• Nie Znaleziono Wyników

n ie o d b ie r a łe m od n ik o g o ż a d n y c h ś lu b ó w ” I6

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "n ie o d b ie r a łe m od n ik o g o ż a d n y c h ś lu b ó w ” I6"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

p u ją c y do z a k o n u ; że n a d to ślu b y n a sz e są w a ru n k o w e . P a w lu ś u c z y n ił ślu b y p rz e d e m n ą p rz e d 9 la ty , k ie d y n ie m ia łe m z a k a z u o d b ie r a n ia ślu b ó w (tj. w 1897 r.). O d d n ia 6 g r u d n ia 1902 r. n ie o d b ie r a łe m od n ik o g o ż a d n y c h ś lu b ó w ” I6.

N a s. 243 A u to r k a pisze: „K s. S z y d e ls k i w y s tą p ił p rz e c iw b p o w i P e l­

c z a ro w i w „ G a z e c ie K o ś c ie ln e j” , z a r z u c a ją c m u , że p y c h ą , za z d ro śc ią i sa m o w o lą p a r a liż u je d zieło k s. M a rk ie w ic z a . O czy w iście, z a rz u ty te u c h y lił a d w o k a t M a rk ie w ic z , k tó r y ta k ż e ra d z ił b r a t u B ro n is ła w o w i, by p r z e p r o s i ł ks. b i s k u p a i w y k a z a ł, że z a c z e p k a S z y d e ls k ie g o n ie p o ch o d zi z je g o in s p ir a c ji” .

O tó ż m e c e n a s M a rk ie w ic z w liśc ie do sw e g o b r a t a z 2 IV 1904 r.

ra d z i ty lk o , że b y te n w p iś m ie do b p a P e lc z a r a p o w ie d z ia ł w y ra ź n ie , !ż z a r ty k u łe m k s. S z y d e ls k ie g o n ie m a n ic w sp ó ln e g o , a r t y k u łu n ie in s p i­

ro w a ł a n i te ż a u to r a n ie in s tru o w a ł. N a to m ia s t n ie m a a n i sło w a o p r z e ­ p ro s in a c h 17.

A r ty k u ły w m ie s ię c z n ik u „P o w śc ią g liw o ść i P r a c a ” od r. 1902 b y ły p is a n e p rz e w a ż n ie p rz e z k s. M a rk ie w ic z a . S p o łe c z n e a r t y k u ły m o g ły się n ie p o d o b a ć w a rs tw o m z a m o ż n y m , b y ły o n e je d n a k p o m o s te m p o m ię d z y n a u k ą sp o łe c z n ą O jc ó w K o ścio ła a w s k a z a n ia m i I I S o b o ru W a ty k a ń ­ skiego. A r ty k u ł z r. 1905, o k tó r y m w s p o m in a m e c e n a s M a rk ie w ic z ,

„ tc h n ą c y r a d y k a liz m e m , s k ie ro w a n y p rz e c iw g a lic y js k im b is k u p o m ” ( A u to rk a , s. 243), n ie b y ł u tw o re m P ró s z y ń s k ie g o . M ecen as m ógł m ieć n a m y ś li a r t y k u ł p t. „O b o w iązk i w z g lę d e m u b o g ic h ” , n a p is a n y p rz e z ks.

M a rk ie w ic z a , k tó r y p rz y p o m in a m . in. h ie r a r c h o m o ich o b o w ią z k u w z a k re s ie ła g o d z e n ia k rz y w d sp o łe c z n y c h .

T rz e b a p rz y z n a ć , że A u to r k a u z n a je św ię to ś ć ks. M a rk ie w ic z a ; p o ­ r ó w n a n ie je d n a k św ię to śc i b p a P e lc z a r a ze św ię to śc ią k s. M a rk ie w ic z a w y p a d a n a n ie k o rz y ść te g o o s ta tn ie g o (s. 231— 232). T y m c z a s e m to w ła ś ­ n ie k s. M a rk ie w ic z sw o im ży cie m i d z ie łe m d a ł ś w ia d e c tw o E w a n g e lii.

A je d n o c z e ś n ie c h c ia ło b y się z a p y ta ć — czyżby rz e c z y w iś c ie s łu g a B oży, b p P e lc z a r, p a s te r z ś w ia tły , g o rliw y i p o b o ż n y , p o tr z e b o w a ł aż ta k i e j p o m o cy s. K a ro lin y M. K a sp e rk ie w ic z ?

K s. A l e k s y P e t r a n i

16 A rc h iw u m I, s. 201—202. O ry g in a ł w A K B P . T e k a : M ie jsc e P i a ­ sto w e 136.

17 A rc h iw u m I I , s. 259.

S P IS IL U S T R A C J I

po str.

1. K s. Ig n a c y T o k a rc z u k , b is k u p p r z e m y s k i ... 4 2. K s. S ta n is ła w J a k ie !, b is k u p s u f r a g a n p rz e m y s k i . . . . 8 3. K s. B o le s ła w T a b o rs k i, b is k u p s u f r a g a n p rz e m y s k i . . . 8 4. K s. T a d e u s z B ła sz k ie w ic z , b is k u p s u f r a g a n p rz e m y s k i . . . 8 5. P rz e m y ś l, k a te d r a z X V w . p o d w ezw . św . J a n a C h rz c ic ie la 16 6. P rz e m y ś l, k a te d r a . F r a g m e n t w . o łta r z a — Z ło ż e n ie do g ro b u

( L a n g m a n ) ... 16 7. P rz e m y ś l, k a te d r a — M .B. „ J a c k o w a ” ...16 8. P rz e m y ś l, k a te d r a — P ie ta z k a p lic y F r e d r ó w ... 16 9. K s. A d a m B ieleck i (1811— 1859). F ot. z p o r t r e tu w k o śc ie le p a ­

ra f ia ln y m w R y m a n o w i e ...176 10. H aczó w , kośció ł p a r a f ia ln y Sw . M ic h a ła A rc h a n io ła . F o t. H.

P oddębslci 1935 ... 176 11. K s. W o jciech M ich n a (1820— 1893). Z e z b io ró w J e d liń s k ie g o

z J a r o s ł a w i a ...184 12. B p M ic h a ł K o rc z y ń sk i. P o r t r e t z g a le r ii w re z y d e n c ji b is k u ­

p ie j w P rz e m y ś lu (m ai. M. S t r o ń s k i ) ...208 13. K s. M ic h a ł K o rczy ń sk i. S zk ic o łó w k o w y (w z b io ra c h O sso li­

n e u m ) ... 208 14. „ P rz y ja c ie l C h rz e ś c ija ń s k ie j P r a w d y ” . K a r ta ty tu ło w a —

R o c z n ik I, zesz. 1 ... 224 15. „ P rz y ja c ie l C h rz e ś c ija ń s k ie j P r a w d y ”. K a r ta ty tu ło w a —

R o czn ik IV , zesz. 3 ... 224 16. A n to n i J ó z e f M a n a s ty rs k i, b p p rz e m y s k i o d. łac. 1863— 1869 240 17. M aciej H irs c h le r, bp p rz e m y s k i ob. łac. 1870— 1881 . . . 240 18. Ł u k a s z S olecki, b p p rz e m y s k i ob. łac. 1882— 1900 . . . . 256 19. J ó z e f S e b a s tia n P e lc z a r, b p p rz e m y s k i ob. łac. 1900— 1924 256

(2)

S P I S T R E Ś C I

Bp. IG N A C Y T O K A R C Z U K : N a 6 0 0 -lecie d ie c e z ji p rz e m y s k ie j (S ło w o w s t ę p n e ) ... 5 K s. J A N K W O L E K : P o c z ą tk i b is k u p s tw a p rz e m y sk ie g o . . . 7 JE R Z Y K Ł O C Z O W S K I: Z a k o n y w d ie c e z ji p rz e m y s k ie j o b rz ą d k u

ła c iń sk ie g o w X IV —X V II I w i e k u ... 27 O. D A M IA N M. S Y N O W IE C O .F.M . C o ny.: Z y cie re lig ijn o - m o r a ln e

w d ie c e z ji p rz e m y s k ie j w X V II—X V II I w ... 73 K<. J A N R Ą B : K a p itu ła k o le g ia c k a w B rz o z o w ie (1724— 1788) . 101 Ks. B O L E S Ł A W K U M O R O rg a n iz a c ja te r y to r i a ln a d ie c e z ji p r z e ­

m y s k ie j 1772— 1850 ... 135 B O L E S Ł A W Ł O P U S Z Y Ń S K I. U d z ia ł k się ż y d ie c e z ji p rz e m y s k ie j

w k o n s p ira c ja c h g a lic y js k ic h w la ta c h 1831— 1846 . . . . 171 Ks. JA N K W O L E K : , P r z y ja c ie l C h rz e ś c ija ń s k ie j P r a w d y ” . S zk ic

m o n o g ra fic z n y p ie rw s z e g o p o ls k ie g o c z a so p ism a teo lo g iczn eg o . W y d a ł, p rz e d m o w ą , p o sło w ie m i p rz y p is a m i o p a tr z y ł k s. D o m i­

n ik I. B i a l i c ... 201 IR E N A H O M O L A : O rg a n iz a c ja te r y to r i a ln a i d u s z p a s te r s k a d ie -

cazji p rz e m y s k ie j rz y m s k o k a to lic k ie j w la ta c h 1867— 1914 . . 237

D Y S K U S J E I P O L E M IK I

W o d p o w ie d z i k s ię d z u p ro fe s o ro w i d r. J u lia n o w i A ta m a n o w i (K s.

A l e k s y P e tr a n i) ...275 K ilk a u w a g n a m a r g in e s ie p ra c y s. K a ro lin y M. K a s p e rk ie w ic z

p t. , S łu g a B eży J ó z e f S. P e lc z a r, b is k u p p rz e m y s k i o b rz. łac.

S z k ic b io g ra fic z n y " (K s. A l e k s y P e t r a n i ) ... 284 S p is i l u s t r a c j i ... 301

S P R O S T O W A N IE

W p rz y p is ie * do „ S c h e m a tu b io g ra fic z n e g o k a rd . A u g u s ta H lo n d a "

o p ra c o w a n e g o p rz e z k s. S. K o siń s k ie g o („N asza P rz e s z ło ś ć ” t. 42 s. P) p o c z ą te k w in ie n by ć n a s tę p u ją c y :

„ S c h e m a t b io g ra fic z n y k a rd . A. H lo n d a , p r y m a s a P o ls k i o p a rto na d a n y c h z a w a r ty c h w A c ta H lo n d ia n a (m a te r ia ły do ży cia i d z ia ­ ła ln o ś c i k a rd . A. H lo n d a ), z g ro m a d z o n y c h p rz e z a u to r a w sz e ś c iu s e ­ ria c h : I. L is ty p a s te r s k ie i od:-zw y, ..."

Cytaty

Powiązane dokumenty

Etap ten jest dosyć skomplikowany, ponieważ wymaga bardzo szczegółowej analizy konkretnego procesu spedycyjnego pod względem ryzyka związanego z innymi zdarzeniami;.. - pom

W dniu 17 grudnia A.D.2021 otrzymaliśmy od Pana e-mail, z Pana stanowiskiem w tej sprawie, sprowadzającym się do konstatacji, że może Pan nadal pozostać

mieccy bracia Huschke, walczyli o mistrzostwo. Zastosowanie do rozmaitego wieku składowych pierwiastków lekcji, odbywa się według stopniowania, opierając się na sile,

Na koniec wspomnimy także nasze Wydawnictwo WBPiCAK, czyli Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (Instytucji Kultury

M y, Leh XI Wojciech Edward I z Dynastii Leszczyńskich, z Bożej łaski Król Elekt Polski-Lehii Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polaków, Lachów, Lechów,

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do

Wszystkich włościan, mieszczan i mieszkańców wspomnianych Ziem - Terenów, których przeniesiono na prawo, warunki i własność Królestwa Polskiego-Lehii i doń wcielono,

Przez środowisko jest rozumiany działający system wykonawczy (ang. Tw orzą ją ta m wszystkie obiekty i zasoby zdefiniowane przez użytkownika w danym program ie, najczęściej