• Nie Znaleziono Wyników

„ Gdy trudno się porozumieć”. Sytuacje, w których nie możemy się z kimś porozumieć, nie należą do najprzyjemniejszych. Jednak trudności w dojściu do porozumienia mają swoje zalety i można się sporów nauczyć rozwiązywać.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "„ Gdy trudno się porozumieć”. Sytuacje, w których nie możemy się z kimś porozumieć, nie należą do najprzyjemniejszych. Jednak trudności w dojściu do porozumienia mają swoje zalety i można się sporów nauczyć rozwiązywać."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

„ Gdy trudno się porozumieć”.

Sytuacje, w których nie możemy się z kimś porozumieć, nie należą do najprzyjemniejszych.

Jednak trudności w dojściu do porozumienia mają swoje zalety i można się sporów nauczyć rozwiązywać.

Skutki nierozwiązanych konfliktów.

Nieporozumienie to spór między osobami, kłótnia, różnica zdań, sprzeczka. Przedłużającą się niezgodę między stronami nazywamy konfliktem. Skutki nierozwiązanych konfliktów bywają różne. W rodzinie czy przyjaźni, pojawiają się niekiedy złość i utrata zaufania. Można wtedy postawić sobie pytanie: dlaczego czasami, tak trudno jest wyciągnąć rękę do zgody?

Porozumienie utrudniają: upór, brak szczerości, szacunku, poważnego traktowania drugiej osoby, zarozumiałość i uprzedzenia. Zaogniać spory mogą też: brak poczucia wartości jednej ze stron „ jestem beznadziejny, jak zwykle moja wina..” lub przeświadczenie o własnej nieomylności i agresja „ od razu wiedziałem, że to ja mam racje..”. W takiej atmosferze dochodzi do eskalacji przemocy ( fizycznej, psychicznej), a rozwiązanie nieporozumienia, wydaje się nierealne. Chyba , że skłócone strony spojrzą na spór, jak na szansę znalezienia kompromisu.

Zalety sporów.

Spór to konfrontacja. Spieranie się jest wyrazem poczucia wolności, ujawnia cele i dążenia stron. Pokazuje , co jest dla nich ważne, gdyż jedną z najczęstszych przyczyn nieporozumień

(2)

są właśnie preferowane wartości. Dlatego nie powinniśmy zamykać się w sobie, ale otwarcie

rozmawiać na temat dzielących nas różnic. Dzięki temu, możemy się lepiej poznać i zrozumieć. Wspólne szukanie jak najlepszego rozwiązania, nie niszczy osób

uczestniczących w sporze ani nie świadczy o ich słabości. Przeciwnie, pokazuje wielką dojrzałość i szacunek dla drugiego człowieka. Rozwiązane nieporozumienie, może zbliżyć do siebie wcześnie skłócone strony, może stać się wspólnym pozytywnym doświadczeniem.

Rozwiązując sytuację konfliktową:

1. Unikajmy oceniania i wzajemnego oskarżania.

2. Pomyślmy, jak czujemy się w danej sytuacji. Czy coś nas smuci, denerwuje?

Poinformujmy o tym najbliższych, posługując się komunikatem JA.

3. Słuchajmy się nawzajem z uwagą. Nie chodzi o to, żeby udowadniać , kto ma rację.

Wszystkie strony konfliktu, powinny móc zgłaszać swoje pomysły.

4. Wybierzmy rozwiązanie , które wydaje się być najlepsze w danej sytuacji.

5. Brak rozwiązania nie oznacza, że ponieśliśmy porażkę, porozmawialiśmy o naszych uczuciach i potrzebach.

6. Jeżeli, obie strony będą dążyć do wzajemnego porozumienia, na pewno je osiągną.

Małgorzata Chmielewska- Nowak

na podstawie podręcznika „ Wędrując ku dorosłości” dla klas 6.

zdjęcia: Uniwersytet SWPS oraz BabyBoom.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Podstawą procesu edukacyjnego jest komunikacja w relacji nauczyciel – – student i to ona będzie przedmiotem dalszych rozważań, uporządkowa- nych za pomocą metafory

W tabeli PRACOWNICY NR_W jest funkcjonalnie zależny od NAZWA_W, który nie jest kluczem głównym. Z atrybutów tych tworzy się nową

Omówienie ćwiczenia przez nauczyciela i wskazanie problemu: Jesteśmy różni, ale są sprawy, które nas łączą.. Czy możliwe jest wobec tego porozumienie

Być może – znów opieram się tylko na własnych przypuszczeniach – były takie przypadki, że nikogo owe osoby nie spotkały, ale przez miesiące, a później lata spędzone

wskazaniami zawartymi w art. Na postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną przysługuje zażalenie... Jeżeli egzekucja grzywny okazała się

Taking into account the stratigraphy – the early bath is located in the lowermost of the explored layers – and the complete absence of coins on the floor of the baths, the

Sytuacja ta jednak stopniowo zmienia się na niekorzyść parafii: zwiększa się liczba dystansujących się od Kościoła i określają- cych siebie jako niewierzących

Pojęcie to zrodziło się na gruncie historii, której częścią jest historia wychowania, i oznacza tematy nie przeanalizowane naukowo przez przedstawicieli wymienionych