• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Copied!
9
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ETAP WOJEWÓDZKI 4 lutego 2021 r. godz. 9.00

Uczennico/Uczniu:

1. Arkusz składa się z 10 zadań, na rozwiązanie których masz 90 minut.

2. Pisz długopisem/piórem - dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.

3. Nie używaj ołówka ani korektora. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i napisz inną odpowiedź.

4. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.

5. W rozwiązaniach zadań otwartych przedstawiaj swój tok rozumowania – za napisanie samej odpowiedzi nie otrzymasz maksymalnej liczby punktów.

6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Życzymy powodzenia!

Maksymalna liczba punktów 20 100%

Uzyskana liczba punktów % Podpis Przewodniczącej/-ego

(2)

2

Iloczyn trzech różnych liczb naturalnych jest równy 176, a ich suma wynosi 21.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Największą z tych liczb jest 11. P F

Jedna z tych liczb jest różnicą największej i najmniejszej liczby. P F

Zadanie 2. (0-1 pkt)

Długość boku sześciokąta foremnego na rysunku wynosi 8.

Jakie współrzędne ma punkt symetryczny do punktu W względem osi symetrii tego sześciokąta równoległej do osi y? Wybierz poprawną odpowiedź spośród podanych.

A. B. C. D.

Zadanie 3. (0-1 pkt)

Na talerzu jest 8 pączków, w tym 5 z nadzieniem czekoladowym. Kamil wybrał jeden pączek, a po chwili jeszcze jeden. Czy prawdopodobieństwo zdarzenia, że Kamil wybrał oba pączki z nadzieniem czekoladowym jest większe od 0,5?

Wybierz odpowiedź T (tak) albo N (nie) i uzasadnienie A lub B lub C.

T lub

N

ponieważ

A.

B.

C.

.../1

.../1

(3)

Zadanie 4. (0-1 pkt)

Gosia wykonała „pawie oczko” z kolorowych kółek, sklejając je według szablonu przedstawionego na rysunku. Promień kolejnego kółka jest dwukrotnie mniejszy od poprzedniego.

Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Obwód kółka „5” jest razy mniejszy niż obwód kółka „3”.

A. 4 B. 6

Pole kółka „1” jest razy większe od pola kółka „4”.

C. 64 D. 16

Zadanie 5. (0-2 pkt)

Uzasadnij, że dokładnie 8 liczb pierwszych spełnia nierówność

.../2

.../1

(4)

4

Uzasadnij, że jeśli wartość wyrażenia jest liczbą ujemną, to i .

(5)

Zadanie 7. (0-2 pkt)

Pan Stanisław dba o swoją kondycję fizyczną, więc codziennie pieszo pokonuje drogę z domu do pracy i z powrotem. Na wykresie przedstawiono zależność między prędkością a czasem podczas przemieszczania się pana Stanisława w jedną stronę. Oblicz długość drogi z domu do pracy oraz czas w minutach na pokonanie tej drogi rowerem z prędkością 4 razy większą.

.../2

(6)

6 Zadanie 8. (0-3 pkt)

Dany jest sześcian ABCDEFGH o krawędzi 5.

Przyjmij za jednostkę długość boku kratki i narysuj siatkę ostrosłupa ABCDE . Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa i przedstaw je w postaci iloczynu.

.../3

(7)

Zadanie 9. (0-3 pkt)

Julka zapisuje liczby sześciocyfrowe, które można utworzyć przy użyciu wszystkich spośród cyfr 3, 4 i 5 tak, aby każde dwie sąsiednie cyfry w ich zapisach były liczbami różniącymi się o jeden. Oblicz, ile najwięcej różnych liczb spełniających te warunki może zapisać Julka.

.../3

(8)

8

Z równoległoboku wycięto romb tak, jak na rysunku. Narysuj prostą przechodzącą przez środki symetrii równoległoboku i rombu, a następnie uzasadnij, że ta prosta dzieli otrzymaną figurę na dwie figury o równych polach.

(9)

Brudnopis

(zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie)

Cytaty

Powiązane dokumenty

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dębu czerwonego, zaleca się między innymi nieuprawianie tych drzew w pobliżu lasów oraz obszarów chronionych, a także

Długość krawędzi podstawy pojemnika wynosi a, wysokość jest od niej trzy razy większa, natomiast suma długości wszystkich krawędzi pojemnika jest równa 30a. Ania chce

Średnia arytmetyczna sześciu liczb jest równa 4, natomiast średnia arytmetyczna tych samych liczb i liczby a równa się 5.. Zawodnik D przybiegł przed zawodnikiem C, ale nie

Może jestem włamywaczem – tak przynajmniej nazwały mnie krasnoludy, bo osobiście nigdy się nim naprawdę nie czułem – ale włamywaczem mniej więcej uczciwym,

A ponieważ nie udało się zbudować maszyny na żadną inną literę, trzeba się obawiać, że nie będzie już nigdy takich wspaniałych zjawisk jak pćmy i murkwie – po

Suma pięciu początkowych jest trzycyfrowa, suma pięciu końcowych jest czterocyfrowa?. Ile jest równa suma wszystkich

Na przekątną deltoidu, wychodzącą z wierzchołków między równymi bokami, ucięli listewkę, której długość, podana w centymetrach, była liczbą całkowitą, dwucyfrową i

Z niebieskich sześciennych klocków zbudowano „piramidę” w taki sposób, że najniższa warstwa była „kwadratem” o boku 10 klocków, kolejna „kwadratem” o boku

Spośród czterech poniższych zegarów jeden chodzi dokładnie, drugi spieszy się 40 minut, trzeci spóźnia się 40 minut, a o czwartym nie wiadomo czy się spóźnia, czy

Na krześle oznaczonym numerem 6 usiadł Śpiący Rycerz, a naprzeciw niego usiadł Czarny Rycerz.. Numer krzesła, na którym siedzi Czarny

Monet dziesięciogroszowych było o tyle więcej od pięciogroszowych, o ile więcej było monet dwudziestogroszowych od dziesięciogroszowych.. Monet pięciogroszowych

Tlenek węgla(IV) w temperaturze pokojowej jest bezbarwnym, bezwonnym i niepodtrzymującym palenia gazem, który dobrze rozpuszcza się w wodzie.. Stały

Polietylen (PE) to związek wielkocząsteczkowy wchodzący w skład popularnych tworzyw sztucznych. Cząsteczki PE zbudowane są wyłącznie z atomów węgla i atomów

Iloczyn pewnych dwóch spośród tych trzech liczb równa się 888.. Iloczyn innych dwóch liczb spośród tych trzech równa

II. Wilgotny papierek uniwersalny przy wylocie B zabarwi się na kolor……….... Rozpad ten jest charakterystyczny dla jąder, dla których liczba neutronów jest duża

Uzasadnij, że długość jednej podstawy trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przekątną graniastosłupa a przekątną jego podstawy, wychodzącymi z jednego wierzchołka, jest równy

i przekraczał międzynarodową linię zmiany daty od strony półkuli wschodniej. w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu Ziemi wokół własnej osi i przekraczał

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych i uzasadnij ją odnosząc się do

c) Zaznacz zdania, które zawierają poprawne informacje dotyczące położenia głównych form rzeźby na kontynencie Ameryki Północnej i Południowej. Poprawną odpowiedź oznacz

Na rysunku przedstawiono odnóża owadów, które różnią się budową, ponieważ pełnią odmienne funkcje.. Wybierz i przyporządkuj odpowiednie odnóża (I-V) do

Miejsce na mapie konturowej Europy (strona 2) oznaczono w następujący sposób:. Uwaga – nie we wszystkie miejsca zaznaczone na mapie konturowej wpisujesz numery. Stolica państwa

Jest on jednak ściśle upakowany - mierzy maksymalnie do 10 µm (10 −6 m) tak, że mieści się we wnętrzu wymienionej organelli.. Uporządkuj w poprawnej kolejności