• Nie Znaleziono Wyników

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WYCZÓŁKACH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WYCZÓŁKACH"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WYCZÓŁKACH

I.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły.

2.W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu świetlicy w oparciu o roczny plan pracy dydaktyczno -wychowawczo –opiekuńczej szkoły.

II. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest:

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstron- ny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Cele szczegółowe:

1.Realizacja zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych szkoły.

2.Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właści- wej postawy społeczno - moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym)

3.Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

4.Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie na- wyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

5.Rozbudzanie i rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.

6.Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczucio- wej uczniów.

7.Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.

(2)

Zadania świetlicy:

1.Zapewnienie wychowankom opieki w godzinach ustalonych w porozumieniu z rodzicami.

2.Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.

3.Niesienie pomocy w uzupełnianiu braków wychowania rodzinnego i środowiskowego.

4.Opieka, pomoc i rada w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności.

5.Organizowanie korzystania z wyżywienia – obiady szkolne.

6.Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu, (jeśli to możliwe na świeżym powietrzu).

7.Organizowanie nauki i właściwej pomocy, tak, aby całość zadań domowych wychowanko- wie objęci pomocą wykonywali na miejscu.

8.Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspre- sji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).

9.Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udzia- łu wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.

10.Stała systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

11.Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego

12.Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

III. FUNKCJONOWANIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.

2.Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz.8.00 do godz.15.30(pon.-pt.)

3.Świetlica realizuje swoje zadania według „Rocznego planu pracy świetlicy” na dany rok szkolny, zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

4.Przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice(opiekunowie).

5.Liczba uczniów w grupie podczas zajęć nie może przekraczać 25 osób na jednego wychowawcę.

6.W świetlicy prowadzone są zajęcia ruchowe, plastyczne, z zakresu żywego słowa, gry i zabawy sportowe, zabawy integracyjne oraz inne zgodnie z potrzebami. Na świetlicy uczniowie mają też możliwość odrabiania lekcji.

7.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

8.W świetlicy szkolnej mogą przebywać w wyjątkowych przypadkach uczniowie nie zapisani do niej, np. oczekujący na zajęcia pozalekcyjne, uczniowie skierowani przez dyrektora podczas nieobecności nauczyciela.

(3)

9.Odpowiedzialność nauczyciela- wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyjścia dziecka do świetlicy i zgłoszenia tego faktu nauczycielowi świetlicy, aż do opuszczenia świetlicy.

10.Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu wywieszonego w sali świetlicy.

IV.PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1.Wychowanek ma prawo do:

-właściwie zorganizowanej opieki, -życzliwego traktowania,

-poszanowania godności osobistej,

-ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, -wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

-uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, -rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień, -korzystania z wyposażenia świetlicy

2.Wychowanek jest zobowiązany do:

-przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy,

-przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

-kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, -pomagania młodszym kolegom,

-uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy, -respektowania poleceń nauczyciela,

-nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, -przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,

-nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową, -dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

(4)

-dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów

V. NAGRODY I KARY

1.Nagrodę, udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, drobny upominek, dyplom.

2.Karą może być upomnienie ( w obecności uczniów, wychowawcy klasy), uwaga wpisana do dziennika, rozmowa z rodzicami.

3.Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie szkoły.

4.Wychowankowie, którzy wyróżniają się w zajęciach i pracy na rzecz świetlicy mogą zostać nagrodzeni według zasad określonych w Statucie szkoły.

VI WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1.Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami.

2.Wspólnym celem działań rodziców i wychowawców świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad naszymi uczniami.

3.Nauczyciele, wychowawca świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, logopedą celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

4.W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje wymiana informacji na temat postaw i zachowań uczniów.

5.Podczas codziennych kontaktów wychowawca i rodzic winni wspólnie wypracować sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów.

VII. DOKUMENTACJA PRACY ŚWIETLICY 1.Dzienniki zajęć świetlicowych

2.Roczny plan pracy świetlicy

3.Sprawozdania z działalności świetlicy półroczne i roczne 4.Regulamin świetlicy szkolnej

(5)

5.Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej

VIII.WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ 1.Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.

2.Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwa- łym oddaleniu się.

3.Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

4.Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

5.W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.

6.Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszo- ne do szkoły.

7.Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Ko- deksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.

8.W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście.

9.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

10.Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy, oczekując na niego przed salą świetli- cową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.

11.W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wycho- wawcami klas.

12.Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy.

13.Wychowawcy Świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły, w czasie, kiedy powinno przebywać w Świetlicy.

14.W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.

15.Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć

(6)

wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia po- radni itp.).

16. W momencie zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akcep- tują Regulamin Świetlicy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo naszego dziecka od momentu jego odbioru ze świetlicy szkolnej przez upoważnioną przez nas osobę..

 jeśli nauczyciel nie może się skontaktować z rodzicami dziecka lub osobami upoważnionymi do jego odbioru (patrz: karta zapisu), obejmuje dziecko opieką przez następną

Zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu zgodnie z oświadczeniem złożonym przez rodziców (prawnych opiekunów) w Karcie wyjść ucznia ze szkoły. Wszelkie zmiany

Sumiennie wypełnia obowiązki (systematycznie prowadzi dziennik zajęć świetlicy, sprawdza obecności dzieci na zajęciach, odprowadza uczniów do pojazdów dowożących do

§7 Zasady rekrutacji dzieci do świetlicy. Do świetlicy przyjmowane są uczniowie klas I – III, w pierwszej kolejności dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

• W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest

Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez Dyrektora szkoły.. Głównym celem

2.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz na przyległym do szkoły placu zabaw w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy.. Uczniowie na początku