Spotkanie informacyjne Możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich na finansowanie działalności dla lekarzy oraz lekarzy dentystów

46  Download (0)

Full text

(1)

Spotkanie informacyjne

” Możliwości pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich na finansowanie działalności dla lekarzy

oraz lekarzy dentystów ”

Katowice, 23 października 2015 r.

(2)

 ogólnopolska sieć informacyjna, stworzona oraz koordynowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, finansowana w ramach Programu Operacyjnego

Pomoc Techniczna;

 świadczy usługi informacyjne w zakresie wszystkich programów operacyjnych, finansowanych ze środków EFRR, EFS, FS;

 wszystkie usługi są bezpłatne.

(3)

W województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje:

 1 Główny Punkt Informacyjny (GPI) – w ramach Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego;

 4 Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) – w Bielsku-Białej, Częstochowie,

Rybniku i Sosnowcu.

(4)

Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie:

 ogólnym – informacje dotyczące ogólnej charakterystyki funduszy

europejskich (poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów);

 specjalistycznym – szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania się o dotacje (wstępna pomoc przy opracowywaniu wniosków konkursowych)

oraz realizacji projektów (wstępna pomoc przy sprawozdawczości, rozliczaniu).

(5)

Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich:

 konsultacja bezpośrednia,

 konsultacja telefoniczna: (32) 77 40 172 / 193 / 194 / 418,

 konsultacja za pośrednictwem poczty lub e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl,

 mobilne punkty informacyjne (MPI),

 spotkania informacyjne oraz szkolenia,

 indywidualna konsultacja u klienta.

(6)
(7)
(8)

Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej

na lata 2014-2020

(9)

Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Realizacja celów Strategii Europa 2020

Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:

inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe

i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku

gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym

naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia

koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia,

innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii.

(10)

Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma łącznie ok. 82,5 mld euro

z EFRR, EFS i FS

alokacja na RPO WSL 2014-2020: 3,47 mld euro

(w tym ok. 28% EFS i 72% EFRR)

(11)

Programy operacyjne w Polsce w latach 2014-2020

w ramach polityki spójności:

(12)
(13)

Unia Europejska

Strategia Europa 2020;

pakiet rozporządzeń;

Polska

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020;

Umowa Partnerstwa;

Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

krajowe programy operacyjne Województwo Śląskie

Kontrakt terytorialny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2014-2020;

wytyczne, zasady itp.

Podstawy prawne dla Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania

– główne dokumenty:

(14)

Wsparcie

dla obszaru zdrowia

(15)

Program Operacyjny

Wiedza Edukacja Rozwój

(16)

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne :

Typy projektów:

Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in.

komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu

przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.

1. Pozakonkursowy (Typ operacji nr 1 – etap opracowania programów profilaktycznych)

2. Konkursowy (Typy operacji nr 1 – etap pilotażowego wdrożenia programów profilaktycznych)

(17)

Wnioskodawcy:

W zakresie typów operacji nr 1 (etap opracowania programów profilaktycznych):

1. Ministerstwo Zdrowia,

2. Narodowy Fundusz Zdrowia.

W zakresie typu operacji nr 1 (etap pilotażowego wdrożenia programów profilaktycznych):

1. Uczelnie medyczne, 2. Szpitale kliniczne,

3. Instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Zdrowia, 4. Narodowy Fundusz Zdrowia,

5. Inne podmioty posiadające potencjał do wdrażania programów profilaktycznych.

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia

(18)

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

min. wartość projektu: 50.000,00 zł

dopuszczalna wartość zakupionych środków trwałych jako %

wydatków kwalifikowanych: nie więcej niż 5 %

max. % dofinansowania UE + budżet państwa

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 100 %

Alokacja: 48 771 049 euro ze środków EFS

(19)

Planowany zakres wsparcia:

1. Działania projakościowe dedykowane podmiotom leczniczym, które świadczą szpitalne usługi medyczne.

2. Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną.

3. Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK), służącej polepszeniu jakości i efektywności publicznych usług zdrowotnych (pilotaż nowej formy organizacji, procesu i rozwiązań technologicznych).

4. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi).

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie

ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej

jakości usług zdrowotnych

(20)

Planowany zakres wsparcia:

5. Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

6. Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m.in. wsparcie współpracy administracji systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.

7. Stworzenie systemu mapowania potrzeb zdrowotnych (poprawa jakości danych dotyczących m.in.

informacji o stanie infrastruktury medycznej, rejestrach medycznych dedykowanych określonym jednostkom chorobowym oraz identyfikację „białych plam” w opiece zdrowotnej).

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie

ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej

jakości usług zdrowotnych

(21)

Tryb wyboru projektów:

1. Konkursowy (Typy operacji nr: 3 (w zakresie III etapu realizacji przedsięwzięcia), 4, 5, 6) 2. Pozakonkursowy (Typy operacji nr: 1 i 2 (działania projakościowe CMJ), 3 (w zakresie I i II etapu realizacji przedsięwzięcia), 7)

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów:

Ministerstwo Zdrowia

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie

ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej

jakości usług zdrowotnych

(22)

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

min. wartość projektu: 50.000,00 zł

dopuszczalna wartość zakupionych środków trwałych jako %

wydatków kwalifikowanych: cross – financing +

nie więcej niż 5 % ( nr 7)

niż 10 % (nr 3), niż 15 % ( nr 4) max. % dofinansowania dofinansowania UE + budżet państwa

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

(typ projektu nr 1,2,4,5,6) + wkład własny 3 % 97 %

Pozostałe 100 %

Alokacja: 87 196 379 euro ze środków EFS

(23)

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Planowany zakres wsparcia:

1. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej,

2. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

Wnioskodawcy:

1. W zakresie typu operacji 1 – uczelnie

2. W zakresie typu operacji 2 – na obecnym etapie nie ustalono

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia

(24)

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

min. wartość projektu: 50.000,00 zł

dopuszczalna wartość zakupionych środków trwałych jako %

wydatków kwalifikowanych: nie więcej niż 70 %

tylko dla typu projektu nr 1

max. % dofinansowania dofinansowania UE + budżet państwa wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

(typ projektu nr 1) 100 %

(typ projektu nr 2 ) + 10 % wkładu własnego 90 %

Alokacja: 169 448 124 euro ze środków EFS

(25)

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych Planowany zakres wsparcia:

1. kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologicznodemograficznymi,

2. kształcenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju,

3. kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznodemograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej;

4. doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb

epidemiologicznodemograficznych

(26)

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Wnioskodawcy:

W zakresie typów operacji nr 1, 3, 4

1. instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych,

2. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

W zakresie typu operacji nr 2, 3 (w zakresie wynikającym z art. 55 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1831 z późn. zm.) 1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia

(27)

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

min. wartość projektu: 50.000,00 zł

Dopuszczalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowanych:

Cross-financing i środki trwałe stanowią nie więcej niż 10% dla typu projektu nr 2 i 3 pozostałe typy projektów – nie dotyczy

max. % dofinansowania dofinansowania UE + budżet państwa wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

(typ projektu nr 2) 100 %

Pozostałe 97 %

Alokacja: 51 938 564 euro ze środków EFS

(28)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

na lata 2014 - 2020

(29)

Typy projektów

1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych

i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.

Oś priorytetowa II Cyfrowe śląskie

Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

(30)

Typ beneficjenta –

Jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do kategorii m.in.

1. Uczelnie / szkoły wyższe

2. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego

3. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną

4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną

5. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 6. Jednostki sektora finansów publicznych

7. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia

(31)

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Planowany zakres wsparcia:

1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

Maksymalny % poziom dofinansowania UE

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85 % Minimalny wkład własny beneficjenta jako %

wydatków kwalifikowalnych 15 %

Planowany termin naboru wniosków: 26.10.2015 – 04.03.2016.

(32)

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii

Wnioskodawcy: m.in. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN):

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Alokacja: 51 938 564 euro

(33)

Planowany zakres wsparcia:

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.

3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Wnioskodawcy: m.in. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

(34)

Planowany termin naboru wniosków:

Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Maksymalny % poziom dofinansowania UE

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85 % Minimalny wkład własny beneficjenta jako %

wydatków kwalifikowalnych 15 %

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN):

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Alokacja: 227 255 818 euro

IV kwartał 2015

(35)

Planowany zakres wsparcia:

1. Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Działanie 4.4 Wysokosprawna Kogeneracja:

Planowany termin naboru wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85 % Minimalny wkład własny beneficjenta jako %

wydatków kwalifikowalnych 15 %

(36)

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Alokacja: 20 000 000 euro

Działanie 4.4 Wysokosprawna Kogeneracja

Wnioskodawcy: m.in. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;

(37)

Planowany zakres wsparcia:

1. Opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami;

2. Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów m.in.

jelita grubego, piersi, szyjki macicy;

3. Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu;

4. Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych;

5. Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia.

Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej

ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

(38)

Wnioskodawcy:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

1. Pracodawcy;

2. Organizacje pozarządowe;

3. Podmioty ekonomii społecznej;

4. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej;

5. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej;

6. Instytuty Badawcze;

7. Instytucje naukowe;

8. Podmioty lecznicze, inne niż wymienione wskazane w ustawie o działalności leczniczej.

Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Alokacja: 47 458 483 euro

(39)

Działanie 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy

Planowany termin naboru wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85 % Minimalny wkład własny beneficjenta jako %

wydatków kwalifikowalnych: Poddziałanie 8.3.1 10%

Poddziałanie 8.3.2 12%

Minimalna wartość projektu wynosi

100 000 PLN

(40)

Planowany zakres wsparcia m.in. :

1. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania,

2. Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

3. Działania przeciwdziałające negatywnym procesom demograficznym poprzez zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych.

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Alokacja: 88 811 405 euro

(41)

Poddziałanie 9.1.1 -9.1.5 5%

Poddziałanie 9.1.6 15%

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Planowany termin naboru wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

85%

(42)

Planowany zakres wsparcia:

1. Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia.

Wnioskodawcy:

1. Podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną; udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

-z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko -wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych

posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne. Szczegółowe zestawienie podziału interwencji pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi precyzuje „Linia demarkacyjna”.

Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia:

(43)

Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Alokacja: 63 610 853 euro

Planowany termin naboru wniosków: nie przewiduje się naboru w 2015 roku.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych 15 % Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania

nie może przekroczyć 50 mln EUR.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 85 %

(44)

Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

Cieszyńska 367, 43-382 Bielsko-Biała

Telefony do konsultantów: 33 47-50-135 33 49-60-201 lpibielsko@bcp.org.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku

ul. Powstańców Śląskich 34, 44-200 Rybnik

Telefony do konsultantów: 32 431 50 25 32 423 70 32 lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu

Ul. Kilińskiego 25, 41-200 Sosnowiec

Telefony do konsultantów: (32) 263 50 37 (32) 360 70 62 lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie

Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1,4, 42-202 Częstochowa

Telefony do konsultantów: 34 3605687 34 3245075 fax.: 34 360 57 47 lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

(45)

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)

tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418 punktinformacyjny@slaskie.pl

Punkt czynny w dni robocze:

poniedziałki 7:00 – 17:00

wtorek-piątek 7:30 – 15:30

(46)

Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do kontaktu

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

w ramach Funduszu Spójności.

Figure

Updating...

References

Related subjects :