Handel wewnętrzny i usługi w I półroczu 1980 roku

Pełen tekst

(1)

W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W K A T O W I C A C H

P O u

Egz. nr D one w*łępne rnogg ulec zmianie

HANDEL WEWNĘTRZNY W I PÓŁROCZU 1980-

I USŁUGI RCKU

Katowice sierp»ert 198C

(2)

SPIS TREŚCI ^

Uwagi metodologiczne ... 3 Uwagi analityczno ... 'J

SPIS TABLIC

Sprzedać w uspołecznionych jednostkach handlu detalicznego rynkowego według organizacji ... 11 Struktura sprzedaży w uspołecznionych jednostkach iu<ndlu 'ł

detalicznego rynkowego ... 14 Sprzedaż w zakładach gastronomicznych oraz placówkach ży­

wienia przyzakładowego ... 16 Sprzedaż w zakładach gastronomicznych oraz placówkach ży­

wienia przyzakładowego według organizacji... i . . . 16 Sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18° w przedsiębiorst

wach handlu detalicznego rynkowego i przedsiębiorstwach gastronomicznych ... 1?

Zapasy towarów w przedsiębiorstwach handlu rynkowego według organizacji ... 18 Zapasy niektórych towarów żywnościowych w przedsiębiorstwach

handlu rynkowego oraz średnie ceny ... .. 20 Zapasy niektórych towarów nieżywnościowych w przedsiębiors­

twach har.dlu rynkowego oraz średnie ceny ... 21 Dostawy towarów na zaopatrzenie rynku przez przedsiębiorst­

wa produkcyjne ... ... 24 Zaopatrzenie województwa w niektóre towary w 1980 roku . . . 29 Sprzedaż w handlu detalicznym i zakładach gastronomicznych

w okresie I-VI 1980 roku według jednostek administracyj­

nych ... 32 Sprzedaż w handlu detalicznym i zaKładaęh gastronomicznych

w sieci handlowej Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłops ka" w okresie I-VI 1980 roku według jednostek administra c y j n y c h ... ... 34 Wartość u8 ług bytowych dla ludności za okres 1-VI 1980 )6 Wartość usług dla ludności w jednostkach planu terenowego

za okres I-VI 1980 reku ... . 40

Opracowalit mgr Uicyns rt-sybylska, Dorota Kafka, Janina Dybusi

¿dam Kaiser

(3)

UWAGI METODOLOGICZNE

Opracowanie zawiera informacje statystyczne dotyczącet handlu detalicznego rynkowego,zakładów gastronomicznych otwartych i zamkniętych, zaopatrzenia rynku oraz usług dla ludności.

W związku ze stosowaniem w praktyce statystyczno—ekonomicznej t .jednoznacznego nazewnictwa oraz jednolitej interpretacji pojęć

Występujących w statystyce handlu wewnętrznego i usług, podaje się ważniejsze określenia występujące w treści informacji licz­

bowej zawartej w n in iejszej pub likacji.

1 . SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYM HANDLU DETALICZNYM RYNKOWYM

Do uspołecznionego handlu detalicznego rynkowego zalicza się przedsiębiorstwa handlu rynkowego detalicznego i detaliczne-hur­

towego oraz punkty sprzedaży detalicznej prowadzone przez przed­

siębiorstwa handlu hurtowego rynkowego i organizacje niehandlowe, takie jak: organizacje społeczne, zakłady przemysłowe, dokonujące sprzedaży towarów przeznaczonych głównie dla ludności.

Sprzedaż w przedsiębiorstwach handlu detalicznego obejmuje wyłącznie wartość sprzedaży towarów /łącznie ze sprzedażą w skle­

pach komisowych oraz placówkach prowadzonych na zasadach umowy agen cy jn ej/. Nie zalicza się tu wpływów ze sprzedaży znaczków pocztowych i skarbowych, biletów na środki komunikacji miejskiej, opłat radiofonicznych i za uczestnictwo w grach liczbowych i spor towych oraz wpływów z tytułu świadczonych usług.

Część sprzedaży detalicznej towarów stanowi tzw. sprzedaż pozarynkowa, t j . sprzedaż jednostkom gospodarki uspołecznionej, m .in . konsumentom zbiorowym, t j . urzędom, instytucjom, żłobkom, przedszkolom - dokonującym zakupu towarow dla potrzeb ich bieżą­

cej działalności /n ie do dalszej odsprzedaży/ w przedsiębiorstwach handlu detalicznego rynkowego.

W tablicy dotyczącej struktury sprzedaży w uspołecznionych przedsiębiorstwach handlu detalicznego towary żywnościowe podano łącznie z napojami alkoholowymi, natomiast papierosy i zapałki zaliczono do towarów nieżywnościowych.

(4)

a

2 . SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYCH ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ PLACÓWKACH ŻYWIENIA PRZYZAKŁADOWEGO

Do przedsiębiorstw gastronomicznych ta liczą się przedsię­

biorstwa podlegle organizacjom handlowym, prowadzące zakłady gas­

tronomiczne otwarte /dostępne dla ogółu konsumentów/ oraz placów­

ki żywienia przyzakładowego.

Sprzedaż w zakładach gastronomicznych obejmuje wartość spi».^

daty towarów oraz wartość wpływów z tytułu świadczonych usług /za działalność rozrywkową, za organizowanie przyjęć poza zakła­

dem, opłaty za korzystanie z telefonu,z szatni i t p ./

Dane w tablicy nr 3 i * obejmują sprzedaż w uspołecznionych zakładach gastronomicznych otwartych oraz placówkach żywienia przyzakładowego, t j . prowadzonych zarówno przez przedsiębiorstwa gastronomiczne, jak i przez jednostki niehandlowe /organizacje społeczne, Wojewódzkie Zjednoczeni« Gospodarki Komunalnej i Mie­

szkaniowej i in n e /. Nie obejmują natomiast sprzedaży placówek ży­

wienia przyzakładowego prowadzonych przez zakłady pracy we włas­

nym zakresie /brak informaoji - sprawozdawczość roczna/.

Sprzedaż w uspołecznionych zakładach gastronomicznych otwar­

tych obejmuje sprzedaż wszystkich zakładów gastronomicznych dos­

tępnych dla ogółu konsumentów.

Dane dotyczące placówek żywienia przyzakładowego obejmują sprzedaż placówek prowadzonych przez przedsiębiorstwa gastrono­

miczne oraz innych jednostek niehandlowych.

Nie zawierają jednak pełnej informacji z uwagi na brak danych w okresach kwartalnych o sprzedaży w placówkach żywienia przyza­

kładowego prowadzonych przez zakłady pracy we własnym zakresie.

3 . ZAPASY TOWARÓW W HANDLU HYHKOWY*

Zapasy towarów w handlu rynkowym obejmują zapasy w magazy­

nach wykazywane według siedziby przedsiębiorstwa oraz zapasy w punktach sprzedaży detalicznej zgodnie z lokalizacją tych punktów /b e z towarów w drodze/

\

(5)

3 4 . ZAOPATRZENIE WOJEilÓDZTWA W NIEKTÓRE TOWARY

Tablica nr 7 obejmuje zakup towarów przez przedsiębiorstwa handlowe, przeznaczonych na potrzeby województwa katowickiego - z przemysłu, od przedsiębiorstw handlu zagranicznego i pozostałycn źródeł.

' ■ % . \?. USŁUGI DLA LUDNOŚCI

Dane o wartości usług bytowych dotyczą wybranych usług zwią zanych z prowadzenie» gospodarstwa domowego oraz zaspokajanie»

niektórych potrzeb osobistych i obejmują usługi: przemysłowe, budowlane, handlowe, pralnicze, turystyczne oraz pozostałe usługi niematerialne. Dane obejmują wyłącznie usługi świadczone przez przedsiębiorstwa /za k ła d y /: handlu państwowego, przemysłu państ­

wowego, spółdzielczości, organizacji społecznych, przez przedsię­

biorstwa turystyczne, zakłady remontowo-budowlane przedsiębiorstw komunalnycn i spółdzielni usługowych.

Pod pojęciem "us łu g i" Dależy rozumieć czynności nie stwarza­

jące bezpośrednio nowych dóbr, świadczone odpłatnie przez jednost­

ki gorpodarki narodowej na zewnątrz, zarówno w sferze produkcji materialnej, jak i poza sferą produkcji m aterialnej,nie**letnie od charakteru wykonawcy lab odbiorcy.

Pod pojęciem "ludność" należy rozumieć osoby fizyczne i gos­

podarstwa domowe oraz jednostki gospodarki nie uspołecznionej t j . indywidualne gospodarstwa rolne, rzemiosło prywatne oraz inne osoby trudniące się na własny rachunek działalnością wytwórczą, handlową lub usługową. Do usług’ dla ludności nie zalicza się świadczeń usługowych wykonywanych na rzecz kółek rolniczych i rolnicaych spółdzielni produkcyjnych.

Przez usługi dla ludności rozumie się wszelkie usługi materialne i niematerialne sprzedane ludności /gospodarstwom domowym/ oraz jednostkom gospodarki nie uspołecznionej opłacane ze środków pieniężnych ludności lub jednostek gospodarki nie uspołecznianej.

Usługami w wytej podanym rozumienia są:

a / czynności polegające na oddziaływaniu na produkty/przedmioty, obiekty/:

(6)

- czynności o charakterze remontowym, naprawczym i konserwa­

cyjnym, mające na celu utrzymywanie lub przywracanie przed­

miotom /obiektom/ ich przydatności użytkowej;

- czynności polegające na obsłudze procesu produkcyjnego w indywidualnych gospodarstwach rolnych;

b / czynności w zakresie transportu i łączności;

c / czynności zaspokajające inne potrzeby człowieka jak usługi>

mieszkaniowe i komunalne, usługi w zakresie oświaty i wycho­

wania, kultury i sztuki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury fizy c zn e j, turystyki i wypoczynku oraz inne usługi o charakterze osobistym /fr y z je r s k ie , fotograficzne it p /;

d / ponadto na zasadzie wyjątku do usług dla ludności zalicza się:

- wytwarzanie niektórych wyrobów na indywidualne zamówienie ludności z materiałów własnych zakładów usługowych,uwzględ­

niających indywidualne cechy i życzenia konsumenta;

- budowę domów mieszkalnych Jednorodzinnych oraz pomieszczeń gospodarczych na zlecenie osób prywatnych z podstawowego ma­

teriału powierzonego /z a podstawowy materiał uważa się i cegłę, pustaki, cement, tarcicę /;

- budowę studzień do pobierania wody.

(7)

\

, UWAGI ANALITYCZNE

Sprzedaż detaliczna ludności i jednostkom gospodarki uspo­

łecznionej /b ez sprzedaży przez handel prywatny/ w I półroczu br.

wzrosła do 64 9 6 8 .7 min złotych, t j . o 1 2 ,0 % fc licząc w cenach bieżących.

>>41

Sprzedaż detaliczna towarów w handlu wewnętrznym województ­

wa katowickiego stanowi 10 ,3% sprzedaży krajowej. Dynamika sprze dąży w województwie katowickim wyprzedza dynamikę wzrostu sprze­

daży w Polsce w omawianym okresie o 0 , 9 ponkta.

Wyższy był wzrost sprzedaży towarów żywnościowych 1 1 4 ,4 % / niż towarów przemysłowych / 9 , 7 % / , w kraju natomiast - przeciw­

n ie : dynamika sprzedaży towarów żywnościowych/UQ,8%/ była n iż­

sza od dynamiki sprzedaży towarów nieżywnościowych/111,4%/.

Strufttura sprzedaży detalicznej towarów w województwie ka­

towicki« w I półroczu br. była następująca:

WYSZCZEGÓLNIENIE

Udział w'sprzedaży ogółem towary żywnoś­

ciowe

towary nieżywnoś- ciowe

I półrocze 1979 4 9 ,1 5 0 ,9

I półrocze i980 5 0 ,2 4 9 ,8

6 8 ,9% sprzedaży uspołecznionych Jednostek handlu detalicznego w omawianym okresie uzyskał handel spółdzielczy, natomiast pozosr tałe 3 1 ,1 $ - handel państwowy.

Sprzedaż w jednostkach handlowych organizacji społecznych nie sta­

nowi w województwie liczącej się pozycji.

Z ogólnej kwoty sprzedaży^w handlu detalicznym w wysokości 6 4968,7 min złotych, 2946^2 min złotych, t j . 4 ,5 % przypadała jednostki gospodarki uspołecznionej.

Udział ten systematycznie spada: w I kwartale b r. wynosił 4 ,7 % , w I półroczu 1979 roku - 4 ,9 % .

Wzrost tej pozycji obejmującej sprzedaż urzędom, instytucjom,

(8)

organizacjom społecznym, przedsiębiorstwo* państwowym i spółdziel czym, spółdzielniom produkcyjnym, żłobkom, przedszkolom itd . jest nieznaczny i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzed­

niego kształtuje się na poziomie około 2 ,8 % , Fakt ten spowodowa­

ny Jest przede wszystkim asortymentowym i ilościowym limitowaniem sprzedaży pozarynkowej, mającym na celu przede wszystkim ochronę rynku indywidualnego konsumenta.

V sprzedaży handlu rynkowego w okresie I półrocza największy udział posiadały następujące organizaoje handlowe:

WYSZCZEGÓLNIENIE Sprzedaż w I

półroczu br w min zł

Udział w sprzedaży ogółem

O G Ó Ł E M 64968,7 10 0,0

CZSS "Społem" 29736,6 4 5 ,8

WFHf 15869,6 2 4 ,4

CZSB "Samopomoc Chłopska" 10985,9 "l6,9 BSW "Prasa-Ksiąśka-Buch" 3 2 3 8 ,6 5 ,0

CT-HM "Polaozbyt" 9 2 9,2 1 .*

FDT "Centrum" 8 6 7 ,9 1 ,3

Zjednoczenie Księgarstwa 4 1 4 ,2 0 ,6

Związek Spółdzielni Inwalidów 3 5 1 ,8 0 ,5 Centralny Związek Spółdzielczości

Pracy 19 1,2 0 ,3

Centrala Rybna. 182,3 0 ,3

PP "Moda Polska" 178,4 0 ,3

PG-H "Konsumy" 170,3 0 ,3

Centralna Składnica Harcerska 105,1 0 ,2

W zakładach gastronomicznych województwa katowickiego w okre sie I półrocza br. sprzedaż wyniosła 4 1 6 7 ,9 min złotych, tzn . o 7 ,0 % więcej niż w roku ubiegłym. Na zakłady prowadzone systemem agencyjnym przypada 2 9 ,0 % ogólnej sprzedaży.

W placówkach żywienia przyzakładowego sprzodaż zamknęła się kwotą 1319,3 uln złotych, co oznacza wzrost w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 1 1 ,4 % . Placówki żywienia przyzakładowego prowa­

dzone systemem agencyjnym uzyskały zaledwie 4 ,3 % wymienionej kwoty.

(9)

Największy udział w sprzedaży zakładów gastronomicznych oraz placówek żywienia przyzakładowego ogółem w omawianym okresie mia­

ły następujące organizacje i

7

WYSZCZEGÓLNIENIE Sprzedaż

w min zł

Udział w sprzedaży ogółem

u u f) Ł E M 5487,2 J.00,0

CZSS "Społem" 4 5 2 0 ,7 8 2 ,4

CZSR "Samopomoc Chłopska" 69 9,2 12,7

Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Handlowe

"Konsumy" 7 2 ,2 1 ,3

Przedsiębiorstwo «agonów Sypialnych

i Restauracyjnych "Wars" 6 9 ,2 1 .3

Centrala Turystyczna "O r b is" 5 7 ,8 1 .1 Zrzeszenie Gospodarki Turystycznej PTTK 3 7 .1 0 .7 Związek Bojowników

0

Wolność i Demokrację 10,9 0 .2

Stan zapasów w przedsiębiorstwach handlu rynkowego w dniu 30 -VI b r . wynosił 27661,0 min złotych, t j . o 4 ,7 % więcej w ujęciu wartościowym, n iż w roku ubiegłym.

Największy udział w wartości zapasów ogółem posiadały następujące organizacje:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego - 4 1 ,1 $ Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców ” Społem"Katowice - 20,6%

CZSE "Samopomoc Chłopska" - 15#5%

Zjednoczenie Przedsiębiorstw Zaopatrzenia

Farmaceutycznego "Cefarm" - 6 ,0 %

Centrala Teohniczno-Handlowa Motoryzacji "Polmozbyt" - 4 ,7 %

RSW "Prasa-Książka-Ruch" - 4 ,0 %

POT "Centrum" - 2 ,4 %

Najwyższą dynamikę zapasów w porównaniu ze stanem na dzień }0 YI 1979 roku charakteryzują się organizacje handlowe:

Centrala Techniczno-Handlowa Elektroniki"tJnitra-Serwi6" - 4 6 0 ,2

Zjednoczenie Przemysłu Tytoniowego - 185,7

Centrala Techniczno-Handlowa Motoryzacji "Polmozbyt" - 1?9,2 Przedsiębiorstwo ftrzemysłowo-Handlowe "Centrala Rybna" - 137.7

PP "Moda Polska" - 133,6

Zjednoczenie Księgarstwa ” 115*6

RS# " Pra sa-Kriążka-Ruch" - 1 1 0 ,4

(10)

Znaozny spadek zapasów wystąpił jedynie w dwóch organizacjach:

w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy - 2 7 t5%

oraz w Przedsiębiorstwie Obrotu Częściami Zamiennymi

"Ardom" - 8 ,8 %

W pozostałych organizacjach handlowych wartość zapasów pozostawała

mniej więcej na poziomie ubiegłorocznym. *

Zaszły natomiast istotne zmiany asortymentowe w strukturze zapa­

sów w przedsiębiorstwach handlu rynkowego.

1 tak w grupie artykułów żywnościowych znacznie zmalały ilościo*- we zapasy konserw mięsnych i szynek, kasz, wyrobów spirytusowych i wódek gatuskowyoh,'cukru, konserw rybnych oraz kawy naturalnej.

Wzrosła natomiast odozuwalnie w zapasaoh ilość mąki pszennej,maka ronu oraz herbaty i s o li.

W grupie towarów nieżywnościowych obserwuje się spadek:

ilościowy tkanin i dzianin bawełnianych i bawełnopodobnych, jed- wabnyg^jwę^jjianych, lnianych i konopnych przy jednoczesnym wzroście^ceny każdego rodzaju z tych wyrobów; wartościowy dywa­

nów i chodników; wartościowy wyrobów futrzarskich, odzieży skó­

rzanej oraz mebli z drewna i wikliny; bardzo znaczny ilościowy i wartościowy /w granicach 60 % /pralek i wirówek elektrycznych, zwłaszcza automatów pralniczych! ilościowy maszyn do szycia domowy oh, ilościowy i wartościowy chłodziarek i zamrażarek domowych, odkurzaczy elektrycznych, froterek elektrycznych,odbior ników radiofonicznych we wszystkich asortymentach ora:: magneto­

fonów stereofonicznych, motorowerów, rowerów we wszystkich asor­

tymentach oraz aparatów fotograficznych. .

Wzrosły natomiast znacznie zapasy obuwia we wszystkich asor- . tymentach, naczyń kuchennych i gospodarczych aluminiowych, kuchni gazowych s piekarnikiem, odbiorników telewizyjnych, »¿jcła stoło­

wego, porcelany stołowej i galanterii porcelanowej, środkow do prania oraz papierosów i zapałek.

Zwraca uwagę fakt, iż na 34 badane grupy towarów, w których obliczana jeat cena jednostkowego wyrobu, a* w 24 przypadkach nastąpił wzrost średniej ceny w zapasach w całej grupie w grani­

cach od 1,5 % do 55*0%. Stąd też we wszystkich tych grupach towa­

rów dynamika wartościowa wyprzedza, ozasem znaczni*, dynamikę w ujęciu ilościowym.

8

(11)

■9 Spadek średniej ceny dotyczy następujących t o warów: obuwia tekstylno-gurnowego, naczyń aluminiowych, naczyń i wiader ocynko­

wanych z blachy stalowej, chłodziarek i zamrażarek domowych, od­

kurzaczy, froterek, odbiorników radiowych turystycznych, gramofo­

nów elektrycznych w obudowie, proszku i granulek do prania, ro­

werów i aparatów fotograficznych. Spadek średniej ceny tych arty­

kułów w zapasach spowodowany jest nie tylko obniżką cen detali-

„•'nych, ale również faktem, że w odniesieniu do niektórych towa­

rów-magazynowane są asortymentytańsze, nie cieszące się popular­

nością wśród konsumentów; dotyczy to np. aparatów fotograficznych.

W I półroczu b r. dostawy towarów na zaopatrzenie rynku woje­

wództwa katowickiego przez przedsiębiorstwa produkcyjne wyniosły 4 4 3 3 5 ,4 min złotych, t j . o 10 ,8% więcej n iż w roku ubiegłym.

W dostawach ogółem na zaopatrzenie rynku przemysł państwowy par­

tycypuje w 7 5 ,6 % , przemysł spółdzielczy - 2 4 ,2 % ora* organizacje społeczne - w 0 ,2 % .

Spadek dostaw na rynek w porównaniu z rokiem ubiegłym wystąpił 'w przedsiębiorstwach: "Domgos" Racibórz, ’’Zelmech-Domgos" Mysło­

wice, Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" Jaworzno, Przedsiębiors­

two Handlu Chemikaliami "Chemia” Katowice, śląskie Zakłady Prze­

mysłu Cukierniczego Siemianowioie Śląskie, Olkuska Fabryka Naczyń Emaliowanych, Zakłady Wyrobów Metalowych Dąbrowa Górnicza, Huta Szkła Gospodarczego Dąbrowa Górnicza, Zakłady Porcelany Bogucice, śląski Kombinat Cementowo-Wapienniczy Ogrodzieniec, Katowickie Przedsiębiorstwo Nasienne Centrala Nasienna, Fabryka Pomocy Nauko­

wych Bytom, Katowickie Przedsiębiorstwo Handlu Artykułami Tecłuii- cznymi "E lm e t".

Zaopatrzenie województwa katowickiego w I półroczu br. na tle roku ubiegłego w poszczególne towary było zróżnicowane.

W branży towarów żywnościowych znaczny ilościowy i wartościowy wzrost dostaw zanotowano w następujących grupach towarowych:

mięso, podroby i przetwory mięsne, tłuszcze zwierzęce, jaja spo­

żywcze, kasza, -cukier oraz napoje alkoholowe we wszystkich asorty­

mentach.

Spadek dostaw dotyczył mleka spożywczego znormalizowanego oraz masła i makaronu.

W dostawach pozostałych ważniejszych towarów spożywczych zanotowa­

no umiarkowane dynamiki dodatnie.

(12)

10

W brantv art.ykuiów n ie żv*nościowych we wsz.vatkich badanych «ru- pach towarów nastąpił wzrost dostaw.

Wartość usług bytowych dla ludności w omawianym okresie zam- knęła się kwotą 24 83,5 min złotych, t j . o 19,2% więcej n iż w roku ubiegłym. Wskaźnik zaawansowania rocznego planu techniczno-ekono­

micznego wyniósł 4 8 ,8 % .

Najwięcej usług bytowych świadczą ludaości następujące resorty:

.

1*'

WYSZC ZEGOm 1ENIE

Wykonanie I - VI 1980 w min zł

Udział w wykonaniu ogółem

O G Ó Ł E M 2 438,5 100,0

Centralny Związek Spółdzielczości

Pracy f 8 8 2 ,8 3 6 ,2

Ministerstwo Handlu Wewnętrznego

i Usług 3 4 8,4 14,3

Ministerstwo Przemysłu Maszynowego 2 0 8,8 8 ,6 Centrala Przedsiębiorstw Handlu

Wewnętrznego 23 7,3 9 ,7

Główny Komitet Turystyki 180,5 7 ,4

CZSS "Społem" 122,0 5 ,0

Centrala Turystyczna "O r b is" 110,6 A , 5 Wartość usług dla ludności w jednostkach planu terenowego za I półrocze br. wyniosła 3240,5 min złotych, t j . o 1 4 ,3 % więcej niż w I półroczu 1979 roku.

W planie terenowym największy udział w'wykonaniu ogółem mają Jed­

nostki:

-

w Y s z ę z E G O m im s Wykonanie w min zł

Udział w wykonaniu ogółem

O G Ó Ł E M 3240,5 lOu ,0

Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej 97 1 ,1

30,0

Centralny Związek Spółdzielczości

Pracy /jednostki planu terenowego/ 74 7 ,8 2 3 ,1 Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 666,4 2 0 ,6

FRODRYN Katowice 348,4 10 ,8

Kuratorium Oświaty i Wychowania

Urzędu Wojewódzkiego 212,4 6 ,6

(13)

u

T a b l .l SPRZEDA2 W USPOŁECZNIONYCH 3EDN OSTKACH HANDLU DETALICZNE­

GO RYNKOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI

1979 1980

/ I - VI ■ )

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem

konsumen tom Indy widual- nym

Jednostkom gospodarki uspołecznione.

w t y s .zło t y c h /c e n y b ie ż ę c e /

I-VI 1979

-100 w t y s . złotych w * sprze dały ogó­

łem

OGÓŁEM 5 8010714 649 68 6 79 1 1 1 ,9 6 2022466 2946213 4 ,5 PRZEDSIĘBIORSTWA

HANDLU

DETALICZNEGO 5 66 31 5 67 634 62 7 49 1 1 2 ,0 6 0571512 2691237 4 , 5 M inisterstw o

Handlu Wewnęt­

rznego 1 Usług 149641 170302 1 1 3 ,8 164945 ' 5357 3 ,1 C entrala Partit

wowego Handlu

Wewnętrznego 14601584 17029759 1 1 6 ,6 16294402 735357 4 , 3 w t y « :

Wojewódzkie Przedsięblor- stwo Handlu

Wewnętrznego 1 3680570 158 69 5 63 1 1 6 ,0 15178411 691152 4 , 4 Pr ze d się b io r ­

stwo Dony Towarowe

"Centrum* 732051 867911 1 1 8 ,5 867251 660 0 , 1 C e ntraln a

Składnica

Harcerska 86704 105 12 4 1 2 1 ,2 62978 42146 4 0 ,1

“Moda Polska*

Pr ze d się b io r ­ stwo

Państwowe 94286 178408 1 8 9 ,2 178408

P rzedsiębio r­

stwo Obrotu Częściam i Za­

miennymi

"Ardom" 7973 8753 1 0 9 ,7 7354 1399 1 6 ,0

M inisterstwo Kultury i .

S zt u k i 408211 489608 1 1 9 ,9 327541 162067 3 3 ,3 1

(14)

12

T a b l .l SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZNE CO RYNKOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI / c d / .

1979 1980

I - VI %

WYSZCZEGÓLNIENIE ogółae

koneusen- toe indy­

w id u a l­

ny*

Jednoetkoa goe podarki

w ty a .zło ty c h /c e n y b ie ż ą c e /

i-yi 1979 -100

w ty a .zło ty c h

m i

i ® Zjednoczenia -

kalegaratwa ' 347984 414231 1 1 9 ,0 271622 142609 3 4 ,4 Przedeiębior-

atwo Pariatwo- i*e O zla łe S ztuk i i An­

tyki 'D e s a * 20562 23835 1 1 5 ,9 2 2 1 7 4 1661 7 , 0 Zjednoczenie

Przeayału

Muzycznego 39665 51542 1 2 9 ,9 33745 17797 3 4 ,5

Minieteratwo Hendlu Zagra­

nicznego i Go apodarki Mor- akiaj "Centre-

la Rybna* 151572 182326 1 2 0 ,2 1 8 2 3 2 6 ' Minleteratwo

Przeayełu

Maszynowego 1907107 1064952 5 5 .8 972034 9 2918 8 , 7 Centrala Tech­

niczno-Handlo­

wa Motoryza­

c j i *Po l«ozbyt* 1807047 929 17 7 5 1 .4 673691 55486 6 . 0

Centrale Techniczno- Handlowa E lek tr o n ik i

“Unitra-

Sa rvice* 100060 135775 1 3 5 ,6 98343 37432 2 7 , 6 Ministerstwo

Prsenyała

Ohemlomego 21767 16070 5697 2 6 ,2

Centrala Handlo­

wa Przem.Chem.

"Chemia-CER" 21767 16070 5697 2 6 ,2

(15)

13 T a b l .l SPRZEDAŻ W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU DETALICZNE

GO RYNKOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI /d o k ./

w Ę

1979 1980

I - VI

WYSZCZEG&LK IENIE

\

ogółem

konsumen tom indy widual- nym

Jednostkom gospodarki uspołecznion

w tys. złotych /c e n y z b ie ź ą c e /

I-VI 1979 -100

w tys. złotych w % sprze dąży ogó­

łem

Centrala Hand­

lowa Przemys­

łu Chemiczne­

go ■Chamie”

- OHR 21769 16070 5697 2 6 ,2

CZSS "Społem ’ 259 61 1 69 2 9736600 1 1 4 ,5 29C24097 712503 2 , 4 CZSR "Samopo­

moc Chłopska" 992 02 9 9 10985911 1 1 0 ,7 998 05 9 6 1005315 9 ,2 Robotnicza

S p ó ł d zie ln ia Wydawcznia

"Prasa-Księż-

ka-Ruch" 3047246 323 85 7 6 1 0 6 ,2 3 125520 113056 3 ,5 Centralny

Zwlęzek S p ó ł d z i e l ­ czości

Pracy 167667 191164 1 1 4 ,0 174717 16447 8 , 6

Zwięzek S p ó ł d z ie l ­ ni In w a li­

dów 317071 351784 1 1 0 ,9 309264 42520 1 2 .1

ORGAN IZAC DE

SPOŁECZNE 11188 200 44 1 7 9 ,1 14173 5871 2 9 ,3

POZOSTAŁE

JEDNOSTKI 1367959 1485886 1 0 8 ,6 1436781 49105 3 ,3 w tym:

M inisterstw o Przemysłu

Lekkiego 355961 539548 1 5 1 ,5 535834 3704 0 , 7

M inisterstwo Leśnictwa i Przemysłu

Drzewnego 353814 376809 1 0 6 , 4 376809 - -

(16)

Tabl. 2 STRUKTURA SPRZEDAŻY I USPOŁECZNIONYCH JH)NOSTKACH HANDLU DETALICZNEGO RYNKOWEGO

1979 ' 1980

w y s z c z e- I - Tf

GÓINIE-

N B towary towary

ogółem iywnoś- nieżyw­ ogółem żywnoś­ nie żyw­

ciowe nościowe ciowe nościowe

I TY!SIWCACH ZŁOTYCH /ceny bielące/

OGiiŁEH 58010714 28495866 29514848 64968679 32589907 32378772 HANDEL PAD

stw o»y 18441109 376835 18064274 20185*04 494324 19688980

w tym Centrala Państwowe­

go Handlu Wewnętrz­

nego 14601584 114573 14487011 17029759 132698 16897061 Minister­

stwo Handlu Wewnętra- nego i

U8 ług Ż49641 6U026 89615 170302 71803 98499

HANDEL SPÓŁDZIEL­

CZY 39558417 28119031 11439386 <*4765331 32095583 12669748 w tymi

CZSS \

"Spolea" 25961lb9 22921272 3039897 29736600 26287841 3448759 CZSR"Sa-

mopomoc

Chłopska" 9920299 4932396 4987903 10985911 5516756 54b9155 HANDEL ORGA

NIZACJI SPO

ŁECZNYCH 1118« - 11188 20U44 - 20044

W ODSETKACH

OGÓŁEM 100,0 4 9 ,1 50,9 100,0 50,2 4 9 ,8

HANDEL PAŃ­

STWOWY 100,0 2 ,0 9 8 ,0 100,0 2 ,4 9 7 ,6

w ty»:

Centrala Państwowe­

go Handlu Wewnętrz­

nego 100,0 0 , 7 9 9 ,3

«

10 0,0 0 ,7 9 9 ,3

(17)

15 T a b l, 2 STRUKTURA SHiZEDAŻY W USPOŁECZNIONYCH JEDNOSTKACH HANDLU

DETALICZNEGO RYNKOWEGO /d o k ./

1979 1980

I-VT WYSZCZEGÓLNIENIE

ogółem

towary

ogółem

towary

W- %

żywnoś­

ciowe

Die żyw nościo­

we

żywnoś­

ciowe

nieżyw nościo we f ODSETKACH /d o k ./

Ministerstwo Hand­

lu Wewnętrznego

i Usług 1 0 0,0 4 0 ,2 5 9 ,8 1 0 0 ,0 4 2 ,1 5 7 ,9 HANDEL SPÓŁDZIELCZY 10 0,0 7 1 ,0 2 9 ,0 10 0,0 7 1 ,6 2 8 ,4

w tym»

CZSS "Społem" 1 0 0 ,0 8 8 ,2 1 1 ,8 1 0 0,0 8 8 ,4 11,6 CZSR "Samopomoc

Chłopska" 1 0 0 ,0 * 9 , 7 5 0 ,3 1 0 0 ,0 5 0 ,2 4 9 ,8 HANDEL ORGANIZACJI

SPOŁECZNYCH 10 0,0 10 0,0 1 0 0,0 10 0,0

DYNAMIKA /ro k popr zedni= 100/

OGÓŁEM 108,3' 11 0 ,1 10 6 ,6 1 1 2 ,0 1 1 4 ,4 10 9,7 HANDEL PAŃSTWOWY 10 6 ,3 1 0 4 ,5 10 6,3 10 9,4 1 3 1,1 10 8,9

w tym:

Centrala Paistwo- wego Handlu

. Wewnętrznego 10 5 ,1 1 0 2 ,7 1 0 5 ,1 11 6 ,6 11 5,8 11 6 ,6 Ministerstwo Hand­

lu Wewnętrznego

i Usług 10 1 ,9 9 8 ,9 1 0 3 ,9 11 3 ,8 11 9,6 1 0 9 ,9 HANDEL SPÓŁDZIELCZY 1 0 9 ,2 1 1 0 ,1 1 0 7 ,1 11 3,1 114,1 11 0 ,7

w tym:

CZSS "Społem" 1 1 0 ,8 1 1 0 ,6 1 1 1,9 114,5 1 1 4,6 113,4

CZSR "Samopomoc

Chłopska" 1 0 5 ,7 108,4 1 0 3 ,2 110,7 1 1 1 ,8 10 9 ,6

HANDEL ORGANIZACJI

SPOŁECZNYCH 6 8 ,1 - 4f

m

6 8 ,1 17 9,1 17 9,1

(18)

Tabl. 3 SPRZEDAŻ W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ PLACÓWKACH ŻYWIENIA PRZYZAKŁADOWEGO“ /

16

' 1979 1980 1979 1980

WYSZCZEGÓIfllENIE I-7I

w tysiącach złotych I-VT 1979

•1 0 0

w odsetkach

O G Ó Ł E M 5079376 5487211 1 0 8 ,0 10 0 ,0 1 0 0 ,0 Zakłady gastronaaicu>e 3895237 4167943 1 0 7 ,0 7 6 ,7 7 6 ,0

w tymi

zakłady prowadzone

systemem agencyjnym 918080 1207682 1 3 1 ,5 '2 3 , 6 2 9 ,0 Placówki żywienia przy­

zakładowego*/ prowadzone przez przedsiębiorstwa gastronomiczne oraz jed­

nostki niehandlowe/ 1184139 1319268 11 1 ,4 2 3 ,3 2 4 ,0 w tymi

plaeówki żywienia przy­

zakładowego prowadzone

systemem agencyjnym 38019 5 7 H 6 1 5 0 ,2 3,2 * » 3 a / Bez wartości sprzedaży placówek żywienia przyzakładowego prowa­

dzonych przez zakłady pracy.

\

T a b l. 4 SPRZEDAŻ « ZAKŁADACH GASTRCHOMICZJrYCH ORAZ PLACÓWKACH ŻYWUHIA PRZYZAKŁADOWEGO»' WEDŁUG ORGANIZACJI

1979 1980

I-VI WYSZCZEGÓUl IENIB

■ł /

ogółem

w tym w zakładach gastrono micznych

I-VI 1979 a 100

' w tysiącach złotych

0 G ó Ł X M 5079376 5487211 41679*3 1 0 8 ,0 PRZEDSIĘBIORSTWA GASTRONOMI­

CZNE 4970421 5370632 4051513 10 8 ,1

Przedsiębiorstwo Gastronomio)

no-Handlowe "Konsumy" 61040 72230 1 1 8 ,3 Centralny Związek Spółdziel­

ni Spożywoów "Społem" 4192075 4520746 3284661 1 0 7 ,8 Centralny Związek Spółdziel­

ni Rolniczych "Samopomoc

Chłopska" 6*4841 69M229 688425 1 0 8 ,4

(19)

T a b l. 4 SH?ZEDAŻ W ZAKŁADACH GASTRONOMICZNYCH ORAZ PLACÓWKACH ŻYWIENIA PRZYZAKŁADOWEGO«/ WEDŁUG ORGANIZACJI /d o k ./

17

1979 1980

I-VI WYSZCISGOINlHilE

ogółem

w tym w zakładach gastrono­

micznych I-VI 1979

=100 w tysiącach złotych

Przedsiębiorstwo Wagonów Sypialnych i Restauracyj­

nych "Wars" 65399 69177 69177

105,8

Przedsiębiorstwo Prodok- cyjno-Handlowe"Centrala

Rybna" 7066 9250 9250 130,9

ORGANIZACJE SPOŁECZKE 41361

47988

47988 116,0

INNE ORGANIZACJE 67594 68591 68442 101,5

a / Bez wartości sprzedaży placówek żywienia przyzakładowego pro­

wadzonych przez zakłady pracy.

Tab l. 5 SHtZEDAż NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POWYŻEJ 18° W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH HANDLU DETALICZNEGO RYNKOWEGO I PRZiSSipiORSTWACH GASTRONOMICZNYCH

1979 1980

WYSZCZEGi>I*IiWIE X

I-VT w tysiącach złotych /ceny detaliczne/

I-VI 1979=100

O G Ó Ł E M 6558638 7493978 114,3

HANDEL DETALICZNY 5637467 6622335 117,5

Handel miejski 4704238 5501960 117,0

WSS "Społem" 4630320 5424185 117,1

Przedsiębiorstwo Dony Towarowe

"Centrum" 50186 55407 110,4

Regionalny Związek Spółdzielni

Inwalidów 22578 20400 90,4

Przedsiębiorstwo Ga stron omi ctn*-

Handlowe "Konsumy" 1154 1968 170,5

Handel wiejski 933229 1120375 120,1

WZSR "Samopomoc Chłopska” 933229 1120375 120,1

(20)

Tabl. 5 SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH POWYŻEJ 18 ° W PRZEDSIĘ­

BIORSTWACH HAKDLO DETALICZNEGO RYNKOWEGO I PRZEDSIĘBIORSTWACH GA STRON rMICZHYCH /d o k ./

1979 1980

WYSZCZEGÓIfilEMIE 1-VI

w tysiącach złotych /ceny d etaliczn e /

' T-7T'

=1001979

GASTRCHOMIA 921171 871643 9» ,6

Handel miejski 697505 65*203 9 3 ,8

WSS "Społem" 676147 6325*0 9 3 ,6

Centrala Turystyczna "Orb is” 8759 7503 8 5 ,7 Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-

Handlowe "Konsumy" 5252 5171 9 8 ,5

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Handlowe "Centrala Rybna" 821 1651 2 0 1 ,1

Organizacje społeczne 6526 7333 112,4

Handel wiejski 223666 217*40 9 7 ,2

WZS8 "Samopomoc Chłopska" 223666 217440 9 7 ,2

Tabl. 6 ZAPASY TOWARÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU RYNKOWEGO WEDŁUG ORGANIZACJI

Stan w dniu 30 VI

1979 1980

lYSZCZEGónflHilE ogółea ' udział

w tysiącach

. złotych 1979

=100

w Łapa sach ogółea w *

O G Ó Ł E M 2639*556 27661039 104,7 10 0 ,0

w tym towary żywnościowe *669577 4589481 9 8 ,2 1 6 ,5 Centrala Państwowego Handlu *

Wewnętrznego 12025439 12210102 101,5 4 4 ,2

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo

Handlu Wewnętrznego 11253704 11383727 101,1 4 1 ,1 Przedsiębiorstwo Domy

Towarowe "Centru*" 648525 683127 105,3 2 ,4 Centralna Składnica Harcerska 61483 63553 103,3 0 ,2

(21)

19 T a b l. 6 ZAPAST TOWABCW W FRZEDSIKBIORSTWiCH HAHDHJ RYNKOWEGO

WEDŁUG ORG A N IZ A C JI/U Oh, / Stan w dnia 30 f j

1979 r 1980

WYSZCZEGÓlIrftSłlE ogóle*

VT udział w sapa sach ogółem

* % w t 7 s i « W < *

ałotyęfe 3 S

"Moda Polska” Przedsiębiorstwo

Państwowe 55154 73700 1 3 5,6 0 , 2

Przedsiębiorstwo Obrotu Częś­

ciami Zamiennymi "Ardom" 6573 5995 9 1 ,2 0 ,0 Ministerstwo Handlu Wewnętrznego

i Usług

Przed s. Gaetrononw-Handl. "Konsumy 70289 69944 9 9 ,5 9 ,2 CZSS "Społem" 5606145 5971229 106,5 a ; , 5 :

w tym USS "Społem" Katowice 5460584 5096087 1 0 4 ,3 2 0 ,6 * CZSR "Samopomoc Chłopska" 4289J15 4275984 9 9 ,6 1 5 ,5

Inne resorty 4403368 5133780 116,5 18 ,6

w tym:

Centrala Techniczno-Handlowa

Motoryzacji "Polmozbyt" 951010 1324540 13 9,2 4 , 7 Centrala Techniczno-Handlowa

Elektroniki "Unitra-Servis" 34920 160731 4 6 0 ,2 0 ,5 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-

Handlowe "Centrala Rybna" 57883 79746 137,7 0 ,2 Regionalny Związek Spółdziel­

ni Inwalidów 110993 112461 101,3 0 ,4

Centralny Związek Spółdziel­

czości Pracy 249002 180734 7 2 ,5 0 ,6

Robotnicza Spółdzielnia Wy­

dawnicza "Prasa-Ksiątka-Ruch" 1016072 1122222 110,4 4 ,0 Zjednoczenie Przedsiębiorstw

Zaopatrzenia Farmaceutycz­

nego "Cefarm" 1631234 1666957 102,1 6 ,0 Zjednoczenie Księgarstwa 259684

300222

115,6 1,0

Zjednoczenie Przemysłu

Tytoniowego 42337 78632 18 5,7 0 ,2

(22)

20

Tabl. 7 ZAPASY NIEKTtlRYCH TOWAR&W ŻYWNOŚCIOWYCH W PRZEDSięBIOR STWACH HANDLU RYNKOWEGO ORAZ ŚREDNIE CENY

Stan w dniu 50 VI

GRUPY TOWAR&W 3 e d n . miary

1979 1980

oę)ółem

V I 1979 -100

Konserwy mięsne, szynki i łopatki w puszkach

tona t y s .z ł z ł /k g

7 5 5 ,2 4 6200 6 1 ,1 5

6 8 3 ,4 40781 5 9 ,6 7

9 0 . 5 8 8 , 3 9 7 .6

Męka pszenna tona

t y s .z ł zł A S

5 3 7 4 ,0 36884 6 ,8 6

7 8 6 6 ,3 59862 7 ,6 1

1 4 6 ,4 162 ,3 1 1 0 ,9

Kasze tona

t y s .z ł z ł /k g

3 4 2 3 ,7 27791 8 ,1 2

3 0 8 5 ,6 27592 8 ,9 4

9 0 ,1 9 9 ,3 1 1 0 ,1

Ryż łuszczony tona

t y s .z ł z ł /k g

2 0 9 6 ,8 20568 9 ,8 1

2 1 2 8 ,5 19059 8 .9 5

1 0 1 ,5 9 2 , 7 9 1 ,2

Makaron tona

t y s .z ł z ł /k g

1 3 6 7 ,9 68292 2 0 ,6 8

1 5 1 4 ,2 33832 2 2 ,3 4

1 1 0 ,7 1 1 9 ,6 1 0 8 ,0

Cukier tona

t y s .z ł z ł /k g

7 7 4 3 ,1 89369

1 1 ,5 4

6 9 0 1 ,4 182141 2 6 ,3 9

8 9 , i 2 0 3 ,8 2 2 8 ,7 Wyroby spirytusowe

czyste t y s .z ł 585847 412 98 7 7 0 ,5

Wódki gatunkowe

ogółem t y s .z ł 752036 727 55 4 9 6 , 7

Wina i miody pitne

krajowe i importowane t y s .z ł . 349685 350830 1 0 0 ,3

Konserwy z ryb trwałe t y s .z ł . 107251 8 1706 7 6 ,2

Kawa naturalna / b e z dom ieszek/

tona t y s .z ł . z ł /k g

3 7 6 ,3 224755 5 9 7 ,2 8

3 2 3 ,0 194259 6 0 1 ,4 2

8 5 ,8 8 6 , 4 1 0 0 ,7

Herbata tona

t y s .z ł

* ł /k g

3 3 3 ,6 86795 2 6 0 ,1 8

4 6 7 ,2 140362 3 0 0 ,4 3

1 4 0 ,0 1 6 1 ,7 1 1 5 ,5

Sól Jadalna t y s .z ł . . 6421 7272 1 1 3 ,2

(23)

2i

T a b l . e ZA PA ST JIIOTORTCH TOłAR&l *m f »l lC 6 C IC * T C H f PRZTOSiniORSTłACH HAUDLD BW K OfEC O ORAZ Ś B EB IIi CB TT

Stao ■ dnia 30 Tl

1979 19«» 1979 1 1980

GRUPT TOWARĆW Jedn.

miary

ogółem VI 1979

= 1U0

upasjr nadmia n a a ty sią ­ cach r.lotych

u d iia l

■ i • ta pa­

sach ogolaa

Tl 1979

>100

Tkaniny i dzianiny bawełniane i baweł­

no podobne

tytja t y a .l l al/m

5981 3 69960 6 1 ,8 6

570*

397578 b 9 ,7 0

9 5 . * 1 0 7 .5 1 1 2 ,7

13538 6593 1 .6 » 8 , 7

'’‘'taniny i dzianiny Jedwabne i jedwabno- podobne

tya.m tya.M l tl/m

3291 303285 9 2 ,1 6

31*0 325395 1 0 3 ,6 3

9 5 , * 1 0 7 ,3 1 1 2 ,*

12138 9017 2 .8 7 » , 3

»«ln ian e i wełno-

podobne tyaJt

t j t i.i i tl/m

1685 7 681 }»

* 0 7 , 5 0

1839 760716

* 1 5 , 6 6 9 7 .6 9 9 ,0 1 0 1 ,5

56716 2 2 *6 6 3 .0 3 9 ,6

lniane i konopne tya.m ty a .z l

2181 lłbSbl 6 7 .3 *

15*1 13*292 8 5 ,8 5

7 0 ,7 9 0 ,1 1 2 7 ,5

*1 7 3 3273 2 , 5 7 8 .»

Dawany i chodniki /o e z słowianych i

rogożynowych / t y a .t l 177253 15278* 8 6 ,2 20731 77*5 5 ,1 3 7 ,»

Wyroby ażurowe -

fira n k i t y a .t l 7 * * 00 79268 106 ,5 *7 9 7 1703 2 ,1 » V

Wyroby przeayalu od z. i e ¿owego

w tymi okrycia z tkanin

t y a .t l

t y s .l l

2819560

9 801 *8

2857372

107663»

1 0 1 .3

1 0 9 ,8 176308

73892 117*06

* 6 0 2 2

* . 1

* . 3 6 6 , 6

6 2 , 2

ubiory z tkanin 1168060 118*361 1 0 1 ,» 75916 50732 * , 3 6 6 ,8

Wyroby dziew iarskie tjra.it 1961930 2031270 1 0 3 ,5 96699 869*1 * , 3 8 9 , 9 Wyroby pończosznicze

^ w tyai

rajstopy i rajtuzy

Obuwiet

S cholewką skórza­

ną i z tworzyw sztucznych i syn­

tetycznych Obuwie i

guaowe

t y a .t l

t j a . par t j a . t l

« i / P

cjra.par t y a .t l a l / t tjra.par t l l . l l t l / t

3 52955

2 1 1 5 .8 1 *773 6 6 9 , 8 }

2 0 6 1 ,0 869915

* 2 2 , 0 8

1 * 2 , * 17301 1 2 1 ,5 0

387911

2 1 1 6 ,9 150332 7 1 ,0 2

1

* 5 2 , 8 2

1 9 7 .7 2696*

1 3 6 ,3 9 1 0 9 .9

1 0 0 ,1 1 0 1 ,8 1 0 1 .7

1 1 0 .8 1 1 8 .9 1 0 7 ,3

1 3 8 ,8 1 5 5 ,8 1 1 2 ,2

5 0 *2

693

55007

252 16586

»969

37317

293

* , 3

3 , 3

3 ,6

1 ,1 5 2 8 ,9

7 raty

6 7 ,8

1 1 6 .3

teksty ln o-fu»owe t j g .p r r t y a .t l t l / f

* 6 9 , 5

* 2 * 3 5

9 0 ,3 « 9 0 .2 9 1 2 7 ,7 1 2 7 .6 9 9 ,9

721 158 0 , 3 2 1 ,9

Wyroby futrzarsk ie

oras odzie* skórzana t y a .t l 2 5 *7 7 3 132228 7 5 , 5 . 259 0 , 1 -

Heble z drew na,w ikli sy oraz neble z zas­

tosowanie* innych

aateriałów t j i . i l 5 * 6 * 1 6 380220 6 9 , 6 3 8*19 7» 72 2 .0 1 9 .»

(24)

22

.

T « b l . 8 U P A S T KISETOETCH TOtłR&l »IE Ź T m O S C IO U C H > F B Z n SI(B I(X )ST tiC 8 EiiDLO HTSSOtBGO OBA Z fiEECTIB C22TT / o 4 . /

S t u w dniu 30 TI

1979 1980 1979 1980

GROFT TCWARCW V

Jedn.

miary

ogółem n 1979.100

u p a . 7 M d ­ i i .r o e • tysiąttach ilotych

udział w * w ta pa­

sach OgÓl.B

n 1979.1 0 0

Hacsynia kuchenne i gos­

poda rot* aluminiowe t y a .s i t t y S .Z l z l / a z t .

559 31775 5 8 .9 5

1249 58575 4 6 , 9 0

2 3 1 ,7 18 4 ,5

7 9 ,6 25 2510 100*

Haczynia i w U dra ocyn­

kowane z blachy

•talow ej

t y a .s z t . ty a . z i s l /s Z t .

93 6079 6 5 .3 7

100 6501 6 5 ,0 1

1 0 7 ,5 10 6 ,9 9 9 ,4

- - - -

Kuchnie gazowe t piekar- n lk ie a

9 Zt • t y s .z l z l /a z t •

5980 16664 2 7 8 6 ,6 2

11957 4967 3 4 1 5 4 ,3 0

1 9 9 ,9 2 9 8 .1 1 4 9 .1

4 4 2 6327 1 2 ,7 14*

Pralki i wirówki elektryczne

s z t . t y s .z l z l / a z t .

15171 855^4 5 6 3 8 ,6 5

5213 31159 5 9 7 6 ,2 1

3 4 .4 3 6 .4

1 0 6 ,0 285 16 0 , 1 5 , 7

w tym automaty p ra ln i­

cze bębnowe domowe a z t . t y s .z l z l / s z t .

5767 64551 1 1 1 9 3 .1 7

2274 26041 1 1 4 5 1 ,6 3

3 9 ,4 4 0 , 3 1 0 ? .3

- - -

C hłodziarki i zamratarki doaowe

szt • t y s .z l z l / s z t .

25746 199291 7 7 4 0 ,6 6

12591 9140 3 7 2 5 9 ,7 9

4 8 .9 4 5 .9 9 3 ,8

41 3 4 933 1 ,0 2 2 ,6

Odkurzacze elektryczne 8Z t . t y s .z l z l / s z t .

34071 56584 1 6 6 0 ,7 7

7416 11351 1 5 3 0 ,6 1

2 1 ,8 2 0 ,1 9 2 ,3

6254 481 4 , 2 7 , 7

Froterki elektryczne sz t . t 7 S .z l z l / s z t .

2152 3585 1 6 65 ,89

1576 2231 1 6 2 1 .3 7

6 3 ,9 6 2 ,2 9 7 ,3

189 81 3 , 6 4 2 , 9

Uaszyny do szycia doaowe

s z t . t y s .z l z l / s z t .

1933 10658 537V.C 3

1922 14865 7 7 3 4 ,1 3

9 6 .9 15 9 .5 1 4 5 ,9

- - -

#

Odbiorniki radiofonioane s z t . t y s .z l z l / s z t .

119510 507862 2 5 7 6 ,0 »

101704 260685 2 5 6 3 ,1 5

8 5 .1 8 4 ,7 9 9 .5

17068 3956 1 ,5 2 3 ,2

w ty a aterofoniczne s z t . t y s .z l z l / s z t .

19729 111052 5 6 2 7 ,8 6

8937 6781 5 7 5 8 8 ,1 2

4 5 .5 6 1 ,2 15 4 .8

1560 602 0 , 9 4 4 , 3

w tya przenośne tury etyczne

sz t . t y s .z l z l / a z t .

70426 119655 1 6 9 9 ,0 2

54300 8684 h 1 5 9 9 ,4 5

7 7 .1 7 2 ,6 9 4 .1

3113 1601 1 .8 5 1 ,4

Odbiorniki telew izyjne s z t . t y s .z l z l / s z t .

2865*

265753 9 2 7 3 ,8 5

57225 44 7 1 9 9 12014 ,0 5

1 3 0 ,0 168 .5 129 .5

6561 755 0 , 2 1 1 ,5

1

• '.ya do odbioru te le w iz ji kolorowej

sz t . t y a .s l z l / s z t .

2522 54397 2 1 5 6 8 ,9 9

423 7 159801 3 2 9 9 5 .2 8

1 6 8 ,0 2 5 7 ,U 1 5 3 ,0

66 86 0 , 1 1 3 0 ,3

fcagoetofooy i dyktafony powazechnego utytku a s t.

t y s .z l z l / a z t .

28}80 152868 4 6 8 1 ,7 5

29845 120452 4 2 5 6 ,5 7

1 0 5 ,2 1 7 7 ,9 9 0 ,5

1819 95 0 , 1 ¡>.2

(25)

T a b l . 8 ZAPALI K I KTÓRYCH TGWARÓI H IEŻTfH OŚCIOWYCH V I*ZKDSIE8I0RST»AC« HAHDŁO HTHfOf EGO ORAZ S H E M U CEHT /d o k ./

Stan v dniu 50 n

1979 ,] 1980 1979 1980

OEOFT TO*ARO* Jada.

aiary ogóle a 1979

. 1 0 0

sapa a / uad- aiarna a tiraiąeacb slotycb

u d i i.1

* % • u c h ogólna

n 1979

>100

» ty« ataraofoniosna as t.

t7 4.1l s l /a s t .

9069 6*3 3 * 7 0 7 8 ,6 7

2463 19635 7 9 7 1 ,C9

2 7 ,1 3 0 ,5

1 1 2 ,6 991 - -

Gramofony a lakt rycina

• obudowie

a s t . t7a .1l

s l / a s t . 2629! 2 7 0 6 ,9 5

11938 29769 2 4 9 3 ,6 3

1 2 2 ,9 1 1 3 ,2 9 2 ,1

1865 116 0 , 4 . 6 ,2

Ssklo stołowa i galan­

teryjna t j a . l l 169866 219520 1 2 9 ,2 2 360 808 0 ,4 ) ) , 9

Poro«lana atoloaa i galas

t a r i a porcałanowa t7a .1l 1078*2 142721 1 ) 2 ,3 706 140 0 , 1 1 9 ,8

Poroalit atoloay i galan-

t a r ia porcelitowa t ^ a . l l 1791} 22833 1 2 7 ,5 8 6 0 , 0 7 5 ,0

Farby i lakiary t7a . l l 42599 55663 150,0 - - - -

Proaski i gran ulki do prania

tona t y a .s l t l A g

3 1 8 6 ,}

1 )4 4 )0

* 2 , 1 9

1575^9 5 5 ,5 4

1 3 9 .1 11 7 .2

8 4 ,2

22* ) 5 0 0 , 2 15 6 ,5

»łydlo toalatoaa 1 apao- jalne a k*va>kaok

tona t y a . i i

* W

1 5 2 5 .5 12199*

7 9 ,9 7

1 7 8 6 ,1 180328 1 0 0 ,9 6

1 1 7 .1 1 4 7 ,8 1 2 6 .2

412 1200 0 , 7 2 9 1 ,}

Motocykla ast •

t y s .s l t l / e s t.

440 5010 1 1 ) 8 6 ,} 6

5460427 1 2 7 8 6 ,8 9

9 7 ,0 1 0 8 ,9 1 1 2 ,3

52 )9 0 , 7 7 5 .0

w.ot orowery a s t.

t y s .s l s l / a s t .

5842 35602 5 7 5 1 ,8 0

924 6167 6 6 7 4 ,2 4

1 5 ,8 1 « , } 11 6 ,0

|

1608 417 6 , 8 2 5 ,9

Bomary n o raaln «.a lodiie- towa 1 dsieoi?oe

a s t . t y a .s l s l / a s t .

20741 4 0 0 }7 1 9 ) 0 ,3 3

16627 21340 12 8 3 ,4 5

8 0 ,2 5 ) , } 6 6 ,5

514 1 )6 0 , 6 4 5 .5

Aparaty fotograficane a s t . t y a .s l s l / a s t .

13466 25793 1 9 1 5 ,4 3

8631 8877 1 0 2 6 ,5 0

6 4 ,1 ) 4 ,4 5 ) . 7

1729 72« 8 . 2 4 2 , 1

Papiaroaj aln a s t .

t y a .s l s i / a s t .

5 5 4 .6 241092 0 ,4 3

7 2 3 ,0 }148**1 - 0 ,4 4

130 ,4 1 3 0 ,6 1 0 2 ,3

- - - -

X« palki t7s . s l 11837 ) 9 3 5 5 3 ) 2 ,5 - - - -

(26)

24

Tabl. 9 DOSTAWY TOWAR&W NA ZAOPATRZENIE RYNKU PRZEZ PRZEDSięBIOR- STWA PRODUKCYJNE

1979 1980

WYSZCZEGÓLNIENIE ł

I - VI wykonanie w tysląoaoh złotych - w cenach oetalicznych

bielących

I - VI 1979-100

OGbLEM 4 0004024 44335421 11 0,8

Przemysł państwowy 30425689 33501491 110,1

M inisterstwo Górnictwa 15654 11465 7 3 ,2

w tym s

Przedsiębiorstw o Obrotu Materiałowo-Technicznego Górnictwa Katowice

4478 4172 9 3 ,2

Zakłady Odzieżowe Górnictwa Ruda ślęska

4619 2238 4 8 , 5

Zakłady Drzewne Przemysłu węgłowego Katowice

1900 2916 1 5 3 ,5

Przedsiębiorstw o Materiałów Podetadzkowych Przemysłu Węglowego Katowice

1191 1447 1 2 1 ,5

M inisterstw o Hutnictwa 3045102 2426587 7 9 ,8

■ tym:

Kombinat M etalurgiczny

"Huta Katowice“

1 475708 488 23 5 3 3 ,1

Kombinat Górniczo-Hutniczy Cynku i Ołowiu Bukowno

6514 14396 2 2 1 ,0

Huta im. E . Cedlere 273239 306810 1 1 2 ,3

Huta 'J e d n o ś ć " Siemianowice ¿ 1 . 115110 136954 1 1 9 ,0 Huta “ F lo r ia n " Świętochłowice 150308 269 63 1 1 7 9 ,4 Kombinat Koksow niczy,Zabrze' 726790 787637 1 0 8 ,4

H u t a ‘Z aw iercie' 75275 75687 1 0 0 ,5

Walcownia M etali 'Czechow ice- Dzledzice' M inisterstw o Przemysłu Maszynowego

w tym i

ś ię e k ie Zakłady Mechaniczno Optyczne Katowice

67137 1004788

276900

79029 1122112

278 50 0

1 1 7 .7 1 1 1 .7

1 0 0 ,6

"P o la n - K o n t a k f Czechowice- D zle dzice

237 27 0 289 15 0 1 2 1 ,9

Slę&ka Fabryka Lamp Żaro­

wych Katowice

1092-25 137808 1 2 6 ,1

’ Doogo»’ Racibórz 93218 87862 94,3*

Zelnech - Domgos Mysłowice 7 5710 73224 9 6 ,7

(27)

25 Tabl. 9 DOSTAWY TOWARÓW MA ZAOPATRZENIE RYNKU PRZEZ PRZEDSIĘBIOR­

STWA PRODUKCYJNE / c d / .

1979 1980

0 WYSZCZEGÓLNIENIE

wy I - VI wykonanie

w tysiącach złotych - w cenach detaliczn y ch

bleżętych

r - VI 1979-100

M inisterstwo Przeaysłu

¿komicznego w ty« i

6 342209 7624790 1 2 0 ,2

Katowickie Zakłady C h e a ii Gospodarczej Katowice

1595246 1887796 1 1 8 ,3

P rzedsiębio rstw o Obrotu Produktaal Naftowy» CPN Katowice

1021385 1352008 1 3 2 ,4

Zakłedy Cheaitzne 'Organika- Azot* Jaworzno

1013021 792580 7 8 ,2

Zakłady Tworzyw Sztucznych

"E rg* Tychy

2 84 45 4 353278 1 2 4 ,2

Przedsiębiorstw o Handlu C h e a lk a lia a l 'C h e a la * Katowice

247002 209815

/ 8 4 ,9

Zakłady Tworzyw Sztucznych

*Nitron-Erg" Krupski Młyn

230855 2 5 3 20 5 1 0 9 ,7

Zakłady Tworzyw Sztucznych

"Erg* G liw ic e

168219 185880 1 1 0 ,5

M inisterstw o Przeaysłu Lekkiego

1 188409 1216965 1 0 2 ,4

w ty«;

Zakłady Przeaysłu Odzisżo- wego Bytoa

526000 529132 1 0 0 ,6

Zakłady Przeayału O dzieżo­

wego "Wandę” Sosnowlsc

4 2 2 00 0 423 84 9 1 0 0 ,4

Zakłady Przeay słu O d zie żo ­ wego T arallo

118571 134663 1 1 3 ,6

Guaownla T rzeb in ia 109087 110042 1 0 0 ,9

M inisterstw o Przeaysłu Spożywczego 1 Skupu

11457502 13164941 1 1 4 ,9

w tya:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Przeaysłu Mięsnego Bytoa

4 417952 5660969 1 2 8 ,1

ś lę s k le Zakłady O ro bla rsk ie Chorzów

262 91 5 6 287 00 0 5 1 0 9 ,2

Górnoólęskle Zakłady Piwowarskie Zabrze

1706769 1807892 1 0 5 ,9

(28)

26

Tabl. 9 DOSTAWY TUWAR&W NA ZAOPATRZENIE RYNKU PRZEZ PRZEDSIĘBIOR­

STWA PROOUKCY 3NE / c d / .

1979 1980

WYSZCZEGÓLNIENIE I - VI

wykonanie

w tysiąoach złotych - w cenach d e taliczn y ch

‘ bieZęcych

I - VI 1979-100 t

ś lę s k le Zakłady Przemysłu

Cu kiern iczeg o Siem ianowice S I . 595533 560123 9 4 ,1 ś lę s k le Zakłady Przemysłu

Tłuszczowego Katowice

585482 651899 1 1 1 ,3

Cukrownie Opolskie Racibórz 588660 589048 1 0 0 ,1 M inisterstwo Przemysłu

Maszyn C ię żk ic h i Rolniczych

250 68 7 8 259 03 8 5 1 0 3 ,3

w ty«: •

Huta " S i l e s i a " - Rybnik 976 89 4 1085312 1 1 1 ,1 Olkuska Fabryka Naczyń

Emaliowanych 734302 729470 9 9 ,3

Przedsiębiorstw o Handlu Sprzętem Rolniczym

"Agroma" - Ś w ierklaniec

280584 2 9 5 57 6 1 0 5 ,3

Zakłady Wyrobów Metalowych Oębrowa Górnicza

228062 201 05 5 8 8 ,2

Biuro Sprzedaży Pomp 1 Ar­

matury Przemysłowej G liw ice 104213 108463 1 0 4 ,1 M inisterstw o Budownictwa

1 Przemysłu M ateriałów

Budowlanych 1166i79 1285512 1 1 0,2

w tym:

Huta Szkła Gospodarczego Zaw iercie

2 0 2 99 3 2 5 9 84 7 1 2 8 ,0

Huti Szkła Gospodarczego Oębrowa Górnicza

169016 167918 9 9 ,4

Izo la c ja Ogro dzieniec 108992 98068 9 0 ,0

Zakłady Porcelany 'Bogucice' Katowice

105512 102860 9 7 , 5

Przedsiębiorstw o Przemysłu Betonów “ P refe bet"

Ł a zis k a Górne

98902 9 7766 9 8 ,9

S lę s k l Kombinat Cementowo- Wapienniczy Ogrodzieniec

89169 8 4118 9 4 ,3

Katowickie Przedsiębiorstw o Ceram iki Budowlanej G l i n i e «

84386 92575 1 0 9 ,7

(29)

27 Tabl. 9 DOSTAWY TOWARÓW NA ZAOPATRZENIE RYNKU PRZEZ PRZEOSIĘBIOR-

3 TWA rrjODUKCYONE / c d / .

1979 1980

I - VI-

WYSZCZEGÓLNIENIE wykonenie

w tyaiąoaoh złofcyoh - w cenach d e taliczn y ch

bieżęcych

I - VI 1979-100

M inisterstwo Rolnictwa 280815 331666 1 1 8 ,1

w ty»:

Z jed no czenie Państwowych Prze dsię bio rstw Gospo­

d a rk i Rolnej w Katowicach

132975 148646 1 1 1 ,8

Katow ickie P r z e d s ię b io r ­ stwo Nasienne 'C e n t r a la N asien na" Katowice

1 13 08 4 111953 9 9 ,0

M inisterstw o Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego

1234672 1356086 1 0 9 .8

w tym:

Katow ickie Fabryki Mebli Katowice

499 23 8 551173 1 1 0 ,4

Czecho w ick ie Zakłady Przemysłu Zapałczanego

294 88 8 311891 1 0 5 . 8 ‘

Kluczew skie Zakłady P a p ie r n ic ze - Klucze

2 53 78 4 279018 1 0 9 ,9

ś lą s k ie Zakłady Pap ier­

n icze Tycny 8 0448 8 3108 1 0 3 ,3

M inisterstw o Handlu Wewnętrznego i Usług

1992909 216 99 2 9 1 0 8 ,9

P rzedsiębio rstw o Produk­

c j i i Montażu Urzędzert Reklamowych 'Wutek*

Katowice

3149 2301 7 3 .1

Katow ickie Zjed no czenie Pro dukcji Rynkowej

"P rodry n" Katowice

1989760 2167628 1 0 8 ,9

M inlstsrstw o Oświaty 1 Wy­

chowania w tym:

7289 5248 7 2 ,0

Zespół Szkół Mechanlczno- Budowlenych Zabrze

4624 3977 8 6 ,0

Fabryka Pomocy Naukowych Bytom

1509 237 1 5 ,8

M inisterstw o Kultury i S zt u k i

15647 31353 2 0 0 ,4

Wydawnictwo "S l ę s k “ Katowice

15647 31353 2 0 0 ,4

(30)

28

T a b l .9 OOSTAWY TOWARi)kV NA ZAOPATRZENIE RYNKU PRZEZ PRZEDSięBIOR- STWA PRODUKCYJNE /d o k ./

1979 1980

WYSZCZEGÓLNIENIE

I - VI wykonanie w tysiącaoh złotych - w cenach detaliczn y ch

bieżęcych

I - VI 1979- 100

M inisterstwo Zdrowie 1 Op ieki Społecznej

2842 3370 1 1 8 ,6

Przedsiębiorstwo Zaopa­

trzenia Leśnictwa "C a z a l" 2842 3370 1 1 8 ,6 Ministerstwo S p r aw iedliw ości 18079 23886 1 3 2 ,1

Przedsiębiorstw o Konfek­

c j i Odzieżowej Racibórz 18079 23886 1 3 2 ,1

Polska Akademia Nauk 2021 124 6 ,1

ś lę a k l Instytut Naukowy Katowice

2021 124 6 ,1

Urzęd Gospodarki M ateriało­

wej 144595 135072 9 3 ,4

w tym:

Katowickie P r ze d s ię b io r s ­ two Handlu Artykułami Technicznymi "Elmet*

8 3377 69 365 8 3 ,2

Centrala Obrotu Maszynami i Surowcami ‘ Bomie*

60182 64097 1 0 6 ,5

Przemysł S p ó łd zie lc zy 9516532 1 0753775 1 1 3 ,0 Centralny Zwlęzek Spó ł­

d z ie l n i Rolniczych

"Samopomoc Chłopska"

3903161 441 25 8 8 1 1 3 ,0

Centralny Zwięzek S p ó ł d zie lc zo ś c i Pracy

1000714 1213620 1 2 1 ,3

Centralny Zwięzek Spół­

d z ie l n i / Spożywców

"Społem"

3476877 * 3662237 1 1 1 ,1

RSW "Prasa-Księżka-Ruch" 322906 344508 1 0 6 ,7

Zwlęzek S p ó ł d zie ln i

' Inwalidów 812874 920822 1 1 3 ,3

0rqanizoc1e Społeczne 619 03 80155 1 2 9 ,5

(31)

T a b l. 10 ZA0PAi£2£KXE '*0JŁWÓDZTWJ W HIEKTÓBE T01ARY W 1 9 8 0 BOKU

29

W is ZC ZBGÓOJJIŁHIE

Jednost­

ka mia­

ry

I - V I wyko­

na nie I-V1 19 7 9 *1 0 0

TOWARY ŻYWNOŚCIOWE v Mięao.podroby 1 przetwory mięsne

/ł ą c z n ie z potrawami kulinarnymi i garmażeryjnymi/

w tym mięso surowe/bez wyrobów ga rna żery jnycii/

Tłuszcze zwierzęce surowe i to­

pione konsumpcyjne Drób bity

Jaja spożywcze

Byby i przetwory rybne spożywcze

. . Jt .

Uleto spożywcze normalizowane , licało

Uąka pszenna _ Kasza

Makaron

C u k ier /b ez cukru surowego/

Wyroby spirytusów e czyste

Wódki gatunkowe czyste

lina owocowe, owocowo-ziołowe i gronowo-ziołowe oraz miody pitne i krajowe

Tłuszcze roślinne jadalne natu­

ralne rafinow an e/łączn ie z oliwą z o liw ek /

tona

tys.zł 180675

9490635

125,6

1 4 2 ,1 tona

tys.zt 66563

3767063

1 2 8 ,9 1 4 3 ,6 tona

tys.ał 8753

265735

1 2 3 ,8 1 2 3 ,7 tona .

tys .zi 21 40 4 1119429

1 0 1 ,8 1 0 2 ,3 tona

tys .ii

237781

856012 1 0 8 ,9 1 1 3 ,6 tona

tys .ił

13441 514691 -

1 0 6 ,7 9 3 ,0 'fcyw.l

tys.zł

149612

44214? 9 4 ,2 9 4 ,6 tona

ty s .jł. 16835 1415136

9 9 ,4 1 1 5 ,6 tona

tys .ii

37741

254062 1 0 1 ,9 1 0 9 ,0 tona

tys .ii 160&7 123180

1 0 8 ,2 1 1 5 ,8 toz»

tys .ii 3673

76171 9 7 , 7 1 1 0 ,6 tona

tys.ił

50174

671656

105,6

1 3 2 ,6 t y s .l

1 0 0 °

tys.ił 7635

4566496

105,0

1 0 6 ,0

^ ■ • i « 1 0 0 °

ty a .ii 4261

3168149 1 1 5 ,3 1 2 1 ,8 t y s .l

tys .ił

13926 1237272

1 1 6 ,0 1 2 5 ,4 tona

tys .zi

10225

325576

1 0 0 ,4 1 0 7 ,9

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :