Przepisy z Zakresu Prawa Administracyjnego, 1946 z. 4

96  Download (0)

Full text

(1)

P R Z E P I S Y

Z ZAKRESU P RA WA ADMINISTRACYJNEGO

W

y d a w n i c t w o m i n i s t e r s t w a a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j

^POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I PRZYMUSOWE W ADMINISTRACJI

Zeszyt 4 Warszawa 1946 r.

jćrssc z s s z y m

R o z p o rz ą d z e n ie P re z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 22 m a rc a 1928 r. o p o s tę p o w a - 9 m u a d m i n i s t r a c y j n y m ... ...

'■ R o z p o rz ą d z e n ie M in is tr a S p ra w W e w n ę trz n y c h z d n ia 18 lis to p a d a 1980 r. o u s la - [e n iu w y s o k o ś c i k o s z tó w d o rę c z a n ia p rz e z u rz ę d y g m in n e i m a g is tra ty w e zw a ń 1 in n y c h p is m u rz ę d o w y c h w p o s tę p o w a n iu a d m in is tr a c y jn y m . . . . . ' • R o z p o rz ą d z e n ie M in is tr a P o czt i T e le g ra fó w z d n ia 5 s ty c z n ia 1931 r. o d o rę c z a ­ n iu p rz e z p o cztę p is m u rz ę d o w y c h i w e z w a ń , w y s y ła n y c h w p o s tę p o w a n iu a d m i- , - l u s t r a c y j n y m ...'

'■ R o z p o rz ą d z e n ie P r e z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 22 m a r c a 1928 r. o p o s tę p o -

£ m a n iu p rz y m u s o w y m w a d m i n i s t r a c j i ...

' R o z p o rz ą d z e n ie M in is tr a S p ra w W o js k o w y c h z d n ia 19 lip c a 1930 r. o o b o w ią z ­ k a c h o rg a n ó w w o js k o w y c h , a s y s tu ją c y c h w p o s tę p o w a n iu p rz y m u s o w y m w a d ­ m in is t r a c ji p r z y czy n n o ś c ia c h e g z e k u c y jn y c h w b u d y n k a c h w o js k o w y c h lu b na f . o k r ę ta c h w o j e n n y c h ...

R o z p o rz ą d z e n ie M in is tr a S p ra w ie d liw o ś c i z d n ia 13 s ie rp n ia 1930 r. o w a ru n k a c h 1 sposobie z a s to s o w a n ia p rz e z w ła d z e sądow e p rz e p is ó w p o s tę p o w a n ia c y w iln e g o (lo e g z e k u c ji n a le ż n o ś c i a d m in is t r a c y jn y c h ...

‘ ■ R o z p o rz ą d z e n ie M in is tr a S p ra w W e w n ę trz n y c h z d n ia 23 s ie rp n ia 1932 r. o sposo­

bie p rz e p ro w a d z a n ia r e w iz ji o s o b is te j w p o s tę p o w a n iu p rz y m u s o w y m w a d m in i- o s t r a c j i ...

R o z p o rz ą d z e n ie R a d y M in is tr ó w z d n ia 12 lis to p a d a 1930 r. w s p ra w ie o b n iż e n ia k a r za z w ło k ę p r z y e g z e k u c ja c h n a le ż n o ś c i sto w a rz y s z e ń D o z o ru n a d k o t ła m i za () m y k o n y w a n ie d o z o ru n a d k o t ła m i p a r o w y m i ...

R o z p o rz ą d z e n ie R a d y M in is tr ó w z d n ia 27 k w ie tn ia 1932 r. w s p ra w ie o b n iż e n ia k a r za z w ło k ę o d z a le g ły c h n a le ż n o ś c i S k a rb u P a ń s tw a p o w s ta ły c h w z w ią z k u Pl z p rz e b u d o w ą u s tr o ju ro ln e g o . ...

R o z p o rz ą d z e n ie R a d y M in is tr ó w z d n ia 22 lu te g o 1933 r. o o b n iż e n iu k a r za z w ło k ę p rz y e g z e k u c ja c h n a le ż n o ś c i p ie n ię ż n y c h w p o s tę p o w a n iu p rz y m u s o w y m i ! w a d m in is tr a c ji . . . ...'

R s ta w a z d n ia 10 m a rc a 1932 r. o p rz e ję c iu e g z e k u c ji a d m in is tr a c y jn e j p rz e z /.) w ła d z e s k a rb o w e o ra z o p o s tę p o w a n iu e g z e k u c y jn y m w ła d z s k a rb o w y c h

R o z p o rz ą d z e n ie R a d y M in is tr ó w z d n ia 25 cze rw ca 1932 r. o w y łą c z e n iu n ie k tó - l.j r 9 ck r o d z a jó w św ia d c z e ń p ie n ię ż n y c h spod e g z e k u c ji u rz ę d ó w s k a rb o w y c h

R o z p o rz ą d z e n ie R a d y M in is tr ó w z d n ia 25 cze rw ca 1932 r. o p o s tę p o w a n iu egze- Pt j C y j n y m w ła d z s k a rb o w y c h . . . . ...

R o z p o rz ą d z e n ie P re z y d e n ta R z e c z y p o s p o lite j z d n ia 27 p a ź d z ie rn ik a 1932 r. —

°i'ze p isy w p ro w a d z a ją c e p ra w o o s a d o w y m p o s tę p o w a n iu e g z e k u c y jn y m ( w y ­ ję ci(i9 ) ... ' ...

O k ó ln ik M in . S p r. W e w n . N r 15'i z d n ia 21 s ie rp n ia 1928 r. L . O L. 1133/1 — in s tr u ­ k c ja d la u rz ę d ó w g m in n y c h i m a g is tra tó w o d o rę c z a n iu w e zw a ń i in n y c h p is m

S tr.

g

7 9

7 9 .5 /

.78

719

6 0

6 0

6 0

6 / 67.

6 9 6 9

7 6

(2)

2 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Nr 4 S łr.

u rz ę d o w y c h , p rz e s łu c h iw a n iu osób i s p o rz ą d z a n iu p r o to k o łó w na ż ą d a n ie w ła d z ,

u rz ę d ó w i osób w p o s tę p o w a n iu a d m in is tr a c y jn y m ... TT 16. O k ó ln ik M in . S p r. W e w n . N r 161 z d n ia 30 g r u d n ia 1932 r. L . A A . 2.— b— 8 w s p ra ­

w ie p rz y s to s o w a n ia zasad ro z p o rz ą d z e n ia o p o s tę p o w a n iu a d m in is tr a c y jn y m p rz y

d o rę c z a n iu d e c y z ji za p o ś re d n ic tw e m p la c ó w e k k o n s u la r n y c h ... 8 5 17. O k ó ln ik P re z y d iu m R a d y M in is tr ó w N r 15 z d n ia 24 k w ie tn ia 1934 r. L . 60— 39

w s p ra w ie o d c ią ż e n ia N . T. A ... 8 5 18. O k ó ln ik M in . S p r. W e w n . N r 78 z d n ia 29 lis to p a d a 1935 r. L . A A . 2— a— 5 o in ­

te r p r e ta c ji p rz e p is ó w ogólne go p o s tę p o w a n ia a d m in is t r a c y jn e g o ... 8 5 19. O k ó ln ik M in . S p r. W e w n . N r 10 z d n ia 12 lu te g o 1936 r. L . A A . 2 — b— 25 o w y ­

ty c z n y c h p o s tę p o w a n ia w ła d z p r z y z a ła tw ia n iu s p ra w a d m in is tr a c y jn y c h . . 8 8 20. O k ó ln ik M in . S p r. W e w n . N r 18 z d n ia 21 m a rc a 1936 r. L . A A .— 2— b— 5 o z w ra ­

c a n iu s tro n o m d o k u m e n tó w z a k t s p r a w y ... 9 0 21. S k o ro w id z r z e c z o w y ... ... ... 9 $

O B J A Ś N IE N IA S K R Ó T Ó W :

Z. W . — Z b ió r W y r o k ó w N a jw y ż s z e g o T r y b u n a łu A d m in is tra c y jn e g o .

O, P. A. — O rz e c z n ic tw o S ą d ó w N a jw y ż s z y c h w s p ra w a c h p o d a tk o w y c h i a d m in u s tra c y jn y c h , m ie s ię c z n ik w y d a w a n y d o w rz e ś n ia 1939 r. p rz e z K s ię ­ g a rn ię P o w s z e c h n ą D z ie ł P ra w n ic z y c h i E k o n o m ic z n y c h .

Z. 0 . 1. C. S. N . — Z b ió r orzeczeń S ą d u N a jw y ż s z e g o , O rze cze n ia Iz b y C y w iln e j.

Z. O. I. I I K . S. N. — Z b ió r orzeczeń S ą d u N a jw y ż s z e g o , O rze cze n ia Iz b y I I K a rn e j.

O. S. P. — O rz e c z n ic tw o S ą d ó w P o ls k ic h , m ie s ię c z n ik w y d a w a n y do w rz e ś n ia 1939 r , p rz e z K s ię g a rn ię F . H o e s ic k a .

G. a . __ G azeta A d m in is tr a c ji, w y d a w n ic tw o M in is te rs tw a S p ra w W e w n ę trz n y c h (o b e c n ie w y d a w n ic tw o M in is te rs tw a A d m in is t r a c ji P u b lic z n e j).

1

R O Z P O R Z Ą D Z E N IE

P R E Z Y D E N T A R Z E C Z Y P O S P O L IT E J z d n ia 22 m a rca 1928 r.

O P O S T Ę P O W A N IU A D M IN IS T R A C Y J N Y M . (Dz. U. R. P. z dn ia 24 m arca 19128 r. ,Nr 36, poz. 341).

w b rz m ie n iu ztiiow alizow anym rozporządzeniem P re zy­

denta R ze czypo spolitej z dnia 28 gru dn ia 1934 r. o u n o r­

m ow aniu w ła ś c iw o ś c i właidtz i try b u postępo w a nia w n ie ­ k tó ry c h działa ch a d m in is tra c ji pa ństw o w ej (Dz. U R. P.

N r 110, poz. 976) i u staw ą z d n ia 11 stycznia 1938 r, o do­

ręczaniu pism urzę do w ych przez gm iny (Dz. U. R P. N r 3, poz. 16).

Na podstawie art. 44 ust, 6 Konstytucji i usta­

w y z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U . R. P.

N r 78, poz, 443) postanawiam co następuje:

I. P O S T A N O W IE N IE O G Ó LN E . A rt. 1. Postanowienia rozporządzenia n i­

niejszego mają zastosowanie do postępowania w e wszystkich sprawach z zakresu p raw a admi­

nistracyjnego, załatw ianych przez w ładze i urzę ­ dy adm inistracji państwowej i samorządu tery ­

torialnego, o ile rozporządzenie to nie przewl*

duje w yjątków ,

1, D e cyzja w ła d z y a d m in is tra c y jn e j, będąc»

w is to c ie rze czy ośw iadczen iem w p ry w a tn o - p ra w n e j sp ra w ie S ka rb u P aństw a, ulega u c h y ­ le n iu , ja ko niezgodna z ustaw ą, je że li w ładza a d m in is tra c y jn a u ję ła ją w fo rm ę orzeczenia a d m in istra cyjn e g o , (w y ro k N . T . A . z 11 /X 1932 r. I. rej. 4478/29 O. P. A . N r 125).

2. S p ra w y z zakre su p ra w a p ry w a tn e g o nie mogą zn a jd o w a ć ro z s trz y g n ię c ia w o rz e c z n ic ' tw ie a d m in is tra c y jn y m n a w e t g d y b y chodziło s tro n ie z tego ty tu łu o p rzyzn a n ie p ew nych p ra w n a b y ty c h , a ty m b a rd zie j sfera p u b liczn o ; p ra w n a d z ia ła ln o ści w ła d z nie może b yć ta k im ' p ra w a m i ograniczona. R o zstrzyg a n ie ró w n o ' cześnie przez w ła d zę w te j samej d e cyzji o ob o ­ w ią z k u p u b lic z n y m , o p a rty m na ty tu le p u b lic Z ' : n o -p ra w n y m z rów noczesnym uw zględnieniem ograniczeń ty c h o b o w ią z k ó w , w y n ik a ją c y c h z ty tu łu p ry w a tn o -p ra w n e g o , s ta n o w i n ie d o - j puszczalną ku m u la c ję d w óch ty tu łó w : p u b licz;

n o -p ra w n e g o i p ry w a tn o -p ra w n e g o ’ i stanoW' is to tn ą w a d liw o ś ć p o stępo w ania. W a d liw o ś ć ta w y n ik a z p o g w a łc e n ia a rt. 1 p. a., poniew aż w ła d z a w d a ła się w danym razie w ro zstrzyg a nie k w e s tii nienale żącej do „z a k re s u p ra w a pU bliicznego“ . (w y ro k N. T. A . z '8.111,34 f - 1. rej. 4831/31 G, A . N r 10/37).

(3)

Nr 4 Po s t ę p o w a n ie a d m in is t r a c y j n e i p r z y m u s o w ew a d m in is t r a c j i

3. S tosunek m ię d zy w ła ś c ic ie le m domu, a zarządem m ie js k im z ty tu łu dostarczania w o ­ dy n ie w y p ły w a z um ow y, lecz z o b o w ią zku Publicznego, a zatem sp ó r ta k i, ja ko m a ją cy swe źró d ło w stosunku p u b lic z n o -p ra w n y m , nie p o ­

dlega w ła ś c iw o ś c i sądow ej, lecz n a le ży do k o m ­ p e te n cji w ła d z y a d m in istra cyjn e j, (orzeczenie S. N. z 10.V III 1934 r. L. C. I 191/34. Z. O. I. C.

s - N. N r 36/1935).

4. P rze ch o w a n ie p a p ie ró w w a rto ś c io w y c h

^ kasie u rzę d u w o je w ó d zkie g o , złożonych Pr zez p ła tn ik a w celu zabezpieczenia re g u la r­

nych w p ła t o p ła t d ro g o w ych , k tó ry c h w ysokość 1 te rm in y p ła tn o ś c i z o s ta ły ustalone w drodze

"U gody", stosow nie do p o sta n o w ie ń a rt. 23, Ustawy z 10 g ru d n ia 1920 o b u d o w ie i u trz y m a ­ niu dróg p u b lic z n y c h poz 32/21 Dz. U st,, nie ,est fu n k c ją p u b lic z n o -p ra w n ą , a roszczenie o d ­ szkodow aw cze zw ią za n e z ty m p rzechow an iem rnoże b y ć je d yn ie p rze d m io te m sporu, ro z s trz y ­

ganym przez sądy pow szechne, z w yłą cze n ie m 0rze czn ictw a w a d m in is tra c y jn y m to k u in ­

stancji. (orzeczenie T ry b u n a łu K o m p e te n c y jn e ­ go z 23.III. 1937 r. 1. re j. 11/36 O. P. A . N r 148A).

II. W Ł A Ś C IW O Ś Ć ,

. A rt. 2, 1, W łaściwość w ładz rzeczową 1 «liejscową ustala się na podstawie przepisów

*ch zakresie działania, a następnie na podsta 'Vle innych przepisów.

2. W ła d za powinna z urzędu przestrzegać

^ e j właściwości rzeczowej i miejscowej, 3- Jeżeli wniesiono podanie do w ładzy n ie ­ właściwej, w inna ona niezwłocznie podanie to

^kierować do w ładzy jej zdaniem właściwej równoczesnym zawiadomieniem o tym w no­

szącego, lub zwrócić mu podanie ze wskaza- u®m tej władzy,

i3- ok. M . S. W ew n. N r 10/1936.

1. W e d łu g posta n o w ie ń , z a w a rty c h w ustę- 1le 1 a rt. 9 u s ta w y w odnej, g ru n t, uzyskany , s k u te k b u d o w li re g u la c y jn y c h m ię d zy lin ią , r2egu a b u d o w la m i re g u la c y jn y m i, tudzież ło- Vska w ó d p ły n ą c y c h , od cię te prze ko p a m i, s- ^Ypadają tym , k tó rz y ponoszą k o s z ty p rz e d -

^k p iio rstw a . P rzepis te n stw a rza n ie w ą tp liw ie jY tuł n a b ycia w łasności. D o o rze ka n ia zaś o na- Yciu w ła sn o ści p o w o ła n e są w razie sporu są- j. ^ Powszechne, o ile u staw a w y ra ź n ie nie sta-

r °.'vi inaczej. G dy zaś w u sta w ie w odnej, o k tó - .) m owa, nie prze ka za n o w y ra ź n ie w ła d z y ad- z '^ Is tra c y jn e j o rze ka n ia o n a b y c iu w łasności ty tu łu ; ustanow io nego w a rt. 9, a zaskarżo- orzeczeniem , czy też z a tw ie rd z o n ą nim de- jjj ¡4 U rzę d u W o je w ó d z k ie g o orzeczono w ła ś-

^ .e o p rz y p a d n ię c iu spornych g ru n tó w S karbo c 1 . aństw a na w łasność, na le ża ło u c h y lić tę p zaskarżonego orzeczenia, ja ko w ydaną k , w ła d z ę n ie w ła ś c iw ą (z m o ty w ó w w y ro -

N. T. A . z 24.V. 1932 r 1. rej. 7197/30 Z. W.

Nr S46A).

2. P, pod a rt. 89 w y r o k N. T. A . z 21.IV . 1933 r. 1. rej, 5999/31 Z. W . N r 639A.

3. W m yśl p o sta n o w ie ń a rt. 1 ro z p o rz ą d z e ­ nia M in is tra Z d ro w ia P ublicznego w p rz e d m io ­ cie u d zie la n ia ko n ce sji na za k ła d a n ie a p te k

z 10 lip ca 1920 r. poz. 411 Dz, U st. oraz in s tr u k ­ c ji tegoż M in is tra z 21 k w ie tn ia 1921 r. (M on.

Pol. N r 118), p a ń stw o w e w ła d ze a d m in is tra c y j­

ne I I in sta n cji, a w ię c U rz ę d y W o je w ó d z k ie , p o ­ w o ła n e są do o rze ka n ia w c h a ra k te rz e p ie r w ­ szej in s ta n c ji w spraw ach, d o ty czą cych n a d z o ­ ru nad z a kła d a n ie m i u trz y m y w a n ie m ap te k.

W spraw ie n in iejszej obciążenie skarżącej o b o ­ w ią z k ie m odsprzedania należącej do n ie j a p te ­ k i w N ie d źw ie d zica ch osobie, posiadającej „ p e ł ­ nię p ra w z a w o d o w y c h ", orzeczone zostało bez­

pośrednio przez M in is te rs tw o S p ra w W e w n ę trz ­ nych, k tó re w danej spraw ie w stosunku do U rzę d u W o je w ó d z k ie g o jest, w m yśl p rz y to c z o ­ nych w y ż e j prze p isó w , in s ta n c ją drugą, o d w o ­ ław czą. Przez w y d a n ie zatem zaskarżonego orzeczenia skarżąca pozbaw io na zo sta ła m oż­

ności o b ro n y sw ych p ra w już w to k u p o s tę p o ­ w ania adm in istra cyjn e g o w drodze w n ie sie n ia o d w o ła n ia , co sta n o w i naruszenie is to tn y c h fo rm p o stę p o w a n ia a d m in istra cyjn e g o (z m o ty ­ w ó w w y ro k u N, T. A . z 16.11. 1934 r. 1, rej.

6387/31 Z. W . N r. 728A).

4. N. T. A , p o d d a ł swej ocenie z a rz u t n ie ­ w ła ś c iw o ś c i M a g is tra tu m. K ra k o w a do o rz e ­ ka n ia w danej spraw ie, p rz y czym p rz y ją ł pod uwagę p rz e p is y o b ję te ty tu łe m IX p ra w a b u ­ dow lanego, tra k tu ją c e o w ła d za ch p o w o ła n y c h do o rze ka n ia w spra w a ch b u d o w la n ych . P rz e p i­

sy te z a w ie ra ją k a te g o ryczn e p o sta n o w ie n ia (art. 385 lit. a, 395 lit. c), że w y d a w a n ie p o z w o ­ leń na budow ę, prze b u d o w ę i zm ianę b u d y n ­ k ó w p ry w a tn y c h należy do m a g is tra tó w m ia s t i zw ie rzch n o ści gm in m ie jskich , oraz, że od orzeczeń ty c h w ła d z p rzysłu g u je o d w o ła n ie do w o je w o d y. N a to m ia s t będące w m o w ie p r z e p i­

sy, no rm u ją c w ycze rp u ją co (w a rt. 384) k o m p e ­ tencję w o je w o d y ja ko I in sta n cji, nie z a w ie ra ją żadnych zastrzeżeń dla spraw , w k tó ry c h g m i­

ny, jako p o d m io ty p ra w m a ją tk o w y c h , m o g ły b y inte re so w a n e b yć w ta k im czy in n ym z a ła tw ie ­ n iu spraw y. P rz e d s ta w io n y stan p ra w n y n ie do ­ puszcza zatem w ogóle innego to k u in sta n cyj dla w spo m n ia n ych spraw , W z w ią z k u z w y w o ­

dam i ska rg i zauw ażyć jeszcze należy, że w m yśl odnośnych p rz e p is ó w p ra w a budow la nego m a ­ g is tra ty m iast i zw ie rzch n o ści gminne p o w o ła ­ ne są do o rze ka n ia nie w c h a ra k te rz e re p re ze n ­ ta c ji gmin, lecz w p o ru czo n ym zakresie d z ia ła ­ nia, decydują zatem ja k o w ła d z e b u dow la ne I in sta n cji, a w ty m c h a ra k te rz e obow iązane są do stosow ania p rz e p is ó w bez w zględu na in ­ teresy gm iny, (z m o ty w ó w w y ro k u N. T. A . z 22 czerw ca 1936 r. 1. rej. 6446/32 O .P .A . 1972),

5, W spraw ach p ry w a tn o -p ra w n y c h jest w łaściw ość sądu regułą, w ła ś c iw o ś ć zaś w ła d z a d m in is tra c y jn y c h w y ją tk ie m , a w obec tego ta o sta tn ia w ła ściw o ść może b yć uznana w ó w ­

(4)

4 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Nr 4

czas, gdy u sta n o w io n a została w sposób, nie budzący żadnych w ą tp liw o ś c i (z m o ty w ó w w y ­ ro k u z 27,X I. 1936 r, 1. rej. 3828/34. Z. W . N r 1252A ).

6. A r t . 2 ust, 3 ro zp o rzą d ze n ia P re zyd e n ta R z p lite j z 22 m arca 1928 r. o post. adm in.

poz. 341 Dz. U st. ma zastosow anie w spraw acn d o tyczą cych o p ła t ste m p lo w ych . iW y r o k N. T. A . z 27.V. 1938 r. 1. rej. 3811/36 O. P. A . N r 2390).

A r t, 3- 1, Jeżeli obowiązujące przepisy nie określają właściwości miejscowej, wówczas ustala się tą właściwość;

a) w sprawach dotyczących nieruchom ości-- podług miejsca położenia nieruchomości;

b) w sprawach dotyczących prowadzenia przedsiębiorstwa lub jego zakładu — p o ­ dług miejsca, w którym przedsiębiorstwo lub zakład są, mają być, albo były p ro w a­

dzone;

c) w innych sprawach — podług miejsca fak- tycznego zamieszkania w kraju strony lub jednej ze stron, a mianowicie strony obo­

wiązanej; jeżeli żadna ze stron zam ieszka­

nia w kraju nie posiada, podług miejsca pobytu jednej z nich; jeżeli strony prze­

byw ają zagranicą, podług ostatniego w ia ­ domego miejsca zamieszkania jednej ze stron w kraju; wreszcie — podług miejsca, w którym w y n ik ła sprawa,

2, Jeżeli jednak w sposób wskazany w łaści­

wość miejscowa ustalić się nie da, wówczas w ładzę m iejscowo-właściwą wyznacza naczel­

na w ładza rzeczowo-właściwa,

A rt, 4, Jeżeli właściwości rzeczowej w spo sób, przew idziany w art, 2 ust, 1 ustalić się nie da, albo jeżeli obowiązujące przepisy p rz e w i­

dują właściwość w ładz już nieistniejących, a nie można ustalić, kto przejął ich uprawnienia, wówczas w łaściw ą jest w I instancji pow iatow a w ładza administracji ogólnej, w I I instancji — w ojew ódzka w ładza administracji ogólnej,

A rt, 5, 1, Spory o właściwość rzeczową lub miejscową m iędzy w ładzam i adm inistracyj­

nymi, mającymi wspólną w ładzę przełożoną, rozstrzyga najbliższa wspólna ich w ładza p rz e ­ łożona,

2 Spory o właściwość między w ładzam i ma ­ jącymi różne w ładze przełożone rozstrzyga:

między w ładzam i pow iatow ym i w łaściw y m iej­

scowo wojewoda, po uprzednim porozumieniu się z kierow nikiem zainteresowanej w ładzy I I instancji; między w ładzam i wojew ódzkim i — M in ister S p ra w W e w n ę trz n y c h po uprzednim porozumieniu się z zainteresowanym ministrem;

między m inistrami — Prezes Rady M inistrów - 3, Ten sam tryb postępowania ma zastoso­

wanie w wypadkach, w których uzasadniona jest właściwość dwóch lub więcej władz.

4, Przepisy artyku łu niniejszego mają zasto­

sowanie do sporów o właściwość między w ła ­ dzami samorządu terytorialnego lub też tym i

w ładzam i a w ładzam i administracyjnymi pań­

stwowymi, z tą zmianą że, o ile chodzi o spory w ładz samorządowych między sobą w sprawach własnego zakresu działania, decyzja należy do właściwych w ładz nadzorczych nad samorzą­

dem; w innych w ypadkach rozstrzyga starosta, wojewoda względnie M inister S p ra w W e ­ w n ę trz n y c h .

5, Przepisy poszczególnych ustaw, przew i dujące załatw ianie spraw przez w ładze w p o ­ rozumieniu ze sobą, pozostają nienaruszone.

K om p eten cje M in is tra S pra w W e w n ę trzn ych , p rz e w i­

dziane w rozporządzeniu, p rz e ją ł M in is te r A d m in is tra c ji P ublicznej, w zakresie zaś dotyczącym Ziem O dzyska­

nych — M in is te r Ziem O dzyskanych.

A rt, 6, G dy między w ładzam i toczy się spór o właściwość, lub gdy uzasadniona jest właściwość kilk u w ładz, a zw łoka w z a ła tw ie ­ niu grozi niebezpieczeństwem, wówczas każda z w ładz winna przedsięwziąć w obrębie swego zakresu działania konieczne czynności zaw ia­

damiając o tym inne władze.

I I I . W Y Ł Ą C Z A N IE U R Z Ę D N IK Ó W A D M IN IS T R A C Y J N Y C H .

A rt, 7, 1, U rzędnik powinien się wyłączyć;

a) w sprawie, w której sam jest stroną, albo pozostaje do strony w takim stosunku praw - nym, że w yn ik sprawy oddziaływa na jego oso­

biste p raw a i obowiązki;

b) w sprawie żony, krew nych i pow inow a­

tych do drugiego stopnia włącznie, rodzeństwa i ich dzieci;

c) w sprawie swych rodziców przybranych, dzieci przysposobionych oraz osób, będących pod jego opieką lub kuratelą;

d) w sprawie, w której był lub jest p ełn o ­ mocnikiem jednej ze stron;

e) w postępowaniu odwoławczym, jeżeli brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżo­

nej decyzji;

f) w sprawie, z powodu której wdrożono przeciw niemu dochodzenie wstępne, postępo­

wanie dyscyplinarne lub karno-sądowe.

2. Przełożony może w yłączyć podwładnego urzędnika, jeżeli uzna to za potrzebne ze wzglę­

du na interes publiczny,

1. P o s te ru n k o w y P o lic ji P a ństw ow ej, k tó r y z b ie ra ł in fo rm a cje celem dostarczenia m a te ria ­ łu fa ktyczn e g o , z u żytko w a n e g o następnie prze-a w ładzę p ie rw sze j in s ta n c ji do w y d a n ia o rze czs' nią, nie ma o b o w ią z k u w y łą c z y ć się od c z y n n o ­ ści u rzę d o w y c h w p o stę p o w a n iu a d m in is tra c y j­

n ym (art. 7 lit. e rozpo rzą d ze n ia P rezydenta R ze czyp o sp o lite j P o lskie j z 22 m arca 1928 poz. 341 Dz. U st.) (w y ro k N. T. A . z 21 XI- 1930 r. ł. rej. 7042/29 Z. W . N r 306A).

2. S tro n y nie są w m yśl a rt. 7 ro z p o rzą d ze ­ nia o post. adm in. (poz. 341/28 Dz. U st.) w o g ó ' le u p ra w n io n e do w y łą c z a n ia u rzę d n ika , (w y ­ ro k N. T. A . z 22.III. 1935 r. 1. rej. 442/30 O.P A- N r 1188),

(5)

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I PRZYMUSOWE W ADMINISTRACJI 5 Nr 4

3. Z aniechan ie w y łą c z e n ia się w p o stę p o ­ w aniu o d w o ła w c z y m u rzę d n ika , m im o iż b ra ł ud z ia ł w niższej in s ta n c ji w w y d a n iu za ska rżo ­ nej d e cyzji (art. 7 p. ,,e“ rozp. o post, adm in.], Powoduje w a d liw o ś ć postępow ania, a to nie- Zależnie od tego, czy strona w to k u p o stę p o w a ­

ł a a d m in istra cyjn e g o dom agała się w yłą cze - nia. (w y ro k N, T. A . z 24.III. 1937 r. 1. rej.

¿830/35 O. P. A . N r 2131).

4. ,,0 ile... ska rżą cy m ają na m y ś li ust. 2 te ­ slo a rty k u łu (art. 7 — p rzyp .), k tó r y głosi, że P rzełożony może w y łą c z y ć podw ład nego u rz ę d ­ nika, je ż e li uzna to za p o trze b n e ze w zględu Ila in te re s p u b lic z n y , to zaznaczyć należy, że

° cena w k o n k re tn y m p rz yp a d ku , czy ta k i in te - f es p u b lic z n y zachodzi, p ozostaw io na jest s w o ­ bodnemu uznaniu p rze ło żo n e g o “ (z m o ty w ó w W yroku N. T. A . z 12.X. 1937 r. 1. rej. 886/37

1 in. Z. W . N r, 1465A).

o. N ie s ta n o w i naruszenia a rt. 7 p, e) rozp.

uość w ła d z y się odnosi, lu b też czyjego in te re ­ su czynność w ła d z y choćby p ośrednio d o tyczy.

Osoba in te re so w a n a może je d n a k w n o sić o d w o ­ ła n ie ty lk o w ów czas, gdy ucze stn iczy w spraw ie na po d sta w ie roszczenia praw nego lu b p ra w n ie chronionego interesu. O dopuszczeniu zaś do uczestniczenia w sp ra w ie osoby in te re so w a n e j decyduje nie w o la samej osoby in teresow an ej, lecz odnośne p rz e p is y p ra w a m aterialneg o.

(Z m o ty w ó w w y ro k u N. T. A . z 13.11. 1931 r 1. rej. 4018/29 Z. W . N r 349A).

2. W ro zp o rzą d ze n iu o p o stę p o w a n iu a d m i­

n is tra c y jn y m p ra w o d a w c a o d ró żn ia pojęcie oso­

by in te re so w a n e j od p ojęcia strony. Pojęcie oso­

b y in te re so w a n e j jest obszerniejsze od pojęcia A ro n y . S tro n ą jest, k to posiada cechy osoby in ­ teresow anej, nie każda je d n a k osoba in te re s o ­ wana jest stroną. W e d łu g bo w ie m a rt. 9 p o w y ż ­ szego rozporządzenia, osobą in te re so w a n ą jest każdy, k to żąda czynności w ła d z y , do kogo

a i a n u w i l i d i u b z - c i u a a n , / v j, , , i j . 1 i i . . . °

,° post. adm in. u d z ia ł w p o w tó rn y c h oględzinach czynność w ła d z y się odnosi lub tez czyjego in- V d y n k u tego samego u rzę d n ika , k tó r y b ra ł teresu czynnosc w ła d z y chocby p ośrednio do- l,dział w oględzinach p ie rw szych , je że li ponow -

bo oglę d zin y p rze p ro w a d zo n e zo sta ły przez , ładzę I in s ta n c ji nie z ra m ie n ia w ła d z y odw o-

^awczej, lecz z w ła sn e j in ic ja ty w y w zw ią zku

" P odniesionym w o d w o ła n iu zarzutem , że stro- ria nie m ia ła m ożności w z ię c ia u d z ia łu w p ie rw -

?2Ych oględzinach, a lb o w ie m u zupełn ienie bra- t U w p o stę p o w a n iu w ty m p rz y p a d k u polega le na k o n tr o li w y n ik ó w rzeczow ych oględzin Pierwszych, lecz na daniu stronie m ożności 'C ię c ia u d z ia łu w oględzinach, (w y ro k N. T. A . 2 16-XI. 1937 r. 1. rej. 3215/35 O, P. A . N r 12A ).

A rt. 8. W wypadkach w yłączenia urzędnik Powinien być bezzwłocznie zastąpiony przez

^nego, a do tego czasu ma przedsiębrać tylko e czynności, które nie cierpią zw łoki.

IV . O S O B Y IN T E R E S O W A N E I IC H P E Ł N O M O C N IC Y .

jj A rt. 9, i . Osobą interesowaną jest każdy, l ° żąda czynności władzy, do kogo czynność tadzy się odnosi, lub też czyjego interesu

Ynność w ładzy choćby pośrednio dotyczy,

^ 2. Osoby interesowane, które uczestniczą

|u. sPra w ie na podstawie roszczenia prawnego wlanego* i § 31 O rd y n a c ji B u d o w la n e j^ * ll^ H p c a

“ praw nie chronionego interesu, są stronami. J914 r. o d m ó w ił S ta n is ła w o w i W o ln e m u po- r W szystkie przepisy dotyczące osób inte- Zw olenia na budow ę k io s k u p rz y ul. A d a m a Je- Sowanych odnoszą się również do ich praw - skego w Poznaniu, p rz y czym p o u czył petenta.

- ch zastępców. że służy mu na p o d sta w ie a rt. 395 p ra w a bu- ... ^■ Z a rt. 82 rozporządze nia P rezydenta Rze- aow lanego p ra w o o d w o ła n ia się do W o je w o d y

^ P o s p o lit e j z 22 m arca 1928 poz. 341 Dz. U st. Poznańskiego.

tyczy. O soby interesow an e, głosi tenże prze p is dalej, k tó re uczestniczą w spraw ie na p o d s ta ­ w ie roszczenia praw nego lu b p ra w n ie c h ro n io ­ nego interesu, są stronam i. Że p rz y tym , przez osoby uczestniczące w spraw ie, n a le ży ro z u ­ m ieć osoby, biorące fa k ty c z n ie u d z ia ł w s p ra ­ w ie, nie może ulegać w ą tp liw o ś c i. Jasne jest rów nież, że fa k ty c z n ie m ożna b ra ć u d z ia ł ty lk o w spraw ie, k tó ra zostaje w szczęta, lu b jest już w to ku . Je ż e li w obec tego p o stano w iono w a rt. 14 (ust. 2) tegoż rozporządze nia, że s tro ­ na lub też nale życie u p o w a żn io n y jej p e łn o m o c ­ n ik może na po d sta w ie zezw o le n ia w ła d z y p rz e ­ glądać a k ta a d m in istra cyjn e , k tó re zdaniem w ła d z z a w ie ra ją dane, niezbędne d la s tro n y ce­

lem uzasadnienia jej p ra w i in te re só w , to p rz y ­ jąć należy, że przepis te n d o ty c z y ty lk o osoby, k tó ra w ja kie jś k o n k re tn e j spraw ie, toczącej się w p o stę p o w a n iu a d m in is tra c y jn y m , a o b ję ­ tej danym i a kta m i, b ie rze fa k ty c z n ie u d z ia ł na po d sta w ie roszczenia praw nego lu b p ra w n ie chronionego in te re su (z m o ty w ó w w y ro k u N T. A . z 1.1V. 1932 r. 1. rej. 5705/30 Z. W . N r 528A).

3. M a g is tra t m. P oznania decyzją z 3 łip ca 1930 r. p o w o łu ją c się na art. 343 p ra w a budo-

jg j^ ik a , ¿e o d w o ła n ie od d e cyzji g łó w n e j służy f0 stronie, k tó rą w m yśl a rt. 9 ust. 2 tegoż p.¿Porządzenia jest osoba interesow an a, uczest- C2ąca w sp ra w ie na p o d sta w ie roszczenia o r n e g o lu b p ra w n ie chronionego interesu. Za ę in te re so w a n ą zaś uw ażać n a le ży w edług 8o ” i? Us*' * cytow aneg o rozporządze nia każde- 1 k to żąda czynności w ła d z y , do kogo czyn-

W o ln y w n ió s ł odw o ła n ie , a W o je w o d a P o ­ znański decyzją z 29 w rze śn ia 1930 r, o d w o ła ­ nie to u w z g lę d n ił i p o le c ił M a g is tra to w i m. Po­

znania w yd a ć p o zw o le n ie na budow ę kio sku . O d tej d e cyzji M a g is tra t m. P oznania w n ió s ł o d w o ła n ie do M in is tra R o b ó t P ublicznych, M i ­ n is te r jednak decyzją z 8 g ru d n ia 1930 r. t r a k tu ­ jąc o d w o ła n ie ja ko zażalenie, zażalenia tego nie

(6)

6 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Nr 4

u w z g lę d n ił, gdyż w m yśl a rt. 395 p ra w a b u d o ­ w lanego decyzja W o je w o d y w sp ra w ie m n ie j­

szej b y ła ostateczna, a do u c h y le n ia jej z u rz ę ­ du w to k u p o stępo w ania a d m in istra cyjn e g o nie ma p o d s t a w y ...

N. T. A , ro z w a ż y ł, co następuje:

W e d łu g p rz e p is ó w obow iązującego na t e r e ­ nie w o je w ó d z tw a poznańskiego rozpo rzą d ze n ia P re zyd e n ta R z e czyp o sp o lite j o p ra w ie b u d o ­ w la n y m i zabu d o w a n iu o sie d li z 16 lutego 1928 r. poz. 202 Dz. U st. (jedn, te k s t poz.

216/1939 Dz. U st. — p rzyp .) (art. a rt. 385 i 386) oraz o p o stę p o w a n iu a d m in is tra c y jn y m z 22 m a r­

ca 1928 r. poz. 341 Dz. U st. (art. 9 i 82), M a g is tra t m. Poznania jest w w yzn a czo n ym przez ustaw ę zakresie w ła d z ą b u dow la ną, w y d a ją c ą decyzje w to k u in s ta n c ji a d m in is tra c y jn y c h , nie może b yć zatem jednocześnie u w a ża n y za stronę, k tó re j służy p ra w o o d w o ła n ia się do w ła d z y in s ta n c ji w yższej, czy też p ra w o ska rg i od o s ta ­ tecznej d e cyzji w ła d z y do N. T. A . (z m o ty w ó w w y ro k u z 29.V. 1933 r, 1. rej. 1407/31 Z. W . N r 657A ).

4. Pozw ana w ła d z a o d d a liła o d w o ła n ie , w y ­ chodząc z założenia, że skarżącem u b ra k le g i­

ty m a c ji do w n ie s ie n ia o d w o ła n ia , pon ie w a ż me jest w ła ś c ic ie le m za ję tych p rz e d m io tó w . O tóż w m yśl a rt. 9 ro zp o rzą d ze n ia z 22 m arca 1928 r.

poz. 341 Dz. U st., k tó r y m a tu zastosow anie z m ocy § 50 ro zp o rzą d ze n ia z 25 cze rw ca 1932 poz. 580 Dz. U st,, osobą in te re so w a n ą je st —- m ię d zy in n y m i — każdy, k to żąda czynności w ła d z y . N ie może ulegać w ą tp liw o ś c i, że co do skarżącego w a ru n e k ten zaszedł, sko ro z w ró c ił się do w ła d z y o w y łą c z e n ie za ję ty c h p rz e d m io ­ tó w . W m yśl c yt. a r ty k u łu stro n ą jest osoba in ­ teresow ana, k tó ra u cze stn iczy w sporze na pod sta w ie roszczenia praw nego lu b p ra w n ie c h ro ­ nionego interesu, S ka rżą cy o p ie ra ł sw oje rosz­

czenia na p ra w ie u ż y tk o w a n ia z a ję ty c h p rz e d ­ m io tó w , U p ra w n ie n ie to podlega ochronie p rze d m io to w e g o p o rz ą d k u praw nego, zatem roszczenie o p a rte na ty m u p ra w n ie n iu m usi być uznane za p ra w n e w po w yższym znaczeniu, a ty m sam ym s k a rżą cy m usi b yć uznany za stronę w p o s tę p o w a n iu a d m in is tra c y jn y m , k t ó ­ re j w m y ś l o g ó ln ych zasad postę p o w a n ia słu ­ ży p ra w o o d w o ła n ia , zatem p ra w o żądania, aby jej o d w o ła n ie b y ło ro z p a trz o n e p o d w zględem m e ry to ry c z n y m (z m o ty w ó w w y ro k u N. T. A , z 21.11. 1934 r. 1. rej. 9407/32 O. P. A . N r 854).

5. Sąsiedzi budującego się nie są p o w o ła n i do b ro n ie n ia w to k u p o stę p o w a n ia a d m in is tra ­ cyjnego w sp ra w ie b u d o w la n e j in te re s u p u b lic z ­ nego, n a to m ia s t słu ży im p ra w o na p o d sta w ie a rt. 9 p ra w a o post. adm in, b ra n ia u d z ia łu w p o ­ s tę p o w a n iu a d m in is tra c y jn y m w ty c h spraw ach, o ile zarządzenie w ła d z y p o lic y jn o -b u d o w la n e j narusza ta k ie p rz e p is y p ra w a budow lanego, k tó re jednocześnie c h ro n ią i ic h in te re s y p r y ­ w a tn e (w y ro k N, T. A . z l- II. 1935 r. 1. rej.

98/32 O. P. A . N r 1461).

6. P. po d a rt. 82 w y r o k z 5.V. 1936 r. 1. rej.

8552/33 Z. W . N r 1198A.

7. O dm ow a rozpoznan ia o d w o ła n ia ska rżą ­ cego z tego p o w o d u iż, ja k o nie b io rą c y fa k ­ tycznego u d z ia łu w p o stę p o w a n iu a d m in is tra ­ cyjnym , nie może b y ć u w ażany za stronę w ty m p o stę p o w a n iu na m ocy a rt. 9 rozporządze nia P re zyd e n ta R ze czyp o sp o lite j z 22 m arca 192-8 poz. 341 Dz. U st., nie jest uzasadniona, gdyż nie ma p o d s ta w y do ta k ra d y k a ln e g o ro zd zie la n ia od siebie sta d ió w p o stę p o w a n ia a d m in is tra c y j­

nego p rze d in sta n cją p ie rw szą i in sta n cją o d w o ­ ław czą. P rze ciw n ie , z p rze p isó w a rt. 90 — 94 tegoż ro zp o rzą d ze n ia raczej w y n ik a , że p ra w o ­ daw ca uw aża p rzebieeg p o stę p o w a n ia a d m in i­

stracyjnego p rzed obu in sta n cja m i za jedną ca­

łość. N ie m ożna zatem odm aw iać p ra w stro n y w ty m p o stę p o w a n iu osobie, k tó ra w p ra w d z ie przed I in sta n cją a d m in is tra c y jn ą nie w y s tę p o ­ w ała, nie m ając k u tem u pow odu, k tó ra jednak po zapadn ięciu d e cyzji w ła d z y in s ta n c ji I s tw ie r­

dziła, że decyzja ta narusza jej p ra w a , i w o b ro ­ nie ty c h p ra w z ło ż y ła o d w o ła n ie do w ła d z y in ­ sta n cji I I

N ie m n ie j w spraw ie niniejszej zasadniczy p o gląd w ła d z y pozw anej, że skarżącem u nie służą p ra w a s tro n y po m y śli a rt. 9 p ra w a o p o ­ s tę p o w a n iu a d m in is tra c y jn y m — jest słuszny.

P rze d m io te m s p ra w y b y ła k w e s tia zm iany przez W y d z ia ł P o w ia to w y u c h w a ły M a g is tra tu m. K o w a la o p rz y s tą p ie n iu do s ta tu tu o zaopa­

trz e n iu e m e ry ta ln y m p ra c o w n ik ó w W ło c ła w ­ skiego Z w ią z k u K om unalnego. C h o d ziło tu z a ­ tem o usta le n ie p e w n ych n o rm o b ie k ty w n y c h , na p o d s ta w ie k tó ry c h d o p ie ro w p rz y s z ło ś c i w razie^ w e jścia w życie ty c h norm , m o g ły b y p o ­ w sta ć u p ra w n ie n ia i roszczenia poszczególnych

osób.

S k o ro zatem W y d z ia ł P o w ia to w y S ejm iku W ło c ła w s k ie g o u c h w a łą z 23 styczn ia 1930 r.

z m ie n ił p o m ie n io n ą u ch w a łę skreślając p o sta ­ n o w ie n ie niezgodne z p o w ia to w y m sta tu te m e m e ry ta ln y m p ra c o w n ik ó w W ło c ła w s k ie g o P o ­ w ia to w e g o Z w ią z k u K om unalnego, do k tó re g o p rz y s tą p ie n ie zostało uchw alon e, to skarżący,

¡ako b u rm is trz m, K o w a la , k tó r y d o p ie ro m ó g ł­

by m ieć sobie przyznane p ra w a em erytalne w razie w ejścia w życie u c h w a ły m a g istra tu w tej m ierze, nie może z p o w o d u n ie za tw ie r- dzenia^ te j u c h w a ły przez w ła d z ę nadzorczą uw ażać siebie za osobę, k tó ra , ja k tego w y m a ­ ga z a c y to w a n y art. 9, w ystę p u je w p o s tę p o w a ­ n iu a d m in is tra c y jn y m ja ko stro n a na p o d sta w ie roszczenia praw nego lu b p ra w n ie chronionego in te re su , nie p o w s ta ła b o w ie m jeszcze żadna n o rm a p ra w n a , na k tó re j ska rżą cy m ógłby oprzeć sw oje roszczenie, lu b k tó rą m ożna b y ło b y uw ażać za ch ro n ią cą jego in te re s y (z m o ty ­ w ó w w y ro k u N. T. A . z 18.1,1937 r. 1, rei- 2970/34 Z. W . N r 1295A).

8. Osoby, na k tó ry c h n ie k o rz y ś ć następuje zm iana w y s o k o ś c i i w a ru n k ó w św iadczeń z t y ' iu łu zaop a trze ń e m e ry ta ln y c h (art. 2 d e k re tu

(7)

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I PRZYMUSOWE W ADMINISTRACJI 7 Nr 4

^ re zyd e n ta R ze czyp o sp o lite j z 3 g ru d n ia 1935 r.

Poz. 547 Dz. U st.), są w p o stępo w aniu, m ającym na celu z a tw ie rd z e n ie tych zm ian przez w ła ś c i­

wą p a ń s tw o w ą w ła d zę nadzorczą (art. 6 tego d e kre tu ), stro n a m i w ro zu m ie n iu a rt. 9 p. 2 p ra ­ wa o p o stę p o w a n iu a d m in is tra c y jn y m poz. 341.

U st, (w y ro k N. T. A , ¡z 12,X 1937 r. I rej.

886/37 i in. Ź. W . N r 1465A).

9. P o sta n io w ie n ia , objęte dwom a p ie rw szy- rai ustępam i a rt. 380 p ra w a budow lanego, m ó ­ w ią o w e z w a n iu w ła ś c ic ie la b u d y n k u do jego ro z b ió rk i, n a to m ia st dw a dalsze u s tę p y p rz y ­ znają w ła d z y w w y p a d k a c h n a g ły c h u p ra w n ie ­ nie m. i. o p ró żn ie n ia b u d yn ku , a przepis, o b ję ­ ty ustępem p ią ty m pow ołan ego a rty k u łu , p rz e ­ w id u je w w y p a d k u niezastosow ania się w ła ś c i- ciela b u d y n k u do zarządzenia w ła d z y w te rm i­

nie p rze z n ią w yzn a czo n ym w y k o n a n ie tego U rz ą d z e n ia przez samą w ła d zę .

M a ją c na uw adze pow yższe p o stano w ienia, należy w w yp a d k a c h , w k tó ry c h w y d a n y na za­

j d z i e om aw ianego p rze p isu nakaz ro z b ió rk i b u d y n k u d o ty c z y b u d y n k u m ieszkalnego i za­

m ieszkałego, przede w s z y s tk im uznać, że sko- r ° decyzja, zarządzająca ro z b ió rk ę b u d yn ku , Oparta b y ć w in n a na s tw ie rd ze n iu , że dalsze istnienie odnośnego b u d y n k u zagraża bezpie­

czeństw u osobistem u lu b p u bliczne m u , to p o ­ przedzające ro z b ió rk ę opróżnienie, b u d y n k u 2 lego m ie szka ń có w p rze p ro w a d zo n e być może W try b ie a d m in is tra c y jn y m bez w zględu na p r y ­ w a tn o p ra w n e ich u p ra w n ie n ia .

W z w ią z k u z p o w yższym w yp a d a p rzyją ć, że

£akaz r o z b ió rk i zam ieszkałego b u d y n k u może cyć tra k to w a n y ja ko z a w ie ra ją c y nałożenie ob o w ią zku ty lk o na w ła ś c ic ie la domu, jeśli m ieszkańcy tego b u d y n k u nie k o rz y s ta ją z o- /h ro n y lo k a to ró w oraz je śli te rm in ro z b ió rk i )est ta k przez w ła d z ę oznaczony, że w ła ś c ic ie l

^omu jest w m ożności w jego ob rę b ie p rz e p ro ­ w adzić ro zw ią za n ie u m ó w najm u w drodze w y - Ppwiedzenia, W ty m b o w ie m w y p a d k u opróż- Menie b u d y n k u może b y ć p rzeprow ad zone bez k r u s z e n ia p ra w p y w a tn y c h m ieszkańców do- o ile c i w yp o w ie d z e ń u m ó w najm u nie kw estionują .

, W w y p a d k a c h n a to m ia st innych, a m ia n o w i- cie gdy m ie szka ń cy danego b u d y n k u są objęci

°choną lo k a to ró w lu b gdy oznaczony przez Władzę te rm in r o z b ió rk i n ie p ozw ala na u p rz e ­ c i e ro z w ią z a n ie u m ó w najm u, zarządzenie w ła - d2Y ro z b ió rk i b u d y n k u m ieści w sobie w sto- Sun k u do jego m ie szka ń có w nałożenie, łam iące- ich p ry w a tn o p ra w n e u p ra w n ie n ia , _ _ Pu "

hcznopraw nego o b o w ią z k u o p ró żn ie n ia zajm o- W anych p rze z n ic h pom ieszczeń p rz e d te rm i- Iiem ro z b ió rk i.

K o n se kw e n cją p ra w n ą nałożen ia na pew ną

° sobę p rze z w ła d z e a d m in istra cyjn e p u b lic z n o ­ praw nego o b o w ią z k u jest n a b ycie prze z tę oso-

r o li s tro n y w odnośnym p o stę p o w a n iu admi- r i s tra c y jn y m (a rt. 9 ust. 2 p ra w a o post.

admin.). Poniew aż dalej p o d sta w ą n a ło że n ia na lo k a to ra danego b u d y n k u o b o w ią z k u o p ró ż n ie ­ nia zajm owanego pom ieszczenia jest s tw ie rd z e ­ nie przez w ładzę ty c h m om entów , k tó re w m yśl a rt, 380 p ra w a budow lanego zarządzenie ro z ­ b ió r k i b u d y n k u uzasadniają, należy p rz y ją ć , że osoba, obciążona będącym w m ow ie o b o w ią z ­ kiem , ma możność — n iezależn ie od e w e n tu a l­

nych p ry w a tn o p ra w n y c h p re te n s ji w obec w ła ­ ściciela b u d y n k u — k w e s tio n o w a n ia w drodze o d w o ła n ia o ko liczn o ści, _ czy w zm ia n ko w a n e m o m e n ty w ty m w y p a d k u m ają m iejsce (z m o ­ ty w ó w w y ro k u N. T. A . z 7.5.1938 r 1 rei 5083/36 O P A . 99A).

A rt, 10, Zdolność praw ną i zdolność do działań prawnych osób interesowanych ocenia w ładza według praw a cywilnego, o ile przepisy administracyjne w poszczególnych wypadkach nie stanowią inaczej,

A rt. 11, Osoba interesowana może do zastą­

pienia siebie upoważnić pełnomocnika, o ile nie jest wymagane jej osobiste działanie,

A r t, 12. 1. Pełnomocnikiem może być oso­

ba własnowolna, o ile poszczególne przepisy prawne nie stanowią inaczej.

2. Oprócz pełnomocnictw, sporządzonych lub poświadczonych w urzędach i przez notariu- szów, są dopuszczalne również pełnomocnictwa pryw atne, o ile ich wiarogodność nie budzi w ą t­

pliwości.

3. Pełnom ocnictwa mogą być sporządzone oddzielnie, albo zaw arte w protokołach, adno­

tacjach, podaniach itp.

4. Poza tym w ładza w sprawach mniejszej wagi może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli za­

stępcami osób interesowanych są członkowie rodziny, osoby należące do wspólnego gospo­

darstwa domowego lub ich pracownicy, a w ła ­ dza nie ma wątpliwości co do istnienia i za k re ­ su uprawnienia do zastępstwa.

5. W ła d za nie dopuści pełnomocnika, któ ry trudni się zawodowo zastępstwem stron nie ma­

jąc odpowiednich uprawnień.

A rt, 13, D la osób nieobecnych lub niezdol­

nych do działań prawnych, a nie mających za­

stępcy prawnego, może w ładza wystąpić do są­

du z wnioskiem o wyznaczenie takiego z a ­ stępcy,

A rt, 14, 1. Osoby interesowane i ich pełno­

mocnicy mają praw o w godzinach do tego p rze­

znaczonych dowiadywać się o biegu spraw, 2. Strona lub też należycie upoważniony jej pełnomocnik może na podstawie zezwolenia w ładzy i w obecności urzędnika, wyznaczonego przez naczelnika urzędu, przeglądać akta adm i­

nistracyjne, które zdaniem w ładzy zaw ierają dane niezbędne dla strony celem uzasadnienia jej praw i interesów,

3. W ła d za może na prośbę strony zezwolić na wydanie odpisów z dokumentów, o ile to ze względu na interes publiczny jest dopuszczalne.

(8)

8 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

Nr 4 4. Od zarządzeń, wydanych w myśl a rtyku ­

łu niniejszego, nie przysługuje żaden środek praw ny oddzielnie od odwołania co do istoty

sprawy. *

5. Upraw nienia, przewidziane w ust. 1 — 3, nie mogą być w ykonyw ane ze szkodą dla taje mnicy urzędowej.

P. ok. M . S. W e w n Nr. 78/1935.

1. P ra w o prze g lą d a n ia a k t a d m in is tra c y jn y c h u stanow io ne w art. 14 ust. 2 rozpo rzą d ze n ia o p o stę p o w a n iu a d m in is tra c y jn y m (poz. 341/1928 Dz. U st.), służy ty lk o osobie, k tó ra w ja kie jś k o n k re tn e j sp ra w ie toczącej się w p o s tę p o w a ­ n iu a d m in is tra c y jn y m , b ie rze fa k ty c z n ie u d z ia ł na p o d sta w ie roszczenia pra w n e g o lu b p ra w n ie chronionego in te re su (w y ro k N. T . A . z l. I V . 1932 r. I. rej. 5705/30 Z. W . N r 528A).

2. P. pod a rt. 9 m o ty w y tego w y ro k u . 3. A r t . 14 ro zp o rzą d ze n ia (rozp. o post.

adm. — p rz y p .) gło si w ust, 2, że strona lu b też n a le życie u p ra w n io n y jej p e łn o m o c n ik może na p o d s ta w ie zezw o le n ia w ła d z y i w obecności u rzę d n ika , w yznaczonego przez n a c z e ln ik a u- rzędu, przegląda ć a k ta a d m in is tra c y jn e , k tó re zdaniem w ła d z y , za w ie ra ją dane, niezbędne dla s tro n y celem uzasadnienia jej p ra w i in teresów , a w ustępie 5 tenże prze p is stanow i, że w y m ie ­ nione w ust. 2 u p ra w n ie n ie s tro n y nie może być w y k o n y w a n e ze szkodą dla ta je m n ic y urzędo w ej. Z p rz y to c z o n y c h p o sta n o w ie ń w y n ik a , że jedynie w ty m w y p a d k u , gdy chodzi o zachow a­

nie ta je m n ic y u rzę d o w e j, k tó re j ochrona z n a tu ­ r y rzeczy n a le ży do w ła d z y , decyzja w spraw ie u d zie le n ia stro n ie ze zw o le n ia na przegląda nie a k t jest p o zostaw io na c a łk o w ic ie sw obodnem u uznaniu w ła d z y , k tó ra w ta k ic h razach o b o w ią ­ zana n a w e t jest ze w z g lę d ó w n a tu ry p u b liczn e j

nie liczą c się z p ry w a tn y m in te re s e m je d n o s tk i o d m ó w ić s tro n ie ze zw o le n ia na przegląda nie a kt. N a to m ia s t w in n y c h w yp a d ka ch , gdy nie chodzi o zachow an ie ta je m n ic y u rzędow ej, a w ię c o w zg lą d n a tu ry p u b liczn e j w ła d za może o d m ó w ić s tro n ie ze zw o le n ia na przegląda nie a k t ty lk o w ów czas, k ie d y a k ta sp ra w y nie za­

w ie ra ją danych, nie zb ę d n ych dla uzasadnienia jej p ra w i in te re só w . W ty m w ię c o sta tn im w y ­ p a d k u decyzja nie jest p o zo sta w io n a c a łk o w i­

cie sw obodnem u uznaniu w ła d z y , lecz jest u z a ­ le żn io n a od znaczenia, ja k ie posiadają z a w a rte w a k ta c h dane dla uzasadnienia p ra w i in te re ­ sów s tro n y i a c z k o lw ie k do oceny tego znacze­

n ia w m yśl cytow aneg o p rze p isu jest p o w o ła n a w y łą c z n ie sama w ładza, to je d n a k ocena ta nie

V. W N O S Z E N IE P O D A Ń .

A rt, 15. 1, Prośby, odwołania, skargi, zaża­

lenia itp, podania mogą być wnoszone do władz pisemnie lub telegraficznie, a także zgłaszane ustnie do protokołu, o ile specjalne przepisy i rodzaj sprawy nie stoją temu na przeszkodzie.

2. W razie zwrócenia się telegraficznego bez poświadczenia podpisu, w ładza ma prawo, gdy zachodzi wąpliwość, żądać od osoby intereso­

wanej pisemnego potw ierdzenia telegramu. W wypadku potwierdzenia uważa się, że podania zostało wniesione ważnie w term inie p ierw o t­

nym.

P, ok. M . S. W ew n. N r, 10/1936.

A rt. 16, 1,^ Podanie powinno zawierać:

a) wskazanie w ładzy, do której jest skiero­

wane,

b) wskazanie zarządzenia lub orzeczenia, domaga Wydania albo uchy l*n ia petent się c) datę,

d) podpis,

a gdy podanie jest pierwszym w spra­

wie winno zaw ierać nadto:

e) adres petenta.

2. nie umiejącego lub nie mogącego się podpisać podanie podpisuje inna osoba przez mego uproszona swoim nazwiskiem czytelnie ws azując swoje miejsce zamieszkania i zazna­

czając przed podpisem, że podpis ten uskutecz- ma zamiast interesowanego na jego prośbę.

odania bez podpisu lub też z podpisem, wy onanym sposobem mechanicznym, w ładza może me przyjąć, o ile ma wątpliwości, czy po- anie zostało wniesione z wolą osoby intereso­

wanej. W razie potrzeby w ładza wyznacza sło­

wny termin dla potw ierdzenia podania. W w y- padku potwierdzenia uważa się, że podanie zo-

ow nm sm ne ważnie w term inie pierwotnym . ro d .7 ni,e w ładza może postąpić również w wypadkach, gdy podanie ma inne braki for- .na ne, jak np. jest nieczytelne, w treści swej niezrozumiałe, napisane z pogwałceniem prze pisow o języku podań itp,

^1' podanie, wniesione przez je ną lub więcej osób, dotyczy kilk u spraw, z których każda powinna być załatw iana od­

dzielnie, w ładza uczyni przedmiotem swego za- atw iem a jedną z nich jej zdaniem najważniej- szą z posrod tych, do których załatw ienia jest vv*asciwą zawiadamiając o tym wnoszącego,

i . 18. N a żądanie osoby interesowanej d a n ia 3 ° b° WIą2ana >est Potwierdzić odbiór po­

może b yć ani dow olna , ani sprzeczna z a k ta m i spraw y, z czego zn ó w w y n ik a , że decyzja w ła ­ dzy w ta k ic h razach w in n a b yć w m yśl a rt. 75 ust. 2 cyt. rozpo rzą d ze n ia o p o stę p o w a n iu ad­

m in is tra c y jn y m nale życie uzasadniona (z m o ty ­ w ó w w y ro k u N. T. A . z 18.IX . 1934 r 1 rej 9437/32 Z. W . N r 788A).

V I. P R O T O K Ó Ł Y I A D N O T A C J E

_ W A K T A C H .

F. ok. M . S. W ew n. 154/1928.

A rt. 19. 1. P rotokoły w postępowaniu admi- potr 3ebneYm Sp° rządza w iadza> gdy uzna to za

(9)

Nr 4 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I PRZYMUSOWE W ADMINISTRACJI 9

2. N ależy sporządzić protokół:

a) o przyjęciu zgłaszanych ustnie podań;

b) o przesłuchaniu osób interesowanych, świadków i biegłych;

c) o oględzinach i ekspertyzach, gdy doko­

nane są z udziałem władz;

d) o ustnym ogłoszeniu decyzji;

e) o rozpraw ie ustnej,

A rt, 20. 1, P rotokół sporządza się tak, aby

* niego widoczne było, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności urzędowych dokonał, ¡kto był przy fym obecny w charakterze w ładz współdziała­

jących, osób interesowanych, ich pełnomocni­

ków, świadków i biegłych, co i w jaki sposób pomocą dokonanych czynności ustalono i ja­

kie zarzuty lub uwagi zgłosiły obecne przy czynności osoby,

2, Jeżeli przesłuchani świadkowie i biegli Zeznawali pod przysięgą, w protokole przesłu­

chania należy to zaznaczyć, O ile zeznania róż­

nią się między sobą, każde zeznanie zapisuje się oddzielnie w m iarę możności własnymi slo­

t a m i osoby zeznającej bez zmian, opuszczeń 1 dodatków.

3, Osobom piśmiennym władza może zezwo- jić: na zapisywanie do protokołu swych zeznań, inb też w miejsce zeznania ustnego, gdy prze­

słuchanie m a się odbywać bez przysięgi — na dostarczenie zeznania na piśmie, W tym wy- Padku zeznanie musi być napisane w całości własnoręcznie przez zeznającego,

4, Jeżeli przesłuchanie dokonane zostało za Pośrednictwem tłumacza, należy zapisać ró w ­ nież do protokołu, w jakim języku zeznanie zło- zono i kto był tłumaczem.

5, P ro to kó ł przesłuchania powinien być od­

czytany zeznającej osobie i przedstawiony jej do podpisu niezwłocznie po złożeniu zeznania.

W szelkie inne protokóły odczytuje się wszyst­

kim osobom obecnym, biorącym udział w czyn­

ności urzędowej, któ re następnie winny proto­

kół podpisać. Jeżeli k to ko lw iek nie chce lub nie jńoże podpisać protokołu, wówczas przyczynę tego zaznacza się w protokole,

6- Skrobania w protokołach są wzbronione, Poprawki i uzupełnienia można robić, lecz tak, l,by w yrazy skreślone były jeszcze czytelne, a Przy tym, aby popraw ki były stwierdzone w Protokole przed jego podpisaniem,

. 1- F a kt... o d m o w y podpisania p ro to k o łó w .

*ako o ko liczn o ść p rz e w id z ia n a w a rt. 20 ust. 5 Prawa o p o stę p o w a n iu a d m in istra cyjn ym ^ nic Pozbawia sam przez się zło żo n ych zeznań mo- F y środka dow odow ego (z m o ty w ó w w y ro k u 8- T. A . z 24.IX , 1937 r. 1. rej. 2971/34. Z. W . N r. 1403A).

A rt, 21, Spostrzeżenia, otrzymane wiado­

mości i zarządzenia, które mają znaczenie dla

’Prawy, a nie stanowią podstawy do sporządze- . ? protokołu, urzędnik dokonywujący czynno-

?ci powinien utrw alać w formie adnotacji w ak- aob przez siebie podpisanej.

V II. W E Z W A N IA I D O R Ę C Z E N IA , P. ok. M . S. W ew n. Nr. 154/1928, N r. 161/1932 i N r 10/1936.

A rt. 22. 1. W ład za ma prawo, w wypadkach zaś gdy poszczególne przepisy to przew idują — ma obowiązek w zyw ać osoby, od których po­

trzebuje wyjaśnień lub których udział w c zy n ­ nościach w ładzy jest potrzebny, do złożenia tych wyjaśnień bądź osobiście w urzędzie, bądź p i­

semnie, bądź przez osoby inne, — jak również do udziału w czynnościach władzy,

2. W ezw anie powinno być opatrzone pod­

pisem urzędnika w ładzy wzywającej.

3. W wezwaniu należy wskazać:

a) imię, nazwisko i adres wezwanego,

b) w jakiej sprawie i w jakim charakterze go się w zywa,

c) nazwę i adres w ładzy wzywającej,

d) czy w ezwany ma się stawić osobiście, czy może złożyć wyjaśnienie na piśmie, czy też może przysłać zamiast siebie pełno­

mocnika,

e) wyznaczyć odpowiedni term in, w ciągu którego powyższe żądanie w ładzy ma być spełnione, albo też wskazać ściśle dzień, godzinę i miejsce stawiennictwa w ezw a­

nego lub pełnomocnika,

f) wskazać, czy zadośćuczynienie wezwaniu jest obowiązkawe, a w razie tw ierd zą­

cym — podać skutki prawne niezastoso­

wania się do wezwania,

A rt. 23- 1. W ezw an ia i inne pisma urzędo­

we w ładza doręcza za potwierdzeniem odbioru przez pocztę lub przez swych funkcjonariu- szów.

2. Pisma adresowane do miejscowości, w k tó ­ rych nie ma zorganizowanej pocztowej służby doręczeń — doręcza się za pośrednictwem władz gminnych.

P. r'ctop. M in . Spr. W.ewn. z dn ia 18 lis to p a d a 1930 r.

o ustaleniu w yso kości (kosztów doręczania przez u rz ę ­ d y gminne i m ag istraty w ezw ań i in nych pism u rzę do­

w ych w postępow aniu ad m in is tra c y jn y m (Dz. U. R. P N r. 92, poiz. 719) oraz roizp. M in . P oczt i T eł. z dnia 5 stycznia 1931 r. o doręczaniu przez pocztę pism u rz ę ­ dow ych i wezwań, w y syła n ych w po stępo w a niu a d m in i­

stracyjn ym (M o n ito r Poli. N r. 17, poz. 29).

1. ...wobec b ra k u p rzepisu procedura lnego, nakazującego doręczanie o d w o ła w co m o rze ­ czeń w p ro s t przez wdadzę od w o ła w czą , ja ko te ż w obec fa k tu , że no rm a ta k a nie w y n ik a w cale z ogólnych zasad p ra w n y c h , uznać n a le ży p o ­ stępow an ie w ła d z y a d m in is tra c y jn e j o d w o ła w ­ czej, polecającej w ła d z y I in s ta n c ji z a k o m u n i­

ko w a n ie orzeczenia interesow an em u, za p ra ­ w id ło w e , a n a w e t odpow ia dające zasadom p o ­ stępow ania odw oław cze go, w edle k tó ry c h o d ­ w o ła n ie w nosi się na ręce w ła d z y I insta n cji, w ładza zaś ta p rz e d k ła d a je w ra z z a k ta m i w ła ­ dzy o d w o ła w cze j i spełnia w obec n ie j w sz y s t­

k ie czynności pom ocnicze (z m o ty w ó w w y ro k u N. T. A . z 14.V I. 1929 r. 1. rej. 1801/27. Z. W .

N r. 88A ).

Figure

Updating...

References

Related subjects :