Pomoc społeczna w województwie katowickim

Pełen tekst

(1)

i ? ' ? ? ? / / /

POMOC SPOŁECZNA

W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM

( / i e e J , / ¡rocie ' 1 9 3 2 J

WIELKOŚĆ ŚRODKÓW NA 1 MIESZKAŃCA W I PÓŁROCZU 1992 R.

^ .25 0 0 0 / » 2 5 0 0 0 - 5 0 0 0 0

> 5 0 0 0 0 z I

G r u d z i e ń 1992 r

(2)
(3)

W o k r e s i e p o s t r o z w o j u n e g a t y w n y c h s p o ł e c z n e j , k t ó r y m t n i e d o i n w e s t o w a n i e s ł u p o m o c y s p o ł e c z n e j z a c z

ę p u j ą c e j p a u p e r y z a c j i z j a w i s k o k r e ś l a n y c o w a r z y s z y p e r m a n e n t n ż b y z d r o w i a , z j a w i s k y n a n a b i e r a ć s z c z e g ó ł

s p o ł e c z e ń s t w a , j a k t e ż h m i a n e m p a t o l o g i i y b r a k ś r o d k ó w l u b o s z e r o k o r o z u m i a n e j n e g o z n a c z e n i a i r o l i .

Z u w a g i n a s t o s u n k o w o u b o g i z a k r e s d a n y c h n a t e m a t p o m o c y s p o ł e c z n e j w s p r a w o z d a w c z o ś c i s t a t y s t y c z n e j G U S , s i ę g n i ę t o p o m a t e r i a ł y z i n n y c h ź r ó d e ł , a b y w m o ż l i w i e w i a r y g o d n y i k o m p l e k s o w y s p o s ó b p r z e d s t a w i ć z j a w i s k o p o m o c y s p o ł e c z n e j n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a k a t o w i c k i e g o .

P u b l i k a c j a n i n i e j s z a p o w s t a ł a w g ł ó w n e j m i e r z e w o p a r c i u o m a t e r i a ł y z e b r a n e w w y b r a n y c h w i o d ą c y c h j e d n o s t k a c h ś w i a d c z ą c y c h s z e r o k o - r o z u m i a n ą p o m o c s p o ł e c z n ą n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a n a p r z e s t r z e n i 1 9 9 1 r . i I p ó ł r o c z a 1 9 9 2 r.

W y k o r z y s t a n o r ó w n i e ż m a t e r i a ł y M i n . P r a c y i P o l i t y k i S o c j a l n e j n a t e m a t u d z i e l o n y c h ś w i a d c z e ń p o m o c y s p o ł e c z n e j w 1 9 9 1 r. w k r a j u o r a z s t a n u k a d r y p o m o c y s p o ł e c z n e j w 1 9 9 1 r.

S k o n c e n t r o w a n o s i ę g ł ó w n i e n a a n a l i z i e d a n y c h u z y s k a n y c h w W o j . Z e s p o l e P o m o c y S p o ł e c z n e j , P o l s k i m K o m i t e c i e P o m o c y S p o ł e c z n e j , P C K o r a z C a r i t a s i e D i e c e z j i K a t o w i c k i e j .

Z a m i e s z c z o n o w y k a z i n s t y t u c j i p a ń s t w o w y c h , o r g a n i z a c j i s p o ł e c z n y c h , s t o w a r z y s z e ń c h a r y t a t y w n y c h , f u n d a c j i z a j m u j ą c y c h s i ę s t a t u t o w o s z e r o k o - r o z u m i a n ą p o m o c ą s p o ł e c z n ą . W y k a z s p o r z ą d z o n o w o p a r c i u o r e j e s t r p o d m i o t ó w z a l i c z o n y c h d o g a ł ę z i o p i e k a s p o ł e c z n a w s y s t e m i e R E G O N o r a z w y k a z s t o w a r z y s z e ń o t y m c h a r a k t e r z e d z i a ł a n i a , b ę d ą c y w d y s p o z y c j i U r z ę d u W o j e w ó d z k i e g o w K a t o w i c a c h . W y k a z j e d n o s t e k u p o r z ą d k o w a n o w e d ł u g m i e j s c o w o ś c i , w k t ó r e j z n a j d u j e s i ę j e d n o s t k a ś w i a d c z ą c a p o m o c .

P o d p o j ę c i e m p o m o c y s p o ł e c z n e j r o z u m i e s i ę w n i n i e j s z y m o p r a c o w a n i u , p o m o c ś w i a d c z o n ą b e z p o ś r e d n i o o s o b o m f i z y c z n y m p o t r z e b u j ą c y m te j p o m o c y w r o z u m i e n i u U s t a w y o p o m o c y s p o ł e c z n e j , j a k t e ż p o m o c o r g a n i z o w a n ą p r z e z o s o b y f i z y c z n e , i n s t y t u c j e n a

(4)

2

r z e c z r e a l i z a c j i o k r e ś l o n y c h c e l ó w z w ł a s z c z a z z a k r e s u s ł u ż b y z d r o w i a ( f u n d a c j e , s t o w a r z y s z e n i a ) .

\

UR E G U L O WA NI A P R A W N E W Z AKRESIE P O MO CY SPOŁEC Z N E J

P o d s t a w ą p r a w n ą d z i a ł a l n o ś c i w z a k r e s i e p o m o c y s p o ł e c z n e j j e s t U s t a w a o p o m o c y s p o ł e c z n e j z 29 l i s t o p a d a 1 9 9 0 r . ( D z . U . N r 87 p o z . 5 0 6 ) . Z g o d n i e z z a p i s e m tej U s t a w y :

A £ (a/ / y i y, ' i 1 1

"Pomoc s po łe c z n a j e s t i n s t y t u c j ą p o l i t y k i s p o ł e c z n e j p a ń s t w a m a j ą c ą n a c e l u u m o ż l i w i e n i e o s o b o m i r o d z i n o m p r z e z w y c i ę ż a n i e t r u d n y c h s y t u a c j i ż y c i o w y c h , k t ó r y c h n i e s ą o n e w s t a n i e p o k o n a ć w y k o r z y s t u j ą c w ł a s n e ś r o d k i , m o ż l i w o ś c i i u p r a w n i e n i a " . I d a l e j :

"Celem pomocy społecznej j e s t z a s p o k a j a n i e n i e z b ę d n y c h p o t r z e b ż y c i o w y c h o s ó b i r o d z i n o r a z u m o ż l i w i a n i e i m b y t o w a n i a w w a r u n k a c h o d p o w i a d a j ą c y c h g o d n o ś c i c z ł o w i e k a " .

P o m o c y s p o ł e c z n e j u d z i e l a s i ę o s o b o m i r o d z i n o m z p o w o d u : u b ó s t w a , s i e r o c t w a , b e z d o m n o ś c i , p o t r z e b y o c h r o n y m a c i e r z y ń s t w a , b e z r o b o c i a , u p o ś l e d z e n i a f i z y c z n e g o l u b u m y s ł o w e g o , d ł u g o t r w a ł e j c h o r o b y , b e z r a d n o ś c i w s p r a w a c h o p i e k u ń c z o - w y c h o w a w c z y c h

i p r o w a d z e n i a g o s p o d a r s t w a d o m o w e g o w r o d z i n a c h n i e p e ł n y c h l u b w i e l o d z i e t n y c h , a l k o h o l i z m u l u b n a r k o m a n i i , t r u d n o ś c i w p r z y s t o s o w a n i u d o ż y c i a p o o p u s z c z e n i u z a k ł a d u k a r n e g o , k l ę s k i

ż y w i o ł o w e j l u b e k o l o g i c z n e j .

O r g a n i z a c j ą p o m o c y s p o ł e c z n e j z a j m u j ą s i ę o r g a n y a d m i n i s t r a c j i r z ą d o w e j i s a m o r z ą d o w e j , k t ó r e w s p ó ł p r a c u j ą z o r g a n i z a c j a m i s p o ł e c z n y m i , w y z n a n i o w y m i , s t o w a r z y s z e n i a m i c h a r y t a t y w n y m i , f u n d a c j a m i , o s o b a m i f i z y c z n y m i .

Z a d a n i a w z a k r e s i e p o m o c y s p o ł e c z n e j o b e j m u j ą :

- t w o r z e n i e w a r u n k ó w o r g a n i z a c y j n y c h f u n k c j o n o w a n i a p o m o c y s p o ł e c z n e j ( i n f r a s t r u k t u r a s o c j a l n a ) ,

- a n a l i z ę i o c e n ę p o t r z e b n a ś w i a d c z e n i a p o m o c y s p o ł e c z n e j , - p r z y z n a w a n i e i w y p ł a c a n i e ś w i a d c z e ń ,

- p o b u d z a n i e s p o ł e c z n e j a k t y w n o ś c i w z a k r e s i e p o m o c y ,

- p r a c ę s o c j a l n ą s k i e r o w a n ą n a p o m o c o s o b o m i r o d z i n o m p o t r z e b u j ą c y m .

K j \ * «-AJ h ? W -

I 1

A 5V % 1 ?• • V Y \ [ 'V \u\AA \ ft\ L V V L\ /' -i. '

0 * 6

(5)

D o z a d a ń w ł a s n y c h g m i n y z z a k r e s u p o m o c y s p o ł e c z n e j n a l e ż ą : - p r o w a d z e n i e d o m ó w p o m o c y i o ś r o d k ó w o p i e k u ń c z y c h ,

- p r z y z n a w a n i e i w y p ł a c a n i e z a s i ł k ó w c e l o w y c h , - p r z y z n a w a n i e p o m o c y r z e c z o w e j ,

- u d z i e l a n i e s c h r o n i e n i a , p o s i ł k u , u b r a n i a o s o b o m t e g o p o z b a w i o n y m ,

- ś w i a d c z e n i e u s ł u g o p i e k u ń c z y c h o s o b o m s a m o t n y m , - p o k r y w a n i e w y d a t k ó w n a ś w i a d c z e n i a l e c z n i c z e , - p r a c a s o c j a l n a ,

- s p r a w i e n i e p o g r z e b u .

Z a d a n i a z l e c o n e g m i n i e o b e j m u j ą :

- ś w i a d c z e n i e u s ł u g o p i e k u ń c z y c h w r o d z i n i e ,

- p o m o c w n a t u r z e n a u s a m o d z i e l n i e n i e e k o n o m i c z n e ,

- p r z y z n a w a n i e i w y p ł a c a n i e z a s i ł k ó w i p o ż y c z e k n a e k o n o m i c z n e u s a m o d z i e l n i e n i e ,

- p r z y z n a w a n i e i w y p ł a c a n i e z a s i ł k ó w s t a ł y c h i d o d a t k ó w d o t y c h z a s i ł k ó w ,

- p r z y z n a w a n i e i w y p ł a c a n i e z a s i ł k ó w o k r e s o w y c h .

Z a s ił ek stały - p r z y s ł u g u j e o s o b i e c a ł k o w i c i e n i e z d o l n e j d o p r a c y z p o w o d u w i e k u l u b i n w a l i d z t w a , j e ś l i n i e m a ś r o d k ó w u t r z y m a n i a l u b j e j d o c h o d y n i e p r z e k r a c z a j ą 9 0 % n a j n i ż s z e j e m e r y t u r y . Z a s i ł e k p r z y s ł u g u j e t e ż o s o b i e n i e p r a c u j ą c e j

i w y c h o w u j ą c e j d z i e c k o k a l e k i e .

Z as i łe k okresowy - m o ż e b y ć p r z y z n a n y j e ś l i d o c h ó d n a o s o b ę n i e j e s t w y ż s z y o d n a j n i ż s z e j e m e r y t u r y , a d o c h o d y n i e w y s t a r c z a j ą n a z a s p o k o j e n i e p o d s t a w o w y c h p o t r z e b z e w z g l ę d u n a c h o r o b ę , n i e p e ł n o s p r a w n o ś ć , b r a k z a t r u d n i e n i a .

Z as i łe k celowy - m o ż e b y ć p r z y z n a n y n a p o k r y c i e k o s z t ó w l e k ó w i l e c z e n i a , r e m o n t u m i e s z k a n i a , o p a ł u i o d z i e ż y . M o ż e b y ć p r z y z n a n y w f o r m i e p i e n i ę ż n e j l u b r z e c z o w e j .

Usługi o p i e k u ń cz e - o b e j m u j ą p o m o c w z a s p o k o j e n i u c o d z i e n n y c h p o t r z e b ż y c i o w y c h , p o d s t a w o w ą o p i e k ę h i g i e n i c z n ą , z a p e w n i e n i e k o n t a k t ó w z o t o c z e n i e m .

(6)

4

Domy pomocy społecznej - z a p e w n i a j ą c a ł o d o b o w ą o p i e k ę o r a z z a s p o k a j a j ą n i e z b ę d n e p o t r z e b y b y t o w e , z d r o w o t n e , e d u k a c y j n e , s p o ł e c z n e i r e l i g i j n e .

OŚRODKI P OM O C Y SPOŁECZNEJ

N a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a k o o r d y n a t o r e m d z i a ł a ń w z a k r e s i e p o m o c y s p o ł e c z n e j z r a m i e n i a a d m i n i s t r a c j i r z ą d o w e j j e s t p o w o ł a n y p r z e z W o j e w o d ę , W o j e w ó d z k i Z e s p ó ł P o m o c y S p o ł e c z n e j . W g m i n a c h , p o w o ł a n e p r z e z a d m i n i s t r a c j ę s a m o r z ą d o w ą , f u n k c j o n u j ą p o d l e g ł e W o j e w ó d z k i e m u Z e s p o ł o w i , m i e j s k i e , m i e j s k o - g m i n n e , g m i n n e o ś r o d k i p o m o c y s p o ł e c z n e j w l i c z b i e 86 w e d ł u g s t a n u n a I p ó ł r o c z e b r .

W 1 9 9 1 r. w o ś r o d k a c h p o m o c y s p o ł e c z n e j b y ł o z a t r u d n i o n y c h w w o j 1 , 8 t y s . o s ó b t j . 1 1 % z a t r u d n i o n y c h w k r a j u w o ś r o d k a c h p o m o c y . W z b i o r o w o ś c i te j 7 8 6 o s ó b s t a n o w i l i z a t r u d n i e n i w r e j o n a c h o p i e k u ń c z y c h ( s ą t o p r a c o w n i c y b e z p o ś r e d n i o ś w i a d c z ą c y p o m o c ) w ś r ó d k t ó r y c h :

5 % s t a n o w i ł y o s o b y z w y k s z t a ł c e n i e m w y ż s z y m , - 5 1 % o s o b y z d y p l o m a m i p r a c o w n i k a s o c j a l n e g o , - 4 4 % o s o b y b e z p r z y g o t o w a n i a z a w o d o w e g o .

N a 1 z a t r u d n i o n e g o w o ś r o d k a c h p o m o c y s p o ł e c z n e j p r z y p a d a ł o w 1 9 9 1 r. - 2 1 8 7 m i e s z k a ń c ó w w o j e w ó d z t w a (w k r a j u 2 2 8 1 ) .

W 1 9 9 1 r. z r ó ż n y c h f o r m p o m o c y s p o ł e c z n e j s k o r z y s t a ł o w w o j e w ó d z t w i e 1 7 7 6 6 1 o s ó b t j . 8 % o b j ę t y c h p o m o c ą w k r a j u , c o s t a n o w i ł o 4 % o g ó ł u m i e s z k a ń c ó w w o j e w ó d z t w a (w k r a j u 6 % ) . W w o j e w ó d z t w i e c o 22 o b y w a t e l b y ł o b j ę t y p o m o c ą s p o ł e c z n ą , w k r a j u c o 1 6 - t y . N a j w i ę c e j o s ó b s k o r z y s t a ł o z r ó ż n y c h f o r m p o m o c y s p o ł e c z n e j w K a t o w i c a c h ( 1 1 , 9 t y s . ) , B y t o m i u ( 9 , 4 t y s . ) , G l i w i c a c h ( 8 , 3 t y s . ) , D ą b r o w i e G ó r n i c z e j ( 8 , 2 t y s . ) , S o s n o w c u ( 8 , 2 t y s . ) , Ś w i ę t o c h ł o w i c a c h ( 8 , 1 t y s . ) . B i o r ą c p o d u w a g ę l i c z b ę m i e s z k a ń c ó w w j e d n o s t k a c h a d m i n i s t r a c y j n y c h , t o z a l e d w i e c o 6 0 - 7 0 - t y m i e s z k a n i e c b y ł o b j ę t y p o m o c ą m a t e r i a l n ą w K n u r o w i e , R a c i b o r z u , W o d z i s ł a w i u Ś l ą s k i m , K r u p s k i m M ł y n i e , O r n o n t o w i c a c h , P s a r a c h , a l e j u ż c o 4 - 1 0 - t y w Z a w i e r c i u , Ś w i ę t o c h ł o w i c a c h , B a b i c a c h , K l u c z a c h , S o ś n i c o w i c a c h .

(7)

W I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. o s o b y o b j ę t e p o m o c ą s p o ł e c z n ą n i e z a l e ż n i e o d r o d z a j u i f o r m y ś w i a d c z e ń s t a n o w i ł y p o p u l a c j ę j u ż 1 , 5 r a z a w i ę k s z ą n i ż w c a ł y m 1 9 9 1 r. Z b i o r o w o ś ć l u d z i p o t r z e b u j ą c y c h i o b j ę t y c h p o m o c ą s t a n o w i ł a 7 % m i e s z k a ń c ó w w o j e w ó d z t w a , c z y l i c o 14 o b y w a t e l b y ł o b j ę t y p o m o c ą s p o ł e c z n ą . W n a j w y ż s z y n s t o p n i u b y ł y z a s p o k o j o n e p o t r z e b y w z a k r e s i e p o m o c y s p o ł e c z n e j w ś r ó d m i e s z k a ń c ó w B ę d z i n a ,B u k o w n a , C z e c h o w i c - D z i e d z i c , P o r ę b y ,P s z c z y n y , P y s k o w i c , Ś w i ę t o c h ł o w i c , T r z e b i n i , W o l b r o m i a , Z a w i e r c i a ( c z ę ś c i e j n i ż c o 1 0 - t y o b y w a t e l o t r z y m a ł p o m o c ) n a t o m i a s t z d e c y d o w a n i e r z a d z i e j o t r z y m y w a l i p o m o c m i e s z k a ń c y K a t o w i c , K n u r o w a , K u ź n i R a c i b o r s k i e j , O l k u s z a , O g r o d z i e ń c a , S i e m i a n o w i c Ś 1 ą s k i c h ,S o s n o w c a ( c o 4 0 - 5 0 m i e s z k a n i e c ) .

Z pomo c y materialnej s k o r z y s t a ł o n a j w i ę c e j o s ó b t j . 8 2 % w s z y s t k i c h k o r z y s t a j ą c y c h z p o m o c y s p o ł e c z n e j w 1 9 9 1 r . , c o s t a n o w i ł o 4 % m i e s z k a ń c ó w w o j e w ó d z t w a i 8 % o s ó b o b j ę t y c h t ą f o r m ą p o m o c y w k r a j u . N a j w i ę k s z y o d s e t e k m i e s z k a ń c ó w s k o r z y s t a ł z p o m o c y m a t e r i a l n e j w Z a w i e r c i u ,Ś w i ę t o c h ł o w i c a c h ,S o ś n i c o w i c a c h - k i l k a n a ś c i e p r o c e n t , m n i e j n i ż 1% w W o d z i s ł a w i u Ś 1 ., K r u p s k i m M ł y n i e , O r n o n t o w i c a c h .

Z pomo c y usługowej s k o r z y s t a ł o w 1 9 9 1 r. - 6 % o g ó ł u k o r z y s t a j ą c y c h z p o m o c y s p o ł e c z n e j w w o j e w ó d z t w i e , 8 % o s ó b w s k a l i k r a j u ( l m i e j s c e w k r a j u ) i 0 , 3 % m i e s z k a ń c ó w w o j e w ó d z t w a .N a j w i ę c e j o s ó b t ą f o r m ą p o m o c y o b j ę t o w J a s t r z ę b i u Z d r o j u ( 1 , 9 t y s . ) , C h o r z o w i e ( 1 , 2 t y s . ) , n a j m n i e j ( p o n i ż e j 10 o s ó b ) w g m i n a c h G a s z o w i c e , K r u p s k i M ł y n , M i e d ź n a , M i e r z ę c i c e , M s z a n a , N ę d z a , P i o t r o w i c e W i e 1 k i e ,Ś w i e r k 1 a n i e c ,Ś w i e r k 1 a n y , T ą p k o w i c e , W i e l o w i e ś .

P o m o c ą s oc ja l n ą z o s t a ł o o b j ę t y c h w 1 9 9 1 r . - 1 2 % w s z y s t k i c h k o r z y s t a j ą c y c h z p o m o c y s p o ł e c z n e j w w o j e w ó d z t w i e , 9 % w s k a l i k r a j u (1 m i e j s c e w k r a j u ) i 2 % m i e s z k a ń c ó w w o j e w ó d z t w a . N a j w i ę c e j l u d z i o b j ę t y c h t ą f o r m ą p o m o c y b y ł o w B y t o m i u ( 8 , 2 t y s . ) , K a t o w i c a c h ( 6 , 5 t y s . ) , Z a w i e r c i u ( 6 , 9 t y s . ) , n a j m n i e j ( p o n i ż e j 10 o s ó b ) w g m i n a c h G a s z o w i c e , K r u p s k i M ł y n , M s z a n a , T ą p k o w i c e . C h a r a k t e r y s t y k ę r o d z i n i o s ó b o b j ę t y c h p o m o c ą s p o ł e c z n ą i l u s t r u j e

(8)

6

p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e :

P O W Ó D T R U D N E J S Y T U A C J I Ż Y C I O W E J

L i c z b a r o d z in

L i c z b a o s ó b w r o d z i n a c h

K o s z t ś w i a d c z e ń

w o d s e t k a c h

V , O ■ O 'A '

0 G Ó Ł E M ... 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

0 , 5 0 , 2 0 , 4

8 , 3 9 , V 9 , 2

S i e r o c t w o ... 0 , 5 0 , 5 0 , 6

4 , 6 5 , 3 3 , 8

N a r k o m a n i a ... 0, 1 0, 1 0, 1

U p o ś l e d z e n i e f i z y c z n e l u b u m y -

1 0 , 9 8 , 5 1 7 , 1

1 0 , 1 7 , 5 9 , 7

8 . 0 1 9 , 4 1 1 , 9

4 1 , 4 4 3 , 0 2 4 , 3

R o d z i n y n i e p e ł n e ... 1 , 1 1 , 2 1 1 , 4

O s o b y s a m o t n e w y c h o w u j ą c e

d z i e c i n i e p e ł n o s p r a w n e ... 0 , 7 0 , 7 0 , 9

1 3 , 8 4 , 5 1 0 , 6

N a j w i ę c e j r o d z i n b y ł o o b j ę t y c h p o m o c ą s p o ł e c z n ą z p o w o d u n i s k i c h d o c h o d ó w , c o j e s t w i d o c z n y m e f e k t e m p o s t ę p u j ą c e g o z u b o ż e n i a s p o ł e c z e ń s t w a . K o s z t ś w i a d c z e ń z t e g o p o w o d u b y ł r ó w n i e ż n a j w y ż s z y . D r u g i e m i e j s c e z a j ę ł y o s o b y s a m o t n e , w n a s t ę p n e j k o l e j n o ś c i r o d z i n y ,k t ó r e z n a l a z ł y s i ę w t r u d n e j s y t u a c j i z p o w o d u u p o ś l e d z e n i a i d ł u g o t r w a ł e j c h o r o b y . B i o r ą c p o d u w a g ę k o s z t ś w i a d c z e ń , t u ż z a r o d z i n a m i o n i s k i c h d o c h o d a c h s ą r o d z i n y , k t ó r e w t r u d n e j s y t u a c j i ż y c i o w e j z n a l a z ł y s i ę z p o w o d u u p o ś l e d z e n i a , w i e 1 o d z i e t n o ś c i o r a z r o d z i n y n i e p e ł n e .

O ś r o d k i p o m o c y s p o ł e c z n e j o r g a n i z u j ą c e i r e a l i z u j ą c e p o m o c n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a w y k o n y w a ł y zadania własna i zlecone, a ś r o d k i n a i c h r e a l i z a c j ę p o c h o d z i ł y z d o t a c j i g m i n y i z d o t a c j i r z ą d o w y c h . W 1 9 9 1 r. w i e l k o ś ć ś r o d k ó w n a z a d a n i a w ł a s n e i z l e c o n e r e a l i z o w a n e p r z e z o ś r o d k i p o m o c y s p o ł e c z n e j z a m k n ę ł a s i ę k w o t ą

(9)

2 6 0 m l d zł, c o n a 1 m i e s z k a ń c a w o j e w ó d z t w a s t a n o w i ł o 65 t y s . zł.

Ś r o d k i w ł a s n e s t a n ó w i ł y 41 % w s z y s t k i c h k o s z t ó w , ś r o d k i z p l a n u c e n t r a l n e g o 5 9 % . W I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. g l o b a l n a w i e l k o ś ć ś r o d k ó w o s i ą g n ę ł a p o z i o m 1 6 0 m l d zł ( t j . 6 2 % p o z i o m u c a ł e g o 1 9 9 1 r . ) , w z r ó s ł u d z i a ł ś r o d k ó w w ł a s n y c h (z 4 1 % w 1 9 9 1 r. d o 4 4 % ) n a t o m i a s t w a r t o ś ć ś r o d k ó w n a 1 m i e s z k a ń c a o s i ą g n ę ł a p o z i o m 4 0 t y s . zł ( 6 1 % w a r t o ś c i ś r o d k ó w n a 1 m i e s z k a ń c a w 1 9 9 1 r . ) W a r t o ś ć ś r o d k ó w n a 1 m i e s z k a ń c a w 1 9 9 1 r. b y ł a n a j w y ż s z a w W o l b r o m i u ( 1 4 1 t y s . ) , B u k o w n i e ( 1 2 4 t y s . ) , S i e w i e r z u ( 1 2 3 t y s . ) n a t o m i a s t w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. n a j w y ż s z a w W o l b r o m i u , B u k o w n i e , a l e n a p o z i o m i e o p o ł o w ę n i ż s z y m n i ż w 1 9 9 1 r.

C h a r a k t e r y s t y k ę r ó ż n o r o d n y c h f o r m p o m o c y s p o ł e c z n e j i l u s t r u j e p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e :

L i c z b a o s ó b L i c z b a K w o t a ś w i a d ­ k o r z y s t a j ą c y c h ś w i a d c z e ń c z e ń w m i n zł R O D Z A J Ś W I A D C Z E N I A

19 9 1 I p ó ł . 1 9 9 2

1 9 9 1 I p ó ł . 1 9 9 2

1 9 9 1 I p ó ł . 1 9 9 2

Z A D A N I A Z L E C O N E

Z a s i ł k i s t a ł e ... . . 5 8 9 7 9 1 2 4 62 185 3 4 5 3 5 3 2 4 4 6 1 8 6 1 5 D o d a t k i d o z a s i ł k ó w

2 9 3 0 3 9 4 2 3 4 6 2 5 1 62 34 5 7 3 7 3 0 5 1

Z a s i ł k i o k r e s o w e ... 1 1 9 9 9 2 2 9 9 4 5 5 9 3 1 3 3 3 9 2 3 0 2 6 5 1 9 7 2 1 P o m o c n a u s a m o d z i e l n i e ­

n i e g o s p o d a r c z e ( z a s i ł -

k i ,p o ż y c z k i ,w n a t u r z e ) 6 3 9 4 0 0 52 5 2 0 7 7 5 0 1 2 8 17

P o m o c m i e s z k a n i o w a ... 1 7 9 9 6 0 a/ 1 1 3 4 7 0 a / X 6 3 8 8 3 3 8 6 6 5 P o m o c d l a k o m b a t a n t ó w 1 4 2 3 1 1 1 1 1 4 2 3 1 1 1 1 7 3 5 6 3 8 U s ł u g i o p i e k u ń c z e

4 8 2 6 5 16 3 1 2 6 6 0 7 8 7 6 2 9 9 8 1 1 9 3 1 1 1 7 9 8 Z A D A N I A W Ł A S N E

Ś w i a d c z e n i a c e l o w e -

z a s i ł k i i w n a t u r z e 1 7 6 0 3 6 1 8 1 1 4 4 L3 1 7 1 7 2 9 8 9 5 1 U s ł u g i o p i e k u ń c z e d l a

o s ó b s a m o t n y c h ... 3 3 8 8 3 0 9 3 9 3 0 2 8 7 5 7 3 9 5 6 7 6 6 4

6 2 8 7 3

8 6 3 5 a / L i c z b a o s ó b w r o d z i n a c h o b j ę t y c h p o m o c ą .

(10)

8

Zasiłki stałe

Dodatki do

za s i ł k ó w stałych

Zasiłki okresowe

- W 1 9 9 1 r. l i c z b a t y c h ś w i a d c z e ń j a k r ó w n i e ż w a r t o ś ć t y c h ś w i a d c z e ń , t o 6 % u d z i a ł w s k a l i k r a j u i 1 2 % w a r t o ś c i ś w i a d c z e ń w y p ł a c o n y c h w w o j e w ó d z t w i e . P r z e c i ę t n a w a r t o ś ć z a s i ł k u w 1 9 9 1 r. b y ł a w g r a n i c a c 5 2 0 t y s . , w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 - 5 4 0 t y s . N a j w i ę c e j z a s i ł k ó w w y p ł a c o n o w K a t o w i c a c h , B y t o m i u , G l i w i c a c h , S o s n o w c u , Z a b r z u i t o z a r ó w n o w 1 9 9 1 r . , j a k t e ż I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. a l i c z b a i w a r t o ś ć t y c h z a s i ł k ó w s t a n o w i ł a p r a w i e 1/ 3 w a r t o ś c i g l o b a l n y c h w w o j e w ó d z t w i e . Z a s i ł k i w y p ł a c a n o g ł ó w n i e i n w a l i d o m o d d z i e c i ń s t w a ( 6 0 % w s z y s t k i c h z a s i ł k ó w ) a p o z a t y m m i e s z k a ń c o m d o m ó w p o m o c y s p o ł e c z n e j o r a z d z i e c i o m n i e p e ł n o s p r a w n y m .

- l i c z b a t y c h ś w i a d c z e ń w y p ł a c o n y c h w 1 9 9 1 r.

j a k t e ż l i c z b a o s ó b , k t ó r e j e o t r z y m a ł y i w a r t o ś ć ś w i a d c z e ń t o 6 % u d z i a ł w s k a l i k r a j u . K w o t a w y p ł a c o n y c h d o d a t k ó w t o 2 % o d s e t e k g l o b a l n e j w a r t o ś c i w s z y s t k i c h ś w i a d c z e ń w w o j . P r z e c i ę t n a w a r t o ś ć d o d a t k u b y ł a r z ę d u 1 7 0 t y s . w 1 9 9 1 r. i 1 9 0 t y s . w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r.

- w y p ł a c o n e w 1 9 9 1 r. s t a n o w i ł y 5 % u d z i a ł w s k a l i k r a j u . W a r t o ś ć t y c h ś w i a d c z e ń w s t o s u n k u d o c a ł k o w i t e g o k o s z t u p o n i e s i o n y c h ś w i a d c z e ń p o m o c y s p o ł e c z n e j s t a n o w i ł a 1 2% . P r z e c i ę t n a w a r t o ś ć z a s i ł k u o k r e s o w e g o , t o k w o t a 5 4 0 t y s . z ł w 1 9 9 1 r.

i 5 9 0 t y s . zł w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. N a j w i ę c e j z a s i ł k ó w o k r e s o w y c h w y p ł a c o n o w K a t o w i c a c h , B y t o m i u ( p r a w i e 2 0 % w y p ł a c o n y c h w w o j . p o d w z g l ę d e m l i c z b y ś w i a d c z e ń j a k t e ż k w o t y ) . Z a s i ł k i o k r e s o w e s ą w y p ł a c a n e g ł ó w n i e z t y t u ł u d ł u g o t r w a ł e j c h o r o b y ( s t a n o w i ą 3 0 % w s z y s t k i c h w y p ł a c o n y c h ) b r a k u m o ż l i w o ś c i z a t r u d n i e n i a ( 2 9 % ) , n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ( 2 1 % ) .

(11)

Pomoc na u s a m o d z i e l ­ n i enie g o s p o darcze-

Pomoc

m i e s z k a ni o wa

Pomoc dla k o m b a t a n t ó w

Usługi o p i e k u ń c z e w rod z i n i e

p o l e g a n a w y p ł a c a n i u z a s i ł k ó w , p o ż y c z e k o r a z u d z i e l a n i u p o m o c y w n a t u r z e . N a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a p o m o c t a k ą o t r z y m a ł o w 1 9 9 1 r.

5 % w s z y s t k i c h o s ó b , k t ó r e s k o r z y s t a ł y z t ej f o r m y p o m o c y w k r a j u . N a j c z ę ś c i e j k o r z y s t a n o z p o ż y c z e k , a p r z e c i ę t n a k w o t a w y p ł a c o n a z t e g o t y t u ł u t o 14 m i n z ł. W s k a l i g l o b a l n y c h ś r o d k ó w p r z e z n a c z o n y c h w w o j . n a p o m o c s p o ł e c z n ą , p o m o c n a u s a m o d z i e l n i e n i e g o s p o d a r c z e s t a n o w i ł a 3%.

r e a l i z o w a n a w r a m a c h p r o g r a m u r z ą d o w e g o o b j ę ł a w w o j e w ó d z t w i e 8 % w s z y s t k i c h r o d z i n w s k a l i k r a j u , k t ó r e u z y s k a ł y w 1 9 9 1 r. t a k ą p o m o c . W y d a t k o w a n o n a t e n c e l 2 5 % w s z y s t k i c h ś r o d k ó w w s k a l i w o j e w ó d z t w a . Ś r e d n i a w a r t o ś ć t e g o ś w i a d c z e n i a p r z y p a d a j ą c a n a r o d z i n ę w y n i o s ł a 7 8 0 t y s . w 1 9 9 1 r. i 9 6 0 t y s . w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. N a j w i ę c e j r o d z i n o b j ę t o t ą f o r m ą p o m o c y n a p r z e s t r z e n i 1 9 9 1 r.

i I p ó ł r o c z a 1 9 9 2 r. w K a t o w i c a c h { ł ą c z n i e 18 t y s . r o d z i n ) o r a z S o s n o w c u (7 t y s . r o d z i n ).

o b j ę ł a w w o j e w ó d z t w i e w o k r e s i e s t y c z e ń 1 9 9 1 d o c z e r w c a 1 9 9 2 r. 2 , 5 t y s . k o m b a t a n t ó w , a k w o t a j a k ą i m w y p ł a c o n o , t o 1 , 3 m l d zł, c o d a j e p r z e c i ę t n ą w a r t o ś ć ś w i a d c z e n i a n a o s o b ę r z ę d u 5 4 0 t y s . z ł .

ś w i a d c z o n e w r a m a c h z a d a ń z l e c o n y c h g m i n i e o b j ę ł y w 1 9 9 1 r. w w o j . 4 , 8 t y s . o s ó b ( 4 % w s k a l i k r a j u ) , w y p ł a c o n o 1 , 3 m i n ś w i a d c z e ń n a k w o t ę 12 m l d zł ( 3 % w y p ł a t k r a j o w y c h ) . W a r t o ś ć p r z e c i ę t n a u s ł u g i k s z t a ł t o w a ł a s i ę n a p o z i o m i e 9 t y s . w 1 9 9 1 i 15 t y s . w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. z a 1 g o d z . p r a c y .

(12)

10

Ś r o d k i n a r e a l i z a c j ę o m ó w i o n y c h w y ż e j ś w i a d c z e ń p o m o c y s p o ł e c z n e j p o c h o d z ą z d o t a c j i r z ą d o w y c h i s ą t o z a d a n i a z l e c o n e g m i n i e . R o z m i a r y t e j p o m o c y r o s n ą , n a c o w s k a z u j e w y ż s z a w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. n i ż w 1 9 9 1 r. l i c z b a o s ó b k o r z y s t a j ą c y c h z z a s i ł k ó w s t a ł y c h i d o d a t k ó w d o t y c h z a s i ł k ó w , z a s i ł k ó w o k r e s o w y c h , u s ł u g o p i e k u ń c z y c h . R ó w n i e ż l i c z b a ś w i a d c z e ń i w a r t o ś ć ś w i a d c z e ń u d z i e l o n y c h w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. j e s t p o w y ż e j 5 0 % p o z i o m u 1 9 9 1 r.

O p r ó c z z a d a ń z l e c o n y c h f i n a n s o w a n y c h z b u d ż e t u c e n t r a l n e g o , o ś r o d k i p o m o c y r e a l i z o w a ł y z a d a n i a w ł a s n e . W r a m a c h z a d a ń w ł a s n y c h d o t o w a n y c h p r z e z g m i n y w y p ł a c a n e b y ł y ś w i a d c z e n i a c e l o w e o r a z ś w i a d c z o n e u s ł u g i o p i e k u ń c z e o s o b o m s a m o t n y m .

Ś w i a d c z e n i a celowe - p r z y z n a w a n o w f o r m i e z a s i ł k ó w i w n a t u r z e . W 1 9 9 1 r. w o j . k a t o w i c k i e k o n c e n t r o w a ł o 1 3 % o s ó b , k t ó r e u z y s k a ł y t a k i e ś w i a d c z e n i a w k r a j u . K w o t a t y c h ś w i a d c z e ń t o p r a w i e 4 0 % w a r t o ś c i w s z y s t k i c h ś w i a d c z e ń p o m o c y s p o ł e c z n e j w w o j e w ó d z t w i e .W I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r l i c z b a ś w i a d c z e n i o b i o r c ó w p r z e k r o c z y ł a p o z i o m c a ł e g o 1 9 9 1 r . , a k w o t a p r z e c i ę t n a p r z y p a d a j ą c a n a k a ż d e g o z n i c h t o w a r t o ś ć 3 5 0 t y s . zł . Ś w i a d c z e n i a c e l o w e d o t y c z y ł y w g ł ó w n e j m i e r z e p o s i ł k ó w , ż y w n o ś c i , o d z i e ż y i n a t e n c e l w y d a t k o w a n o p o n a d 6 0 % ś r o d k ó w p r z e z n a c z o n y c h n a ś w i a d c z e n i a c e l o w e .P o n a d t o w y d a t k o w a n o ś r o d k i n a l e k i , l e c z e n i e , o p a ł , r e m o n t y m i e s z k a ń , s p r z ę t g o s p o d a r s t w a , k o l o n i e - w c z a s y .

Usługi opiekuńcze

dl a osób sa m o t n y c h - o b j ę ł y w w o j . p r a w i e 1 0 % s a m o t n y c h k o r z y s t a j ą c y c h z t e j p o m o c y w k r a j u . K o s z t g o d z i n o w y t a k i e j u s ł u g i t o k w o t a r z ę d u 8 t y s . zł w 1 9 9 1 r. i 15 t y s . zł w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r.

(13)

L i c z b a o s ó b k o r z y s t a j ą c y c h z e ś w i a d c z e ń c e l o w y c h i u s ł u g o p i e k u ń c z y c h w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. p r z e k r o c z y ł a l i c z b ą t a k i c h o s ó b w c a ł y m 1 9 9 1 r . , a i c h k o s z t b y ł z n a c z n i e p o w y ż e j p o ł o w y k o s z t ó w

1 9 9 1 r. W r a m a c h z a d a ń w ł a s n y c h , o ś r o d k i p o m o c y s p o ł e c z n e j p r z y z n a w a ł y ś w i a d c z e n i a z w i ą z a n e z e s p r a w i e n i e m p o g r z e b u . W 1 9 9 1 r n a t e r e n i e w o j . z a n o t o w a n o 1 1 5 5 t a k i c h ś w i a d c z e ń , a p r z e z n a c z o n o n a t e n c e l k w o t ę 2 m l d zł ( 1 2 % w s k a l i k r a j u ) .

O p r ó c z r ó ż n o r o d n y c h f o r m p o m o c y s p o ł e c z n e j r e a l i z o w a n y c h p r z e z o ś r o d k i p o m o c y s p o ł e c z n e j , w r a m a c h z a d a ń w ł a s n y c h p r o w a d z o n e s ą d o m y p o m o c y s p o ł e c z n e j , c h a r a k t e r y s t k ę k t ó r y c h

i l u s t r u j e p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e :

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 1 9 9 1

D O M Y

0 G Ó Ł E M ... 50 53 55 50

7 8 8 8

S p e c j a 1 n e d l a :

1 6 18 22 22

w t y m z e s c h o r z e n i a m i u k ł a d u

10 9 1 3 14

u m y s ł o w o u p o ś l e d z o n y c h d o r o s ł y c h 5 5 5 6

u m y s ł o w o u p o ś l e d z o n y c h d z i e c i .... 12 12 10 1 1

n i e w i d o m y c h ... - 1 1 1

M I E J S C A W D O M A C H

0 G Ó L E M ... 5 0 0 6 5 1 3 0 55 12 5 2 9 6

7 0 6 7 9 6 9 2 6 9 4 1

S p e c j a l n e d l a :

1 4 8 5 1 5 3 5 2 2 5 4 26 10

w t y m z e s c h o r z e n i a m i u k ł a d u

1 2 9 0 1 1 5 0 16 10 1 7 7 0

u m y s ł o w o u p o ś l e d z o n y c h d o r o s ł y c h 4 3 5 4 2 2 3 8 4 4 1 8 u m y s ł o w o u p o ś l e d z o n y c h d z i e c i .... 1 0 9 0 1 0 7 5 9 9 5 1 1 0 5

- 152 1 5 6 1 5 6

(14)

12

d o k . t a b l

W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E 1 9 9 1

P E N S J O N A R I U S Z E

P R Z E B Y W A J Ą C Y w d o m a c h ... 4 9 2 5 4 9 8 7 5 3 3 3 5 1 2 8

6 7 6 7 3 3 8 8 1 9 0 0

s p e c j a l n y c h d l a :

p r z e w l e k l e c h o r y c h ... 1 4 6 8 1 5 3 6 2 5 9 2 2 5 6 6 w t y m z e s c h o r z e n i a m i u k ł a d u

1 2 8 0 1 1 4 4 1 7 6 5 1 7 5 0

u m y s ł o w o u p o ś l e d z o n y c h d o r o s ł y c h 4 1 8 4 2 6 3 3 2 4 0 5 u m y s ł o w o u p o ś l e d z o n y c h d z i e c i .. 1 0 8 3 1 0 7 4 9 7 2 1 0 4 8

- 74 156 1 5 0

w t y m u m i e s z c z e n i w c i ą g u r o k u .... 1 0 9 1 1 3 1 7 1 0 3 5 1 0 2 7 O C Z E K U J Ą C Y n a u m i e s z c z e n i e ... 1 5 9 4 1 5 7 5 1 6 2 8 4 8 0

W e d ł u g s t a n u n a k o n i e c 1 9 9 1 r. n a t e r e n i e w o j . b y ł o c z y n n y c h 39 d z i e n n y c h d o m ó w p o m o c y s p o ł e c z n e j o 1 4 6 2 m i e j s c a c h , 2 d z i e n n e o ś r o d k i o p i e k u ń c z e o 1 0 8 m i e j s c a c h i 9 s c h r o n i s k d l a b e z d o m n y c h ( n o c l e g o w n i ) o 2 6 3 m i e j s c a c h , c o o z n a c z a ż e n a t e r e n i e w o j . b y ł o z l o k a l i z o w a n y c h 1 6 % w s z y s t k i c h o b i e k t ó w t e g o t y p u w k r a j u . P o t e n c j a l n i e n a 1 m i e j s c e w d o m a c h p o m o c y s p o ł e c z n e j w w o j . p r z y p a d a 7 6 0 m i e s z k a ń c ó w (w k r a j u 2 9 3 0 o b y w a t e l i ) .

W o s t a t n i m c z a s i e z a c z ą ł n a r a s t a ć p r o b l e m l u d z i b e z d o m n y c h . A k t u a l n i e n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a f u n k c j o n u j e ł ą c z n i e 15 n o c l e g o w n i p r o w a d z o n y c h p r z e z w s p o m n i a n y j u ż W o j e w ó d z k i Z e s p ó ł P o m o c y S p o ł e c z n e j j a k r ó w n i e ż i n n e i n s t y t u c j e z a j m u j ą c e s i ę p o m o c ą s p o ł e c z n ą ( k o ś c i ó ł ) .

(15)

INSTYTUCJE C HA RY TA TY WN E

P o l s k i K o m i t e t P o m o c y S p o ł e c z n e . ]

J e d n ą z i n s t y t u c j i c h a r y t a t y w n y c h z a j m u j ą c y c h s i ę p o m o c ą s p o ł e c z n ą i w s p ó ł p r a c u j ą c ą w p e w n y m z a k r e s i e z o ś r o d k a m i p o m o c y s p o ł e c z n e j j e s t P o l s k i K o m i t e t P o m o c y S p o ł e c z n e j . N a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a z a r z ą d w o j e w ó d z k i t e g o k o m i t e t u k o o r d y n u j e p r a c ą 29 z a r z ą d ó w t e r e n o w y c h ( w e d ł u g s t a n u n a k o n i e c 1 9 9 1 r . , w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. - 22 z a r z ą d y t e r e n o w e ) . W e d ł u g s t a n u n a k o n i e c 1 9 9 1 r.

P K P S n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a l i c z y ł 1 3 3 , 3 t y s . c z ł o n k ó w .

D z i a ł a ln oś ć s t at ut o w a tego s t ow a r z y s z e n i a p o l e g a na ś w i a d c z e n i u p om o c y finansowej, rzeczowej, usługowej d o s t o s ow u ją c

formy pomocy do kondycji ludzi. Ich ułomności, samotności,

n i e s p r a w n o ś c i .W z a k r e s i e d z i a ł a l n o ś c i u s ł u g o w e j P K P S w s p ó ł p r a c u j e z o ś r o d k a m i p o m o c y s p o ł e c z n e j p o ś r e d n i c z ą c w r e a l i z a c j i

' 'I l. T- "

ś w i a d c z e n i a t j . u z y s k u j e ś r o d k i ( z a w i e r a j ą c u m o w ę n a u s ł u g i ) n a t ę d z i a ł a l n o ś ć , n a t o m i a s t s a m b e z p o ś r e d n i o z a j m u j e s i ę o r g a n i z a c j ą p o m o c y t j . s p r a w o w a n i e m o p i e k i d o m o w e j n a d o s o b a m i p o t r z e b u j ą c y m i t e j p o m o c y .Ś r o d k i n a ś w i a d c z e n i e p o m o c y s p o ł e c z n e j p r z e z P K P S p o c h o d z ą z d o c h o d ó w w ł a s n y c h o r a z ś r o d k ó w p r z e k a z a n y c h p r z e z o ś r o d k i p o m o c y s p o ł e c z n e j n a u s ł u g i o p i e k u ń c z e . Ś r o d k i u z y s k i w a n e p r z e z P K P S z o ś r o d k ó w p o m o c y w y k a z a n o i z b i l a n s o w a n o w d z i a ł a l n o ś c i o ś r o d k ó w p o m o c y s p o ł e c z n e j , s t ą d n i e u w z g l ę d n i o n o i c h w o g ó l n e j k w o c i e d o c h o d ó w i w y d a t k ó w P K P S w c e l u u n i k n i ę c i a p o d w ó j n e g o n a l i c z a n i a i c h . D o c h o d y w ł a s n e P K P S w e d ł u g r o d z a j ó w p r z e d s t a w i a p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e :

i

D O C H O D Y W Ł A S N E

1 9 9 1 I p ó ł r o c z e 19 9 2

w t y s i ą c a c h z ł o t y c h

0 G Ó Ł E M ...

S p o ł e c z n y F u n d u s z P o m o c y ...

Z n a c z k i c z ł o n k o w s k i e ...

1 7 5 9 7 6 1 1 5 0 1 3 1 2 4 4 1 7 2 2 0 8 5

1 4 5 4 7 6 8 8 9 3 8 6 79 1 4 7 5 5 5

(16)

14

d o k .t a b l .

D O C H O D Y W Ł A S N E

1 9 9 1 I p ó ł r o c z e 19 92

i

1

T i \ J

w t y s i ą c a c h z ł o t y c h

L o t e r i a ... 5 3 2 2

I n n e d o c h o d y g o t ó w k o w e ... 5 9 7 166 3 7 2 4 6 3 W p ł a t y S ą d u W o j e w ó d z k i e g o ... 1 9 0 0 0 7 0 0 0 D a r y w n a t u r z e ... 7 4 1 8 8 5 9 0 6 2 17

O p r ó c z d o c h o d ó w w ł a s n y c h P K P S u z y s k a ł z o ś r o d k ó w p o m o c y s p o ł e c z n e j k w o t ę 3 7 7 1 4 2 7 t y s . zł w 1 9 9 1 r. i 1 7 3 7 1 7 6 t y s . zł w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. n a u s ł u g i o p i e k u ń c z e .

W r a m a c h d o c h o d ó w w ł a s n y c h , P K P S ś w i a d c z y ł p o m o c f i n a n s o w ą , r z e c z o w ą ,p o s t p e n i t e n c j a r n ą , a l i m e n t a c y j n ą p r o w a d z i ł d z i a ł a l n o ś ć k u l t u r a l n o - o ś w i a t o w ą . L i c z b ę o s ó b o b j ę t y c h p o m o c ą j a k t e ż k w o t y w y d a t k o w a n e i l u s t r u j e p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e :

W Y D A T K I N A P O M O C

1 9 9 1 I p ó ł r o c z e 1 9 9 2

o s o b y o b j ę ­ t e p o m o c ą

w a r t o ś ć ś w i a d ­ c z e ń w t y s .zł

w a r t o ś ć ś w i a d ­ c z e ń w t y s . zł

R A Z E M ... 2 1 1 2 0 9 7 5 7 6 6 9 6 1 5 8 3

P o m o c f i n a n s o w a ... 4 7 2 0 1 4 6 5 9 7 5 4 5 8 9

P o m o c r z e c z o w a ... 1 2 8 8 9 6 6 4 8 6 9 8 2 7 6 13

K l u b y p o p o ł u d n i o w e ... 1 7 0 5 1 2 0 0 2 0 1 0 2

D z i a ł a l n o ś ć k u l t u r a l ­

n o - o ś w i a t o w a ... 2 7 6 3 5 5 3 8 6 1 1 0 8

P o m o c p o s t p e n i t e n c j a r ­

n a ... 3 4 8 5 7 7 1 4 5 8 1 7 1

P o m o c p r a w n a w s p r a ­

w a c h a l i m e n t a c y j n y c h 2 3 0 - -

(17)

O p r ó c z w y d a t k ó w p o n i e s i o n y c h n a p o m o c s p o ł e c z n ą i z e s t a w i o n y c h p o n i ż e j , P K P S ś w i a d c z y ł u s ł u g i o p i e k u ń c z e , k t ó r y m i b y ł o o b j ę t y c h 2 8 0 6 o s ó b , a w y d a t k o w a n o n a t e n c e l z e ś r o d k ó w k t ó r y m i d y s p o n o w a ł y o ś r o d k i p o m o c y s p o ł e c z n e j k w o t ę 3 7 7 1 4 2 7 t y s . zł w 1 9 9 1 r. i 2 2 2 1 8 3 8 t y s . zł w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 .

G l o b a l n a w a r t o ś ć p o m o c y u d z i e l o n e j p r z e z P K P S n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a o s i ą g n ę ł a w 1 9 9 1 r. k w o t ę 4 , 7 m l d zł, w I p ó ł r o c z u

1 9 9 2 r. - 3 , 2 m l d z ł. W s t r u k t u r z e w y d a t k ó w z d e c y d o w a n i e n a j w i ę k s z y u d z i a ł m a j ą ś w i a d c z e n i a z w i ą z a n e z o p i e k ą d o m o w ą ( 8 0 % w 1 9 9 1 r. i 7 0 % w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r . ) . N a d r u g i m m i e j s c u p l a s u j e s i ę p o m o c r z e c z o w a ( 1 4 % w a r t o ś c i g l o b a l n e j w 1 9 9 1 r. i 2 6 % w I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r . ) , a n a s t ę p n i e p o m o c f i n a n s o w a (o d p o w i e d n i o : 3 % i 2 % ) . P o m o c p o s t p e n i t e n c j a r n a j e s t o r g a n i z o w a n a d l a o s ó b o p u s z c z a j ą c y c h z a k ł a d y k a r n e , r o d z i n o s ó b s k a z a n y c h , o s ó b p o k r z y w d z o n y c h w w y n i k u p r z e s t ę p s t w a j a k r ó w n i e ż w r a m a c h p r o f i l a k t y k i . W r a m a c h te j p o m o c y j e s t o r g a n i z o w a n a ż y w n o ś ć , o d z i e ż , z a p o m o g i p i e n i ę ż n e , a ś r o d k i n a t e n c e l s ą p r z e k a z y w a n e p r z e z S ą d W o j e w ó d z k i . W 1 9 9 1 r ś r e d n i a w y s o k o ś ć ś w i a d c z e n i a b y ł a r z ę d u 3 0 0 t y s . zł.

P o m o c a l i m e n t a c y j n a j e s t t o p o m o c p r a w n a i d o t y c z y p o d w y ż s z e n i a a 1 i m e n t ó w .

D z i a ł a l n o ś ć p o p o ł u d n i o w y c h K l u b ó w S e n i o r a m a n a c e l u z a s p o k o j e n i e p o t r z e b k u 1 1 u r a 1 n o - 1 o w a r z y s k i c h l u d z i s a m o t n y c h . W r a m a c h d z i a ł a l n o ś c i o r g a n i z o w a n e s ą i m p r e z y d l a p o d o p i e c z n y c h .

P o l s k i C z e r w o n y K r z y ż

O b o k P o l s k i e g o K o m i t e t u P o m o c y S p o ł e c z n e j , PCK jest i n s t y t u c j ą w s p o m a g a j ą c ą ośrodki pomocy społecznej w z ak re si e opieki nad c h o r y m i . S w ą f u n k c j ę P C K p e ł n i z a p o ś r e d n i c t w e m Z a r z ą d u W o j e w ó d z k i e g o o r a z 25 z a r z ą d ó w m i e j s k i c h ( r e j o n o w y c h ) , k t ó r e p r o w a d z ą p u n k t y o p i e k i n a d c h o r y m i w l i c z b i e 72 o r a z o ś r o d k i o p i e k u ń c z e w: 1 9 9 1 r. w B y t o m i u - M i e c h o w i c a c h

0 l i c z b i e m i e j s c 45

I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. 2 w B y t o m i u n a 90 m i e j s c 1 w Z a b r z u n a 1 1 0 m i e j s c 1 w C h o r z o w i e n a 50 m i e j s c 1 w G l i w i c a c h n a 2 0 m i e j s c

(18)

16

O ś r o d k i o p i e k u ń c z e p r o w a d z ą o p i e k ę s t a c j o n a r n ą l u d z i w y m a g a j ą c y c h o p i e k i m e d y c z n e j i s ą t o n i e u l e c z a l n i e c h o r z y . S ą f o r m ą p o ś r e d n i ą m i ę d z y s z p i t a l e m , a d o m e m s t a r c ó w . P o n a d t o P C K p r o w a d z i p u n k t o p i e k i m a t k i z d z i e c k i e m w R u d z i e Ś l ą s k i e j n a 25 m i e j s c o r a z 2 o ś r o d k i s z k o l e n i a s a n i t a r n e g o .

P e r s o n e l o b s ł u g u j ą c y c h o r y c h s t a n o w i ł y w:

1 9 9 1 r. - 1 9 6 2 s i o s t r y

1 2 5 p i e l ę g n i a r e k

I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. - 1 7 0 8 s i ó s t r

1 2 5 p i e l ę g n i a r e k

Ś r o d k i n a o p i e k ę n a d c h o r y m i u z y s k u j e P C K z M i n . Z d r o w i a o r a z M i n . P r a c y p o p r z e z o ś r o d k i p o m o c y s p o ł e c z n e j . P C K z a w i e r a j ą c u m o w ę z o ś r o d k a m i p o m o c y r e a l i z u j e s w ą f u n k c j ę n a z a s a d z i e z l e c e n i a . Ś r o d k i p r z e z n a c z o n e n a u s ł u g i o p i e k u ń c z e , a p o c h o d z ą c e z M i n . P r a c y s ą u j ę t e i z b i l a n s o w a n e p r z e z o ś r o d k i p o m o c y s p o ł e c z n e j i w 1 9 9 1 r. b y ł a t o k w o t a 1 3 6 5 1 m i n zł , a o b j ę t o o p i e k ą 2 7 2 3 o s o b y . F u n d u s z e u z y s k i w a n e z M i n . Z d r o w i a z p r z e z n a c z e n i e m n a o p i e k ę n a d c h o r y m i , t o k w o t a 5 1 5 5 2 m i n zł w 1 9 9 1 r ., a o p i e k ą o b j ę t y c h b y ł o 7 2 5 5 o s ó b . R o c z n y k o s z t o p i e k i 1 c h o r e g o w y n i ó s ł 7 m i n zł . W I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. k o s z t y o p i e k i n a d c h o r y m i z a m k n ę ł y s i ę k w o t ą 1 5 9 0 0 m i n zł i o b j ę t o n i ą 4 2 7 7 c h o r y c h . P r z e c i ę t n y k o s z t o p i e k i 1 c h o r e g o z a t e n o k r e s w y n i ó s ł 4 m i n z ł .

G l o b a l n a w a r t o ś ć u s ł u g o p i e k u ń c z y c h ś w i a d c z o n y c h p r z e z P C K , to k w o t a 65 m l d zł w 1 9 9 1 r. , z c z e g o f i n a n s o w a n y c h p r z e z r e s o r t Z d r o w i a p r a w i e 8 0 % .

O p r ó c z u s ł u g o p i e k u ń c z y c h n a d c h o r y m i , z f u n d u s z u d o r a ź n e j p o m o c y m a t e r i a l n e j , P C K u d z i e l a p o m o c y m a t e r i a l n e j w p o s t a c i ż y w n o ś c i l u b o d z i e ż y , z a p o m ó g j e d n o r a z o w y c h , z a j m u j e s i ę d o ż y w i a n i e m l u b w y ż y w i e n i e m b i e d n y c h d o r o s ł y c h i d z i e c i , ś w i a d c z y u s ł u g i t r a n s p o r t o w e ( t r a n s p o r t z w ł o k , p r z e j a z d d o l e k a r z a ) o r g a n i z u j e p ó ł k o l o n i e i k o l o n i e d l a d z i e c i b i e d n y c h ,d o f i n a n s o w u j e

(19)

p r e w e n t o r i a . K o s z t w / w ś w i a d c z e ń i l u s t r u j e p o n i ż s z e z e s t a w i e n i e :

R O D Z A J Ś W I A D C Z E N I A

W y d a t k i z f u n d u s z u d o r a ź n e j p o m o c y w t y s . zł

1 9 9 1 I p ó ł r o c z e 19 9 2

0 G Ó Ł E M ... 7 2 2 0 7 9 5 8 1 8 4 9

P o m o c m a t e r i a l n a - o d z i e ż ... 1 3 6 8 2 4 8 6 9 0

P o m o c 1 3 7 7 0 1 8 8 1 4

D o ż y w i a n i e , w y ż y w i e n i e ... 5 5 3 3 8 9 3 6 5 4 3 1

U s ł u g i .} i 4 3 5 -

- 1 8 4 9 5 8

D o f i n a n s o w a n i e p r e w e n t o r i ó w .... 6 2 2 5 -

I n n e . f : O h .y j i O i I ‘

1 1 4 3 6 3 9 5 6

>.e >

Z r ó ż n o r a k i c h f u n k c j i j a k i e p e ł n i P C K , s z e r z e n i e o ś w i a t y z d r o w o t n e j j a k t e ż o r g a n i z o w a n i e k u r s ó w s a n i t a r n y c h j e s t r ó w n i e ż s w e g o r o d z a j u f o r m ą p o m o c y s p o ł e c z n e j . W 1 9 9 1 r. p r z e p r o w a d z o n o p o n a d 2 t y s . a k c j i i i m p r e z w z a k r e s i e o ś w i a t y z d r o w o t n e j , n a k t ó r e p r z e z n a c z o n o 42 m i n zł o r a z p o n a d 3 t y s . k u r s ó w u d z i e l a n i a p i e r w s z e j p o m o c y z a k w o t ą 1 2 9 m i n zł. W I p ó ł r o c z u 1 9 9 2 r. n a 1 , 5 t y s . a k c j i i k u r s ó w w y d a t k o w a n o 6 0 0 m i n zł.

C a r i t a s D i e c e z J

Jest k o śc i e l n ą i n s t y t u c j ą c h a r y t a ty wn ą z a jm u j ą c ą się o r g a n i z o w a n i e m różn y c h form pomocy ludziom najbardziej p o t r z e b u j ą c y m - ubogim, ohorym, starym, n i ea kc e p t o w a n y m przez społeczeństwo. K o o r d y n u j e i w s p i e r a f i n a n s o w o i m e r y t o r y c z n i e p a r a f i a l n e z e s p o ł y c h a r y t a t y w n e , k t ó r e d z i a ł a j ą s p o ł e c z n i e p r z y p a r a f i a c h . C a r i t a s D i e c e z j i K a t o w i c k i e j u t r z y m u j e s i ą w y ł ą c z n i e z o f i a r i p o m o c y l u d z i d o b r e j w o l i .

il Q.C£ZU

i i K a t ó w i c k i ej

(20)

fcr pc to(J>iyai oU o/r*

18

„ n a .. U • v* w <v ■=.«.

D o n a j w a ż n i e j s z y c h d z i a ł a ń C a r i t a s D i e c e z j i K a t o w i c k i e j n a l e ż y : o r g a n i z o w a n i e c o r o k u p o d c z a s w a k a ę j i l e t n i c h b e z p ł a t n y c h k o l o n i i c h a r y t a t y w n y c h d l a o k o ł o t y s . d z i e c i z u b o g i c h r o d z i n ,

w s p o m a g a n i e w a k a c y j n e g o w y p o c z y n k u o k o ł o 4 0 0 t y s . d z i e c i

J. A* \

i m ł o d z i e ż y ,

w s p o m a g a n i e a k c j i d o ż y w i a n i a l u d z i b i e d n y c h ( f u n k c j o n u j e X Y / v o

7 k u c h n i d l a u b o g i c h ^ ie 20 o c h r o m

p r o w a d z e n i e 20 o c h r o n e k d l a d z i e c i z a n i e d b a n y c h ( ś w i e t l i c e , d o ż y w i a n i e , d z i a ł a n i a w y c h o w a w c z e ) ,

p r o w a d z e n i e a p t e k i l e k ó w p o c h o d z ą c y c h z d a r ó w ( b e z p ł a t n a d y s t r y b u c j a l e k ó w z d a r ó w ) ,

p r o w a d z e n i e s t a ł y c h o ś r o d k ó w c h a r y t a t y w n y c h t j .:

o ś r o d k a d l a n i e p ę ł n o s p r a w f n y ę h w M i k o ł o w i e - B o r o w e j W s i p r z e b y w a n a s t a ł e 6 0 d z i e c i n a w ó z k a c h , a r o c z n y k o s z t u t r z y m a n i a o ś r o d k ó w w y n o s i o k o ł o 1 m l d zł,

d o m u d z i e n n e g o p o b y t u d l a s e n i o r ó w w R u d z i e Ś l ą s k i e j B i e 1 s z o w i c a c h - p r z e b y w a o k o ł o 30 o s ó b d z i e n n i e ,p r o w a d z o n e s ą z a j ę c i a t e r a p i i r u c h o w e j , a k o s z t r o c z n y p r o w a d z e n i a o ś r o d k a t o o k o ł o 4 4 0 zł tv wy

OOf!'

o ś r o d k a w y p o c z y n k o w o - r e h a b i 1 i t a c y j n e g o d l a m a t e k z d z i e ć m i n i e p e ł n o s p r a w n y m i o r a z d l a s e n i o r ó w w U s t r o n i u - N i e r o d z i m i u

\ t y g o d n i o w e w c z a s y d l a m a t e k z d z i e ć m i o r a z d l a s e n i o r ó w

z z a j ę c i a m i r e h a b i l i t a c y j n y m i , p r z e b y w a o k o ł o 30 o s ó b t y g o d n i o w o , a k o s z t r o c z n y p r o w a d z e n i a o b i e k t u t o o k o ł o 3 1 2 m i n zł.

D o m u M a t k i i D z i e c k a - o ś r o d k a d l a s a m o t n y c h m a t e k

j

o c z e k u j ą c y c h n a p o r ó d , w k t ó r y m p r z e b y w a p r z e z o k o ł o 3 - 6 m i e s i ę c y 10 o s ó b d z i e n n i e , a k o s z t r o c z n y p r o w a d z e n i a t e g o o b i e k t u t o 2 1 0 m i n zł.

\ /, • ' ' - f U B i l l S W O S i

P o n a d t o w t r a k c i e b u d o w y j e s t o ś r o d e k d l a n i e p e ł n o s p r a w n y c h w R u s i n o w i c a c h , o r g a n i z o w a n y j e s t o ś r o d e k d l a m ł o d z i e ż y t r u d n e j w U s t r o n i u - N i e r o d z i m i u , o r a z d o m u d z i e n n e g o p o b y t u d l a s e n i o r ó w w K a t o w i c a c h .

Z r a m i e n i a C a r i t a s u d z i a ł a w p a r a f i a c h o k o ł o 30 i n s t r u k t o r ó w ś w i e c k i c h p r z y g o t o w a n y c h z a w o d o w o d o k o o r d y n a c j i i o r g a n i z a c j i p o m o c y w t e r e n i e .

(21)

Z a p r e z e n t o w a n e w n i n i e j s z y m o p r a c o w a n i u i n f o r m a c j e n a t e m a t p o m o c y s p o ł e c z n e j n i e w y c z e r p u j ą z a k r e s u d a n y c h j a k t e ż n i e v5)li d a j ą z a p e w n e p e ł n e j c h a r a k t e r y s t y k i tej d z i a ł a l n o ś c i n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a . D o a n a l i z y z j a w i s k a p o m o c y s p o ł e c z n e j p o s ł u ż o n o s i ę i n s t y t u c j a m i r e p r e z e n t a t y w n y m i j a k t e ż p o s i a d a j ą c y m i w i a r y g o d n e d a n e , k t ó r e p o z w o l i ł y n a s t a t y s t y c z n y o p i s z a g a d n i e n i a . N a l e ż y u ś w i a d o m i ć s o b i e f a k t , ż e n a t e r e n i e w o j e w ó d z t w a f u n k c j o n u j e c a ł y s z e r e g i n s t y t u c j i , s t o w a r z y s z e ń , f u n d a c j i , k t ó r e z g o d n i e ze s t a t u t e m z a j m u j ą s i ę p o m o c ą s p o ł e c z n ą . W p r z y p a d k u w i e l u z n i c h o p i s s t a t y s t y c z n y p o m o c y b y ł b y n i e m o ż l i w y z u w a g i n a b r a k w e w i d e n c j i t y c h j e d n o s t e k d a n y c h c y f r o w y c h , p r z y p o m o c y k t ó r y c h m o ż n a o p i s a ć z j a w i s k o . F o r m y p o m o c y z w ł a s z c z a r z e c z o w e j , n i e s ą o p i s y w a n e p r z y p o m o c y k w o t , a p o m o c w f o r m i e u s ł u g c z ę s t o j e s t n i e w y m i e r n a . P o n a d t o j e d n o s t k i p o m o c y s p o ł e c z n e j j a k o n i e p r o w a d z ą c e z r e g u ł y d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j n i e s ą o b j ę t e s p r a w o z d a w c z o ś c i ą .

P o j ę c i e p o m o c y s p o ł e c z n e j w o s t a t n i m c z a s i e n a b r a ł o w i e l o z n a c z n e j w y m o w y . P o d t y m p o j ę c i e m k r y j e s i ę n i e t y l k o p o m o c l u d z i o m n a j b a r d z i e j p o t r z e b u j ą c y m , a l e t e ż c o r a z c z ę ś c i e j d z i a ł a n i a l u d z i d o b r e j w o l i , k t ó r z y w y r a ż a j ą c h ę ć ś w i a d c z e n i a b e z i n t e r e s o w n e j p o m o c y i n s t y t u c j o m c z y t e ż o k r e ś l o n y m c e l o m .

W c e l u u ś w i a d o m i e n i a s o b i e r o z m i a r ó w p o m o c y s p o ł e c z n e j o r a z p o z n a n i a f o r m j a k i e t a p o m o c p r z y b i e r a ( p o w s t a j ą j e d n o s t k i , k t ó r e w s p i e r a j ą p o m o c ą k o n k r e t n e c e l e n p . F u n d a c j a K a r d i o l o g i c z n a , F u n d a c j a P r z y j a c i ó ł D z i e c i z C h o r o b a m i S e r c a , F u n d a c j a E k o l o g i c z n o - M e d y c z n a ) , z a m i e s z c z o n o w y k a z j e d n o s t e k z a r e j e s t r o w a n y c h w s y s t e m i e R E G O N w g a ł ę z i " o p i e k a s p o ł e c z n a "

u z u p e ł n i o n y o s t o w a r z y s z e n i a n i e z a r e j e s t r o w a n e , f i g u r u j ą c e w w y k a z i e s t o w a r z y s z e ń U r z ę d u W o j e w ó d z k i e g o o t y m c h a r a k t e r z e d z i a ł a n i a .

(22)

p

STRUKTURA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W 1991 R.

pozos tał e( 3,1%) — ^ usł ugi o p i e k u ń c z a (7,6%)

ś w i a d c z e n i a cel owe (38,2%)

zasiłki stałe 1 dodatki do tych za sił ków (14,7%)

zasiłki o k r e s o w e (11,7%)

p om oc m i e s z k a n i o w a (24,7%)

I

(23)

OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W 1991 R.

Miasta Środki z budżetu gminy

mmm mmm mmmm, mmm

n

Wieś

Środki

z

budżetu centralnego

■ •

PRZECIĘTNA WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Zasiłki stałe

Zasiłki okresowe

Ponoć

mieszkaniowa

1991

400 600

I poł .1992 r.

800 1000

tys.zł

(24)

22

Tabl. 1. OSOflY OBjęTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ

Osoby objęte pomocę

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

niezależ rodzaj u świadczę

nie od i formy ń

mate­

rialny usługowę socjaln

1991

I pó ł- rocze 1992

1991

O G Ó Ł E M . . . 177661 281413 146167 11224 71650 MIEJSKIE /MIEJSKO--GMINNE/ OŚRODKI POMOCY

RAZEM ... 160827 257262 131493 10763 67291

11905 11434 10840 420 6470

4700 8100 3800 277 1700

1329

1900 1808 1700 130 1410

849 1721 785 21 22

9441 15338 5671 458 8235

5900 10000 5534 1203 5900

3647 3932 3347 236 1247

Czechowice-

Dziedzice .... 2194 6271 1533 98 460

Czeladz o . . . * . . . 2611 1248 1880 18 7 648 Czerw-ionka-

Leszezyny ... 1100 6153 98 7 77 250

Dębrowa Górnicza 8180 8100 7120 361 2138

Gliwice 830 7 21616 7982 671 5836

Jastrzębie Zdrój 6104 9492 4139 1865 840

Jaworzno ... 2977 5574 2887 90 2380

Knurów 711 998 628 83 212

Kuźnia Raci b o r ­

ska ... 628'« 353 537 69 213

861 O

2273 1621 1885 76 1057

Łaziska Górne •. 725 1892 725 15 40

1072 1252 910 48 114

1767 3256 1716 51 312

5416 5208 5152 286 5416

Ogrodzieniec o . o 270 236 210 25 30

1197 968 929 115 40

Orzesze ... 905 1267 856 15 60

Piekary ślęskie 2957 6500 2957 146 662

Poręba © 602 934 524 29 49

1616 ■ 14763 1516 73 198

1273 38 28 1018 45 210

Racibó rz .. 0 o 0 *. 996 4332 895 170 112

Ruda śliska • 4765 7390 4057 400 483

4088 12084 2148 364 1941

R ydułtowy .... - 1921 - - -

Siem ianowice

Ślę sk ie . . . . o . . 4016 2150 2698 253 1446

311 488 311 4 15

396 306 368 31 12

(25)

Tabl. 1. OSOBY OBJfTE POMOCĄ S P O ŁECZNĄ /cd./

Osoby objęte pomocę

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

niezależnie od rodzaju i formy świadczeń

m a t e ­

rialny usługowę socj aln

1991

I pół­

rocze 1992

1991 MIEJSKIE / M I E J S K O - G M I N N E / OŚRODKI POMOCY /do k . /

Sosnowiec ... 8253 7435 6731 570 3300

Świętochłowice 8100 17125 7215 235 620

Tarnowskie Góry 2236 3768 1910 98 126

Toszek «....••«• 427 1210 253 194 65

Trzebinia •••••• 2850 4131 2403 112 850

Tychy *•....«.«. 6398 9152 5986 265 2380

W o d z i s ł a w ślęski 1874 2997 781 130 141

Wolbrom 956 3546 918 38 mm

7120 9180 6709 396 2506

15100 7482 8660 170 6860

1714 6512 1682 63 285

GMINNE OŚROD <1 POMOCY

RAZEM ... 16834 24151 14674 561 4359

781 60 756 25 60

290 793 290 17 18

658 693 550 10 180

205 836 185 14 21

467 947 372 7 8

Gierałtowice ... 273 546 193 10 194

Godów « . . . . . « . « « 269 520 241 9 60

759 1619 740 16 756

1444 1060 1389.-,. 44 11

Kobiór ... . 36

K rupski Młyn . . . 51 188 26 1 5

Krzanowice 306 654 293 40 15

Krzyżanowice ... 362 893 280 20 60

Lubomia . . . . . . . . 3S1 713 317 16 301

1140 1397 917 14 222

560 305 456 4 125

247 401 225 4 13

188 304 184 2 4

Nędza ... 608 664 505 6 608

Ornontowice •... 65 198 42 - 34

470 2121 420 17 35

Piet rowice

W i e l k i e ... 248 244 219 3 248

246 710 246 22 38

620 249 350 10 258

178 538 134 132 21

231 259 169 7 22

656 715 631 11 64

Sośnicowice •... 1192 954 1140 28 24

677 950 597 ■■ 80

Świerklaniec ... 284 941 240 6 38

Świerklany ... 790 75 782 8 150

(26)

24

Tabl. 1. OSOBY OBJfTE POMOCĄ SPOŁECZNĄ /dok./

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Osoby objęte pomocę niezależnie od

rodzaju i formy świadczeń

m a t e ­

rialną u s ługowę socjalnę

1991

I pół­

rocze 1992

1991

GMINNE OŚRODKI POMOCY /dok./

Tępkowice ••••• 159 90 » 159 3 4

Tworóg «••••••• 380 110 304 16 60

Wielowieś ... 228 546 228 8 10

Wyry ... 693

Zbrosławice ... 400 545 400 10 400

Zebrzydowice .. 598 1345 457 11 42

Żarnowiec ... 423 239 237 10 170

a/ Dane za 1991 r. ujęte przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach

Tabl. 2. KOSZT UDZIELONYCH Sw IADCZETj POMOCY SPOŁECZNEJ Środki na Z ogółem środki Wielkość

środków na 1 mieszkańca 0$R0DKI

POMOCY

SPOŁECZNEJ.

¿auariia w±as- ne i zlecone w min zł

własne zlecone w %

1991

I pół­

rocze 1992

1991

I pół­

rocze 1992

1991

I pół­

rocze 1992

1991

I pół­

rocze 1992 O G Ó Ł E M 259113 161459 41,1 44,3 58,9 55,7 64691 40273

MIEJSKIE /MIEJS K O - G M I N N E / OŚRODKI POMOCY

RAZEM ... . 238187 148943 43,2 45,7 56,8 54,3 65606 41031 Katowice .... 36991 19594 48,7 G3 ,8 51,3 36,2 ©0933 53504 Będzin ...

Bieruń / ....

5837 3627 42,1 34,5 57,9 65,5 77054 55752

935 29,4 70,6 X 42500

Brzes¿cze ... 1184 1108 42,2 41,3 57,8 58,7 53221 49899 Bukowno ... 1027 747 32,4 22,2 67,6 77,8 123914 70558 Bytom ... 12337 7383 39,4 40,4 60,6 59,6 53091 31766 C horzów ... 9518 7427 45,7 56,2 54,3 43,8 72647 56637 C hrzanów ....

Czechowice-

3226 2390 27,5 40 ,0 72,5 60,0 60921 45182 Dziedzice •• 3053 1875 43,0 38 #6 57,0 61,4 70763 43255 Czeladz ... ..

Czerwionka-

3739 2335 40,9 41,6 59,1 58,4 99728 62470 Leszczyny ..

D ębrowa

2125 1201 43,9 36,3 56,1 63,7 50179 28242 Górnicza .... 8431 . 5566 38,0 50,1 62,0 49,9 61008 39840

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :