• Nie Znaleziono Wyników

Pytania i odpowiedzi do SWZ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Pytania i odpowiedzi do SWZ"

Copied!
23
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Znak sprawy 80.272.146.2021

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl www.przetargi.uj.edu.pl

Kraków, dnia 19.10.2021r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), którego przedmiotem jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

Pytania i odpowiedzi do SWZ Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż Wykonawca w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, w Sekcji D w Części I, winien podać wykaz proponowanych Podwykonawców (w przypadku zaznaczenia opcji „tak”), bez dołączania dodatkowych oświadczeń JEDZ tychże Podwykonawców. Informujemy, iż uzyskanie Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp od wszystkich wymienionych Podwykonawców w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, przed terminem składnia ofert, jest logistycznie niemożliwe ze względu na ich ilość.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga dodatkowych oświadczeń JEDZ od podwykonawców.

Pytanie 2:

Dotyczy: pakiety medyczne

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Zamawiającego, czy pracownicy sami będą opłacać składki, czy też będzie współfinansowanie? Jeżeli tak, to prosimy o wskazanie wysokości dofinansowania (procentowo lub kwotowo). Informacja jest niezbędna w celu prawidłowej wyceny oferty.

Odpowiedź 2:

Zamawiajacy zakłada współfiansowanie, lecz nie ustalił jeszcze jego wysokości. Zdaniem Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ jest wystarczający do prawidłowej wyceny oferty.

Pytanie 3:

Dotyczy: SWZ Rozdział VI ust. 4.1

(2)

Znak sprawy 80.272.146.2021

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, o jakich zakresach mowa w Rozdz. VI ust. 4.1

„(..) wraz ze szczegółowym podaniem ich zakresów.”.

Odpowiedź 3:

Poprzez szczegółowe podanie zakresu, Zamawiający rozumie podanie zakresu usługi, w taki sposób, aby wskazany zakres pozwalał na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca w wykazie usług potwierdzających spełnienie warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, wskazuje jedynie dokładną nazwę każdej zrealizowanej usługi, ale na tyle szczegółową aby potwierdzała spełnianie warunku udziału w postępowaniu to jest to według Zamawiającego właśnie szczegółowym podaniem ich zakresu.

Pytanie 4:

Dotyczy: SWZ Rozdział VI ust. 4.1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia, o którym mowa w Rozdz. VI ust. 4.1, zgodnie z poniższym:

4.1 „(..) Dodatkowo, celem potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu, zamawiający wymaga wskazania dokładnej nazwy każdej zrealizowanej usługi, pozwalającej na jednoznaczną i niebudzącą wątpliwości identyfikację. wraz ze szczegółowym podaniem ich zakresów.”.

Informujemy, iż zgodnie z praktyką rynkową, Wykonawca w wykazie usług potwierdzającego spełnienie warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, wskazuje jedynie dokładną nazwę każdej zrealizowanej usługi, bez wskazywania szczegółowych zakresów, które w niektórych przypadkach mogą mieć nawet kilkadziesiąt stron.

Odpowiedź 4:

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi nr 3.

Pytanie 5:

Dotyczy: SWZ Rozdział III ust. 4.5

Czy Zamawiający uzna warunek wskazany w SWZ Rozdział III ust. 4.5 za spełniony

w następującym brzmieniu: Pracownik objęty zamawianym pakietem ma mieć możliwość umawiania wizyt bezpośrednio w placówce własnej Wykonawcy, przez infolinię lub serwis online.

Odpowiedź 5:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6:

Dotyczy: SWZ Rozdział III ust. 4.11

Czy Zamawiający zgodzi się, aby dodatkowe usługi, które nie są objęte zakresem były możliwe do wykupienia bezpośrednio w placówce medycznej przez pracownika zgodnie z ich dostępnością i obowiązującymi w danej placówce cenami?

Odpowiedź 6:

Zamawiający wyraża zgodę.

(3)

Znak sprawy 80.272.146.2021

Pytanie 7:

Dotyczy: SWZ Rozdział III ust. 4.12

Czy Zamawiający zgodzi się na pośredniczenie w przekazywaniu składki za dodatkowe pakiety (partnerski/rodzinny) wykupione przez pracowników? Możliwość indywidualnego skorzystania z dodatkowych pakietów Wykonawca rozumie jako wola pracownika do wykupienia dodatkowego pakietu dostępnego w ramach oferty i opłacanego z wynagrodzenia pracownika, natomiast składka za te pakiety przekazywana będzie za pośrednictwem Zamawiającego.

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8:

Dotyczy: SWZ Rozdział III ust. 4.13

Zamawiający oczekuje zapewnienia „Zabiegi kliniczne „chirurgii jednego dnia” z min. 10 % rabatem.”

W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość realizacji usługi z zakresu Chirurgii Jednego Dnia poprzez dokonanie płatności za usługę przez osobę uprawnioną i przekazanie faktury do Wykonawcy celem zwrotu należnego 10% rabatu wynikającego z warunków umowy.

Odpowiedź 8:

Zamawiający wymaga, aby pracownikom jak i osobom objętym pakietami partnerskimi i rodzinnymi przysługiwała zniżka na zabiegi kliniczne z zakresu „chirurgii jednego dnia”

w wysokości co najmniej 10% w stosunku do cen zawartych w oficjalnym cenniku Wykonawcy. Gdy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie udzieli, lub gdy udzielenie przez Wykonawcę danej usługi na zasadach opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie będzie możliwe (np. ze względu na niemożność dochowania terminów określonych w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający dopuszcza możliwość refundacji poniesionych kosztów na podstawie faktury VAT bądź rachunku - w wysokości co najmniej różnicy pomiędzy ceną zabiegu obowiązującą u Wykonawcy pomniejszoną o 10% i ceną opłaconego zabiegu.

Przykład:

Cena zabiegu u Wykonawcy - 1000 zł. Cena do zapłaty dla uczestnika to 1000 zł pomniejszone o 10%, czyli 900 zł.

Jeżeli zabieg zostanie wykonany przez inny podmiot niż Wykonawca za kwotę 1200 zł, to Wykonawca jest zobowiązany do refundacji w kwocie 1200 zł – (1000 zł – 10%) = 300 zł Pytanie 9:

Dotyczy: SWZ Rozdział III ust. 4.14

Czy Zamawiający zgodzi się na stosowanie wzorów list osób uprawnionych funkcjonujących u Wykonawcy?

Odpowiedź 9:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10:

(4)

Znak sprawy 80.272.146.2021

Dotyczy: SWZ Rozdział III ust. 4.14

Czy zamawiający zgodzi się do stosowania terminów przekazywania list osób uprawnionych do świadczeń stosowanych u wykonawcy?

(tj. listy osób uprawnionych w ramach abonamentu medycznego powinny być przekazywane do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obsługowy z możliwością aktualizacji listy do 5 dnia bieżącego miesiąca).

Odpowiedź 10:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 11:

Dotyczy: SWZ Rozdział III ust. 4.14

Czy Zamawiający będzie przekazywał odrębnie listy osób uprawnionych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Collegium Medicum?

Odpowiedź 11:

Zamawiający będzie przekazywał odrębne listy.

Pytanie 12:

Dotyczy: SWZ Rozdział III ust. 4.15

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy pracownik Wykonawcy, który odpowiada m.in. za:

• pierwszy kontakt i przekazanie procesu obsługi oraz zakresu współpracy z kontrahentem,

• koordynację w rozwiązywaniu nietypowych zagadnień oraz problemów,

• koordynację organizacji szczepień,

• monitoring poprawności obsługi na infolinii w zakresie umawiania wizyt,

zostanie uznany za koordynatora ds. realizacji umowy w rozumieniu ust. 4.15. SWZ Rozdział III?

Odpowiedź 12:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13:

Dotyczy: IPU. Wynagrodzenie; ust. 2-3

Zwracamy się z uprzejma prośbą o wyrażenie zgody na stosowanie jednego rodzaju rozliczenia, opisanego w ust. 2. Tym samym prosimy o usunięcie ust. 3.

Odpowiedź 13:

Zamawiający wyraża zgodę i zastosuje rodzaj rozliczenia opisanego w ust 2.

Pytanie 14:

Dotyczy: IPU. Wynagrodzenie; ust. 3

Wykonawca prosi o wskazanie przyczyn, dla których wprowadzono takie postanowienie.

Odpowiedź 14:

Zamawiający usunął już powyższy zapis w odpowiedzi nr 13.

(5)

Znak sprawy 80.272.146.2021

Pytanie 15:

Dotyczy: IPU. Wynagrodzenie; ust. 3 lit. b

W jaki sposób i w jakich terminach „ewentualna nadwyżka wypłaconego w danym miesiącu wynagrodzenia w odniesionemu do wartości stanowiącej iloczyn pakietów i ich cen jednostkowych” będzie rozliczana w następnych okresach rozliczeniowych, w których wynagrodzenie Wykonawcy przewyższać będzie wartość wskazaną w zdaniu pierwszym? Jak Zamawiający zamierza rozliczyć wynagrodzenie, jeżeli „w następnych okresach rozliczeniowych” wynagrodzenie Wykonawcy przewyższać będzie wartość wskazaną

w zdaniu pierwszym?

Odpowiedź 15:

Zamawiający usunął już powyższy zapis w odpowiedzi nr 13.

Pytanie 16:

Dotyczy: Postanowienia dotyczące zatrudnienia pracowników.

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wymogu, dotyczącego zatrudniania na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących przedmiot umowy w zakresie czynności wskazanych w SWZ wyłącznie w stosunku do samego Wykonawcy. Jednocześnie usuwając wspomniany wymóg w stosunku do Podwykonawców.

Informujemy, iż Wykonawcy nie mają wpływu na sposób zatrudnienia pracowników

w podmiotach współpracujących. Wskazane osoby mogą być zatrudnione w ramach kontraktów B2B lub w przypadku studentów umów zlecenia. Ponadto, placówki medyczne nie mają obowiązku zatrudniać pracowników na umowę o pracę. Wykonawca nie może także żądać od podmiotów współpracujących zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę, a także kontrolować ich dokumentacji dotyczącej rodzaju zatrudnienia. Warto podkreślić, iż sankcje w umowie w sprawie zamówienia publicznego za niespełnienie obowiązku zatrudniania na podstawie stosunku pracy przez Podwykonawcę, dotyczą jedynie Wykonawcy, co również przemawia za tym, żeby ograniczyć przedmiotowy wymóg wyłącznie w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawca wskazuje ponadto, że przepis art. 95 ustawy PZP umożliwia Zamawiającemu elastyczne określenie wymagań dotyczących zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy.

Poprzez użycie spójnika „lub” Zamawiający może dokonać wyboru, czy wymagania te mają odnosić się wyłącznie do samego wykonawcy, czy także do podwykonawców. Przepis nie obliguje zamawiającego do ustalenia takich wymogów jednocześnie do wykonawcy oraz jego podwykonawców.

Odpowiedź 16:

Zamawiający wraża zgodę i ogranicza wymóg dotyczący zatrudniania na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących przedmiot umowy w zakresie czynności wskazanych w SWZ wyłącznie w stosunku do samego Wykonawcy.

Pytanie 17:

Dotyczy: IPU. Postanowienia dotyczące zatrudnienia pracowników Wykonawca prosi o potwierdzenie, że oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy określone w „Postanowieniach dotyczących zatrudnienia pracowników” odnoszą się do osób, o których mowa w 4.15 SWZ, tj. osób wykonujących funkcje koordynatorów ds. realizacji umowy.

(6)

Znak sprawy 80.272.146.2021

Odpowiedź 17:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 18:

Dotyczy: IPU. Waloryzacja; ust. 10

Wykonawca prosi o doprecyzowanie postanowienia w następujący sposób:

„Łączna, jednorazowa, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 5% dotychczasowego wynagrodzenia Wykonawcy.”

Odpowiedź 18:

Zamawiający wyjaśnia, iż jednorazowa, maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść 5% wynagrodzenia i może być dokonana jeden raz na rok.

Pytanie 19:

Dotyczy: IPU. Kary umowne; ust. 1 lit .”b” oraz „c”

Wykonawca prosi o zmianę postanowień „za każdy dzień zwłoki” na następujące: „za drugi i każdy kolejny dzień zwłoki”.

Odpowiedź 19:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 20:

Dotyczy: IPU. Kary umowne; ust. 1 lit .”b” oraz „c”

Wykonawca prosi o obniżenie wartości „50%” do „30%”.

Odpowiedź 20:

Zamawiający wyraża zgodę Pytanie 21:

Dotyczy: IPU. Kary umowne; ust. 2 lit. ”a”

Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej z 400 zł do 250 zł.

Odpowiedź 21:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

Dotyczy: IPU. Kary umowne; ust. 4

Wykonawca prosi o obniżenie wartości „50%” do „30%”.

Odpowiedź 22:

Zamawiający wyraża zgodę Pytanie 23:

Dotyczy: Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Zważywszy na to, iż:

a) przetwarzanie danych osobowych pacjentów odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),

(7)

Znak sprawy 80.272.146.2021

b) po uzyskaniu zgody, o której mowa powyżej, Wykonawca staję się administratorem danych osobowych osób korzystających z jego usług,

c) w celu realizacji umowy Strony występują jako odrębni administratorzy danych osobowych,

d) między administratorami następuje udostępnienie danych osobowych,

e) w tym przypadku nie będzie miała zastosowania instytucja powierzenia przetwarzania danych,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź 23:

Załacznik nr 2 do istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SWZ) otrzymuje brzmienie:

ZASADY PRZETWRZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający niniejszym udostępnia Wykonawcy do przetwarzania, wyłącznie w celu i zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, Dane Osobowe Osób Uprawnionych.

2. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, przetwarza jako administrator w rozumieniu Rozporządzenia, Dane Osobowe Osób Uprawnionych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r, poz. 849) oraz na podsatwie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i na podsarwie art. 9 ust. 2 lt. h) RODO

3. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że spełniają warunki legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (dalej jako: „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (dalej jako:

„Ustawa”).

4. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Osób Uprawnionych z zachowaniem szczególnej staranności, w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich praw, określonych RODO i Ustawą, i przepisami o dokumentacji medycznej, a także do zachowania w tajemnicy tychże danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa medycznego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych Osób Uprawnionych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO i Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę

(8)

Znak sprawy 80.272.146.2021

przetwarzanych danych osobowych odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

7. Celem ustalenia szczegółowych praw i obowiązków każdej ze Stron w procesie przetwarzania danych osobowych Osób najbliższych (rodzina/partner) dla Osób Uprawnionych, Strony zobowiązują się do zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia danych osobowych.

8. W ramach realizacji Umowy, Strony przetwarzać będą dane osób wyznaczonych do bieżącego kontaktu oraz reprezentacji, w tym dane pracowników oraz współpracowników. W celu uniknięcia wątpliwości, każda ze Stron przetwarza dane osób wskazanych do bieżącej realizacji Umowy i reprezentacji drugiej Strony jako ich odrębny i niezależny administrator, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej jako: „Rozporządzenie”), czyli na podstawie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach związanych ze współpracą Stron i wykonywaniem Umowy.

9. Zakres danych osobowych, które są udostępniane pomiędzy Stronami obejmuje: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko zajmowane w organizacji jednej ze Stron.

10. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać udostępnione jej dane osobowe drugiej Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

11. Każda ze Stron zobowiązana jest zrealizować obowiązek informacyjny wobec osób wyznaczonych do kontaktu oraz reprezentacji drugiej Strony, których dane przetwarza. Klauzula obowiązku informacyjnego Wykonawcy stanowi Załącznik nr ….do niniejszej Umowy. Klauzula obowiązku informacyjnego Zamawiającego stanowi Załącznik nr … do niniejszej Umowy.

Załącznik nr …

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest

administrator em moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest WYKONAWCA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-000) ul……. (dalej jako „W").

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzani em moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez WYKONAWCĘ możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

e-mail: ………..

Jakie jest źródło moich

Twoje dane osobowe są udostępniane bezpośrednio przez Ciebie lub przez Twojego pracodawcę lub reprezentowany przez Ciebie podmiot.

(9)

Znak sprawy 80.272.146.2021

danych - skąd są

pozyskiwane

?

Jaki jest zakres przetwarzany ch przez WYKONAW CĘ moich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu oraz siedziba tego podmiotu.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Kontaktujemy się z Tobą w bieżących sprawach lub udzielamy odpowiedzi na kierowane przez Ciebie do nas pytania lub sprawy. Zazwyczaj wykonujemy te czynności w ramach realizacji umowy pomiędzy WYKONAWCĄ a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach wynikających z prowadzonej

przez WYKONAWCĘ

działalności.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Z racji tego, że pozostajemy ze sobą w stałych stosunkach gospodarczych, możemy w ramach łączącej nas współpracy przesyłać Ci informacje o naszej działalności, oferty czy inne treści informujące Ciebie o możliwości współpracy z WYKONAWCĄ.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest budowanie i utrzymywanie relacji z naszymi kontrahentami.

Komu

przekazywan e są moje dane

osobowe??

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. dostawcom usług zaopatrujących WYKONAWCĘ w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),

(10)

Znak sprawy 80.272.146.2021

2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających WYKONAWCĄ w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Czy moje dane są

przekazywan e poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy WYKONAWCĄ a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Czy moje dane są

przekazywan e poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy WYKONAWCĄ a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres współpracy pomiędzy WYKONAWCĄ a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim

obowiązkiem

?

Jeżeli podajesz nam swoje dane, odbywa się to na zasadzie dobrowolności.

Niepodanie danych może jednak skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przekazania Ci innych treści, o które nas prosisz.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec WYKONAWCY sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez infolinię czy stronę internetową.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Pytanie 24:

Dotyczy: Załącznik A do SWZ – Pozostałe badania

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, dlaczego Zamawiający wymaga zapewniania badań psychotechnicznych? Informujemy, iż wspomniane badania realizowane są w związku z badaniami medycyny pracy, które nie są objęte przedmiotowym zamówieniem.

(11)

Znak sprawy 80.272.146.2021

Odpowiedź 24:

Zamawiający rezygnuje z badań psychotechnicznych.

Pytanie 25:

Dotyczy: Załącznik 4 do formularza oferty

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Wykonawca może złożyć wykaz podwykonawców na własnym wzorze, z uwzględnieniem wszystkich informacji zawartych w załączniku nr 4 do formularza oferty?

Odpowiedź 25:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby na ostatnim etapie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty podmiot, który złoży takową, miał możliwość dołączenia do umowy wzorów dokumentów przygotowanych przez ten podmiot (tj. wzór listy zgłoszeniowej, wykaz listy osób uprawnionych, regulamin i wniosek o refundację, regulamin Ogólne Warunki Udzielania Świadczeń Zdrowotnych (OWU), wzór skierowania na badania medycyny pracy).

W przypadku rozbieżności pomiędzy Ogólnymi Warunkami Udzielania Świadczeń Zdrowotnych, a Umową rozstrzygające znaczenie mają postanowienia Umowy.

Odpowiedź 26:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 27:

Czy w Zamawiający wyrazi zgodę na korzystanie z bezpłatnego narzędzia udostępnionego przez Wykonawcę wspomagającego działanie działu kadr/HR, dzięki któremu Zamawiający będzie mógł samodzielnie, w dowolnym czasie i w wygodny sposób zarządzać online listami aktywnymi osób zgłaszanych do opieki medycznej, a dodatkowo mieć dostęp do aktualnych formularzy i komunikatów Wykonawcy, informacji o akcjach profilaktycznych i in.).

Dodatkowo na wniosek Zamawiającego Wykonawca może udostępnić Pracownikom Wykonawcy możliwość zdalnego zarządzania swoją opieką medyczną, m. in możliwością zgłoszenia siebie i członków rodzin do opieki medycznej dokonywać zmiany dostępnego pakietu, czy też zapoznać się z ich zakresem.

Odpowiedź 27:

Zamawiający wyraża zgodę i jeżeli Wykonawca udostępni takie rozwiązanie, Zamawiający z niego skorzysta.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie załącznika Umowa powierzenia? Po zakończeniu postępowania Wykonawca chciałby ustalić z Zamawiającym treść proponowanego porozumienia.

Uzasadnienie:

Wyjaśniamy, że Wykonawca – jako podmiot leczniczy – przetwarza dane osobowe osób, na rzecz których udziela świadczeń zdrowotnych, jako ich administrator w rozumieniu art. 4 ust.

7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h

(12)

Znak sprawy 80.272.146.2021

RODO.

Dodatkowo w przypadku świadczenia usług medycznych przez Wykonawcę mają zastosowanie dwie główne konstrukcje w zakresie przetwarzania danych: udostępnienie jak również powierzenie, natomiast powierzenie występuje w 2 przypadkach i ma różną skalę.

Wykonawca jako Administrator danych (ADO) powierza czynność zebrania danych osób najbliższych od pracowników i przekazanie ich na Listach przez Zleceniodawcę.

Natomiast korzystając dodatkowo z portalu e-skierowań Zleceniodawca ma możliwość wystawiania elektronicznego skierowania na badania medycyny pracy oraz monitorować ich ważność. Pierwsza funkcjonalność wykonywana jest w ramach udostępnienia danych, a druga powierzenia. W portalu Zleceniodawcy umieszcza bazę danych osobowych wszystkich swoich pracowników niezależnie czy zachodzi potrzeba wystawienia nowego skierowania, czy też badania medycyny pracy są jeszcze aktualne. Aplikacja jest zatem przeznaczona do celu obejmującego czynność techniczną wystawienia skierowania – przy realizacji której Wykonawca występuje w roli odrębnego administratora danych. Przyjęcie modelu umożliwiającego Zleceniodawcy dodatkowo zarządzaniem ważnością skierowań stawia Wykonawcę w pozycji procesora danych. Natomiast jest to bardzo fragmentaryczna konstrukcja.

Reasumując zastosowane modele to:

ADO (Zleceniobiorca) – ADO (Wykonawca):obsługa umów, medycyna pracy, opieka medyczna pakiety dodatkowe;

ADO (Wykonawca) – Procesor (Zleceniodawca): dane członków rodziny (Osoby najbliższe)

ADO (Zleceniodawca) – Procesor (Wykonawca): Moduł E-skierowań w zakresie dodatkowym;

Wobec powyższego Wykonawca zaproponował Zamawiającemu zawarcie porozumienia w zakresie przetwarzania danych osobowych, którego treść strony powinny ostatecznie wspólnie ustalić.

2. Umowa powinna zawierać poniższe zapisy:

1. Zamawiający niniejszym udostępnia Wykonawcy do przetwarzania, wyłącznie w celu i zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy, Dane Osobowe Osób Uprawnionych.

2. Wykonawca oświadcza, że jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, przetwarza jako administrator w rozumieniu Rozporządzenia, Dane Osobowe Osób Uprawnionych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, dokonywania rozliczeń z tego tytułu oraz prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r, poz. 849).

3. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że spełniają warunki legalności przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (dalej jako: „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (dalej jako:

„Ustawa”).

(13)

Znak sprawy 80.272.146.2021

4. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

5. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Osób Uprawnionych z zachowaniem szczególnej staranności, w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz z poszanowaniem ich praw, określonych RODO i Ustawą, i przepisami o dokumentacji medycznej, a także do zachowania w tajemnicy tychże danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa medycznego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych Osób Uprawnionych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO i Ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednia do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

7. Celem ustalenia szczegółowych praw i obowiązków każdej ze Stron w procesie przetwarzania danych osobowych Osób najbliższych (rodzina/partner) dla Osób Uprawnionych, Strony zobowiązują się do zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia danych osobowych.

8. W ramach realizacji Umowy, Strony przetwarzać będą dane osób wyznaczonych do bieżącego kontaktu oraz reprezentacji, w tym dane pracowników oraz współpracowników. W celu uniknięcia wątpliwości, każda ze Stron przetwarza dane osób wskazanych do bieżącej realizacji Umowy i reprezentacji drugiej Strony jako ich odrębny i niezależny administrator, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (dalej jako: „Rozporządzenie”), czyli na podstawie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach związanych ze współpracą Stron i wykonywaniem Umowy.

9. Zakres danych osobowych, które są udostępniane pomiędzy Stronami obejmuje: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, stanowisko zajmowane w organizacji jednej ze Stron.

10. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać udostępnione jej dane osobowe drugiej Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

11. Każda ze Stron zobowiązana jest zrealizować obowiązek informacyjny wobec osób wyznaczonych do kontaktu oraz reprezentacji drugiej Strony, których dane przetwarza. Klauzula obowiązku informacyjnego Wykonawcy stanowi Załącznik nr ….do niniejszej Umowy. Klauzula obowiązku informacyjnego Zamawiającego stanowi Załącznik nr … do niniejszej Umowy.

Załącznik nr …

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych jest WYKONAWCA sp. z o.o. z

(14)

Znak sprawy 80.272.146.2021

administrator em moich danych?

siedzibą w Warszawie (00-000) ul……. (dalej jako „W").

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzani em moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez WYKONAWCĘ możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

e-mail: ………..

Jakie jest źródło moich

danych - skąd są

pozyskiwane

?

Twoje dane osobowe są udostępniane bezpośrednio przez Ciebie lub przez Twojego pracodawcę lub reprezentowany przez Ciebie podmiot.

Jaki jest zakres przetwarzany ch przez WYKONAW CĘ moich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, nazwa reprezentowanego podmiotu oraz siedziba tego podmiotu.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

(pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Kontaktujemy się z Tobą w bieżących sprawach lub udzielamy odpowiedzi na kierowane przez Ciebie do nas pytania lub sprawy. Zazwyczaj wykonujemy te czynności w ramach realizacji umowy pomiędzy WYKONAWCĄ a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie kontaktu w bieżących sprawach wynikających z prowadzonej

przez WYKONAWCĘ

działalności.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Z racji tego, że pozostajemy ze sobą w stałych stosunkach gospodarczych,

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony

(15)

Znak sprawy 80.272.146.2021

możemy w ramach łączącej nas współpracy przesyłać Ci informacje o naszej działalności, oferty czy inne treści informujące Ciebie o możliwości współpracy z WYKONAWCĄ.

interes administratora, którym jest budowanie i utrzymywanie relacji z naszymi kontrahentami.

Komu

przekazywan e są moje dane

osobowe??

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. dostawcom usług zaopatrujących WYKONAWCĘ w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym), 2. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających WYKONAWCĄ w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).

Czy moje dane są

przekazywan e poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy WYKONAWCĄ a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Czy moje dane są

przekazywan e poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie wsparcia teleinformatycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy WYKONAWCĄ a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres współpracy pomiędzy WYKONAWCĄ a Twoim pracodawcą lub reprezentowanym przez Ciebie podmiotem oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim

obowiązkiem

?

Jeżeli podajesz nam swoje dane, odbywa się to na zasadzie dobrowolności.

Niepodanie danych może jednak skutkować niemożnością udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przekazania Ci innych treści, o które nas prosisz.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec WYKONAWCY sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez infolinię czy stronę internetową.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu

(16)

Znak sprawy 80.272.146.2021

nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Odpowiedź 28:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 23 Pytanie 29:

Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, Umowa, Waloryzacja, ustęp 1, punkt d

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu zgodnie z poniższym: „zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o ile Wykonawca wykaże, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę”?

Odpowiedź 29:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 30:

Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, Postanowienia Końcowe, Umowa, ustęp b

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu. Stan epidemiczy, który obowiązuje na terenie kraju od ponad półtora roku nie zwalnia żadnego z dostawców usług medycznych z obowiązku ich świadczenia. Natomiast każdy z Wykonawców jest jednocześnie zobowiązany do stosowania się do wytycznych narzucanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny jak np. zakaz wykonywania w określonym czasie konkretnych badań (ze względu na ryzyka wynikające z ich realizacji jaki bezpieczeństwo Pacjentów i Pracowników).

Odpowiedź 30:

Zamawiający wyraża zgodę i usuwa ten zapis.

Pytanie 31:

Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, Umowa, Wynagrodzenie, ustęp 3

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie, iż faktury wystawiane są na podstawie ilości zgłoszonych pakietów i ich cen i tylko w ten sposób może nastąpić rozliczenie.

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za rzeczywistą ilość zrealizowanych usług, a nie deklaracji wartości procentowej jak jest to opisane w ustępie 3, pkt b.

Odpowiedź 31:

Odpowiedzi udzielono w odpowiedzi nr 13.

Pytanie 32:

Dotyczy: Rozdział III, OPZ, ustęp 4, punkt 4.6

Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższego zapisu: do ustępu

„W przypadku, gdy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca nie udzieli, lub gdy udzielenie przez Wykonawcę w ramach Usług danej usługi zdrowotnego przez Wykonawcę na zasadach opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Pacjenta 100%, udokumentowanych i

(17)

Znak sprawy 80.272.146.2021

poniesionych przez Pacjenta lub Przedstawiciela ustawowego Pacjenta (w przypadku gdy świadczenie zrealizowane było na rzecz dziecka posiadającego uprawnienia do pakietu medycznego) kosztów uzyskania tego świadczenia zdrowotnego w innym podmiocie leczniczym. Zwrot kosztów świadczenia powinien być dokonany przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów.

Odpowiedź 32:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dodaje powyższy zapis.

Pytanie 33:

W przypadku akceptacji propozycji z pytania 7 prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie naliczał kary za zwłokę opisaną w umowie, ustęp 1b (kary Umowne).

Odpowiedź 33:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 34:

Dotyczy: Dotyczy: Rozdział III, OPZ, ustęp 4, punkt 4.5

W związku z możliwą odmienną interpretacją zapisów przez niektórych Wykonawców oraz w celu doprecyzowania zapisu zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż poprzez

„możliwość umawiania wizyt bezpośrednio w placówce zdrowia, przez infolinię lub serwis online” Zamawiający oczekuje, aby Pacjenci rejestrujący się na wizytę albo badanie mogli to zrealizować w czasie rzeczywistym, tzn. bez konieczności autoryzacji przez Pacjenta na infolinii Wykonawcy. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, iż poprzez serwis online Zamawiający rozumie dostęp przez stronę www oraz jednocześnie aplikacje na telefon ( powszechnie wiadomo, że nastąpiła digitalizacja społeczeństwa).

Odpowiedź 34:

Zamawiający dupuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 35:

Dotyczy: Rozdział III, OPZ, ustęp 4, punkt 4.5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż możliwość umawiania wizyt bezpośrednio w placówce zdrowia, przez infolinię lub serwis online dotyczy placówek własnych Wykonawcy, a nie współpracujących z Wykonawcą. Wykonawca posługuję się własnym systemem informatycznym do realizacji rejestracji wizyt, natomiast placówki współpracujące pracują na własnych systemach i bardzo często nie mają możliwości jak i również nie wyrażają zgody na implementacje innych narzędzi.

Odpowiedź 35:

Zamawiający potwierdza, iż powyższe funkcjonalności dotyczą placówek własnych Wykonawcy.

Pytanie 36:

Dotyczy: Zał. nr 2 do SWZ, Umowa, Postanowienia dotyczące zatrudnienia pracowników Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje aby na umowę o pracę były zatrudnione osoby wykonujące funkcje koordynatorów ds. realizacji przedmiotowej umowy, zatrudnione były na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji umowy”.

Wnosimy również o podanie ilości osób.

(18)

Znak sprawy 80.272.146.2021

Odpowiedź 36:

Zamawiający wymaga, aby na umowę o pracę były zatrudnione osoby wykonujące funkcje koordynatorów ds. realizacji przedmiotowej umowy. Zamawiający nie wskazuje ilości osób.

Pytanie 37:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści formę zanonimizowaną dokumentów.

Jednocześnie prosimy zmianę 7 dni na 14 dni roboczych.

Odpowiedź 37:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 38:

Rozdział XV – Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z kryterium możliwości równoczesnego dostępu do dokumentacji w placówkach własnych i współpracujących.

Z informacji jakie posiada Wykonawca żaden z dostawców usług medycznych nie jest w stanie spełnić wymagania ponieważ często zawierane są umowy z placówkami jednoosobowymi, które nie mają dostępu do systemów Wykonawcy np. ze względów bezpieczeństwa.

Tym samym Wykonawca pragnie zauważyć, iż może mieć miejsce sytuacja w której złożona oferta nie będzie zgodna ze stanem rzeczywistym.

Odpowiedź 38:

Zamawiający zmienia kryterium oceny oferty z rozdziału XV SWZ - punkty 1.4 i 5 na poniższy:

1.4 Równoczesny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta we wszystkich placówkach własnych wykonawcy 7,5%

5. Punkty przyznawane za kryterium „równoczesny dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta we wszystkich placówkach własnych wykonawcy”, przyznawane będą następująco:

7,5 pkt – posiadanie przez wykonawcę funkcjonalności pozwalającej na dostęp do własnej dokumentacji medycznej pacjenta w każdej dowolnej własnej placówce wykonawcy.

Zamawiający nie wymaga konkretnego sposobu realizowania powyższej funkcjonalności.

Maksymalna liczba punktów, które wykonawca może uzyskać w tym kryterium, wynosi 7,5.

W związku z powyższą zmianą zmienie ulega również formularz oferty – pkt 4) na poniższy:

4) Oświadczamy, iż:

* posiadamy funkcjonalność pozwalającą na dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta w każdej dowolnej własnej placówce (*zaznaczyć jeżeli funkcjonalność jest oferowana).

Pytanie 39:

Dotyczy: Rozdział III, OPZ, ustęp 4, punkt 4.16

W celu realizacji zapisu Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, iż zgłaszanie osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych będzie realizowane osobno dla osobno dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

(19)

Znak sprawy 80.272.146.2021

Odpowiedź 39:

Zgłaszanie osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń medycznych będzie realizowane osobno dla osobno dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Pytanie 40:

Dotyczy: Umowa. Wynagrodzenie, ustęp 9

Prosimy o potwierdzenie, iż potwierdzeniem wykonania usług będzie dla Zamawiającego lista pakietów.

Odpowiedź 40:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41:

Dotyczy: Rozdział III, OPZ, ustęp 4, punkt 4.1

Zamawiający w w.w. ustępie wskazał „co najmniej 500 osób miesięcznie, przy czym szacunkowa liczba objętych pakietem medycznym wyniesie około 3000 osób miesięcznie” i jednocześnie w tabeli w Formularza Oferty podał wolumen powyżej 3500 osób.

Wskazane ilości nie są spójne, co stanowi istotne utrudnienie dla Wykonawcy przy dokonaniu wyliczeń. Wnosimy o podanie prawidłowych wartości.

Odpowiedź 41:

Zamawiający wyjaśnia, iż powyższe zakresy liczbowe się nie wykluczają. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie minimum 500 pakietów miesięcznie, szacowana liczba objętych pracowników wyniesie około 3000 miesięcznie, lecz Zamawiający informuje również, iż ilość zamawianych pakietów może być wieksza i może objąć maksymalnie wszystkich pracowników Zamawiającego. Wolumen uzależniony będzie od faktycznego zainteresowania pracowników UJ i UJ CM, którego na tym etapie Zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie wskazać.

Pytanie 42:

Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku konsultacji u lekarzy psychologa, psychiatry, seksuologa, androloga i logopedy Zamawiający oczekuje możliwości zrealizowania wizyt 3 razy w roku łącznie do wszystkich.

Odpowiedź 42:

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje możliwości zrealizowania wizyt u każdego z ww specjalistów 3 razy w roku.

Pytanie 43:

Dotyczy: Rozdział III, OPZ, ustęp 4, punkt 4.7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi co dla Zamawiającego oznacza

„możliwość indywidualnego wykupienia u Wykonawcy poszerzenia zakresu specyfikowanych pakietów” . Tak wprowadzony zapis każdy z Oferentów może interpretować w różny sposób.

Brak szczegółowo opisanych wymagań uniemożliwia Wykonawcy dokonanie prawidłowej wyceny jak i w toku prowadzonego postępowania skutecznie porównać złożone oferty ze względu na różnice w ujętych w niej zabiegach, czy procedurach medycznych, których Zamawiający nie wskazał w cytowanym wymaganiu.

(20)

Znak sprawy 80.272.146.2021

Co więcej zgodnie z PZP zapisy w dokumentacji przetargowej powinny być jednoznaczne i nie budzące wątpliwości.

Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie wykazu szczegółowy badań/procedur medycznych, które powinny być zawarte w ramach rozszerzenia Pakietu i jednocześni o modyfikacje formularza ofertowego poprzez jego rozbudowę umożliwiającą wycenę rozszerzenia dla Pakietu Pracownik, Partner i Rodzina.

Są to niezbędne dla Wykonawcy informacje, aby mógł w sposób prawidłowy i nie budzący zastrzeżeń wycenić ofertę.

Odpowiedź 43:

1. Zamawiający wyjaśnia, iż w rozdziale III w punkcie 4.11 SWZ wymaga jedynie aby pracownicy mieli możliwość indywidualnego wykupienia u Wykonawcy poszerzenia zakresu specyfikowanych pakietów, bez podania ich zakresu (wymaga jedynie takiej możliwości).

2. Zamawiający wymaga równocześnie w rozdziale III w punkcie 4.11 SWZ, aby pracownicy mieli możliwość indywidualnego wykupienia u Wykonawcy dodatkowych pakietów typu partnerski (minimum współmałżonek/ partner/ dziecko do 26. r.ż.) oraz typu rodzinnego (współmałżonek/ partner oraz wszystkie dzieci do ukończenia 26. r.ż.) z zakresem świadczeń nie mniejszym niż objęty przedmiotem niniejszego zamówienia (dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością – bez ograniczeń wiekowych), wraz z możliwością poszerzenia ich zakresu jak w pkt 4.11 przy czym:

a) za cenę nie wyższą niż cena pakietu dla pracownika (w przypadku pakietu partnerskiego) zaoferowanego w postępowaniu.

b) za cenę nie wyższą niż iloczyn ceny pakietu dla pracownika zaoferowanego w postępowaniu i ilości członków rodziny ( w przypadku pakietu rodzinnego).

Zamawiający wskazuje, iż wykonawcy mają zaoferować w postępowaniu jedynie pozycje wymagane formularzem oferty i zapisami SWZ.

Pytanie 44:

Dotyczy: Rozdział III, OPZ, ustęp 4, punkt 4.12

W zapisie Zamawiający nie określił limitu wieku w przypadku dziecka z niepełnosprawnością, na jakiej zasadzie i kto ma sprawdzać niepełnosprawność tego dziecka.

Odpowiedź 44:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie określa limitu wieku dziecka z niepełnosprawnoscią.

Równocześnie Zamawiający informuje, iż sam będzie weryfikował niepełnosprawność w w oparciu o orzeczenia wydawane na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857 ze zm.

Pytanie 45:

Dotyczy: Zakresu Pakietów

1.Prosimy o usunięcie wymagania realizacji psychotyzmów z zakresu badań diagnostycznych ponieważ, zapytanie nie dotyczy wykonywania badań Medycyny Pracy, które nie jest przedmiotem zamówienia.

2. Prosimy o doprecyzowanie, że w ramach zabiegów, nie będzie wykonywania zabiegów z zakresy medycyny estetycznej.

3 Czy w zakresie pakietów Wykonawca ma uwzględnić nielimitowane konsultacje

(21)

Znak sprawy 80.272.146.2021

profesorskie? Konsultacje profesorskie, o których jest mowa w zapytaniu nie są częstym rozwiązaniem stosowanym przez Zamawiających, natomiast istotnie wpływają na cenę pakietu. Tym samym pozostawiając wymaganie Wykonawca może nie mieć możliwości zaproponowania ceny 65 zł i tym samym Zamawiający może być postawiony w sytuacji, w której nie zostanie złożona żadna oferta. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może uwzględnić konsultacje profesorskie ze skierowaniem.

Odpowiedź 44:

Zamawiający wyjaśnia:

1. Zamawijący usuwa badania psychotechniczne.

2. Zamawiający powterdza, że w zakres zamówienia nie wchodzą zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.

3. Zamawiający rezygnuje z nielimitowanych konsultacji profesorskich.

Pytanie 45:

Dotyczy: Formularz Oferty

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikacje zapisów dotyczących wyceny.

Zamawiający oczekują podania średniej arytmetycznej.

Średnia arytmetyczna to suma liczb podzielona przez ich liczbę.

Analizując zapis „Średnia arytmetyczna z powyższych pozycji jest średnią kwotą netto/zł/osoba/miesiąc” oraz „liczbę uczestników miesięcznie” Wykonawca dochodzi do wniosku, iż nie ma możliwości wskazania ceny.

Posługując się przykładem:

Jeżeli zaproponowana cena będzie wynosić 65 zł dla każdego wiersza z tabeli to jak powinien wyglądać wzór na wyliczenie ceny w postaci średniej arytmetycznej?

65 zł r przemożone razy ilość czyli liczba uczestników miesięcznie? Tzn. ile? Zamawiający wskazał przedziały otwarte. Działanie matematyczne przy średniej nie może uwzględniać przedziałów otwartych tj. takich, gdzie jest od i do.

Poza tym przy zastosowaniu przedziałów od 0 (czyli wiersz 1 do 500) oraz powyżej 3500 (wiesz 5) średnia będzie różna w zależności od wartości w mianowniku.

Ceny wskazane w formularzu ofertowym powinny być jednoznaczne i nie mogące budzić wątpliwości.

Dlatego też zwracamy się z prośbą o modyfikacje poprzez wskazanie jednej ceny, która będzie miała zastosowanie.

Odpowiedź 45:

Zamawiajacy wyjaśnia, iż daje Wykonawcom możliwość zróżnicowania cen pakietów w zależności o ilości osób objętych w danym miesiącu pakietem.

Dlatego w formularzy oferty wprowadził możliwość zwóżnicowania cen w zależności od ilości osób objętych pakietem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie róznicuje cen i chce zaproponować Zamawiającemu jedną cenę za pakiet bez znaczenia na ilość zamawianych pakietów należy tabelę wypełnić taką sama kwotą

Np.:

Lp Liczba uczestników miesięcznie

Cena netto pakietu netto/osoba/miesiąc

(22)

Znak sprawy 80.272.146.2021

1 Do 500 Cx ≤ 65 2 501-1500 Cx ≤ 65 3 1501-2500 Cx ≤ 65 4 2501-3500 Cx ≤ 65 5 Powyżej 3500 Cx ≤ 65

Cśr- Średnia arytmetyczna z powyższych pozycji jest średnią kwotą netto/zł/osoba/miesiąc

Wobec czego (Cśr) średnia cen z poszczególnych pozycji (1-5) – Cx jest średnią kwotą netto/zł/osoba/miesiąc i tą kwotę należy wpisać w punkcie 1) formularza oferty.

Pytanie 46:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie załącznika nr 2 – wzór listy osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Odpowiedź 46:

Zamawiający nie precyzuje tego wzoru, zostanie on ustalony z wybranym wykonawcą na etapie przygotowywania umowy.

Pytanie 47:

Dotyczy: Rozdział III, OPZ, ustęp 4, punkt 4.11

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Pracownicy w ramach rozszerzenia usług będą mogli indywidualnie dokupić usługi oferowane przez Wykonawcę takie jak np. rehabilitacja, stomatologia itp. poprzez kontakt z call center . Pracownik będzie zawierał indywidualnie umowę z Wykonawcą.

Odpowiedź 47:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 48:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający sponsoruje pakiet dla Pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego czy też Pracownik będzie go opłacał samodzielnie w pełnej wysokości?

Odpowiedź 49:

Odpowiedzi na to pytanie udzielono w odpowiedzi nr 2.

Pytanie 50:

Pytanie dotyczy zał. A Opis przedmiotu zamówienia, pkt.4 akapit „Pozostałe”.

W celu uściślenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy takie zdefiniowanie usługi jak poniżej , spełnia wymagania zapytania

Rezonans magnetyczny bez środków kontrastowych:

· MR – Rezonans magnetyczny nisko polowy głowy

· MR – Rezonans magnetyczny wysokopolowy głowy

(23)

Znak sprawy 80.272.146.2021

Tomografia komputerowa bez środków kontrastowych:

· TK – Tomografia komputerowa głowy Odpowiedź 50:

Zamawiający informuje, iż nie precyzuje zakresu MR i TK.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż wprowadza limity i każda osoba objęta specyfikowanymi pakietami będzie mogła zrealizować maksymalnie 2 x MR (dowolny rezoznans magentyczny) i 2 x TK ( dowolna tomografia komputerowa) w ciągu roku.

Równoczesnie Zamawiający dodaje w rodziale VIII ustęp 3 punkt 3.1.8 w poniższym brzmieniu:

3.1.8. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ złożonym do oferty, w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, art. 108 ust. 1 pkt 4, art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 108 ust. 1 pkt 6, art. 109 ust. 1 pkt 1, art. 109 ust. 1 pkt 5 i od 7 do 10 ustawy PZP.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ oraz jej modyfikacja, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie.

Nowy termin składania ofert: 29.10.2021r. godz 10:00 Nowy termin otwarcia ofert: 29.10.2021r. godz 11:00

Zamawiający informuje, iż wykonawcy będą związani terminem związania oferta do dnia 26.01.2022r. włącznie.

Z poważaniem, Artur Wyrwa

Otrzymują:

1. Strona internetowa UJ;

2. a/a.

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych mas zalewowych do mocowania szyny i wykonania połączeń, które mają dopuszczenie do stosowania w nawierzchniach tramwajowych,

Zgodnie z art. 436 pkt 3 Pzp, Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności: łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. W §6

(dane osoby) telefon do kontaktu: ... Wartość umowy zostaje określona na ... PLN brutto i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. Wartość umowy określona w ust. 1

3) trzecia transza w kwocie pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy - po zakończeniu realizacji inwestycji (zakończenie II Etapu Inwestycji); w ramach tej transzy

Wykonawca zobowiązuje się bezterminowo i nieodwołalnie do niewykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do dzieła (w tym Dokumentacji powykonawczej)

Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za transport i rozładunek odpadów, a także za utratę, uszkodzenia i ubytek odpadów oraz za przypadkowe wystąpienie wymienionych

f) Zamawiający stwierdzi brak realizacji Umowy przez członków Personelu Wykonawcy w danym czasie lub brak podpisu członka Personelu Wykonawcy wymaganego w danym

i zgodnie z przepisami prawa jest uprawniony do świadczenia usługi będącej Przedmiotem Umowy oraz posiadania w tym czasie statusu specjalistycznej uzbrojonej formacji

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+ oraz dodatkowe dwa interfejsy 1Gb

1) w wysokości 5% wartości netto zamówienia częściowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji dostawy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 umowy,

3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto. Wykonawca może naliczyć karę umowną za

Oświadczam (-y), że wybór mojej/naszej oferty: będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów

Wykonawca na własny koszt zapewni od pierwszego dnia realizacji umowy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia inne naczynia niezbędne do wykonania usługi (m.in. garnki, półmiski,

[r]

Zamawiający w cytowanym powyżej ustępie wskazał katalog możliwych zmian postanowień zawartej umowy. Wykonawca, jako operator pocztowy i wyznaczony, zobowiązany do

2.W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy, zabezpieczenia na jedną lub kilka form o których mowa w art. Zmiana formy zabezpieczenia jest

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 3) Umowa

„7. Zamawiający stosownie do art. wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, które będą w ramach zamówienia

-1 x serweta 74/137/192 cm typu T do litomii z przylepnym otworem na krocze 15x6 cm ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu 50x30 +/- 1cm wykonana z chłonnego

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii

 osoby przygotowujące posiłki (m.in. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju

zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o