• Nie Znaleziono Wyników

=JA=JO?A F@IJ=MO A?D=EE EA>=  ! =C=@EAE= AC=E=?OA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "=JA=JO?A F@IJ=MO A?D=EE EA>=  ! =C=@EAE= AC=E=?OA"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Matematyczne podstawy mechaniki nieba 2012/13.

Zagadnienia egzaminacyjne.

1. Na czym polega formalizm newtonowski, jakie s¡ jego zalety i wady ? 2. Jak usuwamy jawn¡ zale»no±¢ od czasu w równaniach ruchu formalizmu

newtonowskiego ?

3. Na czym polega metoda uzmienniania staªych dla zaburzonego ukªadu ze znanymi caªkami ruchu ?

4. Co to s¡ elementy oskulacyjne orbity ?

5. Wyprowadzi¢ równania dla uzmiennionych staªych h, ⃗G, ⃗e przy dowol- nej sile zaburzaj¡cej ⃗P .

6. Wyprowadzi¢ równanie Gaussa dla zmian póªosi wielkiej orbity elip- tycznej przy ogólnej postaci zaburzenia ⃗P .

7. Przedstawi¢ twierdzenie o pr¦dko±ci k¡towej wywoªanej zmianami k¡- tów Eulera i zastosowa¢ je do wyprowadzenia równania Gaussa dla Ω˙.

8. Omówi¢ trzy podstawowe bazy stosowane do rozkªadu siªy zaburzaj¡cej P⃗.

9. Wymieni¢ ograniczenia w stosowaniu równa« Gaussa, wyja±ni¢ pocho- dzenie osobliwo±ci i sposób ich usuwania.

10. Wypisa¢ równania Gaussa (15) gdy P jest siª¡ tarcia styczn¡ do orbity i P = −γ2v. Jakie wnioski na temat ruchu w tym zagadnieniu mo»na wysnu¢ bez rozwi¡zywania równa« ?

11. Manewr zmiany nachylenia w ±wietle równa« Gaussa.

12. Zdeniowa¢ dwuliniow¡ form¦ symplektyczn¡ i macierze symplektyczne.

13. Udowodni¢, »e macierze symplektyczne tworza grup¦.

14. Udowodni¢, »e jednoformy Φ i Φ = c (Φ + dS) generuj¡ te same rów- nania Pfaa.

15. Przedstawi¢ trzy rodzaje formy Pfaa, które generuj¡ równania ka- noniczne Hamiltona. Wyprowadzi¢ te równania z jednej z podanych jednoform.

1

(2)

16. Kiedy jedna ze zmiennych kanonicznych jest caªk¡ ruchu i kiedy ha- miltonian jest caªk¡ ruchu ?

17. Zdeniowa¢ kanoniczne nawiasy Poissona i wyprowadzi¢ wzór f =˙ {f, H} + Dtf.

18. Poda¢ funkcj¦ Hamiltona i równania ruchu ukªadu N ciaª z potencja- ªem V w zmiennych kartezja«skich i ukªadzie inercjalnym. Wykaza¢

ich zgodno±¢ z II zasad¡ dynamiki Newtona.

19. Na jakiej podstawie mo»na ruch jednego ciaªa opisa¢ równaniami ka- nonicznymi u»ywaj¡c p¦du i energii na jednostk¦ masy ?

20. Co to jest transformacja kanoniczna ? Poda¢ jej warunek dostateczny.

21. Wykaza¢ niezmienniczo±¢ nawiasów Poissona wzgl¦dem transformacji kanonicznej.

22. Zdeniowa¢ transformacje Mathieu i zilustrowa¢ denicj¦ dowolnie wy- branym przykªadem.

23. Przeprowadzi¢ kanoniczne rozszerzenie transformacji punktowej ⃗p = A(t)⃗q. (Tw. 5)

24. Transformacja do ukªadu jednostajnie obracaj¡cego si¦ jako transfor- macja Mathieu. Jak interpretujemy p¦dy w ukªadzie obracaj¡cym si¦ ? 25. Poda¢ funkcj¦ Hamiltona peªnego zagadnienia dwóch ciaª w ukªadzie barycentrycznym i przeprowadzi¢ redukcj¦ do zagadnienia wzgl¦dnego.

26. Przedstawi¢ zmienne Hilla-Whittakera i poda¢ funkcj¦ Hamiltona oraz równania ruchu zaburzonego zagadnienia wzgl¦dnego dwóch ciaª w tych zmiennych.

27. Udowodni¢, »e je±li

Q =⃗ qF2, ⃗p =∇PF2,

to funkcja tworz¡ca F2(⃗q, ⃗P , t) generuje transformacj¦ kanoniczn¡ z reszt¡ R = DtF2.

2

(3)

28. Zdeniowa¢ zmienne k¡t-dziaªanie i uzasadni¢, »e zmienne Poincarégo (l, L), dla których

x =√

2Lω−1sin l, X =√

2Lω cos l,

s¡ zmiennymi k¡t-dziaªanie oscylatora harmonicznego. (Uwaga: nie zapominamy o sprawdzeniu kanoniczno±ci !)

29. Zmienne Delaunaya: denicja przy pomocy elementów keplerowskich i wªasno±ci.

30. Wyprowadzi¢ dwa dowolnie wybrane równania planetarne Lagrange'a:

jedno z trójki (˙a, ˙e, ˙I) i jedno z ( ˙M , ˙ω, ˙Ω). Dodatek: Równania Gaussa

˙a = 2 a2

µ P· v = 2 n√

1− e2 [

R e sin f + T p r ]

= 2 v

n2aS, (1)

˙e = 1 µ a e

[

(r· v) r + (a p − r2) v ]· P

=

1− e2

n a [R sin f + T (cos f + cos E)]

= 1

v [

S 2 p

r cos E + N1− e2 sin E ]

, (2)

I˙ = r cos (f + ω)

µ p (r× v)· P = r cos (f + ω)

õ p B, (3)

˙

ω = r

µ p e

[õ p

r (cos E + e) r− (p + r) sin f v ]

· P − c ˙Ω

= 1

e

p µ

[

−R cos f + T (

1 +r p

) sin f

]

− c ˙Ω

= 1

e v [2 S sin f− N (e + cos E)] − c ˙Ω, (4) Ω˙ = r sin (f + ω)

s µ p (r× v)· P = r sin (f + ω)

sõ p B, (5)

M˙ = n− 1 n a2

[

2 P· r +

µp(ω + c ˙˙ Ω)]

= n− 1

n a2e [ R (2 r e− p cos f) + T (r + p) sin f ]

= n−

1− e2 v e

[

N (cos f− e) − S (

1 +2 r e2 p

) sin f

]

. (6)

3

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zmienne Delaunaya s¡ zmiennymi k¡t-dziaªanie dla tego zagadnienia, a zatem ich znalezienie jest równoznaczne z rozwi¡zaniem problemu ruchu dwóch ciaª. Fakt, i» dodatkowo ˙g = ˙h =

The chapter con- tains also the example of absolute methane content prognosis along with analysis of different factors’ influence on the methane emission to the

Uwaga: odpowiadaj¡c na pytania nie chodzi o wierne powtórzenie wyprowadze« z wykªadu, ale o umiej¦t- no±¢ sformuªowania podstawowych zaªo»e« kroków rozumowania i

[r]

[r]

te±cie dwustronnym - jako»e w kontek±cie hipotezy alternatywnej twierdzimy jedynie, »e warto±¢ krytyczna jest ró»na od zadanej warto±ci statystyki testowej, a wi¦c jest

Je±li popatrzymy jaka byªa warto±¢ tego wspóªczynnika, gdy badali±my na pocz¡tku zale»no±¢ zmiennej obja±nianej tylko od jednej zmiennej obja±niaj¡cej (cukry) to warto±¢

Zbiór elementów {e n } n ∈I przestrzeni Hilberta E (sko«czony lub niesko«- czony) nazywa si¦ liniowo niezale»nym, je»eli »aden jego element nie jest kombinacj¡