iycia i tylko na przeciąg 1 roku, po upływie którego poborowy, jeżeli n;e uzyska ponownego odrocze­

nia, obowiązany jest odbyć zasadniczą służbę wojskową.

(2) Jeżeli korzystający z odroczenia posiada w chwili udzie’enia mu odroczenia warunki do skróconej zasadniczej służby wojskowej, należy udzielić mu odroczenia najpóźniej do 1 lipca tego roku kalendarzowego, w którym kończy 23 lata życia.

A rt. 66. Za odbywających studia i kształ­

cących się zawodowo uważa się:

a) uczniów ostatniej klasy liceów ogólno­

kształcących, czteroletnich gimnazjów zawodo­

wych, dwuletnich l'ceów zawodowych, oraz ucz­

niów ostatniej klasy innych szkół krajowych (w w. m, G d a ń s k u ) lub zagranicznych, uzna­

nych przez M i n i s t r a W y z n a ń R e l i ­ g i j n y c h i O ś w i e c e n i a P u b l i c z ­ n e g o za równorzędne ze szkołami wyżej wy­

mienionymi; uczniowie ci mogą korzystać z od­

liczenia do dnra 1 lipca tego roku kalendarzo­

wego, w którym kończą 22 lata życia;

b) uczniów przedostatniej i ostatniej klasy liceów pedagogicznych oraz trzyletnich liceów zawodowych; uczniowie przedostatniej klasy tych szkół mogą korzystać z odroczenia do dnia 1 października tego roku kalendarzowego, w którym kończą 22 lata życia, a uczniowie ostatniej klasy do dnia 1 lipca tego roku kalen­

darzowego, w którym kończą 23 lata życia.

c) ucz-nów terminujących w rzemiośle u m aj­

strów, uczniów terminujących w zakładach i przedsiębiorstwach hamdlowych lub przemy­

słowych, oraz uczniów szkół zawodowych, któ­

rych ukończenie uprawnia do ubiegania się o ty tu ł mistrza lub czeladnika, tudzież uczestni­

ków rocznych i dłuższych kursów doszkalania

Figure

Updating...

References

Related subjects :