Regulamin Konkursu Nagrody za metry

Download (0)

Pełen tekst

(1)

 

Regulamin Konkursu „Nagrody za metry” 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady udziału w konkursie „Nagrody za metry” 

(zwany dalej „Konkurs”).  

2. Organizatorem  Konkursu  jest  Pegasus  Advertising  Poland  Sp.  z  o.o.,  (zwany  dalej  „Organizator”)  z  siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Waszyngtona  33/61,  wpisany  do  Rejestru  Przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000147209,  posiadający kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN, nr NIP: 113‐19‐40‐626, REGON 013011806, 

działający na zlecenie Pfleiderer Grajewo S.A. (zwany dalej  „Pfleiderer”) z siedzibą w Grajewie przy ul. Wiórowej  1,  wpisany  do  rejestru  przedsiębiorców  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Białymstoku  pod  numerem  KRS  0000011422, NIP 719‐10‐00‐479, REGON 450093817. 

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4. Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje:  

a. Katalog Nagród – lista Nagród oferowanych Uczestnikom w ramach Konkursu, zawierająca nazwy i fotografie  elementów  rzeczowych  Nagród  oraz  wskazanie  liczby  Punktów,  jakimi  dysponować  musi  Uczestnik,  aby  otrzymać daną Nagrodę, zamieszczona i aktualizowana na Stronie Internetowej Konkursu.  

b. Produkty – produkty firmy Pfleiderer, o których mowa w § 2. 

c. Uczestnik – osoba podejmująca decyzję o zakupie Produktów Pfleiderer.  

d. Punkty – punkty zdobywane przez Uczestników Konkursu na zasadach określonych Regulaminem.  

e. Nagroda  –  towar  lub  usługa  z  Katalogu  Nagród,  na  które  można  wymienić  Punkty  wraz  z  przypisaną  tej  nagrodzie  nagrodą  pieniężną.  Wymianie  na  Nagrody  podlegają  tylko  Punkty  zdobyte  w  ramach  Konkursu  i  naliczone na konto Uczestnika.  

f. Pakiet  startowy  –  zestaw  materiałów  informacyjnych  nt.  Konkursu  przekazany  Uczestnikowi  po  zarejestrowaniu w Konkursie w tym: katalog z opisem zasad Konkursu, 5 kopert zwrotnych, koperta zbiorcza.  

g. Serwis WWW ‐ serwis internetowy o adresie www.nagrodyzametry.pl. 

h. Wartość Punktowa ‐ liczba Punktów zebranych na indywidualnym koncie Uczestnika, od której zależy rodzaj  nagrody, o którą Uczestnik może walczyć w ramach Konkursu.  

i. Dystrybutorzy – wybrane punkty sprzedaży Produktów, w których skład wchodzą Partnerzy firmy Pfleiderer  jak i inne firmy handlowe. Lista Dystrybutorów, u których zakup jest premiowany Punktami znajduje się na  Serwisie WWW.  

j. Dokument Zakupu – kopia paragonu lub faktury dokumentująca zakup Produktów. 

5. Celem Konkursu jest promocja Pfleiderer oraz jego Produktów.  

 

§ 2 PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU  

1. Przedmiotem Konkursu objęte są blaty kuchenne produkowane przez Pfleiderer o szerokości 60 cm i 120 cm. 

2. Organizator  w  porozumieniu  z  Zamawiającym  zastrzega  sobie  prawo  rozszerzenia  listy  Produktów  objętych  Konkursem. 

3.  Konkurs prowadzony będzie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. przy czym Uczestnicy: 

a. mogą  zdobywać  punkty  od  1  lipca  2015  r.  do  30  listopada  2015  r.  Dokumenty  Zakupu  mogą  być  przesyłane do Organizatora do dnia 7 grudnia 2015 r.   

b. mogą  odpowiadać  na  pytanie  konkursowe  od  16  lipca  2015  r.  do  momentu  spełnienia  warunku,  o  którym mowa § 8 ust. 1, jednak nie później niż do 21 grudnia 2015 r. 

 

(2)

§ 3 UCZESTNICY 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej, nabywających produkty marki Pfleiderer celem ich przetworzenia.  

W Konkursie nie mogą wziąć udziału firmy nabywające produkty marki Pfleiderer od Partnerów Pfleiderer celem  ich dalszej odsprzedaży osobom fizycznym w formie nie przetworzonej.  

2. Uczestnikami  Konkursu  nie  mogą  być  pracownicy  Pfleiderer  i  Organizatora  oraz  członkowie  ich  najbliższej  rodziny. Za członków najbliższej rodziny uważa się wstępnych, zstępnych, małżonka oraz rodzeństwo. 

 

§ 4 PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU  1. Przewidziano dwie równorzędne możliwości rejestracji w Konkursie. 

a) Za  pośrednictwem  Serwisu  WWW  poprzez  wypełnienie  formularza  rejestracyjnego  dostępnego  w  zakładce  www.nagrodyzametry.pl/rejestracja. 

b) Za  pośrednictwem  Papierowego  formularza  rejestracyjnego  przekazanego  przez  Dystrybutora.  Wypełniony  formularz papierowy należy pozostawić u Dystrybutora. Dystrybutor przekaże formularz do Organizatora. 

2. W celu rejestracji w Konkursie Uczestnik musi poprawnie wypełnić formularz, o którym mowa w ust. 1, poprzez: 

a) podanie  swoich  danych  osobowych  (imię,  nazwisko,  adres  korespondencyjny,  pesel,  adres  e‐mail,  numer  telefonu komórkowego) oraz 

b) podanie  danych  statystycznych  firmy,  w  ramach  której  Uczestnik  dokonuje  zakupów  Produktów  (nazwa  firmy, NIP, stanowisko zajmowane w firmie, adres strony www firmy) oraz 

c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu   oraz  zaakceptować  Regulamin  Konkursu  na  Serwisie  WWW,  a  następnie  ustawić  hasło  do  logowania  się  w  Serwisie  WWW  (opcja  pojawi  się  automatycznie  przy  rejestracji  przez  Serwis  WWW  lub  po  wejściu  na  link  o  którym mowa w ust. 4). 

3. Prawidłowe  wykonanie  rejestracji,  za  pośrednictwem  Serwisu  WWW,  skutkuje  pełnym  dostępem  do  Serwisu  WWW. Dodatkowo na adres e‐mail, podany podczas rejestracji do Konkursu, Uczestnik otrzyma wiadomość e‐

mail z potwierdzeniem pozytywnego zakończenia procesu rejestracji.  

4. W  przypadku  rejestracji  za  pośrednictwem  formularza  papierowego,  Organizator  potwierdzi  otrzymanie  zgłoszenia  poprzez  wysłanie  wiadomości  SMS  na  numer  telefonu  oraz  wiadomości  e‐mail  na  adres  e‐mail.  W  wiadomości e‐mail zostanie umieszczony link, w który należy wejść (kliknąć), aby ukończyć proces zgłoszenia do  Konkursu.  

Prawidłowe zakończenie rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu skutkuje pełnym dostępem  do serwisu. Dodatkowo, na adres e‐mail podany podczas rejestracji do Konkursu, Uczestnik otrzyma wiadomość  e‐mail z potwierdzeniem pozytywnego zakończenia procesu rejestracji.  

5. Na adres korespondencyjny, podany w formularzu, o którym mowa w § 1, Organizator wyśle Pakiet Startowy z  zestawem materiałów dotyczących Konkursu. 

6. Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia  udziału  w  Konkursie.  Uczestnik  przystępując  do  Konkursu  ma  obowiązek  podania  Organizatorowi  danych  aktualnych  i  zgodnych  ze  stanem  rzeczywistym,  a  w  przypadku  zmiany  danych  w  okresie  trwania  Konkursu  Uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora niezwłocznie po zaistnieniu zmiany.  

 

§ 5 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONKURSIE 

Podczas  trwania  Konkursu  Uczestnik  w  każdej  chwili  ma  prawo  do  dobrowolnej  rezygnacji  z  Konkursu  poprzez  wysłanie informacji o rezygnacji z udziału w Konkursie (np. za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w  Serwisie  WWW).  W  przypadku  rezygnacji  z  Konkursu,  Punkty  zdobyte  przez  Uczestnika  tracą  ważność  z  dniem  następnym po otrzymaniu rezygnacji przez Organizatora. 

     

(3)

§ 6 DOSTĘP DO SERWISU WWW 

1. Uczestnik Konkursu, który pozytywnie przeszedł proces przystąpienia do konkursu może logować się w Serwisie  WWW poprzez wpisanie loginu (pierwsza litera imienia i całe nazwisko pisane łącznie bez polskich znaków) oraz  hasła (hasło podane podczas rejestracji w Konkursie).   

2.  Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika, w tym zamówienie Nagrody, traktowane  są  jako  działania  Uczestnika.  Organizator  i  Pfleiderer  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  wykorzystanie  loginu  i  hasła przez osoby nieuprawnione. 

  

§ 7 ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW 

1. Każdemu  z  Uczestników  przysługują  Punkty  za  zakup  Produktów  dokonany  od  dnia  1  lipca  2015  r.  do  dnia  30  listopada 2015 r.  

2. Organizator będzie przyznawał Uczestnikom Punkty, zgodnie z następującym przelicznikiem:  

a) Zakup 1m bieżącego BLATU Pfleiderer o szerokości 60 cm (niezależnie od rodzaju) = 1 pkt. 

b) Zakup 1m bieżącego BLATU Pfleiderer o szerokości 120 cm (niezależnie od rodzaju)= 2 pkt. 

3. Organizator może przyznać Uczestnikowi dodatkowe Punkty za:  

a)  zakup konkretnych produktów, które będą objęte promocją bądź wyprzedażą w trakcie trwania Konkursu,   b)  inne  zadania będą ogłaszane w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem Strony Internetowej Konkursu, 

wiadomości sms i/lub e‐mail.  

4. Uczestnik otrzymuje Punkty po udokumentowaniu Organizatorowi zakupu produktów, o których mowa w § 2 na  podstawie Dokumentów Zakupu. 

5. Udokumentowanie  zakupu  może  odbyć  się  przez  wcześniej  zarejestrowanego  Uczestnika  w  jeden  z  trzech  sposobów: 

a) za pośrednictwem Serwisu WWW w zakładce „Moje zakupy” poprzez: wgranie skanu / zdjęcia Dokumentu  Zakupu, wpisanie daty zakupu, numeru Dokumentu Zakupu, deklarowanej liczby zakupionych metrów blatu  o szerokości 60cm i/lub 120cm, wybór Dystrybutora, u którego zostały nabyte Produkty (po numerze NIP).   

b) za  pośrednictwem  wiadomości  MMS  wysłanej  na  numer  661 000 365  z  numeru  telefonu  podanego  przez   Uczestnika przy rejestracji. Wiadomość powinna zawierać czytelne zdjęcie Dokumentu Zakupu.  

c) za  pośrednictwem  zgłoszenia  papierowego.  Dokument  Zakupu  powinien  zostać  wysłany  na  adres  ul. 

Korfantego 8a, 01‐496 Warszawa z dopiskiem „Nagrody za metry”. Każdy Dokument Zakupu musi posiadać  opis informujący o ilości metrów blatów, o szerokości 60 cm i/lub 120 cm oraz imię i nazwisko Uczestnika. 

6. Udokumentowanie zakupu, o którym mowa w § 7 ust. 5 powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 dni od dnia  zakupu (w przypadku zgłoszenia papierowego decyduje data stempla pocztowego) z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 a.  

7. Zgłoszenia zakupu są przyjmowane przez Organizatora od dnia 16 lipca 2015 r. do dnia 7 grudnia 2015 r. 

8. Punkty  zostaną  naliczone  na  konto  Uczestnika  po  weryfikacji  przesłanych  zgłoszeń.  W  przypadku  zgłoszenia  zakupu za pośrednictwem Strony Internetowej konkursu jak i za pośrednictwem wiadomości MMS, Organizator  daje  sobie  5  dni  na  weryfikację  zgłoszenia  (wliczając  jedynie  dni  robocze).  W  przypadku  zgłoszenia  zakupu  za  pośrednictwem  zgłoszenia  papierowego  Organizator  daje  sobie  7  dni  roboczych,  liczonych  od  dnia  otrzymania  przesyłki, na weryfikację zgłoszenia.  

9. Podczas  weryfikacji  dokumentów  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  odrzucenia  Dokumentów  Zakupu  z  nieczytelnymi  danymi.  W  takim  przypadku,  Organizator  poinformuje  niezwłocznie  Uczestnika  o  odrzuceniu  Dokumentu Zakupu. 

10. W przypadku otrzymania przez Organizatora więcej niż jednego Dokumentu Zakupu o tym samym numerze i od  tego samego Dystrybutora, Organizator podda weryfikacji otrzymane Dokumenty Zakupu w pierwszej kolejności  kontaktując się z Uczestnikami, którzy przysłali te Dokumenty Zakupu. W przypadku braku możliwości ustalenia  Uczestnika,  który  powinien  otrzymać  Punkty,  Punkty  zostaną  przyznane  Uczestnikowi,  który  udokumentował  zakup jako pierwszy.  

(4)

12. Organizator  będzie  informować  Uczestników  poprzez  Stronę  Internetową  Konkursu  oraz  wiadomości  e‐mail  o  produktach  premiowanych  dodatkowymi  Punktami  oraz  wszelkich  produktach  i  akcjach  dodatkowo  premiowanych w Konkursie.  

13. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  korekty  liczby  Punktów  naliczonych  Uczestnikowi  w  tym  do  anulowania  części lub wszystkich naliczonych Punktów a nawet wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie braku podstawy  do ich przyznania, a w szczególności w przypadku niezgodnych z Regulaminem nadużyć przez Uczestnika. 

 

§ 8 ZASADY RYWALIZACJI O NAGRODY 

1. Pierwszych  1 500  Uczestników,  którzy  uzyskają  co  najmniej  50  Punktów  zdobywa  prawo  do  wzięcia  udziału  w  drugim etapie konkursu. 

2. W drugim etapie konkursu Uczestnik wybiera Nagrodę, o którą będzie rywalizował.  Rodzaj nagrody o jaką będzie  walczył Uczestnik zależy od ilości zgromadzonych przez Uczestnika Punktów. 

3. W celu wygrania Nagrody Uczestnik musi zalogować się w Serwisie WWW i odpowiedzieć poprawnie na pytanie  konkursowe umieszczone w zakładce Katalog nagród.  

4. Po udzieleniu odpowiedzi  z konta Uczestnika zostaje odjęta liczba Punktów odpowiadająca Wartości Punktowej  zamówionej Nagrody.  

5. W  przypadku,  gdy  nadal  spełniony  jest  warunek  określony  w  ust.  1  Uczestnik  może  ponownie  wziąć  udział  w  realizacji o Nagrodę.  

6.  Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.  

7. Uczestnik nie może wymienić Punktów na Nagrody spoza Katalogu Nagród.  

8. W przypadku zaistnienia wątpliwości czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie,  Organizator  ma prawo wstrzymać się  z wydaniem  Nagrody, do  czasu wykazania przez  Uczestnika Konkursu, że  spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 

§ 9 ODBIÓR NAGRÓD 

1.  W celu odebrania Nagrody Uczestnik musi wypełnić formularz odbioru Nagrody, dostępny w Serwisie WWW, nie  później niż do dnia 21 grudnia 2015 r. 

2. Przypisana nagrodzie rzeczowej lub usłudze nagroda pieniężna odpowiada  11,11% wartości nagrody rzeczowej  lub usługi. Przed wydaniem Nagrody, Organizator pobierze od nagrodzonego Uczestnika zryczałtowany podatek  dochodowy w wysokości 10% Nagrody, tj. w wysokości równej wartości nagrody pieniężnej.  

3.  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zastąpienia  którejkolwiek  z  Nagród  inną  Nagrodą,  w  przypadku,  gdy  z  przyczyn niezależnych od Organizatora, wydanie Nagród nie będzie możliwe (np. brak dostępności na rynku). W  przypadku wyczerpania zapasu zamówionej Nagrody, Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie  przez  Organizatora.  W  takim  przypadku,  Uczestnik  Konkursu  może,  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  21  grudnia 2015 r. złożyć zamówienie na inną Nagrodę do takiej samej wartości Punktowej. Po tym terminie prawo  do otrzymania Nagrody wygasa.  

4. Aktualny Katalog Nagród jest dostępny w Serwisie WWW. 

5. Organizatorowi  przysługuje  prawo  do  zmiany  Katalogu  Nagród,  w  tym  poszczególnych  Nagród.  Obowiązuje  wersja Katalogu Nagród umieszczona w Serwisie WWW w chwili przystąpienia do drugiego etapu konkursu.  

6. Po  prawidłowym  wypełnieniu  formularza  odbioru  Nagrody,  Uczestnik  otrzyma  potwierdzenie  przyjęcia  zgłoszenia na adres email, podany podczas zgłoszenia do Konkursu.  

7. Po przyjęciu zamówienia przez Organizatora nie może być ono zmienione ani odwołane.  

8. Zamówienie Nagrody zostanie zrealizowane w terminie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia jego przyjęcia. 

9. Koszt dostarczenia Nagrody pokrywa Organizator.  

10. Nagroda, która nie zostanie odebrana przez Uczestnika, lub której odbioru Uczestnik odmówił, przepada.  

           

(5)

§ 10 REKLAMACJE DOTYCZĄCE NAGRÓD 

1. Przy  odbiorze  Nagrody  Uczestnik  zobowiązany  jest  sprawdzić  przesyłkę  w  obecności  osoby  ją  wydającej.  W  przypadku  uszkodzenia  Nagrody  lub  niezgodności  Nagrody  z  zamówieniem  należy  wypełnić  Formularz  Reklamacji, w tym uzyskać podpis osoby wydającej Nagrodę (kuriera).  

2.  Organizator i Pfleiderer nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za  wszelkie inne działania poczty lub firmy kurierskiej.  

3. Organizator  i  Pfleiderer  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  Nagrody  zniszczone  lub  noszące  ślady  użytkowania,  których odbiór pisemnie poświadczył Uczestnik.  

4. Organizator  i  Pfleiderer  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  nieprawidłowości  związane  z  opóźnieniem  lub  nie  doręczeniem Nagrody, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu dostarczenia Nagrody.  

5. Reklamacje  dotyczące  uszkodzenia  Nagrody  lub  niezgodności  Nagrody  z  zamówieniem  będą  uwzględniane  na  podstawie przesłania informacji pod adresem poczty elektronicznej kontakt@nagrodyzametry.pl z dopiskiem w  tytule wiadomości „Reklamacja nagroda – Nagrody za metry”.  

6. Reklamacje złożone po upływie 7 dni od otrzymania Nagrody lub bez zachowania procedury reklamacyjnej nie  będą rozpatrywane.  

7. W  przypadku  uwzględnienia  przez  Organizatora  reklamacji  dotyczącej  uszkodzenia  Nagrody  lub  niezgodności  Nagrody  z  zamówieniem,  Nagroda  zostanie  wymieniona  w  terminie  30  dni  od  daty  rozpatrzenia  reklamacji  na  Nagrodę  tego  samego  rodzaju,  o  ile  będzie  ona  w  aktualnym  Katalogu  Nagród.  Jeżeli  Nagroda  nie  będzie  figurowała  w  aktualnym  Katalogu  Nagród,  Organizator  wymieni  uszkodzoną  lub  niezgodną  z  zamówieniem  Nagrodę na inną Nagrodę, o takiej samej Wartości Punktowej wybraną przez Uczestnika z aktualnego Katalogu  Nagród.  

8. Nagroda,  posiadająca  kartę  gwarancyjną  lub  jej  odpowiednik,  może  być  reklamowana  wyłącznie  w  punktach  serwisowych podanych na tych dokumentach. Podstawę do zgłoszenia reklamacji w serwisie producenta stanowi  protokół przekazania Nagrody oraz karta gwarancyjna, które będą dołączone do Nagrody.  

9. Jeżeli  postanowienia  tego  rozdziału  nie  stanowią  inaczej,  do  rozpatrywania  reklamacji  dotyczących  Nagród,  w  szczególności reklamacji związanych z niedostarczeniem zamówionej Nagrody, stosuje się postanowienia z § 11  dotyczące reklamacji z tytułu przebiegu Konkursu.  

 

§ 11 REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU 

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania  Konkursu lub zgłaszane za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie WWW w terminie 30 dni od dnia  zakończenia  Konkursu,  z  dopiskiem  ”Reklamacja  –  Nagrody  za  metry!".  O  zachowaniu  terminu  do  złożenia  reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora.  

2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom.  

3. Pisemna  reklamacja  powinna  zawierać:  imię  i  nazwisko  Uczestnika,  numer  pesel,  adres  do  korespondencji,  jak  również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.  

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.  

5. Decyzja  Organizatora  w  przedmiocie  reklamacji  jest  ostateczna  i  wiążąca.  Uczestnik,  o  decyzji  Organizatora,  zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni  od daty rozpatrzenia reklamacji.  

 

§ 12 DANE OSOBOWE 

1. Dane  osobowe  Uczestników  Konkursu,  będą  przetwarzane  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  roku  o  ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prawidłowego  przeprowadzenia Konkursu, w tym komunikowania się z jego Uczestnikami również drogą elektroniczną.   

2. Administratorem danych osobowych zebranych od Uczestników jest Pfleiderer. 

(6)

4. Przystępując  do  Konkursu  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  przez  Pfleiderer  i  Organizatora  swoich  danych  osobowych  (imię,  nazwisko,  pesel,  adres  e‐mail,  numer  telefonu  komórkowego),  zgodnie  z  postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

5. Pfleiderer  zapewnia  każdemu  Uczestnikowi  Konkursu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  osobowych  oraz  możliwość ich poprawiania.  

6. Uczestnik  Konkursu  podaje  swoje  dane  osobowe  dobrowolnie.  W  przypadku  odmowy  podania  danych  osobowych nie będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie. 

 

§ 13  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  1. Przyjęto następujące  formy kontaktu Uczestników z Organizatorem:  

a) infolinię  Konkursu:  czynną  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  10  ‐  16  i  dostępną  pod  numerem:       

(22) 532 21 62, 

b) pocztę elektroniczną: kontakt@nagrodyzametry.pl, 

c) Serwis WWW:  www.nagrodyzametry.pl (zakładka „Kontakt”). 

2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody. Wszelkie  spory, wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy  dla Organizatora.  

3. Zasady  Konkursu  określa  wyłącznie  Regulamin  oraz  bezwzględnie  obowiązujące  przepisy  prawa.  Wszelkie  materiały  promocyjno‐reklamowe  mają  charakter  informacyjny.  Wizerunek  Nagród  przedstawiony  w  materiałach promocyjno‐reklamowych, w szczególności w Katalogu Nagród, może odbiegać od ich rzeczywistego  wyglądu.  

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu w Serwisie WWW oraz w siedzibie Organizatora.  

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty zakończenia Konkursu ‐ wydłużenia lub skrócenia jego trwania w  zależności od zainteresowania i zaangażowania Uczestników w przebieg Konkursu. O takim działaniu Uczestnicy  zostaną  powiadomieni  z  minimum  14  dniowym  uprzedzeniem,  poprzez  informację  wysłaną  za  pomocą  poczty  elektronicznej lub wiadomości sms oraz umieszczenie informacji w Serwisie WWW. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą  ogłaszane  z  3‐dniowym  wyprzedzeniem  na  Stronie  Internetowej  Konkursu  zawierającej  zestawienie  zmian  Regulaminu.  

7. Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  podanie  przez  osobę  przystępującą  do  Konkursu  nieprawdziwych  lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji. Przesłanie informacji,  powiadomień bądź Nagród w Konkursie z wykorzystaniem danych podanych przy przystąpieniu do Konkursu lub  w dalszym toku Konkursu przez Uczestnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika.  

8. Podmiotem organizującym i odpowiedzialnym za spełnienie wszystkich warunków konkursu jest Organizator. 

   

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :