• Nie Znaleziono Wyników

Projekt kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Projekt kodeksu rodzinnego i opiekuńczego"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

M. Cybulska

Projekt kodeksu rodzinnego i

opiekuńczego

Palestra 7/6(66), 62-63

(2)

R H Z E G L Ą D M A S Y PB/IWIMICZEJ

Projekt kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

W dziale dyskusji nad zagadnieniam i kodyfikacyjnym i „Nowe Prawo” (nr 3/83) publikuje dwa artykuły om awiające zagadnienia kodyfikacji prawa rodzinnego.

W pierwszym artykule pt.: Na m arginesie projektu kodeksu rodzinnego i .opie­ kuńczego, B. D o b r z a ń s k i zam ieszcza kilka uw ag dotyczących niektórych prze­ pisów tego projektu.

Przede w szystkim autor k w estionuje sam ą nazw ę projektu uważając, że nazwa „kodeks rodzinny” całkowici^ w ystarcza i że dodatek „opiekuńczy” jest zbędny. Autor stw ierdza, że naw et i tak zaprojektowany ty tu ł jest niepełny, gdyż pro­ jekt zawiera przecież przepisy dotyczące m ałżeństw a i kurateli. Tytuł pełny m u­ siałby brzm ieć tak, żeby uw zględniał w szystk ie cztery d ziały Kodeksu. Poniew aż ustalona już tradycja rozum ie przez pojęcie prawa rodzinnego także prawo opie­ kuńcze, przeto — zdaniem autora — należałoby pozostaw ić tytu ł dotychczasow y, tj. poprzestać tylko na nazw ie „Kodeks rodzinny”.

N astępnie autor zwraca uw agę na pew ną lukę w projekcie, która zresztą ist­ niała także w obowiązującym K odeksie rodzinnym. Chodzi m ianow icie o to, że projekt operuje pojęciem krew nych i pow inow atych z ich liniam i i stopniam i (art. 14, 121). R ów nież i inne ustaw y, jak np. prawo spadkowe, prawo obligacyjne, prawo karne, finansow e, postępow anie cyw ilne, karne i adm inistracyjne, posługują się pojęciem p okrew ieństw a i powinow actw a w różnych lin iach i stopniach. J e ­ dnakże brak jest w projekce przepisu w yjaśniającego, jak się ustala lin ie i stop­ n ie pokrew ieństw a lub pow inow actw a. Praktyka w ykazuje, że naw et wśród praw ­ ników zdarzają się błędne p ojęcia w tym zakresie. Stąd postulat odpow iedniego uzupełnienia przepisów projektu.

W następnej uwadze autor om awia k w estię ogłoszeń o zam iarze stron zawarcia m ałżeństw a, zwracając uw agę na to, że istn ieje sprzeczność pom iędzy uzasadnie­ niem a tekstem art. 4 projektu. U zasadnienie bow iem podaje, że chodzi tutaj o stw orzenie okresu do nam ysłu, aby zapobiec w ten sposób zawieraniu m ałżeństw z im pulsu i lekkom yślnie, a tekst art. 4 podaje, że chodzi o zawiadom ienie o oko­ liczności w yłączającej zaw arcie zamierzonego m ałżeństw a. Z tego w zględu należy uznać ogłoszenia za zbędne, a przepis art. 4 odpowiednio przeredagować. Zaznaczyć przy tym należy, że zagadnienie to było już om aw iane na łam ach prasy praw ni­ czej z sugestiam i zm ian idącym i w m yśl w skazań autora.

(3)

N r 6 (66) P rze g lą d p r a s y p r a w n ic z e j 63

kuratury w łącznie. Stw orzyłoby to tam ę przeciwko w ytaczaniu powództw przez te osoby trzecie, których intereś praw ny albo nie istn ieje, albo też opiera się na przesłankach w yłącznie m ajątkow ych.

W dalszych wyw odach autor w ypow iada się za skreśleniem art. 131 § 2 pro­ jektu, który ustanaw ia trzyletni term in przedawnienia alim entarnych roszczeń regresow ych, gdyż chodzi tutaj o roszczenia osób dostarczających bez obowiązku ustaw ow ego drugiej osobie środków utrzym ania lub w ychow ania przeciwko oso­ bom szczególnie aspołecznym, które sw ych obowiązków alim entacyjnych n ie sp eł­ niają.

W reszcie w ostatniej uwadze autor w ypow iada się za w prow adzeniem tylko jednej postaci przysposobienia, m ianow icie przysposobienia pełnego.

W drugim zaś artykule pt.: N azw isko rozwódki E. M u s z a l s k i om awia art. 55 projektu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który to zresztą przepis reguluje k w estię nazwiska rozwódki w sposób identyczny jak praw o ■ obowiązujące.

„Skoro rozwód n iw eczy m ałżeństw o — w yw odzi autor — nie m a zasadniczej podstaw y do utrwalenia jednego że skutków zawarcia tego m ałżeństw a, i to przez zachow anie nazwiska byłego m ęża przez rozwódkę w ed le jej tylko uznania”.

A utor jest zdania, że stan obecny, kiedy rozwódka bez zgody męża zatrzym uje z m ałżeństw a jego nazwisko, przy czym bez żadnej kontroli ze strony sądu, jest niesłuszny. Jeżeli rozwód jest z w iny żony, to mąż i jego rodzina czują się niejako „obrabowani” i pokrzywdzeni. Gorszące zachowanie się rozwódki jest w w ielu środowiskach uważane za dotkliw ą ujm ę dla nazwiska byłego m ęża, a w każdym razie jest to zabór bezpodstawny. „W szczególnych wypadkach — w yw odzi dalej autor — uprawiania tego sam ego zawodu przez oboje m ałżonków rozwodzących się, jak np. literackiego, lekarskiego, w ykw alifikow anego rzem ieślnika, dochodzą poważne argum enty co do reputacji i konkurencji, dla których b. m ąż może m ieć interes m aterialny i m oralny, aby żona n ie nosiła jego nazwiską. W razie przestęp­ czej działalności b. żony przy stanow isku męża w ym agającym szczególnego zau­ fania politycznego i społecznego, jak np. w partii, dyplom acji, sądow nictw ie, w oj­ sku, M ilicji Obywatelskiej itp., w chodzi w grę także w ażny interes społeczny”. Autor postuluje, by przyjąć zasadę, że rozw iedzeoi m ałżonkow ie powracają do nazwiska, które m ieli przed m ałżeństw em , z tym jednak zastrzeżeniem , że sąd m oże w wyroku rozwodowym oznaczyć nazwisko, które nadal ma przysługiwać każdej ze stron, biorąc pod uw agę w in ę rozkładu pożycia m ałżeńskiego, wzgląd na dobro dzieci i interes społeczny.

Z zagadnień kodyfikacyjnych

I W nrze 3 (1963) m iesięcznika „Państw o i Praw o” znajdujem y artykuł M ieczysława S z e r e r a pod tytułem : U w agi na tem at projektu kodeksu karnego.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Przez swoją kreatywność i zaangażowanie wspierają oni produkcję dóbr i usług przyczyniając się do rozwoju i funkcjonowania określonych produktów.. W efekcie końcowym

Maryja zwie się naczyniem, jest bowiem mieszkaniem macierzyńskim dla Syna Bożego, szczególnym pokojem gościnnym dla Ducha Świętego, salą biesiadną dla Trójcy

Maryja jest zarazem figurą Kościoła – a więc w wymiarze ducho- wym pełnią tego, czym Kościół ma być; jest także jego duchową Matką – a więc Tą, która pomaga

Koszty serii badań modelowych w wirówkach geotechnicznych wraz z analizą wyników i proponowanym rozwiązaniem mieszczą się w zakresie dziesiątków tysięcy

Po- miar masy osadu zgromadzonego w każdej z komór pozwala na wyznaczenie natężenia transportu osadu (tzn. ruchu masy osadu w jednostce czasu na jednostkę szerokości – to jest

Sama praca może oczywiście stać się inspiracją do dalszych badań, niemniej historycy zaczynający swe dociekania w kwestii historii seksualności, przemocy czy ogólnie

Obliczono również wartości mediany z 330 wyników pomiaru badanych parametrów, z każdego punktu kontrolno-pomiarowego, zgodnie z zaleceniami, w których Spahr i Wynn [1997]

Na podstawie dotychczasowej analizy wypowiedzi kanonistów w inte- resującej nas tematyce istnieją chyba wszelkie podstawy do tego, aby powyższą opinię kanonisty z Salzburga —