UMOWA nr HZPIV /12 - wzór

Download (0)

Pełen tekst

(1)

UMOWA nr HZPIV – 227 - 17/12 - wzór zawarta w dniu ...2012 r. w Łodzi

pomiędzy Stronami:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Wierzbowa 52,

wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045146; wysokość kapitału zakładowego: 25.400.000,00 zł; nr konta bankowego w GETIN Noble Bank S.A. Oddział w Łodzi, ul. Wodna 39/41: 89 1560 0013 2026 0001 2120 0003;

NIP: 725-18-01-126, reprezentowanym przez:

1. ...…...

2. ...

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a

firmą: ...

NIP:………

reprezentowaną przez:

1. ...

2. ...

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej przekraczającej 387 000,00 EUR, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „Pzp”.

Umowa określa prawa i obowiązki stron, związane ze sprzedażą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zamawiającego, zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi, Tomaszowa Mazowieckiego, Rokicin, Bronisławowa (gm. Wolbórz) i Kalinka (gm. Rzgów) na zasadach określonych w ustawie Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodne z zapisami w/w ustawy i aktów wykonawczych do tej ustawy. Użyte w umowie pojęcia oznaczają:

a) Wykonawca – sprzedawca energii elektrycznej;

b) Operator systemu dystrybucyjnego (OSD) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej;

c) Generalna umowa dystrybucyjna – umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a OSD, określająca ich wzajemne prawa i obowiązki związane ze świadczeniem usługi dystrybucyjnej w celu realizacji niniejszej umowy;

d) Umowa o świadczenie usług dystrybucji – umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a OSD, określająca prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem przez OSD usługi dystrybucji energii elektrycznej;

e) Punkt poboru – miejsce dostarczania energii elektrycznej, zgodne z miejscem dostarczania zapisanym w umowie o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej;

f) Faktura rozliczeniowa – faktura w której należność Wykonawcy ustalana jest na podstawie ilości energii elektrycznej wykazanej przez układ pomiarowo - rozliczeniowy oraz cen jednostkowych energii ujętych w formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy;

g) Okres rozliczeniowy – okres między dwoma kolejnymi, rozliczeniowymi odczytami układów pomiarowo - rozliczeniowych;

h) Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe – podmiot dokonujący zbilansowania

(2)

handlowego poprzez zgłaszanie do realizacji umów sprzedaży na rynku bilansującym oraz dokonujący rozliczenia odchyleń pomiędzy rzeczywistym a planowanym zużyciem energii elektrycznej.

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Szacowana łączna ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy wynosi 69198 MWh, z zastrzeżeniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu i § 2 ust. 4.

2. Zamawiający oświadcza że posiada tytuł prawny do prowadzenia eksploatacji obiektów, do których ma być dostarczana energia elektryczna na podstawie niniejszej umowy.

3. Moc umowna, grupa taryfowa i warunki ich zmian oraz miejsca dostarczenia energii dla punktów poboru określane są w umowach o świadczenie usług dystrybucji, zawartych między Zamawiającym a OSD.

4. Energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby własne Zamawiającego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany szacowanej wielkości zużycia energii elektrycznej,

w przypadku zmian w sposobie wykorzystania instalacji i urządzeń w poszczególnych miejscach poboru.

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dokonania skutecznego zgłoszenia zmiany sprzedawcy do OSD w imieniu swoim i Zamawiającego w terminie:

- nie mniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji dostawy dla punktów poboru wyszczególnionego w poz.51 zał. nr 1 do umowy,

- nie mniej niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji dostawy dla punktów poboru wyszczególnionego w poz.1 - 50 zał. nr 1 do umowy.

7. Zamawiający informuje, że dla punktów poboru wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy, pozycja 1-3 - operatorem systemu dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Teren ul. Piotrkowska 58 90-105 Łódź, a dla pozostałych punktów poboru z załącznika nr 1 operatorem systemu dystrybucyjnego jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź.

8. Zamawiający informuje, że dla punktów odbioru wyszczególnionych w poz. 1-50 zał. nr 1 do umowy będzie to kolejna zmiana sprzedawcy, natomiast dla punktu wyszczególnionego w poz.51 zał. nr 1 do umowy będzie to pierwsza zmiana sprzedawcy.

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§ 2

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru wyszczególnionych w poz.1-50 zał. nr 1 do umowy rozpoczyna się od dnia 01.12.2012 r., natomiast dla punktu poboru wyszczególnionego w poz.51 zał. nr 1 do umowy 01.01.2013r.

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do 31.12.2014 r.

3. Dla realizacji umowy dla każdego punktu poboru konieczne jest jednoczesne obowiązywanie:

a) umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej między Zamawiającym i OSD;

(3)

b) umowy dystrybucyjnej zawartej między Wykonawcą i OSD;

c) umowy zawartej przez Wykonawcę z OSD umożliwiającej bilansowanie handlowe Zamawiającego przez Wykonawcę.

4. Strony postanawiają, że możliwe jest ograniczenie ilości sprzedawanej energii, w przypadku negatywnej weryfikacji przez OSD zgłoszenia zmiany sprzedawcy dla części punktów poboru.

5. Zamawiający oświadcza, że umowa o świadczenie usług dystrybucji, o której mowa w ust. 3a), będzie obowiązywała przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, a w przypadku jej rozwiązania Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia wypowiedzenia umowy o świadczenie usług dystrybucji.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

§ 3

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 1, z zachowaniem standardów jakościowych obsługi odbiorców, wyszczególnionych w ustawie Prawo Energetyczne

i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach tej umowy.

3. Wykonawca dokona w imieniu swoim i Zamawiającego „Zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej” do OSD w terminach wyszczególnionych w § 1 ust. 6 umowy.

4. Wykonawca upoważniony jest do pozyskiwania od OSD danych pomiarowych dotyczących ilości pobranej przez Zamawiającego energii elektrycznej.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przerw i ograniczeń w sprzedaży energii elektrycznej, spowodowanych przyczynami, o których mowa w umowach o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartych między Zamawiającym a PGE Dystrybucja S.A. – Oddziały: Łódź Teren i Łódź Miasto.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 4 Do obowiązków Zamawiającego należą:

a) pobieranie energii elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa,

b) terminowe regulowanie należności za zakupioną energię elektryczną,

c) powiadamianie Wykonawcy o zmianie planowanej wielkości zużycia energii elektrycznej, w przypadku zmian w sposobie wykorzystania instalacji i urządzeń w poszczególnych miejscach poboru,

d) wypowiedzenie dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej na dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej dla punktu poboru wyszczególnionego w poz.51 załącznika nr 1 do umowy,

e) zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktu poboru wyszczególnionego w poz.51 załącznika nr 1 do umowy.

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY, KORESPONDENCJA MIĘDZY STRONAMI UMOWY

§ 5

1. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym:

... nr tel.: ..., e-mail:...

(4)

2. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą i kontroli realizacji przedmiotu umowy:

... nr tel.: ..., e-mail:...

3. Wszelka korespondencja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie wysyłana na adresy pocztowe wskazane przy oznaczeniu Stron we wstępie umowy. Ewentualna zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony, w formie pisemnej, pod rygorem uznania oświadczenia złożonego na poprzedni adres za doręczone.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY / WARUNKI PŁATNOŚCI / ZASADY ROZLICZEŃ

§ 6

1. Szacunkowe wynagrodzenie za należyte wykonanie umowy ustala się na kwotę w wysokości:

………. PLN netto (bez podatku VAT)

słownie: ………. ,

………. PLN brutto (z podatkiem VAT: 23%)

słownie: ………. , z zastrzeżeniem ust. 2.

Ww. wynagrodzenie zostało obliczone w oparciu o kalkulację zawartą w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikało z faktycznej ilości energii dostarczonej do punktów poboru wymienionych w załączniku nr 1 do umowy.

2. Sprzedana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej wynoszącej ……… PLN netto/1MWh + podatek VAT.

3. Cena jednostkowa netto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dokonywania bilansowania, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz opłatę handlową.

4. Cena jednostkowa energii elektrycznej nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, w której dokona się zmiana stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego. Warunkiem obowiązywania nowej ceny jednostkowej będzie podpisanie przez strony aneksu do umowy, poprzedzone przedłożeniem przez Wykonawcę kalkulacji, z której będzie wynikała zależność nowej ceny od nowej stawki podatku akcyzowego.

5. Należność Wykonawcy za zużytą energię elektryczną w okresach rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie dla każdego punktu poboru, jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny jednostkowej energii elektrycznej.

5.1. Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia, wyszczególnionego w ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego. Powyższe może nastąpić na podstawie pisma Wykonawcy, przywołującego odpowiednią podstawę prawną.

6. Rozliczenie kosztów sprzedanej energii odbywać się będzie na podstawie odczytów układów pomiarowo – rozliczeniowych, dokonywanych przez OSD, zgodnie ze stosowanym przez niego okresem rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że rozliczenie odbędzie się na koniec każdego roku kalendarzowego obowiązywania umowy. W fakturach rozliczeniowych zostaną ujęte stany liczników na początek i koniec okresu rozliczeniowego,

7. Należności za sprzedaną energię elektryczną regulowane będą na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę. Faktury VAT wystawiane będą na koniec okresu rozliczeniowego, w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Wykonawcę odczytów z układów pomiarowo - rozliczeniowych od operatora systemu dystrybucyjnego.

8. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. Strony określają, że terminem świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, Wykonawca obciąża Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

(5)

9. Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur, w przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie układu pomiarowo - rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną.

10. Wykonawca zobowiązuję się, oprócz dostarczenia faktury w oryginale, do jej przesłania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego: ………….@... niezwłocznie po jej wystawieniu.

11. Zamawiający jest podatnikiem VAT NIP 725 18 01 126 oraz podatnikiem VAT UE PL 725 18 01 126 oraz upoważnia Wykonawcę w ramach niniejszej umowy do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu.

KARY UMOWNE

§ 7

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowi kara umowna.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % ceny oferty Wykonawcy z dnia ………. r., która wynosi ……… zł (słownie złotych:

……….). Kwotę kary

umownej należy wpłacić na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 1 ust. 5 i § 8 ust. 1 umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5 % ceny oferty Wykonawcy z dnia ……….. r., która wynosi ………. zł (słownie złotych:

…….……….). Kwota kary umownej zostanie wpłacona na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe.

4. W przypadkach wymienionych w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu niniejszej umowy.

5. Kary umowne wymienione w niniejszym paragrafie zaokrąglane będą do pełnego złotego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania mu stosownego wezwania przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania mu stosownego wezwania przez Wykonawcę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 8

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, również wówczas:

2.1. gdy nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

2.2. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 2.3. w przypadku utraty koncesji przez Wykonawcę,

(6)

2.4. w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przedmiotu umowy.

Ww. wypowiedzenie powinno być poprzedzone co najmniej pisemnym ostrzeżeniem o nienależytym wykonywaniu usług stanowiących przedmiot umowy.

3. W przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2 ppkt.2.1. - 2.3. niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

4. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bądź wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą za pobraną energię elektryczną o co najmniej miesiąc od upływu terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i obecnych należności.

5. Odstąpienie od umowy/wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

ZMIANY UMOWY

§ 9

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej - aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian zapisów dotyczących: osób upoważnionych do kontaktów związanych z realizacją umowy, adresów pocztowych Wykonawcy i Zamawiającego, adresów e-mail, numerów telefonicznych i faksowych.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1 Pzp).

3. Korzystając z art. 144 ust. 1 Pzp, Zamawiający przewidział możliwość zmian postanowień umowy w niżej wymienionych przypadkach:

3.1. Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty wynagrodzenia oraz stawki podatku VAT, wyszczególnionych w § 6 ust. 1, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT i/lub podatku akcyzowego na przedmiot niniejszej umowy.

3.2. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny jednostkowej w przypadku zmiany stawki podatku VAT i/lub podatku akcyzowego.

3.3. Nastąpiła zmiana regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołująca potrzebę zmiany niniejszej umowy.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, strona umowy zainteresowana wprowadzeniem zmiany przedkłada drugiej stronie pisemny wniosek o dokonanie zmian wraz ze wskazaniem okoliczności uzasadniających ich wprowadzenie.

Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku strony podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian w trybie przewidzianym w ust. 1 niniejszego paragrafu .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz inne przepisy obowiązujące przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy.

§ 11

(7)

Wszelkie spory na tle wykonywania postanowień niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy). Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki wymienione w treści umowy:

Załącznik nr 1 – Zestawienie punktów poboru energii elektrycznej.

Załącznik nr 2 – Kserokopia formularza ofertowego Wykonawcy z dnia ………. r.

Załącznik nr 3 – Kserokopia formularza cenowego Wykonawcy z dnia ……… r.

.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :