LISTA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

pieczęć szkoły

z języka polskiego1 / języka mniejszości narodowej1 ...

języka regionalnego - języka kaszubskiego1 / języka mniejszości etnicznej1 ...

w roku szkolnym 2009/2010

Uwagi (laureat, finalista,

nie przystąpił) 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (liczba punktów)

Wynik egzaminu2 PESEL

zdającego

LISTA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ

Lp. Imię zdającego Wpisać

3

"zdał(a)"

"nie zdał(a)"

Załącznik 9a

identyfikator szkoły

miejscowość data

Wpisać "S"

jeżeli zdajacy był kierowany przez OKE

pieczęć i podpis 1 niepotrzebne skreślić; w przypadku języków mniejszości wpisać nazwę danego języka

3 wpisać w przypadku języka polskiego i języka mniejszości narodowej

2 jeżeli zdający nie przystąpił do egzaminu, jako wynik wpisujemy poziomą linię

Nazwisko zdającego

Figure

Updating...

References

Related subjects :