• Nie Znaleziono Wyników

W Wiemy, że nic nie wiemy

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "W Wiemy, że nic nie wiemy"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

czerwiec-lipiec 5-6/2021 menedżer zdrowia 75

W

Wakacje – szpitalnictwo jest obolałe po przejściach związanych z trzecią falą epidemii koronawirusa.

Dyrektorzy starają się powrócić do normalnego funkcjonowania – po­

przedniego zakresu świadczeń i tej ich liczby, którą realizowano przed epidemią. Trzeba wszak oddać

„dług zdrowotny” wobec pacjen­

tów i odrobić pobrane zaliczkowo z Narodowego Funduszu Zdrowia pieniądze. Nie wszystkim jednak placówkom, zwłaszcza powiato­

wym, uda się ponownie pracować tak jak poprzednio. Część lekarzy nie wróciła na swoje oddziały i nie zostały one lub nie zostaną urucho­

mione. Skala tego zjawiska nie jest jeszcze znana.

Pieniądze przeznaczone dla pracowników szpitalnictwa miały zmotywować ich do pracy z pa­

cjentami zakażonymi. Podwyżki w ramach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu zburzyły i tak już mocno rozchwianą hierarchię płac w szpitalach. Zamiast motywacji i zadowolenia jest zawód i rozgo­

ryczenie. Przyznawanie dodatków covidowych zapewne skończy się procesami sądowymi, podobnie jak w przypadku podobnej ustawy pod­

wyżkowej, chyba z 2013 r. Sam mi­

nister zdrowia przyznaje, że mogą być niepokoje na tle płacowym.

Kolejny zakręt

Zapowiedziano reformę szpi­

talnictwa. Nie da się jej odroczyć – ustawa o ryczałcie została prze­

dłużona tylko do końca tego roku.

Potem musi być nowa regulacja prawna. Ryczałt się nie sprawdził.

Funkcjonował od lipca 2017 r.

i uniemożliwiał rozwój szpitali, jed­

nak w dobie pandemii był, według mnie, kołem ratunkowym dla fi­

nansów placówek. Umożliwił im w miarę normalne funkcjonowanie.

To jednak już za nami i musimy patrzeć w przyszłość. Co nas czeka?

Nie ma zbyt wielu informacji dla dyrektorów. W dokumencie pt.

„Założenia reformy podmiotów wy­

konujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne” są zapowiedzi, ale brakuje konkretów.

Zespół powołany przez ministra zdrowia zaproponował jeden organ tworzący i podział szpitali na cztery grupy w zależności od ich kondycji finansowej. Z ujednolicenia szybko się wycofano. Może byłby to sku­

teczny sposób na całościowe podej­

ście do sieci szpitali? Rozdrobniona struktura właścicielska pozostała, co na pewno utrudni wprowadza­

nie zmian. Powstanie superagencja – Agencja Rozwoju Szpitali, któ­

ra ma być panaceum na problemy szpitalnictwa w Polsce. Szpitalnic­

two jest wprawdzie największym konsumentem budżetu NFZ, ale system ochrony zdrowia to zespół naczyń połączonych. Bez dobrze, skutecznie działających POZ i AOS szpitale nadal będą dla pacjentów ostatnią deską ratunku. Skoro tych problemów do tej pory nie rozwią­

zał resort, to powstaje pytanie, czy agencja, nawet najlepiej umocowa­

ła, będzie miała taką sprawczość.

Agencja Rozwoju Szpitali ma oce­

niać kondycję finansową szpitali, kadrę kierowniczą, programy na­

prawcze i samą restrukturyzację.

Dobrze, że będzie miała wsparcie fi­

nansowe, które ma zapewnić BGK.

Uważam, że jest możliwe zebranie grupy fachowców, którzy potrafią dokonać obiektywnej, mierzalnej oceny funkcjonowania szpitali za­

równo pod względem medycznym (zakres, liczba realizowanych świad­

czeń oraz zapotrzebowanie), jak i pod względem organizacyjnym i finansowym. Jeżeli do tych ocen nie wmiesza się polityka organów tworzących szpitale, możliwy jest początek restrukturyzacji.

Realność zapowiedzi

Niezależnie od tego, jaki zosta­

nie przyjęty model zmian, musi zacząć działać od stycznia 2022 r.

Pozostało zaledwie kilka miesięcy, a nie ma jeszcze projektu ustawy.

Zarządzający powinni skupiać się na tworzeniu planów finansowych na 2022 r. Tylko na jakiej podsta­

wie mają tego dokonać? Jakie mają przyjąć założenia, skoro nie wyty­

czono drogi zmian? Czy czeka nas kolejna tymczasowość?

Marcin Pakulski, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Wiemy, że nic nie wiemy

Fot. istockphoto.com

s z p i t a l n i c t w o

Janusz Atłachowicz, p.o. dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Cytaty

Powiązane dokumenty

Choć prawa kobiet są splecione z prawami osób z niepełnosprawnościami, to opisywana w tej książce grupa – kobiety z niepełnosprawnością intelektualną – jest niewidzialna,

ralna liczby 25 jest sumą czterech kwadratów liczb naturalnych. Istnieją liczby naturalne, które nie są sumami trzech ani mniej sześcianów liczb całkowitych, na

Podczas reakcji spalania jeden atom wodoru łączy się z jednym atomem tlenu i powstaje jedna CZĄSTECZKA pary wodnej, której masa jest równa sumie mas obydwu atomów.. Ujedno-

Dla operatorów samosprzężonych obraz numeryczny jest rzeczywisty, jego kresy należą do widma, widmo zawiera się w domknięciu ob- razu numerycznego, więc dla operatora

● Wiemy z poprzedniego wykładu, że stała ta nie jest stała (zależy od odległości od badanego ładunku i struktury próżni), poza tym spekuluje się, że stała ta jest

Załóżmy, że ustawiliśmy płyty z rysunku 24.16a i b blisko siebie i równo- legle (rys. Płyty są przewodnikami, dlatego też po takim ich ustawieniu ładunek nadmiarowy na

Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania króla z talii 24 kart, jeśli wiemy, że wylosowana karta jest pikiem..

Feynman i Gell-Mann zauważyli także, że struktura oddziaływań ich teorii miała taką postać, że mogłaby ona być naturalnym przybliżeniem jakiejś ogólniejszej teorii, w