Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. warsztaty 24 zaliczenie z oceną. konwersatoria 24 zaliczenie z oceną

Download (0)

Full text

(1)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Prawo miejscowe - techniki legislacyjne

1 / 6

Nazwa kierunku kształcenia:

Administracja

Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Elżbieta Mreńca

Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Profil kształcenia (ogólnoakademicki czy praktyczny): ogólnoakademicki

Nazwa modułu (przedmiotu) kształcenia: Prawo miejscowe - techniki legislacyjne (ADM-L.D/2450)

Forma zajęć i punkty ECTS

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

warsztaty 24 zaliczenie z oceną

konsultacje 15 bez oceny

konwersatoria 24 zaliczenie z oceną

praca własna 36

Razem 63 3

Cele kształcenia

1. Student nabywa kompleksową wiedzę dotyczącą problematyki prawa miejscowego stanowionego, na podstawie aktualnych regulacji prawnych, przez samorząd terytorialny oraz organy administracji rządowej.

2. W szczególności student nabywa wiedzę dotyczącą: rodzajów aktów prawa miejscowego, podmiotów upoważnionych do ich stanowienia oraz procedury uchwalania. Ponadto student zapozna się: z zagadnieniem legalności działania prawotwórczych organów lokalnych, przyczynami i skutkami utraty mocy obowiązującej aktów prawa miejscowego.

3. Student zapoznaje się nie tylko z bogatym materiałem dogmatycznym i normatywnym

w przedmiotowym zakresie ale także nabywa umiejętność poprawnej legislacyjnie konstrukcji nieskomplikowanych aktów prawa miejscowego w postaci przedstawionego pisemnie projektu aktu.

(2)

4. Docelowo zarówno wiedza teoretyczna, jak i zajęcia praktyczne pozwolą na przygotowanie studenta do pracy w charakterze legislatora przygotowującego projekty aktów prawa miejscowego.

(3)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Prawo miejscowe - techniki legislacyjne

3 / 6 Efekty uczenia się

Kategoria: WIEDZA

SYMBOL EFEKTU

KSZTAŁCENIA OPIS EFEKTU KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTU DO

EFEKTU KIERUNKOWEGO

P_W1

Student posiada wiedzę o rodzajach aktów prawa miejscowego, podstawach prawnych ich podjęcia oraz o procedurze ich stanowienia w obowiązującym porządku prawnym

Ad1A_W03 Ad1A_W04 Ad1A_W05 Ad1A_W07 Ad1A_W11 P_W2

Student ma wiedzę o instytucjach biorących udział w procesie

legislacyjnym, zasadach ich powoływania oraz kompetencjach

Ad1A_W02 Ad1A_W03 P_W3

Student zna zasady przyzwoitej legislacji dla jakości

stanowionych tekstów prawnych

Ad1A_W03 Ad1A_W04 Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI

SYMBOL EFEKTU

KSZTAŁCENIA OPIS EFEKTU KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTU DO

EFEKTU KIERUNKOWEGO

P_U1

Student potrafi zredagować, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, projekt aktu prawa miejscowego oraz projekt nowelizacji aktu prawa miejscowego

Ad1A_U01 Ad1A_U06 Ad1A_U07 Ad1A_U08 Ad1A_U09 Ad1A_U10

P_U2

Student posiada umiejętność elementarnej oceny skutków regulacji, w szczególności kosztów i korzyści przyjmowanych rozwiązań legislacyjnych oraz umiejętność zaproponowania zmiany legislacyjnej pod wpływem takiej oceny

Ad1A_U03 Ad1A_U04

Kategoria: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SYMBOL EFEKTU

KSZTAŁCENIA OPIS EFEKTU KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTU DO

EFEKTU KIERUNKOWEGO

P_K1

Student potrafi wykorzystać przedstawioną w trakcie ćwiczeń wiedzę do samodzielnego rozwiązywania praktycznych problemów związanych z przedmiotowym zagadnieniem

Ad1A_K01 Ad1A_K04 Ad1A_K05 Ad1A_K09 Ad1A_K10 Ad1A_K11 P_K2

Student ma świadomość stałego rozwoju technik

legislacyjnych, zwłaszcza sferze komunikacji społecznej

Ad1A_K01

(4)

Treści programowe przedmiotu

NUMER OPIS ZAGADNIENIA FORMA

ZAJĘĆ LICZBA GODZIN

1

Miejsce aktów prawa miejscowego w hierarchii konstytucyjnego systemu źródeł prawa. Analiza cech tych aktów jako podustawowych źródeł prawa powszechnie obowiązującego

warsztaty

1 / 1

2

Podstawa prawna stanowienia aktów prawa miejscowego (upoważnienie konstytucyjne

i ustawowe). Zagadnienie subdelegacji kompetencji prawotwórczych

warsztaty

1 / 1

3

Podmioty wyposażone w kompetencje prawotwórcze do stanowienia aktów

prawa miejscowego warsztaty

1 / 1

4

Rodzaje i cechy charakterystyczne aktów prawa miejscowego warsztaty

2 / 2

5

Prawne formy aktów prawa miejscowego warsztaty

2 / 2

6

Procedura stanowienia aktów prawa miejscowego: w gminie, w powiecie oraz w województwie (przez samorząd województwa, wojewodę, organy

niezespolonej administracji rządowej) warsztaty

4 / 4

7

Publikacja oraz termin wejścia w życie aktów prawa miejscowego warsztaty

1 / 1 8

Kontrola legalności i konstytucyjności aktów prawa miejscowego warsztaty

2 / 2 9

Zasady odpowiedzialności z tytułu normatywnej bezprawności warsztaty

1 / 1 10

Przesłanki utraty mocy obowiązującej aktu prawa miejscowego warsztaty

1 / 1 11

Zasady techniki prawodawczej w zakresie konstruowania projektu aktu prawa

miejscowego warsztaty

3 / 3

12

Tworzenie projektu aktu prawa miejscowego oraz projektu jego nowelizacji warsztaty

5 / 5

(5)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie Prawo miejscowe - techniki legislacyjne

5 / 6 Warunki zaliczenia

WARSZTATY

FORMA ZALICZENIA WAGA FORMY ZALICZENIA

Obecność na zajęciach

20

Praca na zajęciach

20

Zaliczenie końcowe ćwiczeń

60

KONWERSATORIA

FORMA ZALICZENIA WAGA FORMY ZALICZENIA

Brak ustalonych wag.

Metody kształcenia

ćwiczenia

sporządzanie projektów aktów prawa miejscowego

dyskusja

Literatura przedmiotu (obowiązkowa)

D. Dąbek. Prawo miejscowe 2007

A. Malinowski (red.). Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy - akty wykonawcze - prawo

miejscowe 2009

Literatura przedmiotu (uzupełniająca)

M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora. Legislacja administracyjna

2013

M. Stahl, Z. Duniewska (red.). Legislacja administracyjna: teoria, orzecznictwo, praktyka 2012

S. Wronkowska, M. Zieliński. Komentarz do Zasad techniki prawodawczej 2012

(6)

Odniesienie efektów przedmiotowych do efektów kierunkowych, treści kształcenia, metod weryfikacji

SYMBOL EFEKTU

KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO

EFEKTU KIERUNKOWEGO ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO TREŚCI KSZTAŁCENIA (NAUCZANIA)

ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO METODY

WERYFIKACJI

WIEDZA

P_W1

Ad1A_W03 Ad1A_W04 Ad1A_W05 Ad1A_W07 Ad1A_W11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

wypowiedź ustna

P_W2 Ad1A_W02Ad1A_W03 114 wypowiedź ustna

P_W3 Ad1A_W03Ad1A_W04 114 udział w zaliczeniu

SYMBOL EFEKTU

KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO

EFEKTU KIERUNKOWEGO ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO TREŚCI KSZTAŁCENIA (NAUCZANIA)

ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO METODY

WERYFIKACJI

UMIEJĘTNOŚCI

P_U1

Ad1A_U01 Ad1A_U06 Ad1A_U07 Ad1A_U08 Ad1A_U09 Ad1A_U10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

przygotowanie projektu aktu prawa

miejscowego

P_U2 Ad1A_U03Ad1A_U04 114 udział w zaliczeniu

SYMBOL EFEKTU

KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO

EFEKTU KIERUNKOWEGO ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO TREŚCI KSZTAŁCENIA (NAUCZANIA)

ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO METODY

WERYFIKACJI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

P_K1

Ad1A_K01 Ad1A_K04 Ad1A_K05 Ad1A_K09 Ad1A_K10 Ad1A_K11

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ćwiczenia do wykonania

P_K2 Ad1A_K01 4

11

Figure

Updating...

References

Related subjects :