• Nie Znaleziono Wyników

Oferent. 1 1 Wioletta Sokołowska-Domagała ,00 zł. 2 1 Renata Teodorczyk 5 110,00 zł. 3 1 Roman Romanowski 8 610,00 zł

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oferent. 1 1 Wioletta Sokołowska-Domagała ,00 zł. 2 1 Renata Teodorczyk 5 110,00 zł. 3 1 Roman Romanowski 8 610,00 zł"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

LP

Numer zadania w ogłoszeniu

Oferent

Propozycja finansowania

Komisji 2019 219 630,00 zł 138 570,00 zł 81 060,00 zł

1 Nazwa zadania

27 860,00 zł

1 1 Wioletta Sokołowska-Domagała 14 140,00 zł

2 1 Renata Teodorczyk 5 110,00 zł

3 1 Roman Romanowski 8 610,00 zł

19 600,00 zł

4 1 Paula Cieciorowska 5 320,00 zł

5 1 Katarzyna Stępniak 8 400,00 zł

Osoby fizyczne

udzielanie wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym od substancji psychoaktywnych, DDA, rodzicom, których dzieci upijają się lub używają innych substancji psychoaktywnych, ofiarom i sprawcom przemocy oraz innym osobom z grup ryzyka przez psychologów, psychoterapeutów,

specjalistów terapii uzależnień w formie zajęć indywidualnych

Osoby fizyczne Fizyczne i prawne Osoby prawne

Osoby prawne

(2)

2 Nazwa zadania

0,00 zł

2 Brak oferentów 0,00 zł

34 800,00 zł

7 2 Ośrodek Diagnozy, Edukacji i Pomocy Psychologicznej Mirosław Popielecki "Jestem Trzeźwy" A 11 000,00 zł

8 2 Ośrodek Diagnozy, Edukacji i Pomocy Psychologicznej Mirosław Popielecki "Mam swoje miejsce w życiu" A 11 000,00 zł

9 2 Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska "Grupa psychoterapeutyczna dla wspólużaleznionych" A 6 240,00 zł

10 2 Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska "Grupa psychoterapeutyczna dla DDA" A 6 560,00 zł

Razem

34 800,00 zł

udzielanie wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym od substancji psychoaktywnych, DDA, rodzicom, których dzieci upijają się lub używają innych substancji psychoaktywnych, ofiarom i sprawcom przemocy oraz innym osobom z grup ryzyka przez psychologów, psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień w formie zajęć grupowych

Osoby fizyczne

Osoby prawne

(3)

3 Nazwa zadania

0,00 zł

3 Brak oferentów 0,00 zł

9 180,00 zł

11 3 Andrzej Draszawka 9 180,00 zł

Razem

9 180,00 zł

4 Nazwa zadania

0,00 zł

4 Brak oferentów 0,00 zł

0,00 zł

4 Brak oferentów 0,00 zł

Osoby fizyczne

Osoby prawne

Osoby fizyczne

Osoby prawne

udzielanie porad w ramach terapii systemowej rodzin z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (objęcie terapią wszystkich członków rodziny, dotkniętej problemem uzależnienia)

prowadzenie zajęć superwizji indywidualnej dla osób pracujących w obszarze pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin

(4)

5 Nazwa zadania

0,00 zł

5 Brak oferentów 0,00 zł

5 500,00 zł

12 5 Ośrodek Diagnozy, Edukacji i Pomocy Psychologicznej Mirosław Popielecki "Skutecznie pomagam" 5 500,00 zł

Razem

5 500,00 zł

6 Nazwa zadania

0,00 zł

6 Brak oferentów 0,00 zł

6 300,00 zł

13 6 Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska A 6 300,00 zł

Razem

6 300,00 zł

prowadzenie zajęć superwizji grupowej dla osób pracujących w obszarze pomocy osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych oraz członkom ich rodzin

prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych skierowanych do seniorów zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, współuzależnionych, DDA, ofiar i sprawców przemocy

Osoby prawne Osoby fizyczne

Osoby fizyczne

Osoby prawne

(5)

7 Nazwa zadania

0,00 zł

7 Brak oferentów 0,00 zł

` 0,00 zł

14 7 Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Monika Górska 0,00 zł

Razem

0,00 zł

8 Nazwa zadania

8 Brak oferentów 0,00 zł

2 800,00 zł

15 8 Katarzyna Stępniak 2 800,00 zł

Razem

2 800,00 zł

9 Nazwa zadania

14 640,00 zł realizacja działań streetworkerskich skierowanych do osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od substancji

psychoaktywnych

prowadzenie w szkołach nauki jazdy zajęć edukacyjno-profilaktycznych lub terapeutycznych skierowanych do kierowców lub kandydatów na kierowców

Osoby prawne

prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych skierowanych do seniorów zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, współuzależnionych, DDA, ofiar i sprawców przemocy

Osoby prawne

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne Osoby fizyczne

(6)

0,00 zł

9 Brak oferentów 0,00 zł

Razem

14 640,00 zł

10 Nazwa zadania

4 200,00 zł

18 10 Aleksandra Stańczuk A 4 200,00 zł

9 940,00 zł

19 10 Adrian Mikołajczyk 9 940,00 zł

Razem

14 140,00 zł

11 Nazwa zadania

0,00 zł

11 Brak oferentów 0,00 zł

40 610,00 zł

20 11 Prawnk Równych Szans. Hanna Kucharska 14 350,00 zł

świadczenie porad prawnych osobom uzależnionym, współuzależnionym od substancji psychoaktywnych, DDA, rodzicom, których dzieci upijają się lub używają innych substancji psychoaktywnych, ofiarom i sprawcom przemocy oraz innym osobom z grup ryzyka

Osoby fizyczne

Osoby prawne

prowadzenie indywidualnych lub grupowych działań edukacyjno – terapeutycznych dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych w jednostkach penitencjarnych, izbie wytrzeźwień, noclegowniach i domach pomocy społecznej itp.

Osoby prawne

Osoby prawne Osoby fizyczne

(7)

21 11 Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Śniegocka 14 420,00 zł

22 11 Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Pawlina "Mobilna pomoc prawna" 11 840,00 zł

Razem

40 610,00 zł

12 Nazwa zadania

16 560,00 zł

23 12 Alicja Niewiadomska Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek

24 12 Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek 8 280,00 zł

25 12 Alicja Niewiadomska 8 280,00 zł

0,00 zł prowadzenie poza siedzibą Biura działań minimalizujących występowanie ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację zajęć artystycznych, twórczych, manualnych itp. z elementami profilaktyki – edukacja przez sztukę i kulturę

Osoby fizyczne

Osoby prawne

(8)

13 Nazwa zadania

13 Brak oferentów 0,00 zł

4 800,00 zł

26 13 Pracownia Psychoterapii i Mediacji. Andrzej Draszawka 4 800,00 zł

Razem

4 800,00 zł

14 Nazwa zadania

0,00 zł

14 Brak oferentów 0,00 zł

5 040,00 zł

27 14 Pracownia Psychoterapii i Mediacji. Andrzej Draszawka 5 040,00 zł

Razem

5 040,00 zł

Osoby fizyczne

Osoby prawne

udzielanie wsparcia w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, prowadzonych w szkołach na terenie Miasta Zielona Góra dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, doświadczającej przemocy domowej

prowadzenie działań dotyczących profilaktyki w zakresie środków psychoaktywnych i uczących umiejętności zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z zielonogórskich przedszkoli, szkół oraz w zakładach i placówkach oświatowo- wychowawczych,

świetlicach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych Osoby fizyczne

Osoby prawne

(9)

15 Nazwa zadania

17 800,00 zł

28 15 Waleria Liberacka 8 900,00 zł

29 15 Anna Bujak 8 900,00 zł

0,00 zł

15 Brak oferentów 0,00 zł

Razem

17 800,00 zł

prowadzenie w siedzibie Biura od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 20:15 punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. Prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego polegać będzie m.in. na wstępnym rozpoznaniu problemu i udzielaniu informacji dotyczącej pomocy, kierowaniu do właściwego specjalisty lub miejsca, w którym można uzyskać fachową pomoc, informwaniu o ofercie pomocowej dostępnej w siedzibie Biura oraz ofercie pomocowej skierowanej do osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, ofiar i sprawców przemocy, dostępnej na terenie Miasta Zielona Góra

Osoby fizyczne

Osoby prawne

Cytaty

Powiązane dokumenty

stawka: 0,09% od wartości zabezpieczenia Akceptowana polisa klienta lub ubezpieczenie.

Płatne gotówką koszt roczny : 337,50 zł koszt całkowity: 10 125,00 zł stawka: 0,09% od wartości zabezpieczenia Akceptowana polisa klienta lub ubezpieczenie.

rynku pierwotnego, gdy umowa ubez piec z enia nieruc homośc i z awierana jest po podpisaniu

Rozwój firmy Zakład Kamieniarski Marian Stadnicki, Jan Szybiak Spółka Jawna poprzez wdrożenie na rynek nowych. produktów

Wysokiej jakości lakier matowy z jedwabiu na froncie i górze frontu oraz na wierzchu jest wizualnie rewelacyjny, który w połączeniu z.. "hebanową czernią" lub

Rozdział 85213 to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające Niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane częściowo jako zadania zlecone

rynku pierwotnego, gdy umowa ubez piec z enia nieruc homośc i z awierana jest po podpisaniu

Naim Records zostało stworzone przez założyciela Naima, Juliana Verekera, łacząc jego miłość do muzyki z dążeniem do najwyższej jakości dźwięku na wszystkich etapach