OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

Pełen tekst

(1)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: PSE S.A.) 05-520 Konstancin-Jeziorna,

ul. Warszawska 165 adres do korespondencji:

05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165

Biuro Przetargów

adres internetowy (URL): www.pse.pl

Osobą wyznaczą do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

p. Anna Okraszewska, tel. 22 242 13 67, fax. 22 242 21 69; e-mail: anna.okraszewska@pse.pl 2. Tryb zamówienia:

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: www.pse.pl. Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: „Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe” oraz oznaczone jest numerem: BP/61/2015/AO.

2.2. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, na etapie po złożeniu ofert i przed rozstrzygnięciem postępowania, do przeprowadzenia negocjacji zaoferowanej ceny z Wykonawcą, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta jest ważna i zgodnie z przyjętymi w danym postępowaniu kryteriami oceny ofert najkorzystniejsza. Prowadzone negocjacje nie mogą prowadzić do zmiany warunków realizacji zamówienia oraz jego zakresu, w tym skutkować utratą przez ofertę Wykonawcy cechy oferty najkorzystniejszej zgodnie z przyjętymi w danym postępowaniu kryteriami oceny ofert.

2.5. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin obiektu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty i zapoznać się ze stanem infrastruktury technicznej, występującymi utrudnieniami oraz warunkami realizacji zamówienia.

W sprawie oględzin obiektu należy zgłaszać się do: SE Konin: p. Kazimierz Król 603 115 396, SE Kromolice, SE Plewiska, SE Poznań Południe: p. Piotr Kaczor 609 750 559.

Najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem oględzin obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem liczby uczestników.

2.6. W odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (zwane dalej Wnioskiem). Po dokonaniu oceny Wniosków, Zamawiający zaprasza Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu do negocjacji. Planuje się, aby spotkania negocjacyjne odbyły się w sierpniu 2015 r. Po przeprowadzonych negocjacjach do Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, zostanie przesłane zaproszenie do złożenia ofert wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

(2)

3. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe.

2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszeniaProgram Funkcjonalno–Użytkowy.

3) Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu Gwarancji na okres 7 lat dla linii i 5 lat dla stacji. Przez taki sam okres Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu Rękojmi, zgodnie z zapisami Wzoru Umowy stanowiącej załącznik nr 9 do niniejszego ogłoszenia.

4. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: 37 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

5. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu oraz ocena ich spełnienia

5.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 15.2.

ust. 1 Regulaminu.

5.2. Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wybudował lub zmodernizował co najmniej 1 pole na rozdzielni napowietrznej (tzn. AIS Air Insulated Switchgear) prądu przemiennego o napięciu 220 kV lub 400 kV.

Za modernizację/budowę pola uznane zostanie dokonanie wymiany (zabudowy) co najmniej (łącznie): wyłącznika, przekładników prądowych i napięciowych (także kombinowanych) oraz automatyki zabezpieczeniowej. Zakres prac powinien obejmować również uruchomienie pola.

b) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jeden projekt budowlany dotyczący budowy lub modernizacji co najmniej 1 pola na rozdzielni napowietrznej (tzn. AIS Air Insulated Switchgear) prądu przemiennego o napięciu 220 kV lub 400 kV, na podstawie którego pozyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę (lub odpowiadającego decyzji pozwolenia na budowę, rozstrzygnięcia właściwego organu kraju, w którym inwestycja była realizowana) oraz co najmniej jeden projekt wykonawczy dotyczący budowy lub modernizacji co najmniej 1 pola na rozdzielni napowietrznej (tzn. AIS Air Insulated Switchgear) prądu przemiennego o napięciu 220 kV 400 kV.

Za modernizację/ budowę rozdzielni (pola) uznane zostanie dokonanie wymiany (zabudowy) co najmniej (łącznie): wyłącznika, przekładników prądowych i napięciowych (także

kombinowanych) oraz automatyki zabezpieczeniowej. Zakres prac powinien obejmować również uruchomienie pola.

c) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zrealizował co najmniej jedno wdrożenie infrastruktury telekomunikacyjnej w co najmniej 3 różnych obiektach elektroenergetycznych

(3)

obejmujące dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń telekomunikacyjnych zawierające co najmniej jeden węzeł telekomunikacyjny SDH w każdym obiekcie.

d) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wybudował linie napowietrzne prądu przemiennego z przewodem OPGW, o napięciu 220 kV lub 400 kV o łącznej długości, co najmniej 10 km.

lub

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zmodernizował/przebudował linie napowietrzne prądu przemiennego, o napięciu 220 kV lub 400 kV o łącznej długości, co najmniej 10 km.

Za modernizację/przebudowę uznana zostanie instalacja przewodów OPGW wraz z wymianą lub z podwyższeniem słupa (Zamawiający nie wymaga, aby prace te były realizowane w ramach jednego zadania).

e) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał, co najmniej jeden projekt wykonawczy dla budowy linii napowietrznej prądu przemiennego z przewodem OPGW, o napięciu 220 kV lub 400 kV o łącznej długości, co najmniej 10 km, zrealizowany lub odebrany lub

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał, co najmniej jeden projekt wykonawczy dla modernizacji/przebudowy linii napowietrznej prądu przemiennego z przewodem OPGW, o napięciu 220 kV lub 400 kV o łącznej długości, co najmniej 10 km, zrealizowany lub odebrany.

Za modernizację/przebudowę uznana zostanie instalacja przewodów OPGW wraz z wymianą lub z podwyższeniem słupa (Zamawiający nie wymaga, aby prace te były realizowane w ramach jednego zadania).

f) Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 500 000,00 zł.

5.3. W przypadku Wniosku składanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia (np. konsorcjum), ocena warunku, określonego w pkt 5.2 będzie dokonana łącznie.

5.4. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt 5. Ogłoszenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Wniosku oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.

Ogłoszenia.

5.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5 Ogłoszenia, na podstawie załączonych do Wniosku dokumentów i oświadczeń.

5.6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą spełnia/nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający tych warunków zostaną przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.

5.7. Zamawiający zaprosi do negocjacji, a następnie do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

6. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca załącza następujące dokumenty:

(4)

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania Wniosku,

c) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania Wniosku,

d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b) i c) powyżej, składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

e) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających opisowi w pkt 5.2) lit. a), wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych (zgodnie z Wzorem nr 3 do ogłoszenia).

f) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, projektów odpowiadających opisowi w pkt 5.2) lit. b), z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie projektów (zgodnie z Wzorem nr 4 do ogłoszenia).

g) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, wdrożeń odpowiadających opisowi w pkt 5.2) lit c) wraz z załączeniem dowodów określających czy wdrożenia te zostały wykonane należycie (zgodnie z Wzorem nr 5 do ogłoszenia).

h) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, robót odpowiadających opisowi w pkt 5.2) lit d), wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (zgodnie z Wzorem nr 6 do ogłoszenia).

i) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy, to w tym okresie, projektów odpowiadających opisowi w pkt 5.2) lit. e), wraz z załączeniem dowodów określających czy projekty te zostały wykonane należycie (zgodnie z Wzorem nr 7 do ogłoszenia).

j) Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. W przypadku przedstawienia w

(5)

informacji kwoty w walucie innej niż złoty polski Zamawiający przeliczy tę kwotę po średnim kursie NBP danej waluty ogłoszonym w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie ogłosił kursu walut, zastosowanie znajdzie pierwszy ogłoszony kurs po dniu zamieszczenia ogłoszenia.

k) Pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich czynności związanych z udziałem w Postępowaniu, o ile uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentu określonego w pkt b).

l) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokumenty o których mowa w pkt b)-d) składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie.

m) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie dokument (pełnomocnictwo) ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 7.1 poniżej.

2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych Wniosków, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach do uzupełnienia brakujących dokumentów lub oświadczeń.

7. Wykonawcy występujący wspólnie

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 12.2. ust.1) Regulaminu przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.

7.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

8. Wadium

Na etapie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wadium nie pobiera się. Wadium jest wymagane przy złożeniu oferty (po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami dopuszczonymi do udziału w negocjacjach). Zamawiający określił kwotę wadium w wysokości 200 000,00 zł.

9. Informacje dodatkowe

9.1. Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę/y, dla której upoważnienie zostało dołączone do wniosku.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9.2. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy wniosek podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do wniosku oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub jego kopię poświadczoną przez notariusza.

9.3. Wymaga się, aby Wniosek był podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest, aby wszystkie strony Wniosku zawierające treść były ponumerowane i parafowane przez osobę/y podpisujące Wniosek. Wymaga się aby

(6)

wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i parafowane przez osobę/y podpisujące wniosek, dodatkowo mogą być opatrzone datą dokonania poprawki.

9.4. Wniosek n należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.5. Wszystkie kartki wniosku powinny być trwale spięte i ponumerowane.

9.6. Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą wniosek.

9.7. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania Wniosku, oznaczonej napisem:

“Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty.

9.8. W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca powinien wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności”. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający ma prawo do wnioskowania o podanie przez Wykonawcę uzasadnienia dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym wskazania wartości gospodarczej danej informacji oraz środków podjętych przez Wykonawcę, w celu zachowania ich w poufności. Wyjaśnienia takie będą podlegać wnikliwej ocenie.

9.9. Wykonawca powinien umieścić wniosek w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na Zamawiającego: ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna i zawierającym oznaczenie:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na: „Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz z utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe”

nie otwierać przed dniem: 23.07.2015 r. godz. 12.30

9.10. Jeżeli wniosek zostanie opisany w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jego nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie.

9.11. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek.

9.12. Wniosek musi być złożony w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym Ogłoszeniu. Wniosek musi być złożony w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym Ogłoszeniu. Wniosek należy złożyć w 3 egzemplarzach:

a) oryginał,

b) kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,

c) kopia poświadczona za zgodność z oryginałem w formacie PDF zapisana na płycie CD lub DVD.

(7)

W przypadku zastrzeżenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca składa oddzielnie na dwóch płytach CD lub DVD :

część jawną,

część stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa.

W przypadku rozbieżności między egzemplarzami rozstrzygające znaczenie ma treść egzemplarza oznaczonego jako oryginał.

9.13. Zamawiający nie przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia.

10. Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć do dnia 23.07.2015 roku do godziny 12.00 w Kancelarii Ogólnej pod adresem: PSE S.A., Biuro Przetargów, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165.

(8)

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu negocjacje z ogłoszeniem

1) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe", oświadczamy, że spełniamy warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej

opisane przez Zamawiającego oraz nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 15.2 ust. 1 Regulaminu.

__________________ , dnia ____ 2015 roku

(9)

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W TRYBIE NEGOCJACJI

Z OGŁOSZENIEM Pełna nazwa Wykonawcy/

Wykonawców występujących wspólnie1

Adres Nr telefonu Nr faxu

Pełnomocnik do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Dane osoby uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym w trakcie postępowania (dane będą służyły do przekazywania korespondencji) Imię:

Nazwisko:

Adres:

e-mail:

nr Fax:

DO:

PSE S.A.

Biuro Przetargów ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na realizację zamówienia pn.:

„Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe”

1. My niżej podpisani, składamy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niepublicznym prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wybór Wykonawcy zamówienia pn. „Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe”.

2. Niniejszy wniosek wraz z załącznikami składa się z ….. stron.

Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ……… do

……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.

……….. ………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

1 jeżeli dotyczy.

(10)

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na:

Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące roboty budowlane zgodnie z pkt 5. 2 a) Ogłoszenia:

Lp.

Nazwa obiektu /

stacji

Opis wykonanych

prac na rozdzielni napowietrznej

(AIS) (np.

wymiana/zabu dowa wyłącznika przekładników

prądowych, napięciowych

itp.)

Ilość pól

Napięcie rozdzielni,

na której wykonano

prace

Data wykonania (miesiąc/ro

k)

Nazwa i adres podmiotu zmawiające

go

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych.

……….. ………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

(11)

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia

WYKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na:

Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat – (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące dokumentacje projektowe zgodnie z pkt 5.2 b) Ogłoszenia.

Lp. Nazwa

projektu Napięcie (kV)

Zakres prac (np.

wymiana/zabudowa wyłącznika przekładników

prądowych, napięciowych itp.),

ilość pól

Data wykonania (miesiąc/rok)

Nazwa i adres podmiotu zamawiającego

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie projektów.

……….. ………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

(12)

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia

WYKAZ WYKONANYCH WDROŻEŃ INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na:

Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe

oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat – (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące wdrożenia zgodnie z pkt 5.2 c) Ogłoszenia.

Lp.

Nazwa zamówienia wraz z zakresem wdrożeń telekomunikacyjnych (wraz

z dostawą, montażem i uruchomieniem) w 3

różnych obiektach elektroenergetycznych, zawierające co najmniej jeden węzeł SDH w

każdym obiekcie

Liczba i nazwy obiektów elektroenergetycznych

Data

wykonania Nazwa i adres odbiorcy

Nazwa i adres podmiotu zamawiającego

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie wdrożenia.

……….. ………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

(13)

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na :

Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe.

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat – (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy następujące roboty budowlane zgodnie z pkt 5.2 d) Ogłoszenia.

Lp. Nazwa linii Napięcie (kV)

Długość linii/zakres

prac

Data wykonania (miesiąc/rok)

Nazwa i adres podmiotu zmawiającego

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych.

……….. ………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

(14)

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia

WYKAZ WYKONANYCH PROJEKTÓW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego na:

Uruchomienie drugiego toru 400 kV linii Kromolice – Plewiska wraz utworzeniem gwiazdy 220 kV relacji Plewiska – Konin z odczepem do Poznań Południe

oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat – (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonaliśmy następujące projekty zgodnie z pkt 5.2 e) Ogłoszenia.

Lp. Nazwa

projektu Napięcie (kV) Długość linii Data wykonania (miesiąc/rok)

Nazwa i adres podmiotu zamawiającego

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie projektów.

……….. ………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :