• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS Z FIZYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH"

Copied!
12
0
0

Pełen tekst

(1)

Strona 1 z 12

R = [……….]

KONKURS Z FIZYKI

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Etap Rejonowy

Drogi Uczniu

Witaj na II etapie konkursu z fizyki. Przeczytaj uważnie instrukcję.

 Arkusz liczy 12 stron i zawiera 23 zadania. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.

 Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem.

Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. Nie używaj korektora.

 Odpowiedzi do zadań testowych zapisz na str. 12. Rozwiązując test wybierz tylko jedną odpowiedź. Jeśli się pomylisz, to błędną odpowiedź otocz kółkiem i w wierszu Korekta wpisz właściwą literę.

 W zadaniach 22 i 23 zamaluj właściwe prostokąty .

 Pola [....] pozostaw puste, wypełni je Komisja Konkursowa.

 Rozwiązania zadań otwartych (od str. 7.) umieść w miejscach do tego przeznaczonych. Brudnopis (str. 10 i 11) nie będzie oceniany.

 Możesz korzystać z kalkulatora.

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!

Czas pracy:

90 minut

Liczba punktów możliwych do

uzyskania:

50

………

Kod ucznia

- -

Dzień Miesiąc Rok

pieczątka WKK DATA URODZENIA UCZNIA

(2)

Strona 2 z 12

Test jednokrotnego wyboru

(Przyspieszenie ziemskie g = 10 m/s2, gęstość wody  = 1 g/cm3.)

Zadania 110 za 1 punkt

1. Korzystając z wykresu a (F) oblicz masę ciała.

A) 0,4 kg B) 0,5 kg C) 1 kg D) 2 kg

2. Proces przekazywania ciepła związany z makroskopowym ruchem materii w gazie, cieczy lub plazmie (np. powietrzu, wodzie, plazmie gwiazdowej) to:

A) osmoza B) przewodnictwo cieplne C) konwekcja D) promieniowanie termiczne

3. Przy przesuwaniu jednego tłoka prasy hydraulicznej o 20 cm tłok drugi przemieszcza się o 2 cm. Jaką siłą ściskane jest w niej ciało, jeśli na mały tłok działa siła o wartości 50 N?

Wskazówka: Olej hydrauliczny jest praktycznie nieściśliwy.

A) 50 N B) 1000 N C) 2,5 N D) 500 N

4. Energia wewnętrzna topniejącego sopla lodu:

A) nie zmienia się B) zwiększa się C) zmniejsza się D) zmniejsza się dokładnie o ciepło oddane do otoczenia.

5. Doświadczenie Oersteda pokazuje, że:

A) wokół ładunków elektrycznych istnieje pole elektryczne

B) wokół przewodnika, w którym płynie prąd elektryczny powstaje pole magnetyczne C) igła magnetyczna w polu magnetycznym Ziemi ustawia się wzdłuż południka

magnetycznego

D) magnes ma dwa bieguny, północny N i południowy S

(3)

Strona 3 z 12

6. Przyspieszenie układu klocków połączonych nierozciągliwą i nieważką nitką (pomijamy opory ruchu i masę bloczka) wynosi:

A) Mg/(M + m) B) mg/(M + m) C) Mg/m D) mg/M

7. Analizując węzeł sieci, łączący przewody elektryczne, Ewa sformułowała następujące zdania:

I. Natężenie prądu w przewodniku 3 wynosi I3 = 4 A.

II. Prąd o natężeniu I3 wypływa z węzła.

III. Stosuje się tu I prawo Kirchhoffa.

IV. W czasie 10 s przez dowolny poprzeczny przekrój przewodnika 3 przepływa ładunek Q3 = 40 C.

Prawdziwe są:

A) zdanie I i II B) zdanie I, II i IV C) zdanie I, III i IV D) wszystkie zdania

8. Kula bilardowa I poruszająca się z szybkością 1 m/s uderza idealnie sprężyście i centralnie w spoczywającą identyczną kulę II.

Po zderzeniu:

A) kula I spoczywa

B) kula II porusza się w prawo z szybkością 0,5 m/s C) pęd kuli I jest równy pędowi kuli II

D) kula I porusza się w lewo z szybkością 0,5 m/s

9. Opór zastępczy trzech jednakowych oporników, każdy o oporze R, połączonych równolegle wynosi:

A) 3 R B) R C) R D) R

I II

(4)

Strona 4 z 12

10. Samochód hamuje na poziomym odcinku drogi. Zwrot przyspieszenia jest:

A) zgodny ze zwrotem prędkości samochodu i przeciwny do zwrotu siły hamującej B) przeciwny do zwrotu prędkości i przeciwny do zwrotu siły hamującej C) zgodny ze zwrotem prędkości samochodu i zgodny ze zwrotem siły hamującej D) przeciwny do zwrotu prędkości i zgodny ze zwrotem siły hamującej

Zadania 1120 za 2 punkty

11. Kolarz przejechał etapu z prędkością 40 , a pozostałe 40 km z prędkością 60 . Średnia prędkość kolarza na całym etapie wynosiła:

A) 45 B) 46 C) 48 D) 50

12. Spadochroniarz o masie 100 kg opada w powietrzu ruchem prostoliniowym jednostajnym. Ile wynosi wartość wypadkowej sił oporu ruchu (oporu powietrza i siły wyporu) działających na spadochroniarza?

A) 0 N B) 100 N C) 500 N D) 1000 N

13. Rurką ebonitową potartą suknem (rys. I) dotknięto kulkę obojętnego elektrycznie elektroskopu (rys. II).

Wskazówka elektroskopu wychyliła się. Następnie do kulki zbliżono na pewną odległość dielektryk (rys. III). Kąt wychylenia wskazówki zwiększył się. Dielektryk był:

A) naelektryzowany ujemnie B) naelektryzowany dodatnio C) nienaelektryzowany D) uziemiony

(5)

Strona 5 z 12

14. Dwie siły o wartościach 3 N i 4 N działają na wózek. Jaki kąt muszą tworzyć te siły, aby ich wypadkowa miała wartość 5 N?

A) 30° B) 45° C) 60° D) 90°

15. Gdy winda porusza się z przyspieszeniem zwróconym do góry, to walizka stojąca na podłodze windy jest w stanie:

A) nieważkości B) przeciążenia

C) niedociążenia D) absolutnego spoczynku

16. Jak zmienią się wskazania mierników, jeżeli wyłącznik W zostanie otwarty?

Oporów wewnętrznych mierników i źródła napięcia nie bierzemy pod uwagę.

Wskazówka: Rozważ, jak zmieni się opór elementu ab obwodu po otwarciu wyłącznika.

A) Wskazania amperomierzy zwiększą się 2 razy, a wskazanie woltomierza nie zmieni się.

B) Wskazanie miernika A1 nie zmieni się, a miernika A2 zmniejszy się 2 razy.

C) Wskazania amperomierzy i woltomierza zmniejszą się,

D) Wskazanie miernika A1 zmniejszy się 2 razy, a miernika A2 zwiększy się 2 razy.

17. Lekki miedziany pierścień połączony prętem z obciążnikiem C znajduje się w położeniu równowagi, opierając się w punkcie P na ostrzu igły I.

Miedź jest diamagnetykiem. Diamagnetyki bardzo słabo magnesują się polem przeciwnym do zewnętrznego pola magnesującego, w znikomym stopniu osłabiając to pole.

Magnesem poruszamy w kierunku pionowym wysuwając go w górę.

A) Przy wysuwaniu z pierścienia północnego bieguna magnesu sztabkowego pierścień podnosi się, ponieważ powstający w nim prąd indukcyjny wytwarza pole magnetyczne, które przeciwdziała ruchowi magnesu w górę.

B) Równowaga nie zostaje naruszona, jeśli nie dotkniemy magnesem pierścienia.

C) Odwracamy magnes zamieniając miejscami bieguny magnetyczne. Przy wysuwaniu z pierścienia południowego bieguna magnesu sztabkowego pierścień obniża się.

D) Pierścień obniża się niezależnie od zwrotu ruchu magnesu. Z reguły Lenza wynika, że pierścień i magnes zawsze odpychają się.

(6)

Strona 6 z 12

18. Porównaj parametry przewodników I i II (oznaczenia: l – długość, S – pole przekroju poprzecznego,  - opór właściwy).

Który przewodnik ma większy opór elektryczny?

A) I B) II, 2 razy C) Opory elektryczne przewodników są równe D) Nie można porównać oporów tych przewodników, gdyż nie wiadomo, z jakich materiałów je wykonano.

19. Samochód o masie 1 tony poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym. W ciągu 20 s rozpędził się od 10 do 30 . Jaką drogę przebył ten samochód podczas przyspieszania?

A) 200 m B) 300 m C) 400 m D) 600 m

20. Prędkość światła w próżni c  300000 . Jeden rok świetlny to odległość, jaką światło przebywa w ciągu roku (365 dni). Od Syriusza, najjaśniejszej gwiazdy widocznej na naszym niebie, dzieli nas niemal 9 lat świetlnych. W przybliżeniu odległość do Syriusza wynosi:

A) 2,7 · 109 m B) 1,095 · 1015 m C) 8,5 · 1016 m D) 9,46 · 1012 m

(7)

Strona 7 z 12

Zadania otwarte

(łącznie 20 p.)

21. (5 p.) W celu wyznaczenia ciepła właściwego nafty Patryk użył zlewki o pojemności 400 ml, grzałki elektrycznej o mocy P = 300 W, termometru, wagi elektronicznej oraz zegarka.

Z tablic odczytał gęstość nafty  = 0,8

i ciepło właściwe wody cw = 4200

. Wyniki pomiarów wykonanych przez Patryka

a) Oblicz, ile ml nafty Patryk wlał do zlewki. Zapisz obliczenia. (1 p.)

………

………

b) Zapisz wzór na ciepło właściwe. (1 p.)

………

c) Zakładając, że grzałka przekazuje 100 % swojej energii nafcie oblicz ciepło Q pobrane

przez naftę w czasie ogrzewania. (1 p.)

………

d) Korzystając ze wzoru z podpunktu b) i na podstawie wyników otrzymanych przez chłopca

oblicz ciepło właściwe nafty c. (1 p.)

………

………

e) Ogrzewasz w tych samych warunkach jednakowymi grzałkami wodę o objętości 1 l i naftę o objętości 2,5 l. Która ciecz ogrzeje się szybciej o 1°C? Podaj uzasadnienie. (1 p.)

………

………

………

………

Masa zlewki m1 = 250 g Masa zlewki z naftą m2 = 450 g

Temperatura początkowa nafty t1 = 20 °C Czas ogrzewania  = 42 s

Temperatura końcowa nafty po jej ogrzaniu t2 = 50 °C

(8)

Strona 8 z 12

22. (10 p.) Rysunek przedstawia schemat pewnego obwodu elektrycznego. Napięcie elektryczne źródła prądu wynosi U = 12 V. Opory elektryczne oporników I, II i III są jednakowe, R = 10 .

a) Zaznacz kierunek prądu w każdej części obwodu. (1 p.) b) Jak połączone są w tym obwodzie oporniki? (1 p.)

……….

c) Podaj opór zastępczy tych oporników. (1 p.)

……….

d) Oblicz natężenie prądu płynącego przez każdy opornik. (1 p.)

……….

e) Oblicz napięcie na końcach każdego z oporników. (1 p.)

……….

f) Czy wskazania amperomierzy są takie same? Jeśli nie, to który wskazuje większe

natężenie pądu? (1 p.)

Tak  / Nie 

………..

g) Jakie napięcie wskazuje woltomierz? Zapisz obliczenia. (1 p.)

……….

……….

(9)

Strona 9 z 12

h) Oblicz moc prądu w oporniku I. (1 p.)

……….

i) Czy na każdym z oporników wydzieli się tyle samo energii w tym samym czasie? (1 p.) Tak  / Nie 

j) Jeśli z obwodu odłączymy opornik I, to wskazanie woltomierza (1 p.) wzrośnie.  / nie zmieni się.  /zmaleje. 

23. (5 p.) Uczniowie postanowili zmierzyć długość boiska w szkolnej hali sportowej za pomocą zdalnie sterowanego samochodu-zabawki. Bardzo dokładnie ustawili stałą prędkość zabawki na

v = 80 .

a) Zegarkiem z sekundnikiem zmierzyli całkowity czas przejazdu zabawki od jednej bramki do drugiej i z powrotem, otrzymując wynik

t = 2 min 30 s.

Niepewność bezwzględna pomiaru całkowitego czasu przejazdu zabawki wynosi t = 1 s.

Tak  / Nie  (1 p.)

Rzeczywisty czas jazdy zabawki w jedną stronę może wynosić 74,7 s.

Tak  / Nie  (1 p.)

b) Następnie uczniowie oszacowali długość boiska.

Oblicz długość boiska.

l = ………. (1 p.)

Zmierzona przez uczniów długość boiska l mieści się granicach

od ………do ………... (1 p.) Obliczając długość boiska l uczniowie nie uwzględnili straty czasu na wykonanie przez samochodzik nawrotu przy drugiej bramce, co w konsekwencji wpłynęło na:

zaniżenie  / zawyżenie  (1 p.)

mierzonej długości.

(10)

Strona 10 z 12

Brudnopis

/Nie podlega ocenie/

(11)

Strona 11 z 12

Brudnopis

/Nie podlega ocenie/

(12)

Strona 12 z 12

TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU

(łącznie 30 p.)

Zadania za 1 p.

Zadania za 2 p.

Test T =

[……….]

Zadania otwarte O =

[……….]

Razem R =

[……….]

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odpowiedź

Korekta

Punkty

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Nr zadania 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Odpowiedź Korekta

Punkty

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Cytaty

Powiązane dokumenty

DATA URODZENIA UCZNIA.. Światło laserowe pada na zwierciadło płaskie tworząc z jego powierzchnią kąt 30°. Za pomocą soczewki skupiającej otrzymujemy rzeczywisty

Podczas świecenia włókno żarówki ma dużo

B) Do wózka przymocowali magnes i solenoid z diodą. Następnie wózek wprawili w ruch. C) Obracali zamkniętą ramkę z miedzi między biegunami magnesu podkowiastego (rys. Jak

[r]

A) sił spójności B) sił przylegania C) napięcia powierzchniowego D) sił kohezji.. Ważymy układ ciał. Następnie magnes B nakładamy na pręt tak, by zawisł nad magnesem

Samochód porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym, działające na niego siły równoważą się (I

Przeanalizuj ten wzór, a następnie oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe.. Okres drgań nie zależy

tak, ponieważ temperatura wrzenia wody nie zależy od wysokości nad poziomem morza i panującego tam ciśnienia.. nie, ponieważ temperatura wrzenia wody zależy od