LISTA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Załącznik 9b

pieczęć szkoły

Obow. Dod.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 jeżeli zdający nie przystąpił do egzaminu, jako wynik wpisujemy poziomą linię

1 wpisać nazwę języka

3 wpisać w przypadku egzaminu z języka zdawanego jako przedmiot obowiązkowy

4 wpisać znak X w odpowiednią rubrykę

pieczęć i podpis

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego Imię zdającego Nazwisko zdającego

PESEL zdającego

Przedmiot zdawany jako: 4 Data urodzenia

zdającego

LISTA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ

Wynik punktowy egzaminu na poziomie2

identyfikator szkoły

Wpisać3

"zdał(a)"

"nie zdał(a)"

Lp.

z języka obcego nowożytnego

1

w roku szkolnym 2010/2011

Dwujęz.

Wpisać "S "

jeżeli zdajacy był kierowany przez OKE

Uwagi (laureat, finalista, nie

przystąpił) Rozsz.

miejscowość data

Podst.

Figure

Updating...

References

Related subjects :