• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Copied!
11
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

KONKURS MATEMATYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ETAP WOJEWÓDZKI 21 lutego 2019 r.

Uczennico/Uczniu:

1. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 90 minut.

2. Pisz długopisem/piórem - dozwolony czarny lub niebieski kolor tuszu.

3. Nie używaj korektora a ołówka wyłącznie do rysunków. Jeżeli się pomylisz, przekreśl błąd i zaznacz/napisz inną odpowiedź.

4. W rozwiązaniach zadań otwartych przedstawiaj swój tok rozumowania – napisanie samej odpowiedzi nie jest punktowane.

5. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.

6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.

Życzymy powodzenia!

Maksymalna liczba punktów 20 100%

Uzyskana liczba punktów %

(2)

Wartość ułamka

423134 846267

423133

423133 846267

423134

 jest równa:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Zadanie 2. (1 pkt)

Dane są dwa współśrodkowe koła. Pole wewnętrznego koła jest równe polu zewnętrznego pierścienia. Promień zewnętrznego koła jest równy r. Promień koła wewnętrznego jest równy:

A.

2 2

r B.

2

r C.

2

r D.

2 2r

Zadanie 3. (1 pkt)

Kwadrat rozcięto na dwa prostokąty, których stosunek obwodów jest równy 3 : 5. Stosunek pól tych prostokątów jest równy:

A. 8

1 B.

7

1 C.

25

9 D.

5 3

Zadanie 4. (1 pkt)

Z urny, w której znajdują się kule o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wylosowano jedną kulę, której numer stał się cyfrą dziesiątek pewnej liczby dwucyfrowej. Następnie z pozostałych ośmiu kul wylosowano jedną, której numer stał się cyfrą jedności tej liczby.

Prawdopodobieństwo otrzymania w ten sposób dwucyfrowej liczby parzystej jest równe:

A. 16

15 B.

9

4 C.

12

5 D.

9 2 .../1

.../1

.../1

(3)

Trzy pompy mają opróżnić basen. Pierwsza pompa samodzielnie opróżniłaby basen w ciągu 15 godzin, druga w ciągu 10 godzin, a trzecia w ciągu 9 godzin. Oblicz, czy trzy pompy pracujące jednocześnie zdążą opróżnić ten basen w ciągu 3 godzin.

(4)

Punkty A = (0,0) oraz C = (0,-8) są przeciwległymi wierzchołkami kwadratu ABCD. Wyznacz współrzędne punktu E leżącego na osi OX, wiedząc, że pole kwadratu ABCD jest dwa razy mniejsze od pola trójkąta ACE. Podaj wszystkie rozwiązania.

(5)

Stosunek mas trzech różnych stopów srebra wynosi 7 : 10 : 18, natomiast stosunek mas czystego srebra zawartego w tych stopach równa się odpowiednio 7 : 9 : 12. Po stopieniu wszystkich kawałków otrzymano 350 gramów stopu, w którym czyste srebro stanowi 72%

jego masy. Oblicz, w którym stopie jest najmniejsza procentowa zawartość srebra.

(6)

Podstawą prostopadłościanu jest kwadrat o boku długości a. Przekątne dwóch ścian bocznych poprowadzone z jednego wierzchołka tworzą kąt 60°. Wykaż, że jest to sześcian.

(7)

Po torze wyścigowym jeździ kolarz. Jeden pełny obrót pedałami powoduje 4 pełne obroty koła rowerowego. Koło rowerowe ma średnicę 70 cm. Ile pełnych obrotów pedałami wykona kolarz, aby przejechać 1 km? Zakładamy, że kręci pedałami bez przerwy. Wykonaj obliczenia przyjmując, że liczba π jest w przybliżeniu równa

7 31.

(8)

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym o krawędzi podstawy a = 4 cm oraz wysokości H = 4 cm połączono odcinkami środki krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka i otrzymano trójkąt. Wykaż, że jest to trójkąt równoboczny.

(9)

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym kąt między przekątną graniastosłupa a przekątną jego podstawy, wychodzącymi z jednego wierzchołka, jest równy 60. Oblicz objętość tego graniastosłupa, wiedząc, że krawędź jego podstawy jest równa 10.

(10)

Wykaż, że nie istnieje para liczb całkowitych dodatnich spełniających równość:

3x2 + 5y2 = 360.

(11)

Brudnopis

Cytaty

Powiązane dokumenty

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dębu czerwonego, zaleca się między innymi nieuprawianie tych drzew w pobliżu lasów oraz obszarów chronionych, a także

Długość krawędzi podstawy pojemnika wynosi a, wysokość jest od niej trzy razy większa, natomiast suma długości wszystkich krawędzi pojemnika jest równa 30a. Ania chce

Oblicz długość drogi z domu do pracy oraz czas w minutach na pokonanie tej drogi rowerem z prędkością 4 razy większą... Przyjmij za jednostkę długość boku kratki i

Średnia arytmetyczna sześciu liczb jest równa 4, natomiast średnia arytmetyczna tych samych liczb i liczby a równa się 5.. Zawodnik D przybiegł przed zawodnikiem C, ale nie

Może jestem włamywaczem – tak przynajmniej nazwały mnie krasnoludy, bo osobiście nigdy się nim naprawdę nie czułem – ale włamywaczem mniej więcej uczciwym,

A ponieważ nie udało się zbudować maszyny na żadną inną literę, trzeba się obawiać, że nie będzie już nigdy takich wspaniałych zjawisk jak pćmy i murkwie – po

Suma pięciu początkowych jest trzycyfrowa, suma pięciu końcowych jest czterocyfrowa?. Ile jest równa suma wszystkich

Na przekątną deltoidu, wychodzącą z wierzchołków między równymi bokami, ucięli listewkę, której długość, podana w centymetrach, była liczbą całkowitą, dwucyfrową i

Z niebieskich sześciennych klocków zbudowano „piramidę” w taki sposób, że najniższa warstwa była „kwadratem” o boku 10 klocków, kolejna „kwadratem” o boku

Spośród czterech poniższych zegarów jeden chodzi dokładnie, drugi spieszy się 40 minut, trzeci spóźnia się 40 minut, a o czwartym nie wiadomo czy się spóźnia, czy

Na krześle oznaczonym numerem 6 usiadł Śpiący Rycerz, a naprzeciw niego usiadł Czarny Rycerz.. Numer krzesła, na którym siedzi Czarny

Monet dziesięciogroszowych było o tyle więcej od pięciogroszowych, o ile więcej było monet dwudziestogroszowych od dziesięciogroszowych.. Monet pięciogroszowych

Tlenek węgla(IV) w temperaturze pokojowej jest bezbarwnym, bezwonnym i niepodtrzymującym palenia gazem, który dobrze rozpuszcza się w wodzie.. Stały

Polietylen (PE) to związek wielkocząsteczkowy wchodzący w skład popularnych tworzyw sztucznych. Cząsteczki PE zbudowane są wyłącznie z atomów węgla i atomów

Iloczyn pewnych dwóch spośród tych trzech liczb równa się 888.. Iloczyn innych dwóch liczb spośród tych trzech równa

II. Wilgotny papierek uniwersalny przy wylocie B zabarwi się na kolor……….... Rozpad ten jest charakterystyczny dla jąder, dla których liczba neutronów jest duża

Uzasadnij, że długość jednej podstawy trapezu jest dwa razy większa od długości drugiej

i przekraczał międzynarodową linię zmiany daty od strony półkuli wschodniej. w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu Ziemi wokół własnej osi i przekraczał

Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych i uzasadnij ją odnosząc się do

c) Zaznacz zdania, które zawierają poprawne informacje dotyczące położenia głównych form rzeźby na kontynencie Ameryki Północnej i Południowej. Poprawną odpowiedź oznacz

Na rysunku przedstawiono odnóża owadów, które różnią się budową, ponieważ pełnią odmienne funkcje.. Wybierz i przyporządkuj odpowiednie odnóża (I-V) do

Miejsce na mapie konturowej Europy (strona 2) oznaczono w następujący sposób:. Uwaga – nie we wszystkie miejsca zaznaczone na mapie konturowej wpisujesz numery. Stolica państwa

Jest on jednak ściśle upakowany - mierzy maksymalnie do 10 µm (10 −6 m) tak, że mieści się we wnętrzu wymienionej organelli.. Uporządkuj w poprawnej kolejności