• Nie Znaleziono Wyników

Polska-Staszów: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Polska-Staszów: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi"

Copied!
7
0
0

Pełen tekst

(1)

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:367066-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Staszów: Usługi ubezpieczeniowe 2014/S 207-367066

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie ul. 11 Listopada 78

Osoba do kontaktów: Karolina Nowak, Zbigniew Szeląg 28-200 Staszów

POLSKA

Tel.: +48 158643241

E-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl Faks: +48 158646876

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalstaszow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie – Sekretariat ul. 11 Listopada 78

Osoba do kontaktów: Karolina Nowak, Zbigniew Szeląg 28-200 Staszów

POLSKA

Tel.: +48 158643241

E-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl Faks: +48 158646876

Adres internetowy: www.szpitalstaszow.pl I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

(2)

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne Kod NUTS

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą:

— Ubezpieczenie obowiązkowe podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

— Ubezpieczenie dobrowolne OC za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem,

— Ubezpieczenia mienia Ubezpieczającego od wszelkich ryzyk;

— Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

— Ubezpieczenia maszyn od wszystkich ryzyk,

— Ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych,

— Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW.

Szczegółowe warunki zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem numer 1 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66510000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 1.1.2015. Zakończenie 31.12.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

(3)

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 40 000 PLN do upływu terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące wpłaty i zwrotu wadium opisane są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wszelkie rozliczenia z Wykonawcą związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w złotych polskich (PLN). Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia został określony w siwz i w projekcie umowy.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

b) W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie stosownego pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika.

c) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

d) Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami.

e) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

f) Postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy dotyczą odpowiednio wykonawców występujących wspólnie.

g) Najpóźniej przed dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia, wykonawcy składający ofertę wspólną winni przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy potwierdzającą i regulującą wzajemną ich współpracę.

h) Wykonawcy występujący wspólnie winni spełniać warunki udziału w postępowaniu i żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art 24 ust. 1 ustawy .

i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają następujące dokumenty:

— pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika,

— dotyczące każdego z wykonawców odrębnie dokumenty wymienione w rozdział III i IV SIWZ. Dopuszcza się, by oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – SIWZ rozdział III pkt 3.1 złożył ustanowiony pełnomocnik/lider w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

— pozostałe wymagane dokumenty i oświadczenia wykonawcy mogą składać łącznie.

j) Wszelka korespondencja będzie dokonywana na adres wskazanego pełnomocnika.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu

1.1. O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia w trybie art 24 Ustawy spełniający warunki określone art. 22 ust. 1 ustawy, a dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca posiada aktualne zezwolenie na

(4)

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej we wszystkich grupach ryzyk objętych przedmiotem niniejszego zamówienia.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

1.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2.1 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie - oraz inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty wskazane w punkcie 3.

2.2 Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuję formułę „spełnia – nie spełnia„ w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale III pkt 3 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki.

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które winien złożyć każdy wykonawca:

3.1 oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 Ustawy- sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

3.2 zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy

z dnia 22.5.2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.2013.950 z późn. zm.), co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

4. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawcy przedstawiają w celu potwierdzenia, że nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, skutkujące wykluczeniem z postępowania 4.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załączniku nr 2 do SIWZ;

4.2 aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

(5)

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, dla urzędujących członków zarządu, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (dla podmiotów zbiorowych), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.7 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.8 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - załączniku nr 3 do SIWZ.

5. Pozostałe wymagane dokumenty

5.1. Wypełnioną i podpisaną ofertę na formularzu „Oferta” (załącznik nr 4 do SIWZ).

5.2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumencie określającym status prawny wykonawcy (załącznik do sporządzania przez Wykonawcę).

5.3. Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej 1. cena łączna ubezpieczenia. Waga 90

2. zaakceptowane klauzule fakultatywne. Waga 10 IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

DZPiZ-380-35/2014

(6)

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3.12.2014 - 10:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 3.12.2014 - 11:00 Miejscowość:

SPZZOZ w Staszowie, ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, budynek administracji – świetlica.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: za ok. 24 miesiące.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3) Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, których

wartość nie przekroczy 8% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, oraz bez stosowania stawek minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę ubezpieczeniową dla każdej wystawionej polisy.

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania przedstawione są w specyfikacji istotnych warunków wraz z załącznikami.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800 VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom przysługuje prawo do wniesienia odwołania. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

(7)

Krajowa Izba Odwoławcza ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa POLSKA

Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23.10.2014

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu

Opcja będzie polegać na możliwości ubezpieczenia w trakcie obowiązywania umowy dodatkowego taboru w ilości 927 sztuk (w tym wagonów przewidzianych do krótkoterminowego pozyskania

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia zostały spełnione,

wysokości kapitałów własnych wykonawców. Zamawiający, spośród wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, zaprosi do składania ofert 7 wykonawców, z

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują wykonawcy,

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: A. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z