• Nie Znaleziono Wyników

LISTA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "LISTA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

pieczęć szkoły

z języka polskiego1 / języka mniejszości narodowej1 ...

języka regionalnego - języka kaszubskiego1 / języka mniejszości etnicznej1 ...

w roku szkolnym 2009/2010

Uwagi (laureat, finalista,

nie przystąpił) 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego (liczba punktów)

Wynik egzaminu2 PESEL

zdającego

LISTA INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI USTNEJ

Lp. Imię zdającego Wpisać

3

"zdał(a)"

"nie zdał(a)"

Załącznik 9a

identyfikator szkoły

miejscowość data

Wpisać "S"

jeżeli zdajacy był kierowany przez OKE

pieczęć i podpis 1 niepotrzebne skreślić; w przypadku języków mniejszości wpisać nazwę danego języka

3 wpisać w przypadku języka polskiego i języka mniejszości narodowej

2 jeżeli zdający nie przystąpił do egzaminu, jako wynik wpisujemy poziomą linię

Nazwisko zdającego

Cytaty

Powiązane dokumenty

imię i nazwisko

imię i nazwisko

KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ...

PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO z języka ..A. będącego drugim językiem nauczania w

imię i nazwisko

imię i nazwisko

W zadaniach ikonicznych, podobnie jak w zadaniach literackich i językowych, uczeń powinien w pierwszej kolejności dokonać interpretacji załączonego tekstu

Pod pojęciem „bardzo szeroki zakres środków językowych” użytych w pracy rozumie się bardzo zróżnicowane środki leksykalno-gramatyczne na poziomie C1+ (lub