Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Download (0)

Full text

(1)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wss.olsztyn.pl

Olsztyn: MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH Z

DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, REMONT

POMIESZCZEŃ V PIĘTRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ ORAZ

WYMIANA SKORODOWANYCH RUR SIECI WODOCIĄGOWEJ.

Numer ogłoszenia: 59101 - 2013; data zamieszczenia: 18.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny , ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5386937, faks 089 5386228.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.olsztyn.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, REMONT POMIESZCZEŃ V PIĘTRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ GINEKOLOGII I GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ ORAZ WYMIANA SKORODOWANYCH RUR SIECI WODOCIĄGOWEJ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych : 1.ZADANIE I -

Modernizacja ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 2.ZADANIE II - Remont pomieszczeń V piętra bloku łóżkowego z przeznaczeniem na Oddział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej 3.ZADANIE III - Wymiana

skorodowanych rur sieci wodociągowej pomiędzy ujęciem wody a hydrofornią Zadanie I jest dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -

Program pn:Program wyrównywania różnic między regionami II - umowa nr RN.8217.1.1.3.13..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

(2)

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

ZADANIE I i II - Zamówienia uzupełniające obejmować będą swoim zakresem roboty nie określone w dokumentacji projektowej/opisie przedmiotu zamówienia.

Roboty te (o ile będzie potrzeba ich wykonania) będą dotyczyć pomieszczeń/powierzchni które są bezpośrednio związane z

pomieszczeniami/przestrzeniami na których wykonywane będą roboty budowlane.

ZADANIE NR III -Zamówienia uzupełniające obejmować będą swoim zakresem roboty nie określone w dokumentacji projektowej/opisie przedmiotu zamówienia.

Roboty te (o ile będzie potrzeba ich wykonania) będą dotyczyć wymiany innych odcinków rur.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.51.40-0, 45.23.11.10-9, 45.23.10.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium . 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 24 000,00 PLN ( słownie: tysiąc dwieście złotych ) W tym dla poszczególnych zadań: 2.1.ZADANIE I - 6 700,00 zł (słownie:

sześć tysięcy siedemset złotych) 2.2.ZADANIE II - 14 900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset złotych) 2.3.ZADANIE III - 2 400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) 3.Wykonawca wnosi wadium: 3.1.w pieniądzu, poleceniem przelewu na konto: Bank

Gospodarstwa Krajowego O/ Olsztyn 47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 3.2.w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3.w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.4.w gwarancjach bankowych 3.5.w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

(3)

o W zakresie warunku wiedzy i doświadczenia wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji: 1. W zakresie zadania I - minimum 2 robót odpowiadających rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu robót budowlano - instalacyjnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda. Zamawiający wymaga aby roboty te dotyczyły obiektów użyteczności publicznej, których funkcjonowanie nie zostało zatrzymane w skutek prowadzenia robót. Ocena spełniania ww.

warunku nastąpi na podstawie dokumentów o których mowa w rozdziale VI.

lit A. pkt.1 ppkt. 1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 2.W zakresie zadania II - minimum 2 robót odpowiadających rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu robót budowlano - instalacyjnych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) brutto każda. Zamawiający wymaga aby roboty te dotyczyły obiektów użyteczności publicznej, których

funkcjonowanie nie zostało zatrzymane w skutek prowadzenia robót.. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie dokumentów o których mowa w rozdziale VI. lit A. pkt.1 ppkt. 1.2 specyfikacji istotnych warunków

zamówienia . 3.W zakresie zadania III - minimum 2 robót odpowiadających rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu robót polegających na wymianie rur sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto każda. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie

dokumentów o których mowa w rozdziale VI. lit A. pkt.1 ppkt. 1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej wymagane jest posiadanie środków własnych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż suma wartości określonych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę: -W zakresie zadania I - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI A pkt.1. ppkt 1.3. -W zakresie zadania II - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI A pkt.1. ppkt 1.3. -W zakresie zadania III - 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI A pkt.1.

ppkt 1.3.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

(4)

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie Zamawiający wymaga wskazanie w wykazie i załączenie dowodów w następujących zakresach: 1. W zakresie zadania I - minimum 2 robót odpowiadających rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, tj.

polegających na wykonaniu robót budowlano - instalacyjnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) brutto każda.

Zamawiający wymaga aby roboty te dotyczyły obiektów użyteczności publicznej, których funkcjonowanie nie zostało zatrzymane w skutek prowadzenia robót. 2. W zakresie zadania II - minimum 2 robót odpowiadających rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu robót budowlano - instalacyjnych o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN (słownie:

trzysta tysięcy złotych) brutto każda. Zamawiający wymaga aby roboty te dotyczyły obiektów użyteczności publicznej, których funkcjonowanie nie zostało zatrzymane w skutek prowadzenia robót. 3. W zakresie zadania III - minimum 2 robót odpowiadających rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu robót polegających na wymianie rur sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) brutto każda;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie

dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji

(5)

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, formularz ofertowy. 2.Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Kosztorys ofertowy - szczegóły dotyczące wykonani kosztorysu znajdują się w załączniku nr 4 do SIWZ. 3.Dowód wniesienia wadium 4.UWAGA!!! Zaleca się, aby

kosztorys ofertowy był załączony do oferty również w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD/Pamięci flash w formacie pdf

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 16 B pok. 2 / 9 Dział Zamówień Publicznych i

Zaopatrzenia 10 - 561 Olsztyn..

(6)

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 10:30, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 16 B pok. 2 / 9 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 10 - 561 Olsztyn..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie I jest dofinansowywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Program pn: Program wyrównywania różnic między regionami II - umowa nr RN.8217.1.1.3.13..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr I.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Modernizacja ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.51.40-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr II.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont pomieszczeń V piętra bloku łóżkowego z przeznaczeniem na Oddział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.51.40-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana skorodowanych rur sieci wodociągowej pomiędzy ujęciem wody a hydrofornią.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.11.10-9, 45.23.10.00-5, 45.00.00.00- 7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

(7)

Figure

Updating...

References

Related subjects :