Remont ciągu drogi powiatowej ul. Dworcowej w Ornontowicach i Mikołowie wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego.

Pełen tekst

(1)

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

DROCAD Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 45 43-100 Tychy Tel./fax +48 (32) 227 30 82 e-mail: biuro@drocad.pl Internet: www.drocad.pl NIP: PL 646-268-52-25

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG UL. CHOPINA 8

43-170 ŁAZISKA GÓRNE

OBIEKT / TEMAT

Remont ciągu drogi powiatowej ul. Dworcowej

w Ornontowicach i Mikołowie wraz z przebudową

wybranych elementów pasa drogowego.

PROJEKT NR

STADIUM

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA OKRES

PROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH

BRANśA

DROGOWA

OPRACOWAŁ inŜ. Jarosław Saternus

TYCHY, Grudzień 2009

Projekt "Dobre drogi - nowoczesne usługi projektowe"

współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach ZPORR Unia Europejska

(2)

SPIS TREŚCI

1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA……….3

2. PODSTAWA OPRACOWANIA ...……….3

3. STAN ISTNIEJĄCY ...3

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE ...3

5. ZALECENIA DLA WYKONAWCY I INWESTORA...4

6. PROGRAM PRACY SYGNALIZACJI WAHADŁOWEJ...5

SPIS RYSUNKÓW

Rys nr 1 ORIENTACJA

Rys nr 2 PLAN SYTUACYJNY

Rys nr 3 PLAN OZNAKOWANIA - SCHEMAT 1

Rys nr 4 PLAN OZNAKOWANIA - SCHEMAT 2

(3)

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA OKRES REMONTU CIĄGU DROGI POWIATOWEJ

UL. DWORCOWEJ W ORNONTOWICACH I MIKOŁOWIE

WRAZ Z PRZEBUDOWĄ WYBRANYCH ELEMENTÓW PASA DROGOWEGO.

1. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas remontu ciągu drogi powiatowej ul. Dworcowej w Mikołowie Ministra Ornontowicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) ,

▪ Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach . (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

3. STAN ISTNIEJĄCY

Droga powiatowa ul. Dworcowa w Ornontowicach – klasa drogi L Droga powiatowa ul. Dworcowa w Mikołowie – klasa drogi Z

Długość opracowania równa jest 1155,50m, a szerokość jezdni zmienna od 6,00 do 7,00m Droga na terenie gminy Mikołów jest drogą jednojezdniową dwukierunkową. Droga posiada przekrój drogowy. Po obu stronach występują pobocza gruntowe.

Droga na terenie gminy Ornontowice jest drogą jednojezdniową dwukierunkową.

Droga na przedmiotowym odcinku posiada przekrój:

 drogowy oraz

 półuliczny z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,00m.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

W celu wykonania prac związanych z remontem ciągu drogowego ul. Dworcowej oraz zminimalizowania utrudnień w ruchu kołowym zaparowano tymczasową organizację ruchu polegającą na przeprowadzeniu prac w etapach.

Projektowane oznakowanie pionowe dla obszaru objętego niniejszym opracowaniem naleŜy wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga częściowego lub całkowitego wyłączenia jednego pasa jezdni z ruchu .

W związku z prowadzonymi pracami przyjęto:

- roboty brukarskie, roboty związane z odwodnieniem prowadzone będą przy częściowym wyłączeniu pasa ruchu,

- roboty nawierzchniowe prowadzone będą przy całkowitym wyłączeniu danego pasa ruchu, ruch pojazdów kierowany będzie wahadłowo z uŜyciem sygnalizacji świetlnej .

Organizację ruchu opracowano przy wprowadzeniu ograniczenia prędkości dopuszczalnej do 40 km/h.

Kolejność realizacji etapów wynikać będzie z ustaleń Inwestora , Wykonawcy robót oraz Zarządu drogi.

Plany oznakowania przedstawiają szczegółowo jakie znaki i elementy bezpieczeństwa ruchu

naleŜy zastosować i ich lokalizację. Podane są symbole znaków oraz odległości w jakich powinny one być rozmieszczone między sobą.

(4)

Ww roboty dla kaŜdego etapu naleŜy oznakować następująco :

• oznakować na długości odcinek ciągu drogi na którym prowadzone będą roboty znakami pionowymi zgodnie z rysunkami - ustawionymi na obu kierunkach ruchu;

• oznakować miejsce robót zgodnie z przedstawionymi szczegółowymi planami oznakowania dla poszczególnych wyznaczonych etapów robót /schematy nr 1-3 /.

Programy pracy sygnalizacji wahadłowej wynikają z zaprojektowanych etapów prac.

Nie przewiduje się wprowadzenia zmian w oznakowaniu poziomym . Istniejące będzie sukcesywnie likwidowane w miarę postępu robót, a po wykonaniu nowej nawierzchni wprowadzane nowe zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

Dla oznakowania pionowego naleŜy stosować znaki odblaskowe ( II generacji), grupa wielkości duŜe. Minimalna odległość krawędzi znaku pionowego od krawędzi jezdni powinna wynosić 0,50m.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji: maj 2010 - grudzień 2011r.

5. ZALECENIA DLA WYKONAWCY I INWESTORA

 O zamiarze prowadzenia robót informować na bieŜąco mieszkańców /osobiście oraz w lokalnych mediach/ z apelem o zachowanie szczególnej ostroŜności .

 Uwaga ! Wykonawca robót zobowiązany jest do poinformowania z wyprzedzeniem o dokładnym terminie robót Urząd Gminy Ornontowice oraz przewoźników komunikacji

publicznej - w celu ustalenia lokalizacji ewentualnych tymczasowych przystanków /korekt/.

ZałoŜeniem jest zmiana lokalizacji przystanku zastępczego w odległości do ok. 150 m od istniejącego.

 W trakcie trwania prac, w miarę moŜliwości, naleŜy zapewnić dojazd do posesji usytuowanych przy drodze.

 Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz przepustowości ruchu w rejonie prowadzonych robót przy zawęŜonym odcinku jezdni /zwłaszcza rejon skrzyŜowań/ naleŜy zapewnić kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników.

Pracownicy muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie kontroli ruchu drogowego /Dz. U. nr 14 z 2003 r., poz. 144, z póŜn. zm./.

W trakcie kierowania ruchem winni być ubrani w kamizelki w kolorze pomarańczowym lub Ŝółtym z elementami odblaskowymi, sygnały i polecenia podawać za pomocą tarczy do zatrzymywania pojazdów (tzw. „lizak”).

 Podczas prac prowadzonych przy udziale sygnalizacji wahadłowej naleŜy bezwzględnie zamknąć moŜliwość korzystania z wszystkich wyjazdów z posesji na odcinek objęty czasową organizacją ruchu. Przed rozpoczęciem prac na danym odcinku roboczym mieszkańców przyległych posesji naleŜy powiadomić o utrudnieniach i konieczności zaparkowania samochodu w miejscu umoŜliwiającym swobodny dostęp do drogi .

 Roboty naleŜy prowadzić w sposób zapewniający mieszkańcom dojście do posesji.

W przypadku zaistnienia konieczności w miejscu prowadzenia robót naleŜy zamontować pomosty-kładki.

 Prace w rejonie skrzyŜowań : Długość odcinka przyjętego do wykonania robót naleŜy przyjmować tak, aby wykonanie jego odbyło się w maksymalnie krótkim czasie ( nie dłuŜej niŜ jedna zmiana robocza ). Zakres robót musi obejmować : rozbiórkę nawierzchni, wykonanie wykopu, zasypanie wykopu z odpowiednim zagęszczeniem, wykonanie podbudowy, wykonanie tymczasowej nawierzchni (zapewniającej bezpieczeństwo ruchu drogowego ). Chodzi tutaj o umoŜliwienie korzystania przy zachowaniu szczególnej ostroŜności.

(5)

 W przypadku wykonywania robót w warunkach niedostatecznej widoczności w celu ostrzeŜenia kierujących pojazdami o występującej przeszkodzie nie drodze naleŜy stosować światła ostrzegawcze – koloru Ŝółtego, pulsujące o częstotliwości 90 ± 30 cykli na minutę o podziale cyklu 1:1. Światła naleŜy zamocować odpowiedni na tablicach U-3c i U-3d.

 Roboty naleŜy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczny ruchu pojazdów i pieszych w ich obrębie.

 Miejsce robót oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP /odpowiada wykonawca robót/.

 Jednostka prowadząca roboty w pasie drogowym zobowiązana jest do bieŜącego utrzymania w naleŜytym stanie elementów technicznych do oznakowania i zabezpieczenia robót.

 Osoby wykonujące czynności związane z robotami obowiązane być ubrane w odzieŜ ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub Ŝółtej wyposaŜoną w elementy odblaskowe, ułatwiające ich spostrzeganie przez kierujących.

 Pojazdy wykonujące czynności związane z robotami obowiązane są do wysyłania Ŝółtych sygnałów błyskowych i być oznakowane.

 Po zakończeniu robót wprowadzić docelową organizację ruchu.

6.

PROGRAM PRACY SYGNALIZACJI WAHADŁOWEJ

Obliczono na podstawie : Sew - droga ewakuacji Vew - prędkość ewakuacji Tc - czas cyklu

G - czas trwania sygnału zielonego tew - czas ewakuacji

tŜ - czas trwania sygnału Ŝółtego tmz - czas międzyzielony

WARIANT I - prędkość 40 km/h /odcinek wyłączenia 150m/

Sew = 180 m tŜ = 3 s Vew = 40 km/h = 11 m/s tew = Sew / Vew = 180 / 11 = 17 s

tmz = tŜ + tew = 3 + 17 = 20 s Tc = 2 (G + tmz)

Tc = 100 s

G = Tc / 2 - tmz = 100 / 2 - 20 = 30 s S1

0 30 31 98 100

48 50 80 83 S2

(6)

WARIANT II - prędkość 40 km/h /odcinek wyłączenia 100m/

Sew = 130 m tŜ = 3 s Vew = 40 km/h = 11 m/s tew = Sew / Vew = 130 / 11 = 12 s

tmz = tŜ + tew = 3 + 12 = 15 s Tc = 2 (G + tmz)

Tc = 100 s

G = Tc / 2 - tmz = 100 / 2 - 15 = 35 s

S1

0 35 38 98 100

48 50 85 88 S2

OPRACOWAŁ inŜ. Jarosław Saternus

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :