PRZESZŁOŚĆ NASZA

Pełen tekst

(1)

NASZA

PRZESZŁOŚĆ

REDAKTOR KS. ALFONS SCHLETZ

XLVI KRAKÓW 1976

(2)

Ó k ła d k ę p ro je k to w a ł

H E N R Y K P A B IA N

NASZA PRZESZŁOŚĆ

(3)

N O T R E P A S S E

Ełudes sur THisłoire de 1’Eglise eł de I g Culture Całholique

en Poiogne

D i r e c ł e u r : A l p h o n s e S c h l e ł z

XLV!

C ra c o v ie 1 9 7 6

NASZA PRZESZŁOSC

Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce

R edaktor: A l f o n s S c h l e t z

XLVi

Kraków 1976

(4)

I n s t y t u t W y d a w n i c z y N A S Z A P R Z E S Z Ł O Ś Ć

K ra kó w , ul. S trze ln ica 6

jKs. Ki. Ujs)oigf2^ ]

kVJ r a k o ^

Drukarnia Narodowa, Zakład 3, Kraków, ul. Berka Joselewicza 24 Zam. 1902/76 — 1550 egZ. P-19

(5)

Ordynariuszowi Przemyskiemu Najczcigodniejszemu Ks. Biskupowi

Dr. Ignacemu Tokarczukowi

w dziesiątą rocznicę rządów

i na 600-lecie Diecezji Przemyskiej

Redakcja i Pisarze

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :