• Nie Znaleziono Wyników

Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ze względu na brak wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ze względu na brak wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Administracyjnych

Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego mgr Michał Raduła

1. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia była usługa o charakterze priorytetowym o równowartości 20 000 E. Wykonawca złożył odwołanie do KIO zarzucając naruszenie art. 4 pkt 8 pzp.

- czy zamawiający był uprawniony do wszczęcia postępowania?

- czy wykonawcy w powyższym stanie faktycznym przysługują środki ochrony prawnej pzp?

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia publicznego ustanowili pełnomocnika w osobie Jana Prawdomównego, który to jest podmiotem spoza grona wykonawców. Oceń postępowanie wykonawców w stosunku do treści przepisów pzp.

3. Zamawiający wykluczył wykonawcę z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego ze względu na brak wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zdaniem zamawiającego, wykonawca nie spełnił warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, ponieważ do oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załączył w przedmiotowym zakresie następujące dokumenty:

(2)

a) umowa o pracę z Panią X, b) umowa zlecenia z Panem Y,

c) oświadczenie Pani Z, że w sytuacji wyboru oferty wykonawcy zobowiązuje się do świadczenia o określonej treści.

Oceń stanowisko zamawiającego, argumentującego, że dokumenty b i c nie mogą skutecznie poświadczać spełniania warunków przez wykonawcę. Rozpatrz zasadność wniesienia przez wykonawcę odwołania wraz z podaniem podstawy prawnej.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, zamawiający podczas dialogu prowadzi negocjacje w przedmiocie ceny. Oceń prawidłowość takiego zachowania przez pryzmat treści przepisów pzp.

5. Zamawiający, kwalifikowany jako jednostka sektora finansów publicznych, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów osobowych, których łączna wartość przewyższa kwotę ustaloną na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.

Zamawiający, jako przesłankę warunkującą możliwość wszczęcia przedmiotowego postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem, wskazał na treść art. 55 ust. 1 pkt 5, argumentując, że każdy pojazd z osobna nie przekracza w/w kwoty, zatem warunek został spełniony.

Ponadto zamawiający opisując przedmiot zamówienia posłużył się sformułowaniami

„bezpieczny”, „oszczędne zużycie paliwa”, „mocny silnik”.

Oceń, w zgodzie z przepisami ustawy, prawidłowość wyboru trybu przez zamawiającego oraz sposób opisu przedmiotu zamówienia.

Cytaty

Powiązane dokumenty

b) w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż drogą elektroniczną lub faksem. W przypadku gdy odwołanie wnoszone jest wobec treści ogłoszenia o

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia / konsorcjum, spółka cywilna / zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych oraz na klatkach schodowych, wymiana WLZ, wykonanie instalacji domofonowych w zasobach własnych

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm)

zamówień publicznych*. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z wnioskiem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.. W zakresie niezbędnym

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu