Biuletyn Statystyczny województwa małopolskiego, 2003, nr 10

136  Download (0)

Pełen tekst

(1)
(2)

WAŻNIEJSZE SKRÓTY MAJOR ABBREVIATIONS

kg

Kropka

= thousand

= milion million

= miliard

= milliard (billion)

= kilogram kilogram

= decytona (kwintal) deciton

= centymetr centimetre

m2

m3

ZNAKI UMOWNE SYMBOLS

= kilometr kilometre

= metr kwadratowy square metre

= mililitr millilitre

= powierzchnia użytkowa

= ciąg dalszy

= continued

= dokończenie

= continued

= tablica

= Polska Klasyfikacja Działalności

= Nomenclature des Activites de Communautś Europeenne

= not elsewhere classified

magnitude zero.

(0) - zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,5.

magnitude not zero, but less than 0,5 of a unit.

(.) - oznacza zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych.

data not available or not reliable.

'.za, że dane zostały zmienione w stosunku do już opublikowanych.

■evised.

- oznacza,;

data revi

- oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji.

categories of applied classification are presented in abbreviated form.

- oznacza, że dane nie mogą być opublikowane ze względu na konieczność zachowania tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej.

data may not be published due to the necessity of maintaining statistical confidentiality in accordance with the Law on Public Statistics.

If - oznacza „ w tym", tj. nie podaje się wszystkich składników sumy.

term „of which”: indicates that not all elements of the sum are given.

- analogiczny okres roku poprzedniego = 100 corresponding period of previous year = 100 - okres poprzedni = 100

previous period =100 - grudzień roku poprzedniego = 100

December of previous year = 100

PRZY PUBLIKOWANIU DANYCH URZĘDU STATYSTYCZNEGO - PROSIMY O PODANIE ŹRÓDŁA WHEN PUBLISHING THE STATISTICAL OFFICE DATA - PLEASE INDICATE THE SOURCE

(3)

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW

INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE INFORMATION AND STATISTICAL

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

STATISTICAL BULLETIN OF MAŁOPOLSKIE VOIVODSHIP

Volume V

MIESIĘCZNIK

MONTHLY

PAŹDZIERNIK 2003

OCTOBER 2003

Kraków, listopad 2003

(4)

\/\/1

URZĄD STATYSTYCZNY

B5)

g|

W KRAKOWIE

HA

INFORMACJA SYGNALNA

Kraków, październik 2003 r.

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 R.

1. Sieć drogowa

W 2002 r. w województwie małopolskim łączna długość dróg wyniosła 27,5 tys. km i była krót­

sza niż przed rokiem o 572,8 km. Spadek dotyczy dróg gruntowych, których w porównaniu do 2001 r. ubyło o 690,2 km. Mimo spadku ogólnej długości dróg publicznych odnotowano wzrost o 117,2 km dróg o nawierzchni twardej. Małopolska posiada jedną z najlepiej rozbudowanych sieci drogowych w kraju. Pod względem zagęszczenia dróg znajduje się na drugim miejscu w kraju.

Na 100 km2 przypada 182,0 km dróg ogółem, a o nawierzchni twardej 143,7 km (średnio w Polsce 80,0 km).

TABL.1 DROGI PUBLICZNE a Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

W tym o nawierzchni twardej razem ulepszonejI nieulepszo-

w kilometrach

OGÓŁEM... 2001 28065 4792

2002 27492 17928

miejskie... 9nm 4113 3606 507

zamiejskie... pnm 17506 13221 4285

2002 17713 14323 3390

Krajowe... ...2002 1035 1009 1009 -

Wojewódzkie... ...2002 1399 1399 1399 - Powiatowe... ...2002 6672 6442 6320 Gminne... ...2002 18386 12885 9200 3685 a Dane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Długość autostrad w 2002 r. wyniosła 52,7 km, tj. 0,2% ogólnej długości dróg województwa i 13,0% długości autostrad przebiegających przez Polskę.

W 2002 r. w ciągu dróg publicznych znajdowało się 4063 mostów i wiaduktów, 12 przepraw promowych oraz 31 tuneli i przejść podziemnych dla pieszych.

Długość sieci kolejowej wyniosła 1163 km i była dłuższa niż w 2001 r. o 14 km. Z ogólnej dłu­

gości linii kolejowych jednotorowe stanowią 57,3%, a dwutorowe 42,7%.

Linie zelektryfikowane stanowią 81,9% (953 km) ogólnej długości linii kolejowych eksploatowanych.

Na 100 km2 przypada 7,7 km dróg kołowych, tj. więcej o 0,9 km niż średnio w Polsce.

(5)

sz wojewodę zarejestro- 2. Samochody zarejestrowane

W 2002 r. w ewidencji pojazdów samochodowych prowadzonej prze;

wanych było 1336,4 tys. pojazdów, tj. o 73,9 tys. (o 5,9%) więcej niż przed rokit

W porównaniu do 2001 r. najwięcej przybyło samochodów ciężarowych (łącznie z ciężarowo- osobowymi) - 13,1 tys. (o 8,6%) i samochodów osobowych - 49,6 tys. (o 5,2%). Mniej niż przed ro­

kiem zarejestrowano autobusów (-1,6%) i samochodów specjalnych (-29,3%).

Liczba pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy wyniosła 34,0 tys. (tj. 2,5% ogólnej ilości pojazdów), w tym 25,0 tys. samochodów osobowych i 7,2 tys. samochodów ciężarowych.

STRUKTURA POJAZDÓW SAMIlOCHODOWYCH I CIĄGNI YCH I CIĄGNIKÓW WEDŁUG RODZAJÓW POJAZDÓW W 2002 R.

Na 1000 mieszkańców przypadało łącznie 413 pojazdów (tj. o 23 więcej niż przed rokiem), w tym 307 samochodów osobowych (więcej o 16).

3. Wyniki działalności transportu lądowego i rurociągowego

Uzyskane w 2002 r. przychody, zarówno z całokształtu działalności jak i ze sprzedaży usług, były minimalnie niższe niż przed rokiem. Udział przychodów ze świadczenia usług wynosił 79,3%, tj. prawie tyle samo co w 2001 r.

Koszty uzyskania przychodów osiągnęły wyższy poziom niż rok temu, co wpłynęło na pogorszenie się wskaźnika poziomu kosztów ogółem ze 104,2% w 2001 r. do 106,2% oraz na pogłębienie ujemnego wyniku finansowego, zarówno brutto jak i netto. W ostatecznym rozliczeniu firmy transportowe poniosły stratę wynoszącą 70,9 min zł (więcej o 22,0 min zł). Z ogólnej liczby pod­

miotów gospodarczych, połowa z nich wypracowała stratę.

(6)

W 2002 r. liczba zatrudnionych na podstawie stosunku pracy wyniosła 11151 osób, z tego 78,5% stanowili pracownicy na stanowiskach robotniczych.

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto pracowników zatrudnionych na podstawie sto­

sunku pracy wzrosło w porównaniu z uzyskanym w 2001 r. o 82,71 zł, w tym na stanowiskach robotni­

czych o 67,43 zł.

W 2002 r. przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracowników zatrudnionych w sektorze pu­

blicznym było wyższe prawie o 429 zł niż wynagrodzenie w sektorze prywatnym.

TABL. 2 PODSTAWOWE DANE O TRANSPORCIE LĄDOWYM I RUROCIĄGOWYM W 2002 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Sektory Ogółem

publiczny prywatny

Przychody z całokształtu działalności

1043470 w tym przychody ze sprzedaży produktów (usług) w tys. zł...

Koszty uzyskania przychodów z całokształtu działalności w tys. zł...

w tym koszt własny sprzedanych produktów (usług) w tys. zł...

Wynik finansowy brutto... -64869 -64980

Wynik finansowy netto...

Obciążenie wyniku finansowego brutto... 6043 2974 3069

w tym podatek dochodowy...

Przeciętne zatrudnienie na podstawie stosunku pracy...

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w zł.... 1920,14 2063,17 1634,31

4. Transport towarowy

W jednostkach transportu samochodowego w 2002 r. odnotowano wymianę taboru samocho­

dowego na rzecz ciągników siodłowych.

W transporcie zarobkowym (jednostki średnie i duże) w końcu 2002 roku znajdowało się o 177 (36,8%) samochodów mniej niż w roku poprzednim, a ich łączna ładowność była niższa o 1,5 tys. ton, natomiast przybyło 46 (8,7%) ciągników siodłowych. Jednostki nietransportowe (duże) posiadały o 68 (1,4%) samochodów mniej, natomiast zwiększyła się liczba ciągników siodłowych o 15 szt (2,9%).

Homologację EURO-1 lub EURO-2 posiadało tylko 16,2% samochodów i 55,8% ciągników siodłowych.

Do prac przewozowych międzynarodowych w transporcie zarobkowym skierowanych było 3,0% eksploatowanych samochodów ciężarowych i 63,8% ciągników siodłowych; w transporcie go­

spodarczym odpowiednio: 1,6% i 25,0%.

(7)

TABOR SAMOCHODOWY CIĘŻAROWY WŁASNY W 2002 R.

Stan w dniu 31 XII

Jednostki transportu Jednostki transportu

WYSZCZEGÓLNIENIE zarobkowego

a - w sztukach b - ładowność w tonach

w liczbach bezwzględ-

w liczbach

2001=100 bezwzględ- 2001=100

Samochody ciężarowe...... 1 98,6

100,5 Ciągniki:

siodłowe... 102,9

109,1 balastowe...

rolnicze... 92,8

Przyczepy ciężarowe...

...*

lii

Naczepy ...

z z

W 2002 r. transportem samochodowym w komunikacji krajowej i zagranicznej przewieziono o 708,1 tys. ton towarów więcej niż w 2001 r.

Transportem zarobkowym przewieziono 25,2% ładunków, a gospodarczym 74,8%.

Udział transportu zarobkowego w ogólnych przewozach ładunków był niższy o 9,6 punktu pro­

centowego, a tonaż przewiezionych towarów zmniejszył się o 746,6 tys. ton (o 21,7%). Spadek ilości przewozów nastąpił w komunikacji krajowej, gdzie przewieziono mniej o 820,9 tys. ton (o 28,8%) ła­

dunków, natomiast w komunikacji międzynarodowej przewieziono o 74,3 tys. ton (o 12,6%) więcej niż przed rokiem.

Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w porównaniu do 2001 r. wydłużyła się średnio o 147,4 km, z tego w przewozach krajowych o 29,1 km, a w przewozach zagranicznych o 129,2 km.

TABL. 4 PRZEWOZY ŁADUNKÓW TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM ZAROBKOWYM W 2002 R.

Tonokilometry Średnia

WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach

bezwzglę- 2001=100 kilometrów

2001=100 odległość przewozu 11 ładunku

OGÓŁEM ... 2695324 78,3 1231236,6

Komunikacja krajowa... 2033030 71,2 253937,4

Komunikacja międzynarodowa.... 977299,2

wywóz (eksport)... 338996 473094,7 1395,6

przywóz (import)... 308834 483548,6 1565,7

W 2002 r. w transporcie gospodarczym odnotowano znaczny wzrost przewozów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. W komunikacji krajowej przewieziono o 1345,5 tys. ton (o 21,1%) ła­

dunków więcej niż w 2001 r., a w komunikacji międzynarodowej o 109,9 tys. ton (o 59,9%).

Na zlecenie przewieziono 1089,2 tys. ton ładunków, co stanowiło (13,6%) wszystkich przewozów;

w komunikacji krajowej przewozy zarobkowe stanowiły 12,2%, a w komunikacji międzynarodowej

(8)

TABL. 5 PRZEWOZY ŁADUNKÓW TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM GOSPODARCZYM W 2002 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym w celach zarobkowych

w tonach 2001=100 w tonach 2001=100

OGÓŁEM ... 8000700 122,2 1089167 95,3 Komunikacja krajowa... 7707458 121,1 942033

Komunikacja międzynarodowa... 159,9

wywóz (eksport)... 185388 82348

przywóz (import)... 105809

5. Transport pasażerski

W końcu 2002 r. w eksploatacji firm przewozowych (zatrudniających 10 i więcej osób) znaj­

dowały się 1334 autobusy o łącznej liczbie 70,0 tys. miejsc, tj. o 18 autobusów i 1312 miejsc mniej niż V 2001 r. Do komunikacji międzynarodowej wykorzystywano 75 autobusów o 3566 miejscach.

Zmniejszenie ruchu pasażerskiego spowodowało dalszą likwidację linii regularnej komunikacji isowej. W ciągu 2002 r. zlikwidowano 177 linii o łącznej długości 6,4 tys. km. Likwidacji uległo dalekobieżnych,

Na koniec roku

6 linii dalekobieżnych, 19 regionalnych, 118 podmiejskich i 34 linie miejskie.

c roku pozostały 1684 linie krajowe o łącznej długości 63,3 tys. km oraz jedna linia między­

narodowa o długości 73 km. Linie miejskie stanowiły 6,1%, podmiejskie 80,2%, regionalne 12,3%, a dalekobieżne 1,4%.

W ciągu 2002 r. autobusami przewieziono 65,2 min pasażerów, z czego na komunikację kra-

cieczkow\

regularnej - o 5,5 min (o 9,1 °A spadku liczby przewozów ogółem, odnotowano

;rów, z czego r munikację mię<

iregula

likację k Iową 0,1

igółem, odnotowano wzrost w przypadku przewozów wy- rych i kolonijnych o 2,8%. Największy spadek przewozów w ramach komunikacji krajowej 3j nastąpił w przewozach pracowniczych za biletami miesięcznymi, gdzie przewieziono regularnej nastąpił w przewozach prace

o 1,3 min (o 18,3%) osób mniej niż w 200

W komunikacji zagranicznej wzros;acji zagranicznej wzrosły przewozy ogółem o 2,3%, w tym przewozy wycieczkowe

TABL. 6 PRZEWOZY PASAŻERÓW W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ W 2002 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Pasażerowie Pasaźero-

kilometry Średnia odległość przewozu 1 pasażera

w osobach 2001=100

OGÓŁEM... 65221220 91,5 2197,5 33,7

Komunikacja krajowa... 65141344 2107,3 32,4

regularna... 54806477 25,8

nieregularna... 10334867 67,1

Komunikacja międzynarodowa... 1128,5

regularna... 71,0

nieregularna...

(9)

PRZEWOZY PASAŻERÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ W 2002 R.

W 2002 r. przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej (przedsiębiorstwa i zakłady budżetowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób) prowadziły przewozy pasażerskie na 5495 km linii komunika­

cyjnych, z tego 94,8% to linie autobusowe, a 5,2% linie tramwajowe. W porównaniu z 2001 r. odnoto­

wano niewielki wzrost liczby linii autobusowych (o 23 km). Przez teren miejski przebiega 3392 km linii (wzrost o 60 km), a przez teren wiejski 2103 km (spadek o 37 km).

Komunikacja miejska dysponowała mniejszym taborem niż przed rokiem. W jej posiadaniu znajdowały się 973 autobusy (o 0,7% mniej) o łącznej liczbie 101,5 tys. miejsc i 431 tramwajów (o 0,7% mniej) o pojemności 57,6 tys. miejsc.

Z ogólnej liczby taboru 26,2% autobusów i 3,2% tramwajów było przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Taborem komunikacji miejskiej przewieziono 536,7 min pasażerów, tj. o 3,9% mniej niż w 2001 r.

6. Transport lotniczy

Na terenie Małopolski znajduje się 1 port lotniczy (Kraków - Balice) obsługujący 5 połączeń lotniczych; trasa krajowa do Warszawy o długości 247 km i cztery trasy zagraniczne: Chicago - 7606

v tym w ruchu krajowym odpowiednio:

niż przed rokiem), w tym 65,2% do portów zagranicznych, przyjęto natomiast 241138 osób (o 25,6 tys. mniej), z czego 65,8% stanowili pasażerowie, którzy przybyli z portów zagranicznych.

W porcie lotniczym dokonano przeładunku 2104,4 ton towarów, z tego 45,5% to ładunki od­

prawione do innych portów, w tym 31,7% do portów zagranicznych.

Opracowanie: Józefa Wójcik, Halina Zelek, Urząd Statystyczny w Krakowie, Oddział Limanowa.

(10)

WYDAWCA

Urząd Statystyczny w Krakowie Statistical Office in Kraków ul. Kazimierza Wyki 3 3 Kazimierza Wyki St

31 -223 Kraków 31-223 Kraków

Tel. (0-12) 415-60-11, fax (0-12) 415-40-58 E-mail: sekretariatuskrk@stat.gov.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD

PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT

Marian Schab

CZŁONKOWIE MEMBERS

Andrzej Binda Mieczysław Kurnik

Cecylia Okólska Barbara Oremus Krzysztof Pawlaczek

Roman Podorski Helena Sienniak Bogumiła Skowronek

Anna Stefan Anna Talarek

SKŁAD KOMPUTEROWY I WYKRESY

Wydział Analiz

TYPESETTING AND CHARTS

Analysis Division

PROJEKT OKŁADKI - ZWS COVER DESIGN - SPE

ISSN 1508-3373

Uwaga. Niektóre dane liczbowe mają charakter wstępny i mogą ulec zmianom w późniejszych opracowaniach US.

Note. Some figures are provisional and may be subject to revision in subsequent SO publications.

(11)

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI CONTENTS

%:

x Uwagi ogólne...

x Wyjaśnienia metodyczne... General notes... 5

Methodological notes... 9

x Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie małopolskim... x Rynek pracy... x Wynagrodzenia... x Finanse przedsiębiorstw niefinansowych... x Inwestycje... x Budownictwo mieszkaniowe... x Rolnictwo... x Przemysł... x Budownictwo... x Transport... x Handel... x Bezpieczeństwo publiczne... Social and economic situation in Małopolskie voivodship... 17

Labour market... 18

Wages and salaries... 19

Finances of non-financial enterprises... 20

Prices... 22

Investments... 22

Dwelling construction... 22

Agriculture... 22

Industry... 23

Construction... 23

Transport... 24

Trade... 24

Public security... 24

WYBRANE WSKAŹNIKI WOJEWÓDZKIE SELECTED VOIVODSHIP’S INDICATORS 1. Wybrane dane o województwie... 2. Wybrane dane według sektorów własności.... Selected data on voivodship... 25

Selected data by ownership sectors... 31

LUDNOŚĆ POPULATION 3. Stan i ruch naturalny ludności... Population and vital statistics... 32

PRACA LABOUR 4. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw... 5. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw... 6. Bezrobotni zarejestrowani i oferty 7. Bezrobotni zarejestrowani według pozio­ mu wykształcenia, wieku, czasu pozo­ stawania bez pracy i stażu pracy... 8. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL... Employed persons in enterprise sector... 33

Average paid employment in enterprise sector... 38

Registered unemployed persons and job offers... 43

Registered unemployed persons by educational level, age, duration of unemployment and work seniority... 44

Economic activity of the population aged 15 and more by LFS... 45

WYNAGRODZENIA WAGES AND SALARIES 9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw... Average monthly gross wages and salaries in enterprise sector... 46

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW FINANCES OF ENTERPRISES 10. Wyniki finansowe przedsiębiorstw... 11. Wyniki finansowe przedsiębiorstw według sekcji i działów... I. Przychody, koszty, wynik finansowy ze sprzedaży... II. Wynik finansowy brutto... III. Wynik finansowy netto... 12. Relacje ekonomiczne oraz struktura przedsiębiorstw według uzyskanych wyników finansowych... 13. Aktywa obrotowe oraz zobowiązania długo i krótkoterminowe przedsiębiorstw... 14. Aktywa obrotowe i zobowiązania przedsię­ biorstw według sekcji i działów... Financial results of non-financial enterprises... 51

Financial results of non-financial enterprises by section and division... 53

I. Income, cost, financial result from II. Gross financial result... 58

III. Net financial result... 63

Economic relations and composition of non- -financial enterprises by obtained financial result... 68

Current assets and short-term and long-term liabilities of non-financial enterprises... 83

Current assets and liabilities of non-financial enterprises by section and division... 84

(12)

Spis treści Contents

15. Przeciętne ceny uzyskiwane przez rolników na targowiskach...

16. Relacje cen w rolnictwie...

17. Średnie ceny detaliczne wybranych towarów i usług konsumpcyjnych...

INWESTYCJE

18. Nakłady inwestycyjne...

19. Mieszkania ... w.,..

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 20. Podmioty gospodarki narodowej według

sektorów i sekcji... ... j$L.

21. Podmioty gospodarki narodowej według formy prawnej...

ROLNICTWO

22. Zwierzęta gospodarskie... . 23. Skup ważniejszych produktów rolnych...

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO 24. Produkcja sprzedana przemysłu...

25. Produkcja sprzedana budownictwa...

HANDEL

26. Dynamika sprzedaży detalicznej towarów według rodzajów działalności przedsię­

biorstwa ...

TURYSTYKA

27. Wykorzystanie obiektów noclegowych zbioro­

wego zakwaterowania...

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 28. Przestępstwa stwierdzone ...%9&0....

29. Wskaźnik wykrywalności przestępstw....

30. Wypadki drogowe z ofiarami w ludziach ...W...

WYBRANE DANE O PODREGIONACH I POWIATACH

31. Ludność w wieku 13 lat i więcej według pozio­

mu wykształcenia w 2002 r...

32. Ludność w 2003 r... ...2.J....T...

33. Bezrobocie rejestrowane...

34. Nakłady inwestycyjne w okresie I-IX 2003 r....

35. Mieszkania oddane do użytku w okresie I-IX

Average market-place prices received Price relations in agriculture... 90 Average retail prices of selected consumer

goods and services...—agattr;... —• 91 INVESTMENTS

Investment outlays...95 Dwellings... 96 NATIONAL ECONOMY ENTITIES National economy entities by sectors and

sections...,... 97 National economy entities by legal

form... 99 AGRICULTURE

Livestock... ... 100 Procurement of major agicultural products... 101 INDUSTRY AND CONSTRUCTION Sold production of industry k.ansb.ansK^W 103 Sold production of construction... 107

Indices of retail sales of goods by type of enterprise activity... 108 TOURISM

Occupancy in collective accommodation establishments... ...110 PUBLIC SECURITY

Ascertained crimes... . 111 The rate of detectability of crimes... ... 112 Road traffic accidents with casualties... 112 SELECTED DATA ON SUBREGIONS

AND POWIATS

Population in aged 13 and more by educatio­

nal level in 2002... ... ,.... . 113 Population in 2003... ... .7. 114 Registered unemployment... 115 Investment outlays in the period I-IX2003... 118 Dwellings completed in the period I-IX2003.... 119

37. Wybrane wskaźniki ogólnopolskie Selected indicators for Poland... «wiattikÄttis' 120

: Wykaz publikacji będących w sprzedaży

w US w Krakowie... pt...:... The list of publications being in sale in SO in Kraków... 124

SPIS WYKRESÓW LIST OF CHARTS

Wybrane wskaźniki...*...

Stopa bezrobocia rejestrowanego...

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw...

Selected indicators... 17 Registered unemployment rate... 19 Average monthly gross wages and salaries

in enterprise sector... 20

(13)

GENERAL NOTES

1. Dane w Biuletynie Statystycznym prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), opracowanej na podstawie wydawnictwa Biura Staty­

stycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT - "No­

menclature des Activites de Communaute Europeenne - NAGE rev. I". PKD wprowadzona została z dniem

br<-IM.MIMVVWI \< >««-// \ W. I II ib-W, f/y«.. W«-W «_ ^02(118]- szymi zmianami), w miejsce stosowanej Europejskiej Klasyfikacji Działalności.

Dane statystyczne prezentowane są w układzie PKD według sekcji, działów i - w niektórych przypad­

kach - grup.

2. Prezentowane dane obejmują podmioty gospo­

darki narodowej bez względu na charakter własności, tj. zaliczane do sektora publicznego i prywatnego.

Do sektora publicznego zalicza się podmioty stanowią­

ce własność państwową, jednostek samorządu teryto­

rialnego oraz „mieszaną” z przewagą kapitału podmio­

tów sektora publicznego. Do sektora piywatnego zali­

cza się podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową (m.in.: spółki, spółdzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, organi­

zacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje), zagra-

by fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

5. Pod pojęciem podmiotów gospodarczych zumie się podmioty prowadzące działalność gospo<

tystycznym różr i czasowym, i tak:

1) '

1. Data in the Statistical Bulletin are presented according to the Polish Classification of Activities (PKD) compiled on the basis of the European Community EUROSTAT publication "Nomenclature des Activites de Communaute Europeenne - NACE, rev. I". PKD was introduced on 1 I 1998 by the decree of the Council of Ministers regarding the Polish Classification of Activities, dated 7 October 1997 (Journal of Laws No. 128, item 829) with later amendments.

itistical data are presented following e-by sections, divisions and - in scsome cases

_agranicznego) oraz „miesze... , . --- podmiotów sektora prywatnego.

3. Dane opracowano zgodnie z każdorazowym sta­

nem organizacyjnym gospodarki narodowej.

-by groups.

2. Presented data include units of the national economy regardless of ownership, that is, included in the public and private sectors. The public sector includes units of state ownership, units of territorial self-government administration ownership and

“mixed” ownership with a predominance of public sector entity capital. The private sector includes units of private domestic ownership (among others: co- -operatives, natural persons carrying out economic activities, social organizations, associations, foundations), private foreign ownership (among others: small-scale foreign enterprises, partnerships with exclusive foreign capital share) and “mixed"

ownership with a predominance of private sector entity capital.

respective organizi national economy.

4. The term entities of the national economy is understood as legal entities, i.e.: legal persons, organizational entities without legal personality as well as natural persons conducting economic activity.

5. The term economic entities is understood as entities conducting economic activity, i.e., production and service activity for purposes of profit and for the entity’s own-account.

scope of source and others). DaU

cych przekracza 9 osób, przy czym dane nie obejmują zatrudnionych poza granicami kraju, za­

trudnionych w organizacjach społecznych, poli­

tycznych, związkach zawodowych i innych;

2) dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw niefinansowych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe i zobowiązanych do sporządzania co vartał sprawozdania o przychodach, kosztach

- monthly perto concern entities of the national economy which employ more than 9 persons, data do not include persons employe

organizations, tninizations, trade unions, etc.;

2) data on financial results of nordata on financial results of non-financial enterprises cover economic units maintaining accounting records and which are obligated to prepare )rts on income, costs and the financial

PKD do sekcji: „Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo",

„Rybołówstwo i rybactwo", „Pośrednictwo finanso­

we”), przy czym dane dotyczą podmiotów, w któ­

rych liczba pracujących przekracza 49 osób;

hunting and forestry", "Fishing", and “Financial intermediation” according to the NACE), furthermore data refer to those units, in which the number of employees exceeds 49 persons;

(14)

6 Uwagi ogólne General notes

3) dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwar­

talnym - dotyczą podmiotów gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza 49 osób;

4) dane o skupie produktów rolnych - w ujęciu mie­

sięcznym - dotyczą danych meldunkowych o ilości d przez osoby prawne i samo- xganizacyjne nieposiadające skupu realizowanego pn

twa, a prowadzą w ramach działalności gospc czej skup produktów rolnych bezpośrednio od ducentów niezależnie od miejsca dokonania tran­

sakcji i siedziby dostawcy. W danych za okresy roczne uwzględnia się korekty wynikające ze spra­

wozdawczości na bazie danych półrocznych, obej­

mującej również skup o wartości przekraczającej 10 tys. zł, realizowany przez osoby fizyczne, jak i zakres sprawozdawczości, która obejmuje tylko producentów z terenu województwa.

Wskaźniki dynamiki liczone są w zakresie porównywalnym na bazie danych meldunkowych, a za okresy półroczne - po uwzględnieniu korekt wynikających ze sprawozdawczości;

5) dane o przychodach ze sprzedaży produkcji prz mysłu i budownictwa, sprzedaży usług transport

data on investment outlays - for quarterly periods - refer to those units, in which the number of employees exceeds 49 persons;

data on procurement of agricultural products - for monthly periods - concern data reported on the quantity of procurement by legal persons and independent organizational entities without legal personality (of which civil associations and unlimited partnership), which have the seat within the region and carry out, in the framework of economic activity, procurement of agricultural products direct from producers regardless the place of transaction and the seat of the i for annual periods take into

^visions resulting from reports iemi-annuai data including also procurement by natural persons when its value exceeds Wthous.zl as well as reporting range covering only region producers.

Index numbers are compiled in comparable conditions on the basis of data reported; for semi-annual periods - with the correction revisions from reporting system;

5) data on income from the sale of production of industry and of construction, from the sale of transport, storage and communication and wholesale and retail sale of goods cover those economic units, in which the number of employees exceeds 9 persons.

7. The category - enterprise sector - used in the Bulletin, indicates those units which carry economic activities in the following areas: fores logging and related service activities; sea fishing;

lining, quarrying; manufacturing; electricity, gas and podmiotów gospodarczych, w kt<

cujących przekracza 9 osób.

7. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o sektorze przed­

siębiorstw, dotyczy to podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa, łącznie z działalnością usługową; rybołówstwa w wodach

morskich; górnictwa i kopalnictwa; przetwórstwa prze- mining, quarrying; manufacturing; electricity, gas and mysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię water supply; construction; whole sale and retail elektryczną, gaz, wodę; budownictwa; handlu hurto- trade; repair of motor vehicles, motorcycles and wego i detalicznego, naprawy pojazdów mechanicz- personal and household goods; hotels and nych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i do- restaurants; transport, storage and communication;

mowego; hoteli i restauracji; transportu, gospodarki maga--- - 1--- - -■—i- —= --->---—

niem działalności gospodarczej; odprowadzania ś ków, wywozu odpadów, usług sanitarnych i pokr nych; działalności związanej z kulturą, rekreacją i s|

tern oraz pozostałej działalności usługowej.

8. Ilekroć w Biuletynie jest mowa o przemyśle, dotyczy to sekcji RKD: „Górnictwo i kopalnictwo",

„Przetwórstwo przemysłowe" oraz „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę".

9. W tablicach - o ile nie zaznaczono inaczej - dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury poda­

no w cenach bieżących, a wskaźniki dynamiki na pod­

stawie wartości w cenach stałych. Jako ceny stałe w latach 1996-2000 przyjęto ceny stałe 1995 r. (śred­

nie ceny bieżące 1995 r.), a od 2001 r. - ceny stałe 2000 r. (średnie ceny bieżące 2000 r.).

10. W przypadku zmian metodycznych oraz zmian w systemie cen stałych - wskaźniki dynamiki obliczono metodą nawiązania łańcuchowego.

11. Dane według sekcji, działów i grup PKD opra­

cowano metodą przedsiębiorstw.

12. Niektóre dane mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie w następnych wydaniach Biu­

letynu Statystycznego. W momencie wprowa­

dzenia zmiany dane te oznaczone są

real estate activities, renting of machinery and equipment without an operator as well as renting of articles of personal and home use, computers and similar activity, other activity connected with operating a business; sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities; recreational, cultural and sporting activities and other service activities.

quarrying", "Manul water supply".

9. In the tables - unless otherwise stated - data in terms of value and structural indicators are presented in current prices and index numbers on the basis of values in constant prices. As constant prices in 1996- -2000 1995 constant prices were adopted (1995 average current prices), and since 2001 - 2000 constant prices (2000 average current prices).

10. In the case of methodological changes and changes in the system of constant prices, indices are calculated using the chain-base index method.

11. Data by NACE sections, divisions and groups are compiled following the enterprise method.

12. Some figures are provisional and may be subject to revision in next editions of the Statistical Bulletin. Such revised data will be marked with sign

(15)

Uwagi ogólne General notes 7

13. Ze względu na elektroniczną technikę przetwa­

rzania danych, w niektórych przypadkach sumy da­

nych z niższych poziomów klasyfikacji PKD - z tytułu zaokrągleń - mogą się różnić od podanych wielkości

„ogółem" na wyższych poziomach klasyfikacji PKD.

14. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych wyrażo­

nych z większą dokładnością niż podano w tablicach.

15. W tablicach zawieisrających w t

;u braku infer ---- ..---„ .-r-—in“ je na pozie---- ---1—

kończącego dany kwartał.

16. W stosunku do obowiązującej Polskiej Klasyfi­

kacji Działalności (PKD) w Biuletynie Statystycznym zastosowano skróty - skrócone nazwy zostały ozna­

czone w tablicach znakiem „A”. Zestawienie zastoso­

wanych skrótów i pełnych nazw podaje się poniżej:

elected cases the grand totals for lower NACE sification levels, due to number roundings, may )r from the figure "total" at higher NACE classifica­

tion levels.

14. Relative numbers (indices, percentages) are calculated, as a rule, on the basis of absolute data expressed with higher precision than that presented in tables.

15. In tables presenting monthly data on the side, when such data are not available, quarterly data have been shown in the line of the month ending a given quarter.

16. In regard to NACE abbreviations are used in the Statistical Bulletin - those abbreviations are marked in the tables with sign "A”. The abbreviations and their complete names are given below:

skrót pełna nazwa

sekcje PKD handel i naprawy

mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowegobistego i domowego obsługa nieruchomości obsługa nieruchomości, i firm; nauka wynajem, nauka i usługi związane z prowadze­

niem działalności gospo-

administracja publiczna administracja publiczna i obrona narodowa; i obrona narodowa; obo- obowiązkowe ubezpie- wiązkowe ubezpieczenia czenia społeczne i zdro- społeczne i powszechne

wotne ubezpieczenia zdrowotne

działy PKD x produkcja odzieży i wyro­

bów futrzarskich

produkcja skór wyprawio- produkcja skór wyprawio­

nych i wyrobów z nich nych i wyrobów ze skór wyprawionych

abbreviation full name NACE sections trade and repair wholesale and retail

trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household

public administration and defence; compulsory so­

cial security

NACE divisions manufacture of wearing manufacture of wearing apparel and furriery apparel; dressing and

dyeing of fur processing of leather and tanning and dressing of manufacture of leather leather; manufacture of

products luggage, handbags, sad­

dlery, harness and foot-

produkcja drewna i wyro- produkcja drewna i wyro­

bów z drewna oraz ze bów z drewna oraz z kor- słomy i wikliny ka (oprócz mebli), artyku­

łów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

produkcja masy włóknistej produkcja masy włókni- oraz papieru stej, papieru oraz wyro-

mufacture of wood and manufacture of wood and )od, straw and wicker if wood and manufactui of products of wood and products cork, exceptit furniture;

manufacture of articles of straw and plaiting materi-

manufacture of pulp and manufacture of pulp,

paper paper and paper products

x publishing, printing and reproduction of recorded

produkcja koksu i produk- wytwarzanie koksu, pro- tów rafinacji ropy naftowej duktów rafinacji ropy naf­

towej i paliw jądrowych

manufacture of coke, manufacture of coke, r refined petroleum prod- fined petroleum produc

ucts and nuclear fuel

(16)

8 Uwagi ogólne General notes

skrót pełna nazwa

działy PKD (dok.) produkcja wyrobów produkcja metalowych wy-

z metali robów gotowych, z wyją­

tkiem maszyn i urządzeń

produkcja maszyn produkcja maszyn i urzą- i urządzeń dzeń, gdzie indziej nie-

sklasyfikowana produkcja maszyn produkcja maszyn i apara- i aparatury elektrycznej tury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana produkcja mebli; pozosta- produkcja mebli; dzia­

ła działalność produkcyjna łalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana sprzedaż i naprawa po- sprzedaż, obsługa i napra- jazdów mechanicznych; wa pojazdów mechanicz- sprzedaż detaliczna paliw nych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do poja­

zdów samochodowych handel hurtowy i komiso- handel hurtowy i komi-

wy sowy, z wyjątkiem handlu

pojazdami mechanicznymi i motocyklami handel detaliczny, handel detaliczny, z wy- naprawa artykułów użytku jątkiem sprzedaży pojaz- osobistego i domowego dów mechanicznych i mo-dów mech;

tocykli; na;iprawa artykuł obistego i don

abbreviation full name NACE divisions (cont.) manufacture of metal manufacture of fabricated

products metal products, except

machinery and equip-

sale and repair of motor sale, maintenance and vehicles; retail sale of repair of motor vehicles automotive fuel and motorcycles; retail sale of automotive fuel

commission ti of motor vehicles and motorcycles

działalność wspomagają­

ca transport; działalność związana z turystyką

auxiliary transport activi- supporting and auxiliary ties; tourism organization transport activities; activi­

ties of travel agencies

wznoszenie obiektów wznoszenie kompletnych budowlanych; inżynieria obiektów budowlanych lub lądowa i wodna ich części; inżynieria lą­

dowa i wodne

EUROSTAT klasyfikacji COICOP/HICP (klasyfikacja konsumpcji indywidualnej według celów - wersja sto­

sowana w obliczeniach zharmonizowanych wskaźni-

uction or parti 'it engineering

goods and services has been conducted according to COICOP/HICP (classification of individual consum-

ropejskiej Nr 2214/96 opublikowanym w Dzier Urzędowym Wspólnot Europejskich Nr L z 21 listopada 1996 r.

18. Dane prezentowane dla podregionów i powia­

tów odpowiadają poziomowi 3 i 4 Nomenklatury Jed­

nostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 VII 2000 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 685).

19. Szersze informacje oraz szczegółowe wyjaśnie­

nia metodyczne publikowane są w zeszytach meto­

dycznych oraz opracowaniach branżowych GUS.

by EUROSTAT. This classification was introduced in EU countries with European Commision Resolution No 2214/96 published in the Official Journal of European Community No. L 296 of 21 November

Territorial Units for Statistical Purposes (NTS) which was introduced on the decree of the Council of Ministers dated 13 VII2000 (Journal of Laws No. 58,

Central Statistical Office.

(17)

WYJAŚNIENIA METODYCZNE 1. Dane o:

1) ludności opracowano szacunkowo na podstawie wyników NSP 1988 (2001 r.), NSP 2002 (2002 r.) oraz danych ze sprawozdawczości bieżącej z ru­

chu naturalnego i migracji ludności;

METHODOLOGICAL NOTES 1. Data concerning:

1) population are compiled as estimates on the basis of results of the 1988 National Population

2002 Natic d current repoi jlation migratic

--- enia i zgonu r

przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

2. Dane o pracujących obejmują osoby pełno- zatrudnione i niepełnozatrudnione w głównym miejscu Do pracujących zaliczono:

soby zatrudni taścicieli i ...---

,/adzących działalność gospodarczą J1--- z pomagającymi członkami ich rodzin;

3) osoby wykonujące pracę nakładczą;

Data on employed persons include those employed on a full and part-time basis in the main place of work.

Employed persons include 1) persons employed or

ontract;

wners a

the basis of a labour Do pracujących zaliczono:

1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy;

2) właścicieli i współwłaścicieli jednostek pro­

wadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin;

3) osoby wykonujące pracę nakładczą; ---, 4) agentów oraz osoby zatrudnione przez agentów; 3) outworkers;

5) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych. 4) agents and persons employed by agents;

Prezentowane w Biuletynie dane nie obejmują 5) members of agricultural production cooperatives.

pracujących w rolnictwie indywidualnym oraz Data presented in the Bulletin do not include w jednostkach budżetowych prowadzących działalność private farmers or employees of budget entities w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa pu- conducting activity within the scope of national blicznego.

3. Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepi po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

4. Dane o bezrobociu rejestrowan

>ełnym, yiZ.CIIUZ.CMIU Hel yciliuz.au uui nul iy VII.

4. Dane o bezrobociu rejestrowanym dotyczą osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pra­

cy. Od 1 stycznia 1997 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie obejmuje osób odbywających szko­

lenie lub staż u pracodawców.

iotni nieposiadając poszukujące p wa do zasiłku.

Stopę bezrobocia obliczono jako udział zareje­

strowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

5. Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nieuczącą się w szkole w systemie dziennym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocianych absol­

wentów),

kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna - 65 lat, nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nie pobiera: zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytal­

nego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku cho­

robowego, macierzyńskiego lub wychowawczego, nie jest właścicielem lub posiadaczem (samo­

istnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha prze­

liczeniowych,

nie podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub do­

mownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przelicze-

ifence and public safety.

3. Data on average paid employment include persons employed on the basis of a labour contract on a full and part-time basis, converted to full-time work period.

4. Data on registered unemployment cover persons registered in powiat labour offices. Since January 1997 registered unemployment has not included persons attending training or an internship with the employer.

The unemployed persons without benefits are the persons registered in local employment offices, in search for work, who either lost or did not acquire rights to benefit.

Unemployment rate was compiled as a ratio of registered unemployed persons to the economically active civil population.

5. An unemployed person is understood as a person not employed and not performing any other income-generating work, able to work and ready to accept full-time employment, not attending any full- -time school and registered in the powiat labour office corresponding to the person’s permanent or temporary place of residence, if the person:

is aged 18 or more (excluding juvenile school- is aged less than 60 (for women) or less than 65

a pre-retirement benefit, a pre­

retirement allowance, a rehabilitation benefit, a sick, maternity or child-care benefit, is not the owner or holder (sole or dependant) of agricultural real estate with an area of agricultural land exceeding 2 convertible ha, is not subject to retirement and pension insurance from full-time work due to being a spouse or a member of an agricv“'—' household with an area of agricultural exceeding 2 convertible ha,

(18)

10 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

wiązkowi ubezpieczer trżenia emerytalnego,

jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,

nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego wynagrodze­

nia z innego tytułu niż zatrudnienie lub inna praca zarobkowa,

nie pobiera, na podstawie przepisów o pomocy społecznej, zasiłku stałego, stałego wyrów­

nawczego, gwarantowanego zasiłku okresowego lub renty socjalnej.

6. Dane o aktywności ekonomicznej ludności eku 15 lat i więcej opracowano na podstawie re- sntacyjnego Badania Aktywności Ekonomicz-

wylosowanych gospodarstw domowych. Do pracuj;

cych zaliczono osoby, które w badanym tygodniu:

wykonywały pracę przynoszącą dochód lub zaro­

bek albo pomagały w prowadzeniu rodzinnej dzia­

łalności gospodarczej,

nie wykonywały pracy (np. z powodu choroby, urlopu, strajku), ale formalnie miały pracę.

Bezrobotni to osoby, które w okresie badanego tygo­

dnia nie były osobami pracującymi, aktywnie po­

szukiwały pracy i były gotowe ją podjąć. Od I kwartału bezrobotnych, według zaleceń I

did not undertake non-agricultural activity or is not subject, on the basis of separate regulations, to compulsory social security or a retirement pro­

's disabled but is able to work at least half the full work-time required within a given occupation or service,

is not temporarily under arrest or not serving a prison sentence,

icial welfare oermanent temporary not receiving, on the basis of soi julations, a permanent benefit, a permanent

f the population, ompiled on the basis of FS), which is ci quarterly. The survey includes the members , randomely selected households. The LFS c

regulations, a permanent benefit, a compensatory benefit, a guaranteed benefit or a disability welfare pension.

6. Data on the economic activity of;

aged 15 and older, are compiled or Labour Force Survey (LFS), which is conducted

within the surveyed week:

>s or helped i

(w wieku 15 lat i więcej) ogółem.

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako udział pracują­

cych w liczbie ludności (w wieku 15 lat i więcej) ogó- Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (w wieku 15 lat i więcej) ogółem oraz danej grupy.

7. Pod pojęciem ludności czynnej zawodowo należy rozumieć osoby pracujące oraz bezrobotne.

8. Składnikami wynagrodzeń są: wynagrodzenia osobowe, wypłaty z tytułu udziału w zysku i w nad­

wyżce bilansowej w spółdzielniach, dodatkowe wyna­

grodzenia roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, wynagrodzenia bezosobowe, wynagro­

dzenia agencyjno-prowizyjne, honoraria. Dane za okresy kwartalne nie uwzględniają wynagrodzeń bezosobowych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i honorariów.

9. Przeciętne wynagrodzenia miesięczne nomi­

nalne przypadające na 1 zatrudnionego obliczono 'jmując:

wynagrodzenia osobowe, bez wynagrodzeń osób wykonujących pracę nakładczą oraz uczniów, a także osób zatrudnionych za granicą;

2) wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w spółdzielniach;

dla pracow- andomely sei mployed, persons who i

worked earning income or wagei the family economic activity,

did not work (for example, due to illness, vacation, strike), but formally had a job.

An unemployed person is a person who within the period of the surveyed week did not work, actively sought work and was available for work. Since the I quarter of 2001 the population of unemployed persons, in compliance with the Eurostat recom­

mendation, has been limited to persons aged 15-74.

The activity rate is calculated as the share of the economically active persons in the number of persons (aged 15 and older) in a total.

The employment rate is calculated as the share of the employed persons in the number of persons (aged 15 and older) in a total.

The unemployment rate is calculated as the share of the unemployed persons in the number of the economically active persons (aged 15 and older) in a total and in a given group.

7. The economically active population is un­

derstood as employed and unemployed persons.

8. The components of wages and salaries

annual wages and salaries for employees oi sphere entities, impersonal wages and salaries, commission and agent payments, fees. Data concerning quarterly periods do not include impersonal wages and salaries, agency and commission wages and salaries as well as fees.

9. Average monthly nominal wage and salary

well as persons employed abroad);

2) payments from a share in profit or in the balance surplus of co-operatives;

3) additional annual wages and salaries for employees of budget sphere entities;

4) fees paid to selected groups of employees for performing work in accordance with labour contract.

(19)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 11

10. Dane o wynagrodzeniach oraz przeciętnych wynagrodzeniach miesięcznych prezentuje się w ujęciu brutto.

11. Dane dotyczące wyników finansów przedsię­

biorstw niefinansowych prezentuje się w dostoso­

waniu do nowelizacji ustawy z dnia 29 IX 1994 r.

o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z później­

szymi zmianami) ogłoszonej w Dz. U. Nr 113, poz.

1186 z dnia 9 listopada 2000 r.

1) przychody netto ze sprzedaży w kraju i na eksport wytworzonych przez jednostkę produktów (wyro-

irów i materiałów, przychody ze sprzedaży towar (tj. nabytych w celu odsprzedaży w stanie n

---' -i-—-w obroto1 eriałów,

wages and salaries and average md salaries are presented in gross 10. Data on

monthly wages

11. Data on financial results of non-financiai enterprises are presented as prescribed by the

ted Accounting Act dated 29 IX 1994 (Journal Journal

12. Income from total activity includes:

md third

wane są one w sieci v towarów obcej produkcji).

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wpływające na wynik finansowy ustala się w wartości wyrażonej w rzeczywi­

stych cenach sprzedaży z uwzględnieniem upustów, rabatów i bonifikat, bez podatku od towarów i usług (VAT);

2) income from sale of goods and materials, i.e.

current assets purchased for resale in a non- -processed condition and products manufactured by entity if they are sold by shops within the company’s network along with goods manufactured by other manufacturers.

Income from sale of products, goods and materials affecting the financial result is established in a value expressed in the act sale prices, taking into account all discour rebates anc

tax (VAT);

nansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niemate­

rialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości i prawa), otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywa (środki pieniężne), odszkodo­

wania, rozwiązane rezerwy, korekty odpisów ak­

tualizujących wartość aktywów niefinansowych, przychody z działalności socjalnej, przychody z najmu lub dzierżawy środków trwałych albo in­

westycji w nieruchomości i prawa.

Uwaga: Od 2002 r. pozostałe przychody operacyj­

ne obejmują tylko zysk ze sprzedaży niefinanso wych aktywów trwałych, a do 2001 r. zawierały przychody ze sprzedaży lub wpływy z likwidac środków trwałych, wartości niematerialnych i pra wnych oraz inwestycji (od 2002 r. środków trwa łych w budowie);

przychody finansowe, tj. kwoty należne z tytułu dywidend i udziałów w zysku, odsetki od udziela­

nych pożyczek, odsetki od lokat terminowych, od­

setki za zwłokę, zysk ze zbycia ii dąży), zmniejszenia odpisów wartości inwestycji wobec całko ściowego ustania przyczyn powc utratę ich wartości, nadwyżkę c kursowych nad ujemnymi.

Uwaga: Od 2002 r. wykazuje się zysk ze zbycia inwestycji oraz nadwyżkę dodatnich różnic kurso­

wych nad ujemnymi, a do 2001 r. odrębnie przy­

chody i koszty z tego tytułu.

particular: prol fixed assets

construction, intangible fixed assets, investments in real estate and rights), assets (cash) received free of charge, including donated assets, as well as damages, reversed provisions, adjustments of the depreciation value for non-financial assets, income from social activities, income from rent or lease of fixed assets and investments in real estate and rights.

Please note that from 2002 other operating income comprises profits from the sale of non- financial fixed assets only, whereas until 2001 this item included income from sales or proceeds from the liquidation of fixed assets, intangible fixed assets and investments (from 2002, assets under constru-ction);

4) financial income, i.e. amounts due in respect of dividends and share in profits, interest on loans

<nted, interest on time de;

tion of depreciation write-offs relating to invest­

ments due to the fact that the reasons resulting in the permanent loss of their value have ceased to exist (whether partially or totally), surplus of foreign exchange gains over losses.

Please note that from 2002 entities reports prof­

its from the sale of investments and the surplus of foreign exchange gains over losses, whereas until 2001 the related income and costs were re-

(20)

12 Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes

13. Koszty uzyskani!

działalności obejmują: przychodów z całokształtu

em upadłościowym, ukłai rzone rezerwy na prawne

zny lub nieodpłatnie przekazane aktywa trwałe.

Uwaga: Od 2002 r. pozostałe koszty operacyjn, obejmują stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, tj. nadwyżkę wartości sprzedanych skład­

ników majątku trwałego nad przychodami z ich sprzedaży, a do 2001 r. zawierały wartość spra

.— --- inwestycji, ne ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

z tego tytułu.

14. Wyniki finansowe:

1) wynik ze sprzedaży produktów, towarów i materia­

łów stanowi różnicę między przychodami netto osiągniętymi ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, a kosztami poniesionymi na ich uzy­

skanie (koszt własny sprzedanych produktów, to­

warów i materiałów);

wvnik na nn-ynctołai H-riałalnnćni nnoranwinai cła.

operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjny­

mi. Od 2002 r. zawiera część zdarzeń nadzwyczaj­

nych związanych z działalnością operacyjną;

3) wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produk­

tów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dota­

cji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub

cenionych w kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość po­

niesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu, sprzedaży prod...

i materiałów oraz pozostałych ko:iuktów, )sztów operacyj-

13. Cost of obtaining income from total activity includes:

1) cost of products sold, goods and materials, operacyjną, do którego zaliczono wartość sprzeda­

nych towarów i materiałów oraz koszty ogółem po­

mniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na wła­

sne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę sta­

nu produktów;

pozostałe koszty operacyjne, tj. koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności: stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, amortyzację oddanych w dzier­

żawę lub najem środków trwałych i środków trwa­

łych w budowie, nieplanowane odpisy amortyzacyj­

ne (odpisy z tytułu trwałej utraty wartości), poniesio-

n, układowym i naprawczym, prawne lub o dużym stopniu przyszłe zobowiązanie (straty

s total costs decreased by the cost generating benefits for the needs of the entity and corrected by charge in product stocks;

2) other operating costs, i.e. costs indirectly related to operating activity of the entity, in particular: loss on the sale of non-financial fixed assets, depreciation of leased or rented fixed assets and assets under construction, depreciation write-downs (write-downs relating to permanent loss of value), fines, penalties and damage paid, wholly or partially written-off receivables relating to bankruptcy, composition or reorganization, provisions formed for future legal liabilities or liabilities which are likely to occur (losses on current business transactions), adjustments of the depreciation value for non- financial assets, costs of maintaining premises squired for social activity, donations and fixed Please note that from 2002 other operating costs comprises loss on the sale of non-financial fixed assets, i.e. the surplus of the value of fixed assets sold over income from their sale, whereas until 2001 this item included the value of fixed assets sold;

3) financial costs, i.e., among other things interest from contracted credits and loans, interest and discount on bonds issued by the entity, default interest, loss on the sale of investments, write­

offs updating the value of investments, the surplus of foreign exchange losses over gains.

Please note that from 2002 entities shall report loss on the sale of investments and the surplus of foreign exchange losses over gains, whereas until 2001 the relating income and costs were reported separately.

14. Financial results:

goods and materials constitutes a dit tween net income gained from the s

-suit o.. --- ---y -..., -s);

a difference between other operating incomes and other operating costs. From 2002 this item comprises part of extraordinary events related to operating activity;

the result on op

counts, rebates and additions/disposals, excluding value added tax, and other operating income, and products, goods and materials sold valued at manufacturing cost, acquisition or purchasing prices, increased by the total general and administrative costs, costs of sales of products, goods and materials and other operating costs incurred since the beginning of the accounting

(21)

Wyjaśnienia metodyczne Methodological notes 13

4) wynik operacji finansowych stanowi różnicę mię­

dzy przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szcze­

gólności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwesty­

cji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi;

6) wynik zdarzeń nadzwyczajnycł między zyskami nadzwyczajnyn zwyczajr—-=

sowym brutto a podstawą opodatkowania, wynika­

jącymi z odmienności momentu ujęcia przychodu i kosztu zgodnie z przepisami o rachunkowości a przepisami podatkowymi) na koniec i początek okresu sprawozdawczego;

9) wynik finansowy netto (zysk się po pomniejszeniu wyniki o obowiązkowe obciążenia.

15. Aktywa obrotowe on wrobi

raz zobowiązania:

4) the result on financial operations constitutes a difference between financial income, in particular, in respect of dividends (share in profits), interest, profits from the sale of investments, updating the value of investments, surplus of foreign exchange gains over losses, and financial costs, in particular, those relating to interest, losses on the sale of investments, g the value of investments, the surplus of the sum of the updating

foreign e;

i różnicę ami nad- Wynik zdarzeń nadzwyczajnych został zawężony do finansowych skutków zdarzeń trudnych do przewidzenia, występujących poza działalnością operacyjną jednostki. Do zdarzeń nadzwyczajnych nie są kwalifikowane zdarzenia, takie jak: zmiana metod produkcji, sprzedaż zorganizowanej części jednostki, zaniechania lub zawieszenia części działalności, postępowania układowe;

7) wynik finansowy brutto (zysk lub strata) jest to wynik na działalności gospodarczej, skorygowany

d osób prawnych i fiz nych i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów (wpłaty z zysku po opodat­

kowaniu podatkiem dochodowym na rzecz budże­

tu przez przedsiębiorstwa państwowe i jednooso­

bowe spółki skarbu państwa).

Wpływający na wynik finansov

financial results: on the sale of products, gooa and materials, on other operating activity and o financial operations;

the result on extr, a difference betwe extraordinary losses This item was nar result of the events,

and are not part of operating activity of the entity.

Extraordinary events do not include changes in production methods, the sale of an organized part of the entity, abandonment or suspension of a part of activity, and composition;

7) gross financial result (profit or loss) is a result on economic activity corrected by result on extraordinary events;

8) encumbrances of gross financial result include:

income tax on legal and natural persons and

>arate regulations

lik finansowy netto (zysk lub strata) otrzymuje 3go brutto

to the benefit of the state budget by owned enterprises and sole-share companies of the State Treasury).

The income tax affecting the financial result relating to a given reporting period is composed of a current part and a deferred part. The deferred part constitutes a difference between provisions and assets relating to defer tax (pertaining to timing differences between gross financial result and taxable base due to different moments of reporting income and costs in accordance with the Accounting Act and tax regulations) as at the end and beginning of the reporting period;

9) net financial result (profit or loss) is obtained after decreasing the gross financial result by obligatory encumbrances.

15. Current assets and liabilities:

1) cur nych w działalności operacyjnej o wiarygodnie określonej wartości powstałych w wyniku prze­

szłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Obejmują: zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe), należności krótkoterminowe, inwestycje krótkoter­

minowe oraz krótkoterminowe rozliczenia między­

okresowe;

2) należności krótkoterminowe obejmują ogół należ­

ności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów nie zaliczonych do ak­

tywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;

manner resulting from past events and bound to generate economic benefits to the entity in the future; they include: stock (cir fixed assets), short-term dues, short-term it ments and short-term inter-pen

current

/eries am

other debtors, which are not financial asset the maturity of twelve months as of the b, sheet date;

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :